Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

РОЗДІЛ 1 Предмет, задачі та методи наук 1.1 Предмет науки Організація виробництва в підприємствах АПК - економічна наука. Вона розробляє методи наукового пізнання раціональної організації виробництва продукції у сфері АПК в умовах ринкової економіки. Як економічна наука вона покликана рекомендувати методи найбільш ефективного використання землі - основного засобу виробництва в сільському господарстві, матеріальних і трудових ресурсів, розробляти науково обґрунтовану систему організаційно-економічних заходів раціонального співвідношення між галузями АПК та постійного збільшення виробництва продукції. Організація виробництва як наука вивчає раціональний спосіб співвідношення праці та засобів виробництва, формування і оптимізацію галузей в системі АПК, узагальнює передовий досвід, розробляє заходи та методи господарювання і удосконалення виробничих відносин, опосередковує дію економічних законів стосовно розвитку АПК, намічає шляхи підвищення ефективності виробництва, сприяє здійсненню аграрної політики держави. Теоретичною підставою науки є &quo ;Економічна теорія&quo ;, &quo ;Мікроекономіка&quo ;, &quo ;Аграрна політика&quo ; і узагальнений досвід ринкового розвитку галузей які входять до АПК. У вирішенні своїх задач наука &quo ;Організація виробництва в підприємствах АПК&quo ; опирається також на досягненнях соціально-економічних, технічних та сільськогосподарських наук. Ця наука встановлює раціональне співвідношення земельних угідь, технічних та інших засобів виробництва, робочої сили і фінансів на підприємстві та його підрозділах, співвідношення галузей, спеціалізацію та концентрацію виробництва, рекомендує методи підвищення інтенсифікації, механізації та автоматизації виробництва, поліпшення використання землі, технічних засобів і робочої сили, основних і оборотних засобів підприємства. Вона розробляє та рекомендує методи аналізу комерційної діяльності, підвищення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу, зниження собівартості продукції і підвищення загальної рентабельності підприємства. Організація виробництва як наука відрізняється від інших наук тим, що вона вивчає не машини, не землю, не рослини та тварини, а закономірності ефективного використання ресурсів, задіяних у процесі виробництва. Відносно технічних наук вона вивчає не фізичну природу технічних засобів виробництва, а засоби поєднання праці з засобами виробництва. Процес виробництва включає три моменти: працю як доцільну діяльність людини; предмети праці - землю, рослини, тварини та інші предмети, на які спрямована праця; засоби праці - машини, обладнання та інші засоби виробництва, якими людина впливає на предмети праці, виконуючи відповідну роботу. Спосіб поєднання праці з засобами виробництва виражає не тільки спосіб виробництва, а й суспільну його сторону - виробничі відносини. Отже предметом науки &quo ;Організація виробництва в підприємствах АПК&quo ; є порядок організації підприємств різних форм власності, питання оптимізації внутрішньогосподарського управління, вивчення організаційно-економічних і суспільних закономірностей розвитку виробництва в ринкових умовах, вивчення методів наукової організації у використанні робочої сили, нормування праці, оплати праці та матеріального стимулювання, оптимальне співвідношення галузей, раціональна концентрація і спеціалізація, механізація й автоматизація підприємств, використання земельних угідь, технічних та інших засобів виробництва, фінансових ресурсів, методів управління та напрямки підвищення ефективності задіяних у процесі виробництва ресурсів.

