Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТВступ. 1. Обертальний момент, діючий на контур із струмом в магнітному полі. 2. Принцип суперпозиції магнітних полів. Закон Біо-Савара-Лапласа. Висновки. НАОЧНІ ПОСІБНИКИ І ПРИЛАДИ Прилад для демонстрації сили Ампера. Магнітна стрілка. Круговий струм в магнітному полі. Діафільми “Электромагнетизм”, “Магнитное поле тока”. Кінофільм “Магнитное поле движущихся зарядов”. Лектор-2000. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ Відомо, що в природі існує єдине змінне електромагнітне поле. Як окремий випадок існує електростатичне поле і магнітне поле. Основні характеристики електростатичного поля вже вивчені курсантами, а основні характеристики магнітного поля вивчатимуться на даному занятті. При цьому слід виділити, що аналога електричному заряду в магнітному полі не існує, тому магнітне поле вивчається за допомогою рамки з струмом, яка подібна магнітній стрілці і кількісно характеризується магнітним моментом . Необхідно також при вивченні магнітного поля проводити аналогію між електричним та магнітним полями, це сприяє кращому засвоєнню матеріалу і поглибленню знань з фізики. ВСТУП Магнітне поле є складовою частиною загального змінного електромагнітного поля, яке широко використовується на практиці в зв’язку – електромагнітні хвилі, в різного типу трансформаторах, генераторах, перетворювачах і ін. Тому вивчення основних характеристик і законів магнітного поля має важливе не тільки теоретичне, а й практичне значення для майбутніх офіцерів-зв’язківців. На занятті поглиблено будуть вивчатись характеристика магнітного поля – індукція та напруженість, метод графічного зображення поля за допомогою силових ліній, а також важливі закони-Ампера та Біо-Савара-Лапласа. Крім цього буде розглянуто принцип роботи двигунів та генераторів електричного струму. 1. Магнітне поле. Закон Ампера Досліди показують, що, подібно тому, як в просторі навколо електричного заряду існує електричне поле, в просторі навколо електричних струмів існує силове поле яке називають магнітним полем. Магнітне поле виникає також при існуванні змінного в часі електричного поля. Тобто змінні електричне і магнітне поля існують одночасно. Вони зв’язані нероздільно і створюють єдине електромагнітне поле. Тому магнітне (як і електростатичне) поле необхідно розглядати як окремий випадок загального змінного електромагнітного поля, коли постійний магніт нерухомий, або коли нерухомий провідник з постійним струмом. В електростатиці для вивчення характеристик електричного поля використовують точковий заряд. Аналогії заряду в магнітному полі не існує. Тому для вивчення властивостей магнітного поля використовують дію поля на плоский контур зі струмом (рамку з струмом). При цьому розміри контура зі струмом повинні бути малими порівнюючи з відстанню до провідника зі струмом, магнітне поле яких вивчається. Досліди показують, що рамка з струмом в магнітному полі повертається певним чином, тобто магнітне поле оказує на рамку орієнтуючу дію. А це значить, що на рамку з струмом в магнітному полі діє пара сил, причому момент цієї пари М (як показують досліди) в залежності від орієнтації рамки змінюються від нуля до максимального значення.

