Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Свідомість як філософська проблема

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

План Сутність і основні ознаки свідомості Сучасна наука про передумови виникнення свідомості Роль суспільно – трудової діяльності, спілкування і мови у виникненні та розвитку свідомості Сутність і основні ознаки свідомості Широковживаний термін &quo ;свідомість&quo ; є одним із найбагатозначніших і невизначених. Часто свідомість ототожнюють із безпосереднім духовним життям, стверджуючи, що будь-які духовні явища є явищем свідомості. Однак зводити духовне життя до свідомості-означає спрощувати перше, оскільки воно охоплює як свідомі явища, так і по свідоме, що входить до складу душевного як компонента духовного. Неправильним є також зведення свідомості лише до знань, бо це звужує параметри самої свідомості, що включає і предметну свідомість, як і ототожнення свідомості із самосвідомістю, що увінчує свідомість, але щоб усвідомлювати щось, треба мати те, чим усвідомлювати. Поліваріантність тлумачення свідомості як найбільш повного репрезентанта світу духу пояснюється тим, що свідомість є надзвичайно специфічним, непредметним об’єктом вивчення. Його неможливо побачити, виміряти, зафіксувати у вигляді об’єктивних даних. До того ж свідомість неодмінно наявна в кожному образі сприйняття, вона миттєво пов’язує, співвідносить наші відчуття, поняття, думки, почуття без нашої на те згоди і контролю. Свідомість неможливо виокремити із цього змістового зв’язку, оскільки поза ним вона не існує. З огляду на це навіть у сучасній філософії побудують різні підходи до визначення змісту свідомості, а також сумніви щодо можливості з’ясування її природи. У філософії структуралізму, зокрема в творчості К. Леві-Строса, базовим у дослідженні свідомості стає несвідоме, що не є свідомістю, але визначає її. Філософ намагається дослідити специфіку свідомості через мову, що виступає рушійною силою переведення несвідомих структур у соціальні продукти. Мова постає базисом, який є провідником впливу свідомості на життя людини. Для філософського аналізу свідомості плідною є точка зору сучасної антропосоціогенетики. Згідно з нею проблему природи свідомості слід розглядати в єдності з проблемою виникнення людини і суспільства. З позиції антропогенезу логічним є висновок, що свідомість постала з формуванням людини. Для конкретного розгляду проблеми необхідно визначитися в поняттях, близьких за змістом до поняття свідомості. Часто на означення здатностей людини, що вирізняють її з тваринного світу, користуються поняттями психіка, свідомість, мислення, розум. Психіка – це здатність живої істоти чуттєво сприймати світ і емоційно реагувати на нього. Вона притаманна як людині, так і тварині, але тварині властиві лише нижчі, несвідомі вияви психіки. Вона забезпечує виживання організму. Тварина сприймає світ тілом, крізь призму своїх біологічних потреб. Свідомість людини – нова якість психічної діяльності, за якої дійсність відображається у формах культури, тобто в штучних, неприродних формах, витворених людством у процесі історичного розвитку. Свідомість людини прийнято розглядати як певний процес, потік переживань, що складається з окремих актів – сприймання, міркування, пригадування, хотіння, оцінювання та ін.