1.2 Задачі науки Організація виробництва в підприємствах АПК як економічна наука ставить своєю задачею здійснення завдань аграрної політики України. Головною метою організації АПК є формування конкурентоспроможного аграрно-промислового виробництва, спрямованого на вирішення політичних, соціальних, економічних завдань та забезпечення продовольчої безпеки країни. Найголовнішим на сьогодні є створення передумов для довгострокового економічного зростання, зокрема: посилення інноваційного спрямування аграрної політики; визначення пріоритетів структурної перебудови, технологічного і технічного забезпечення; вирішення питань земельних відносин; структуризація власності та формування організаційно-правових структур АПК; розвиток інститутів корпоративної самоорганізації; стимулювання кооперації та фінансово-промислової інтеграції; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; розвиток інформаційної сфери як основи ефективності інноваційної політики; здійснення адміністративної реформи та підготовка кадрів. Держава правовими та організаційними заходами має забезпечити вільний вибір суб'єктами підприємницької діяльності форм господарювання, напрямків та умов реалізації продукції, право розпоряджатися результатами своєї праці та капіталом. Державна політика в аграрній сфері повинна йти у напрямку пошуку оптимальної моделі трансформації економічних відносин суб'єктів господарювання. Потребує змін також вся інфраструктура сільського господарства. Стратегія і тактика реформ АПК повинні концентруватися на трьох взаємопов'язаних напрямках. Перший формування ефективного господаря-власника. Другий - створення сприятливого економічного середовища (&quo ;правил гри&quo ;) на ринку. Третій - активний пошук і мобілізація внутрішніх резервів зростання обсягів виробництва, підвищення ефективності. Наука &quo ;Організація виробництва в підприємствах АПК&quo ; покликана забезпечити стійкі темпи зростання виробництва продукції і його ефективності на умовах узагальнювання нових перетворень, передового досвіду розвитку господарств, поєднання інтересів приватного товаровиробника з інтересами суспільства. Задача цієї науки у тому, щоб озброїти підприємців, керівників та спеціалістів розумінням проблем, шляхів і методів подальшого поліпшення комерційної діяльності та ефективності виробництва. Узагальнюючи ці питання, можна відмітити основні задачі науки &quo ;Організація виробництва в підприємствах АПК&quo ;: Вибір організаційно-правової форми господарювання. Обґрунтування організаційно-правової та виробничої структури підприємства. Організація земельної території господарства. Умови формування та ефективного використання трудових та матеріально-технічних ресурсів виробництва. Наукова організація та система оплати праці. Оптимізація розміру та спеціалізації підприємств. Наукове обґрунтування раціональних внутрішньогалузевих та міжгалузевих взаємозв'язків, вибір оптимального напрямку діяльності підприємства. 1.3 Методи науки Метод - це спосіб дослідження предмета. Тому під методами організації виробництва в підприємствах АПК розуміють прийоми, які застосовуються при розкритті задач предмета для системного, комплексного вивчення, вимірювання й узагальнення впливу окремих факторів на господарську діяльність підприємств у напрямку підвищення ефективності виробництва.

При вивченні дисципліни використаються такі основні методи: • монографічний метод застосовується при дослідженні окремих підприємств системи АПК, внутрішньогосподарських підрозділів або різних сторін їх діяльності. Вивчення передового досвіду дозволяє знаходити раціональні шляхи управління виробництвом, використання землі, робочої сили, техніки та фінансів. Монографічний метод водночас розкриває галузеві можливості значного нарощування випуску продукції за рахунок, ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства; розрахунково-конструктивний метод припускає дослідження шляхом проектування, наприклад, розміру виробництва, складу технічних засобів на перспективу на основі науково обґрунтованих норм витрат праці, новітніх засобів виробництва й технології. Так, визначення складу машинно-тракторного парку розрахунково-конструктивним методом дозволяє господарству правильно встановити на перспективу рівень механізації виробництва з урахуванням технічного прогресу й розвитку господарства. Цей спосіб найбільш прийнятний для організаційних і планово-економічних досліджень. Розрахунково-конструктивний метод називають ще варіативним, коли з декількох розрахунків вибирається найкращий (оптимальний), найбільш економічний, що відповідає інтересам господарства. балансовий метод, заснований на зіставленні й узгодженні відповідних показників обсягів і темпів розвитку галузей народного господарства й окремих його елементів. У практиці управління організацією підприємств використають баланси: а) матеріальні (натурально-речовинні), наприклад баланси різноманітних державних ресурсів окремих видів сільськогосподарської продукції, баланси добрив і кормів, енергетичних ресурсів і виробничих потужностей і т.ін.; б) вартісні баланси, до яких відносяться, наприклад, баланс грошових доходів і витрат, баланс засобів на фінансування капітальних вкладень. Використовуючи вартісні баланси, визначають, зокрема, співвідношення між нагромадженням і споживанням при розподілі й використанні валового доходу й інші пропорції суспільного виробництва; в) баланси робочої сили (річні або по періодах року, по професіях і т.ін.); г) баланси земельних ресурсів. Система балансів дає можливість зіставити й погодити потреби в тих або інших ресурсах і джерела їхнього задоволення, обґрунтувати раціональні господарські зв'язки між галузями, економічними районами й підприємствами, що відповідають вимогам пропорційності розвитку окремих сторін виробництва в системі АПК. Особливу актуальність має балансове пов'язування рослинництва й тваринництва, насамперед забезпечення худоби повноцінними кормами. Не менш важливим є встановлення оптимальних пропорцій у розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва і його обсягу й структури, для того, щоб повсюдно забезпечувати можливість своєчасного й високоякісного проведення сільськогосподарських робіт, підвищення родючості ґрунтів і культури землеробства. Цьому служать, зокрема, баланси енергетичних і трудових ресурсів, а також баланси кормів, добрив та інших матеріальних засобів. Вони дозволяють попередити виникнення диспропорцій у розвитку АПК, передбачити в планах відповідні заходи, спрямовані на підтягування відстаючих галузей і ділянок виробництва; експериментальний метод - науково поставлений досвід точного спостереження досліджуваного явища, що дозволяє стежити за ходом цього явища й відтворювати його щораз при повторенні цих умов.