Ця орієнтуюча дія магнітного поля на рамку з струмом і дозволяє використати її для визначення величини і напрямку магнітного поля. Подібно до того, як електростатичне поле характеризується силовою характеристикою – напруженістю поля Е, магнітне поле характеризується магнітною індукцією В – це силова характеристика магнітного поля, вона показує з якою силою діє магнітне поле на розміщений в полі провідник зі струмом. Таким чином, магнітне поле, як і електростатичне існує об’єктивно і його легко виявити. Крім цього, магнітне поле, як і електростатичне, матеріально, воно являє собою одну із форм існування матерії. Магнітне поле, подібно до електричного, можна зображати графічно за допомогою силових ліній – ліній індукції магнітного поля. Лінією індукції магнітного поля називають таку лінію, дотична до якої в кожній точці співпадає з напрямком вектора індукції поля в цій точці (рис. 1). Рис. 1 Так як індукція поля в будь-якій точці має одне єдине значення , то через одну точку поля можна провести тільки одну силову лінію і отже силові лінії магнітного поля, як і електричного, не перетинаються. За допомогою ліній індукції можна графічно зобразити і величину індукції магнітного поля. Для цього домовились, через одиничну площину, перпендикулярну до ліній індукції, провести стільки силових ліній, щоб їх число було рівне В, тобто: , де D - число силових ліній, що перетинає площину DS, яка перпендикулярна силовим лініям. При цьому вважається, що в межах DS. Магнітне поле буде однорідним, якщо у всіх точках поля (силові лінії поля паралельні і однакова їх густина). На провідник із струмом в магнітному полі діє сила. Ампер показав, що сила , з якою магнітне поле діє на елемент провідника зі струмом I, що знаходиться в магнітному полі прямо пропорційна силі струму в провіднику і векторному добутку елемента довжини провідника на магнітну індукцію . ( 1 ) або ( 2 ) де a - кут між напрямком струму І індуціє магнітного поля. Напрям сили Ампера визначається по правилу векторного добутку, або по правилу лівої руки. Якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлені пальці збігались з напрямком струму в провіднику, то поставлений під прямим кутом великий палець вказує напрям сили Ампера. Закон Ампера широко використовується на практиці – в електровимірних приладах, електродвигунах та ін. Магнітна індукція і напруженість магнітного поля. Магнітна проникність. Оскільки магнітне поле вивчається за допомогою рамки із струмом- по орієнтуючій дії магнітного поля на рамку, то домовились визначати положення рамки в просторі з допомогою вектора , перпендикулярного до площини рамки (нормаль до рамки). За додатній напрямок нормалі до рамки приймають нормаль, зв’язану зі струмом правилом свердлика (рис.2). Рис. 2 Для визначення напрямку магнітного поля рамки розміщують в полі і дають їй можливість вільно повертатись і зайняти в просторі таке положення, при якому обертальний момент дорівнює нулю і рамка знаходитиметься в положенні стійкої рівноваги. Тоді напрям нормалі до рамки співпадає з напрямком магнітного поля ().

Обертальний момент пари сил, що діє на рамку з струмом в магнітному полі дозволяє використати її для кількісної характеристики поля. Розглянемо, які властивості рамки впливають на обертальний момент. Досліди показують, що обертальний момент М має максимальне значення, якщо нормаль рамки перпендикулярна до магнітного поля. Крім цього обертальний момент М пропорційний силі струму в рамці І , та площі рамки S, тобто Величину Pm=I·S називають магнітним моментом рамки із струмом. ОтжеМ~Pm Магнітний момент рамки із струмом – величина векторна. Напрям вектора співпадає з напрямком нормалі (рис.2). Основною характеристикою магнітного поля є вектор магнітної індукції . За напрямок вектора магнітної індукції приймають напрям додатньої нормалі до рамки, яка знаходиться в положенні стійкої рівноваги в магнітному полі. Досліди показують, що якщо в одну і ту ж точку поля розміщати одинаково орієнтовані рамки з магнітними моментами - то на них будуть діяти різні обертальні моменти М1; М2; М3 , але відношення буде сталим, тобто Це відношення і визначає величину вектора індукції магнітного поля. Векттором індукції магнітного потля називають вектор, чисельно рівний максимаьному обертальному моменту, який діє на одиничну рамки із струмом (Pm=1) в магнітному полі і направлений вздовж нормалі до рамки, коли вона знаходиться в стійкій рівновазі. ( 3 ) І якщо , то . Відзначимо, що напрям вектора магнітної індукції можна визначити також за допомогою магнітної стрілки. Якщо безмежно мала стрілка зайняла положення стійкої рівноваги, то вектор паралельний вісі стрілки і направлений від південного полюса до північного. Розмірність індукції в системі СІ можна визначити на основі формули (3). . Індукція магнітного поля залежить від властивостей речовини. Магнітні властивості речовини характеризуються відносною магнітною проникністю, яка показує, в скільки раз індукція магнітного поля в речовині більша або менша індукції поля в вакуумі. Тобто, відносна магнітна проникність речовини m дорівнює відношенню індукції магнітного поля в речовині до індукції магнітного поля в вакуумі: ( 4 ) Крім індукції магнітного поля, яка залежить від властивостей речовини, магнітне поле характеризується напруженістю магнітного поля - це також силова характеристика поля, але вона не залежить від властивостей речовини, причому для вакууму ( 5 ) де - магнітна стала. Напруженість магнітного поля визначається тільки струмом і не залежить від властивостей речовини. Вона являється аналогом вектора електричної індукції . Враховуючи (4) і (5) , або ( 6 ) де - абсолютна магнітна проникність. В системі СІ індукція магнітного поля вимірюється в теслах (Тл), а напруженість магнітного поля – А/м. 1. ОБЕРТАЛЬНИЙ МОМЕНТ, ЩО ДІЄ НА КОНТУР ІЗ СТРУМОМ В МАГНІТНОМУ ПОЛІВелике значення має дія магнітного поля на замкнений провідник (рамку) зі струмом, так як ця дія широко використовується в сучасних електродвигунах і багатьох електровимірювальних приладах. Розглянемо рамку з струмом в однорідному магнітному полі (рис.3) Рис.3 Нехай площа рамки паралельна індукції магнітного поля (положення рамки зображено пунктиром).