Розрізняють три види актів свідомості – мислення, воління та емоційні переживання. Мислення – один із найважливіших актів свідомості, який полягає в оперуванні абстрактними поняттями (наприклад, розв’язування математичної задачі). Його нерідко ототожнюють із свідомістю, однак свідомість не зводиться до мислення. Я &quo ;хочу&quo ;, я &quo ;люблю&quo ; – це також акти свідомості, але вони не є актами мислення. Само мислення поділяють на розсудкове і розумне. Таким чином, кожне з розглянутих понять постає як вужче за обсягом від попереднього: розум-це лише певний тип мислення, мислення – один із видів актів свідомості, свідомість – певний рівень розвитку психіки. Сучасна наука про передумови виникнення свідомості Перші уявлення про свідомість виникли у прадавні часи, коли люди дійшли висновку, що процеси, які відбуваються в їхніх головах, відмінні від процесів природи, що їхнє бачення світу, а відповідно і місце в ньому, відрізняється від тваринного. Такі особливі властивості приписували душі як прояву чогось надприродного. Упродовж тисячоліть людство шукало відповідь на запитання, у чому полягає сутність свідомості, як вона виникає, від чого залежить її можливості і т.ін. У наш час свідому діяльність людини вивчають фізіологія, медицина, психологія, кібернетика та деякі інші науки. Найперші складності розуміння та вивчення свідомості пов’язані значною мірою з тим, що ми не можемо спостерігати явищ свідомості безпосередньо, чуттєво, не можемо їх вимірювати, досліджувати з допомогою різноманітних приладів. Наприклад, відомий американський нейрофізіолог Я.Прибрам писав, що ні на якому рівні наукового дослідження мозку людини не фіксується те, що ми називаємо думкою, хоча мозок узагалі не можна досліджувати інакше, ніж виходячи із тези, він є орган думки та свідомості. У зв’язку із зазначеним інколи висувають досить радикальне твердження про те, що свідомості як особливої сутності взагалі не існує, що її можна звести або до функції та процесів організму людини, або до її реакцій нервової системи людського організму на зовнішні чинники. Лише у ХХ ст. була видана низка праць, спрямованих на доведення того, що насправді не існує нічого такого, що можна було би назвати явищами ментальними або свідомістю. Досить поширеним було тлумачення свідомості як особливої форми відображення дійсності. Якщо свідомість розглядають як відображення, то її позбавляють будь-якого онтологічного статусу, тобто при тому вважається, що вона не вносить у дійсність нічого принципового нового. Свідомість як форму відображення дійсності наділяють здатністю лише відтворювати та перекомбіновувати наявні форми буття. Слід визнати, що для деяких наук (біологія, психологія) теорія відображення виявилась результативною. Найпершою ознакою свідомості можемо вважати особливий тип людської поведінки. Ми можемо назвати його &quo ;небіологічним&quo ;, тому що людина діє не лише під тиском життєвих потреб, не лише в напрямі пошуку шляхів їх задоволення; вона діє не за схемою &quo ;стимул-реакція&quo ;, а інколи – усупереч біологічній доцільності та самозбереженню (наприклад, у випадках самопожертви, самогубства та ін.)

. Людська діяльність, як це вже окреслювалося в попередніх розділах, стає самодіяльністю, вона вводить людину у принципово інакший, у порівнянні із біологічною, тип поведінки. Про небіологічний тип людської поведінки свідчать як спрямованість, так і змістова наповненість людських дій: їх здійснюють на основі соціокультурних процесів із використанням штучних знарядь та засобів життєдіяльності, що їх людина створила сама. Всі ці засоби стають ніби новим, проте для людини – найважливішим середовищем її життєдіяльності, вони ніби подовжують та підсилюють її природні органи. Саме завдяки використанню таких засобів людина діє інакше, не за біологічною схемою: навіть їжу вона приймає та спить зовсім не так, як це роблять тварини. Людина генетичне не успадковує навичок використання цих речей, тому без наявності знання та розуміння ні створення культури, ні користування її складниками було б неможливе. Крім того, спираючись на свої знання та розуміння, людина може визначити призначення таких речей, яких вона ніколи не бачила, і створювати такі, яких ще не було. З цим пов’язана предметність як важлива ознака свідомості: за допомогою розуму людина здатна ніби бачити те, що насправді, у наявному вигляді не існує. Наприклад, каменяр бачить у камені майбутній вибір, коваль у металі-майбутню річ. Коли ми тратимо перед собою текст, то бачимо світлу поверхню з позначками, але вбачаємо за цим щось принципово інше. Муха, що повзає по картині живописця, не схвильована тим, що міститься за фарбами та полотном; це доступно лише для людини, обдарованою свідомістю. Функціонування свідомості пов’язане з особливим предметним змістом реальності, який чуттєво нам не наданий, а вироблений на основі досвіду діяльності в історичному процесі соціально-культурного життя. Звідси – цілеспрямований характер свідомості діяльності: здатність свідомості створювати образи майбутніх (потрібних) результатів своїх дій і в подальшому спрямовувати свої дії на те, чого в готовому вигляді, тобто-фактично, не існує. Причому часто йдеться не про існуюче тут і зараз, а й узагалі. Значить, законом людської діяльності постає її зумовленість не тим, що діє на людину ззовні, а тим, що вироблене її свідомістю. Тому і при оцінці людської діяльності важливо врахувати не лише її результат, а й наміри, мету. У цьому, зокрема, проявляється творчий характер людської свідомості. При розгляді ознак свідомості нам не уникнути запитання: а як же людина може засвідчити наявність у її свідомості того, що не існує? Насамперед реальними діями, реальними творенням нових речей: коли майстер вчить учня, він досить часто не стільки розповідає йому &quo ;теорію&quo ; власних дій, а просто залучає його до діяльності, діями демонструє свій досвід. Проте це можна робити лише в разі відносно простих процесів діяльності; в інших же випадках треба мати особливі закони для передачі того предметного змісту свідомості, який не можна прямо продемонструвати. Такими засобами стають знаки (або, ширше-знакова діяльність), серед яких найважливіша роль належить мові (передусім-мовленню). У саморефлексії свідомості проявляє себе момент субстанційності свідомості, тобто той момент, що свідомість задля свого існування не потребує ніяких зовнішніх підкріплень чи засвідчень, що вона в самій собі знаходить свою ж &quo ;першу&quo ; (чи &quo ;останню&quo ;) очевидність, що, врешті, і дає можливість людині поставати суб’єктом пізнання та діяльності, тобто самій та від себе продукувати свою дійову активність.

