Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Вінницький національний технічний університет Кафедра ЕПОВ АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ курсова робота з дисципліни “Економіка і організація виробництва” Вінниця 2006 АНОТАЦІЯ В даній курсовій роботі розглянуто амортизаційну політику підприємства в ринкових умовах господарювання, створено та зареєстровано приватне підприємство, як юридичну особу, розроблено його статут, установчі документи, також розроблено комерційну ідею, зроблено розрахунок вартості інтелектуальної власності, визначено потребу в капіталі, необхідного для початку підприємницької діяльності, вибрано оптимальне місце розташування підприємства та розраховано основні види податків. ЗМІСТ Вступ 1. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання 2.Розробка комерційної ідеї 3. Розробка установчих документів для створення суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи 4. Розрахунок вартості інтелектуальної власності, що виступає внеском до статутного фонду господарського товариства 5. Вибір оптимального місця розташування підприємства 6.Визначення потреби в капіталі, необхідному для початку підприємницької діяльності 7.Розрахунок основних видів податків, які повинен сплачувати суб’єкт бізнесу – юридична особа Висновки Література Додатки Додаток А. Реєстраційна карта Додаток Б. Статут Додаток В. Свідоцтво про державну реєстрацію Додаток Г. Договір про передачу права власності на винахід Додаток Д. Заявка про реєстрацію договору ВСТУП Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки вони великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково–технічного прогресу, зростання національного доходу і добробуту населення. В даній курсовій роботі я хочу зупинитися на сутності, видах, методах амортизації основних фондів та амортизаційній політиці підприємства, оскільки ій належить ключова роль у регулюванні та управлінні процесом відтворення основних фондів. Амортизаційна політика – це сукупність заходів, спрямованих на забезпечення нормального режиму відтворення основних фондів. Найважливішою умовою ефективного функціонування підприємств у ринковому середовищі є забезпечення принципу сомофінансування, який передбачає здійснення господарської та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел (амортизації та нерозподіленого прибутку). Серед джерел самофінансування амортизаційні відрахування посідають головне місце тому, що завдяки синхронності між кругооборотом основних фондів і формуванням амортизаційного фонду, меншій їх схильності до кон’юнктурних коливань, пов’язаних з результатом господарської діяльності, вони більшою мірою, ніж прибуток, можуть бути фінансовою базою сомостійності підприємств у відтворенні основних фондів. Крім того, амортизація в певній мірі виконує і стимулюючу функцію, передбачаючи найбільш повне використання основних фондів: чим довший період функціонування обладнання, тим більше виробляється продукції і тим швидше буде перенесена вартість основних фондів.

Це дозволить зменшити їх недоамортизацію внаслідок морального зносу і знизити втрати підприємства, що дуже важливо в умовах ринку. Метою даної курсової є поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок у здійсненні економічних розрахунків. Завданнями курсовою роботи є розкриття сутності амортизаційних відрахувань та амортизаційної політики підприємства в ринкових умовах господарювання, розробка комерційної ідеї та оцінка на предмет можливості її реалізації, розробка установчих документів для створення суб’єкта підприємницької діяльності – підприємства заснованого на власності об’єднання громадян, розрахунок вартості нематеріального активу, який пропонується внеском до статутного фонду, вибір оптимального місця розташування підприємства, визначення потреби в стартовому капіталі, необхідному для початку підприємницької діяльності, розрахунок величини основних видів податків. 1. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ До найбільш прогресивних змін, викликаних реформуванням бухгалтерського обліку, можна віднести право підприємств самостійно встановлювати порядок нарахування амортизації, обравши один із методів, запропонованих П(С)БО 7. Але, як показує практика, скористатися цим правом можуть не всі. На це є декілька причин. По-перше, в останні роки основна увага бухгалтерів прикута до податкового обліку: вимоги ст.8 Закону &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; цікавлять їх більше, ніж вимоги П(С)БО 7. Ситуація загострюється ще й тим, що вимоги цих двох документів істотно різняться. По-друге, облік в нашій державі було завжди суворо регламентовано, тому скористатися наданою свободою вибору непросто. Але зробити це необхідно. Виділимо головні вимоги по нарахуванню амортизації основних засобів спочатку податковому, а потім у бухгалтерському обліку. 1. У податковому обліку амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій і інших поліпшень виробничих фондів. 2. Безкоштовно отримані фонди і невиробничі фонди не амортизуються. 3. Нарахування амортизації виробляється поквартально. 4. Використовується єдиний для всіх груп метод нарахування амортизації, тільки коефіцієнти різні. 5. База для нарахування амортизації - балансова (залишкова) вартість груп основних фондів на початок (перше число) звітного кварталу. 6. Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду. 7. Амортизація основних фондів груп 2, 3 і 4 здійснюється до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. 8. Балансова вартість групи 1 основних засобів зменшується при виведенні об'єкта основних фондів з експлуатації в будь-якому випадку. Наприклад, при продажі, ліквідації, капітальному ремонті, реконструкції, консервації. 9. Балансова вартість груп 2 ,3 і 4 основних засобів не змінюється при виході з експлуатації окремих об'єктів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їхньою ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією і консервацією.