Однако и по сей день в электродинамике нет ни одного явления, которое бы противоречило или не укладывалось в эту систему из четырех равенств. Вряд ли имеет смысл писать их математические выражения. Читатель легко найдет их в любом учебнике по электродинамике. А вот физический смысл, возможно, стоит напомнить. Наиболее просто и лаконично он описан в книге В. П. Карцева «Максвелл» (М.: Мол. гвардия, 1974). «Первое уравнение означает, что электрическое поле образуется зарядами, и силовые линии этого поля начинаются и кончаются на зарядах. Второе уравнение постулирует замкнутость магнитных силовых линий, отсутствие свободных магнитных зарядов. Магнитные силовые линии нигде не начинаются, нигде не кончаются они замкнуты. Третье уравнение говорит о том, что магнитное поле создается током, включающим в себя открытый Максвеллом ток смещения. Это обобщение и дополнение всей электродинамики Ампера. Четвертое уравнение отражает закон электромагнитной индукции Фарадея возникновение электрического поля за счет изменения индукции магнитного поля

1. Вихровий характер магнітного поля

2. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

3. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

4. Виникнення та еволюція світової політичної думки

5. Электрическое поле - взаимодействие зарядов

6. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
7. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
8. Організація облікової політики підприємства

9. Концепція регіональної політики

10. Ліквідація царизмом Запорізької Січі та її наслідки

11. Широтно-імпульсний модулятор на базі магнітного підсилювача

12. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

13. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

14. Політологія як наука і політика як суспільне явище

15. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

16. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

17. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

18. Магнітне поле в речовині

19. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

20. Магнетохімія. Магнітні властивості речовин

21. Антимонопольна політика держави та її сутність

22. Концепція непослідовності політики у часі
23. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
24. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

25. Поняття національного доходу та його використання

26. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

27. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

28. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

29. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

30. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

31. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

34. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

35. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

36. Суспільна думка та політична філософія

37. Трансформація суспільства та політична модернізація

38. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток
39. Біографія та політичні погляди Арістотеля
40. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

41. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

42. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

43. Декабристський рух та його поширення на Україні

44. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

45. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

46. Единая природа зарядов, полей и сил взаимодействий

47. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

48. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

49. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

50. Екологія та охорона навколишнього середовища

51. Інфляція та антиінфляційні заходи

52. Ринкова пропозиція та її еластичність

53. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

54. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
55. Виникнення писемності та історія кодування інформації
56. Політологія

57. Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників

58. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

59. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

60. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

61. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

62. «Українська демонологія та її персонажі»

63. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

64. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Організація та планування кредитування

66. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

67. Банківська система та пропозиція грошей

68. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

69. Отруйні речовини та їх класифікація

70. Конституція та екстер’єр собаки
71. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині
72. Біологія та екологія бактеріофагів

73. Екологія та поведінка плазунів

74. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

75. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

76. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

77. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

78. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

79. Контроль та ревізія використання основних засобів

80. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

81. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

82. Облік основних засобів та руху грошових коштів

83. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

84. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

85. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

86. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
87. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
88. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

89. Протипіхотні міни та підривні заряди

90. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

91. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

92. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

93. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

94. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

95. Організація захисту державної таємниці в Росії

96. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие

97. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

98. Політично-правова теорія Жана Бодена

99. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.