Свідомість обов'язку нести ці тяжкі моральні жертви та зносити внутрішній душевний неспокій в ім'я справи визволення України, не заломлювала іх самостійницького духа. Навпаки – вона гартувала їх та скріплювала в них горду поставу протесту і бунту, що наказувала їм не вгинатись по рабському перед кожним наказом не своєї влади, а сміло і без страху стояти на сторожі своїх національних інтересів та боронити свою національну індивідуальність, як випадає тим, які добровільно рішились жертвувати своє життя не для оборони Австрії, а тільки для визволення України. Вже у Львові станули УСС вперше перед проблемою складання присяги на вірність Австрії, якої вимагала військова влада. Свідоміша частина стрілецтва протестувала проти австрійської присяги, домагаючись, щоб у її текст вставити слова про вірність Україні й українському народові. Але щойно в Стриї справа присяги, якої зажадало від УСС австрійське командування, стала справою засадничого для УСС значення. Від її зложення чи незложення залежало взагалі дальше існування УСС та їх участь у світовій війні

1. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

2. Суспільна свідомість та її структура

3. Бідність – як глобальна проблема людства

4. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

5. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

6. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
7. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
8. Злочинна недбалість, як вид необережності

9. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

10. Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"

11. Філософські проблеми у творчості Шекспіра

12. Світовий порядок як система

13. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

14. Формування творчої особистості як наукова проблема

15. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

16. Соціально-педагогічна діяльність як професія

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

17. Справедливість як ціннісна основа права

18. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

19. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

20. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

21. Проблема семейного счастья в драме Г. Ибсена "Кукольный дом"

22. Туриз як галузь світового господарства
23. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
24. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

25. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

26. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

27. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

28. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

29. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

30. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

31. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

32. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Українське бароко як явище світової культури

34. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

35. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

36. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

37. Ожиріння як медико-соціальна проблема

38. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
39. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові
40. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

41. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

42. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

43. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

44. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

45. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

46. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

47. Як ми осмислюємо світ? Життєві установки

48. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры

49. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

50. Релігія як предмет філософського осмислення

51. Возможности деятельности специалиста по социальной работе в решении проблемы одиночества пожилых людей (на примере отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МУ КЦСОН "Гармония" г. Устюжна)

52. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

53. Насильство як засіб домінування й панування

54. Вади деревини та їх вплив на її якість
55. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження
56. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу

57. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди

58. Проблема простору у філософських і природничих науках

59. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

60. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

61. Екологічні проблеми Світового океану

62. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

63. Типы домов

64. Возведение кирпичного дома

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Жилой дом: 5 этажный 30 квартирный

66. Строительство монолитного дома

67. Дом моей мечты

68. Проблемы изучения космоса

69. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

70. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу
71. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
72. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

73. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

74. Демографические проблемы России

75. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

76. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

77. Проблемы добычи алмазов в Якутии

78. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

79. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

80. Индия. Проблемы и пути их решения

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

82. Европа для мусульман - постоялый двор или отчий дом?

83. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

84. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

85. Рост населения, проблема продовольствия

86. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы
87. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике
88. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

89. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

90. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

91. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

92. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

93. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

94. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

95. Проблемы избирательного права современной России

96. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

97. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

98. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

99. Проблема рабства в США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.