10. Балансова вартість груп 2, 3 і 4 основних засобів зменшується у випадку виходу з експлуатації основних фондів груп 2,3 і 4 на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платнику податків у межах бартерних (товарообмінних) операцій). В бухгалтерському обліку: 1. Амортизуються будь-які, що складаються на балансі підприємства основні засоби, у тому числі виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані. 2. Нарахування амортизації виробляється щомісяця по кожному об'єкту окремо. 3. Амортизується первісна вартість основних засобів з урахуванням поліпшень, що привели до росту економічних вигод від використання об'єкта.4 Використовується кожний з 6 методів нарахування амортизації основних засобів на вибір. При цьому до різних об'єктів можуть застосовуватися різні методи амортизації Підприємство вправі змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації об'єкта. 5. Нарахування амортизації починається з місяця, що випливає за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняється в місяці, що випливає за висновком об'єкта зі складу основних фондів. Якщо змінюється метод амортизації, новий метод повинний застосовуватися з місяця, що випливає за місяцем ухвалення рішення про зміну методу амортизації. 6. У випадку реконструкції, модернізації, добудування, до устаткування і консервації об'єкта ОЗ нарахування амортизації припиняється. Відмінності між вимогами податкового і бухгалтерського обліку колосальні. Формування облікової політики в тому числі самостійний вибір тих чи інших її складових, є корисним не лише окремим підприємствам, а й розвитку економіки країни в цілому. Поняття &quo ;амортизація&quo ; в пункті 4 П(С)БО 7 визначено як &quo ;систематичний розподіл вартості що амортизується, основних засобів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)&quo ;. Амортизація нараховується на кожний конкретний об'єкт основний засіб, а нарахувати амортизацію - значить визначити (розрахувати) ту частину вартості об'єкта, що амортизується яка повинна бути віднесена до витрат поточного періоду. Відповідно до п.22 П(С)БО 7 не нараховується амортизація на такий специфічний об'єкт основних засобів як земля (в бухгалтерському обліку субрахунок 101 &quo ;Земельні ділянки&quo ;). Об'єкт основних засобів (він же - об'єкт амортизації), крім первісної, балансової, справедливої та ін вартості, має ще й вартість, яка амортизується. Згідно з визначенням, яке наведене в пункті 4 П(С)БО 7, вартість, яка амортизується , - це &quo ;первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості&quo ;. Якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість, що амортизується, може бути менше первісної або переоціненої, може дорівнювати їй, але не може перевищувати цю вартість. Розглянемо основні моменти щодо термінів нарахування амортизації на рис 1.1. Рисунок 1.1 – Нарахування амортизації основних засобів Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнані цього об'єкта активом, але не більше 20 років.

Бо вс т честн укранськ працьовники, котрими держалася дос  може тльки держатися в будуччин наша нацональна дея та культура, будуть в короткм час з голоду по всяких емграцях пропадати,P тод коли численн на жаль грабжники нашо державно казни, враз з пограбованим нашим народнм добром кинуться товпою до нг всякого, хто стане твердою ногою в Укран. ¶ коли се буде знов чужий завойовник, то хай не потшають себе деяк наш «оптимсти», що з цих, мовляв, злодв на мсце «чужо» зруйновано, своя питома «буржуазя» народиться. Приклад бо нашо рунницько боротьби клас в XVII стол. показав, що всяк того рода «оборонц черн» вд «старшинського гнету», всяк заступники «козакв нетяг», що то «коня не мали де попасти» (в XVII столтт, на степах!), любсенько найпокрлившими рабами та «врними холопами» чужого кулака поставали  на рунах Украни розсялися та запанли, все що в нй було дйсно цнного на довший час викорнивши  приголомшивши Клясова та партйна полтика нашого Республканського Уряду, крм спустошення во внутршн життя, внесла ще й страшенну плутанину в полтику нашу закордонну

1. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

2. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

3. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

4. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

5. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

6. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
7. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
8. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

9. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

10. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

11. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

12. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

13. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

14. Основи економіки підприємства

15. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

16. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

18. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

19. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

20. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

21. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

22. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
23. Формування облікової політики підприємства
24. Асортиментна політика підприємства

25. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

26. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

27. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

28. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

29. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

30. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

31. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

32. Інформаційна політика України

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Інвестиційна політика банків в Україні

34. Товарна політика і комерційна діяльність

35. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

36. Операційна діяльність підприємства

37. Організаційна структура підприємства

38. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання
39. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках
40. Інвестиційна діяльність підприємства

41. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

42. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

43. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

44. Антиінфляційна державна політика

45. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

46. Інвестиційна активність підприємства

47. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

48. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

50. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

51. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

52. Національна політика СРСР в роки перебудови

53. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

54. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
55. Планування діяльності підприємства
56. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

57. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

58. Основні напрямки зовнішньої політики України

59. Корпоративні підприємства

60. Планування діяльності підприємства

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

63. Фінанси підприємства контрольна

64. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

66. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

67. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

68. Оцінка фінансового стану підприємства

69. Персонал підприємства

70. Рентабельність підприємства
71. Центральний банк і монетарна політика
72. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

73. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

74. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

75. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

76. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

77. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

78. Кредитна політика комерційного банку

79. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

80. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

81. Державна політика соціального страхування

82. Державна політика в галузі охорони праці

83. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

84. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

85. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

86. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
87. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
88. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

89. Облік основних засобів підприємства

90. Облік створення підприємства

91. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

92. Організація і методика аудиту доходів підприємства

93. Організація обліку власного капіталу підприємства України

94. Попередній фінансовий аналіз підприємства

95. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

96. Фінансова звітність підприємства

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

98. Аудит підприємства

99. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.