Перелк цих робт визначаться Кабнетом Мнстрв Украни. Стаття 102-1 Оплата прац за сумсництвом Працвники, як працюють за сумсництвом, одержують заробтну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумсництвом працвникв державних пдпримств, установ, органзацй визначаються Кабнетом Мнстрв Украни. Стаття 103 Повдомлення працвникв про запровадження нових або змну дючих умов оплати прац Про нов або змну дючих умов оплати прац в бк погршення власник або уповноважений ним орган повинен повдомити працвника не пзнш як за два мсяц до х запровадження або змни. Стаття 104 Оплата прац при виконанн робт рзно квалфкац При виконанн робт рзно квалфкац праця почасових робтникв, а також службовцв оплачуться за роботою вищо квалфкац. Праця робтникв-вдрядникв оплачуться за розцнками, встановленими для роботи, яка виконуться. В тих галузях народного господарства, де за характером виробництва робтникам-вдрядникам доручаться виконання робт, тарифкованих нижче присвоних м розрядв, робтникам, як виконують так роботи, виплачуться мжрозрядна рзниця

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

5. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

6. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
7. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності
8. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

9. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

10. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

11. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

12. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

13. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

14. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

15. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

16. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Проблеми запобігання криз на підприємствах

18. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

19. Економічна ефективність організації виробництва пальто

20. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

21. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

22. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати
23. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва
24. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

25. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

26. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

30. Організація і методика аудиту доходів підприємства

31. Організація облікового процесу на підприємстві

32. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

34. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

35. Організація управлінського обліку на підприємстві

36. Ревізійні комісії підприємств і організацій

37. Організація збутової діяльності на підприємстві

38. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
39. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
40. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

41. Організаційна структура управління персоналу підприємства

42. Організаційна структура управління підприємством

43. Організація управління персоналом підприємства

44. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

45. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

46. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

47. Організаційна і виробнича структура підприємства

48. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

49. Організація грошових розрахунків на підприємстві

50. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

51. Інтеграційні форми підприємств і організацій

52. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

53. Організація, планування і керування хімічним підприємством

54. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
55. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
56. Організація охорони праці на виробництві

57. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

58. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

59. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

60. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

61. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

62. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

63. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

64. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

66. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

67. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

68. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

69. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

70. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
71. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку
72. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

73. Організація готельного комплексу "Славутич"

74. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

75. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

76. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

77. Организанізаційно-правові форми підприємств

78. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

79. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

80. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

82. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

83. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

84. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

85. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

86. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
87. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
88. Суспільна організація життя слов

89. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

90. Бізнес-план підприємства

91. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

92. Методи управління підприємством

93. Організація праці

94. Планування діяльності підприємства

95. Система маркетингового планування на підприємстві

96. Податок на прибуток підприємств

Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

97. Поняття підприємницького права

98. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

99. Планування діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.