Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст1. Ідентифікація об’єкта керування 1.1 Планування і проведення експерименту 1.2 Апроксимація часової характеристики математичними виразами 2. Розрахунок оптимальних настроювань регулятора 2.1 Визначення області стійкості системи 2.2 Розрахунок перехідного процесу 3. Розрахунок звужуючого пристрою 4. Розрахунок виконавчого механізму 5. Вибір і розрахунок метрологічних показників 6. Розрахунок контуру регулювання на надійність 1. Ідентифікація об’єкта керування 1.1 Планування і проведення експерименту При дослідженні динаміки об'єкта необхідно вивчити технологічний процес, проаналізувати роботу об'єкта в режимі нормальної експлуатації, вибрати методи дослідження і вид вхідного впливу; провести вибір і монтаж контрольно-вимірювальної апаратури. Проведення експерименту по зняттю часової характеристики проходить у такий спосіб: перед нанесенням збурювання стабілізуються всі істотні вхідні збурювання: витрату палива, вторинного повітря та ін; наносять кілька короткочасних збурень заданої форми, щоб зміна вихідної величини не перевищувала припустимих значень; вносять східчасте збурювання переміщенням регулюючого органа і записують значення вихідної величини до одержання ділянки з урівноваженою швидкістю її зміни; експеримент проводять запланована кількість разів. У даній роботі були проведені дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання &quo ;витрата повітря - температура димових газів&quo ;. Витрату повітря змінювали на 10%, з 200 м3/год до 180 м3/год. Систему камери розбавляння можна вважати об'єктом, для якого передатна функція в загальному випадку має вигляд: , (1) де - коефіцієнт підсилення об'єкта в безрозмірному виді; 1, Т2 - постійні часу. Результати проведення експерименту по зняттю часової характеристики представлена в таблиці 1. і на рис.1. Час запізнювання складає 0,12 хвилини. Таблиця 1 - Експериментальна часова характеристика Т, 0С , хв 405,00 0,00 406,80 1,08 408,60 2,05 410,40 2,45 412, 20 2,83 414,00 3, 20 415,80 3,51 417,60 3,82 419,40 4,23 421, 20 4,64 423,00 5,15 424,80 5,73 426,60 6,44 428,40 7,46 429,30 8,38 430, 20 9,27 431,10 10,23 431,48 10,97 431,66 11,93 431,86 12,88 431,99 13,50 432,00 14,00 Рисунок 1 - Експериментальна перехідна характеристика 1.2 Апроксимація часової характеристики математичними виразами Апроксимація - заміна графіка математичними вираженнями. Динамічні властивості об'єкта регулювання характеризуються диференціальними вираженнями, перехідними і передатними функціями, частотними характеристиками, між якими існує однозначна залежність. При розрахунку автоматичних систем регулювання, математичну модель зручно представити у виді передатної характеристики. Одержати її можна в результаті апроксимації тимчасової характеристики. Розроблено велику кількість методів аналізу перехідної характеристики з метою одержання передатної функції лінійного об'єкта регулювання. Суть методів складається у визначенні коефіцієнтів передатної функції, заздалегідь обраного виду, підставка яких зводиться до одержання розрахункової характеристики щонайкраще співпадаючої з експериментальної.

Існує кілька методів апроксимації: графічно-логарифмічний, метод площ, метод рішення диференціальних рівнянь, апроксимацією різними ланками й ін. Розрахунок здійснюється за допомогою ЕОМ. Вихідними даними для розрахунку є експериментальна перехідна характеристика об'єкта, задана у виді рівновіддалених за часом ординат, і величина вхідного сигналу. Для апроксимації перехідної характеристики даного об'єкта використовуємо метод апроксимації аперіодичною ланкою другого порядку і ланкою запізнювання. Сума всіх постійних часу і часу запізнювання передатної функції виду (2) є площа між нормованою перехідною характеристикою і лінією сталого значення. S = 1 2 m (3) Величина S обчислюється методом трапецій і повідомляється користувачеві. Користувач сам вибирає кількість і значення постійних часу. Можна ввести кілька варіантів значень цих параметрів. Програма методом Эйлера обчислює нормування перехідних характеристик для кожного варіанта. Точність апроксимації характеризується критерієм I, що обчислюється по формулі: (4) Значення експериментальної і розрахункової характеристик виводяться в текстовий файл, на підставі якого на екран виводяться їхній графік. Аналізуючи вид графіків, і значення критерію I, користувач оцінює результати апроксимації і приймає рішення про продовження роботи або про печатці значень параметрів для обраного варіанта. У результаті проведення апроксимації на ЕОМ отримана передатна функція об'єкта: Коефіцієнти передатної функції: К = 0,625; Т1 = 4,521; Т22 = 6,869; = 0,5. Точність апроксимації s =0.00035 Результати розрахунків приведені в таблиці 2. і на рисунку 2. Таблиця 2 - Результати апроксимації перехідної характеристики. Т, С , хв Т, С , хв 405,00 0,00 424,79 5,73 405,7 1,08 426,60 6,44 407,5 2,05 427,95 7,46 410,40 2,48 429,30 8,38 412,18 2,83 430,11 9,27 413,99 3, 20 430,92 10,23 415,80 3,51 431,41 10,97 417,58 3,82 431,65 11,93 419,39 4,23 431,84 12,83 421, 20 4,64 431,95 13,50 423,00 5,15 432, 19 14,00 Рисунок 2 - Результати апроксимації перехідної характеристики. 2. Розрахунок оптимальних настроювань регулятора 2.1 Визначення області стійкості системи Найбільш оптимальним законом регулювання є ПІ - закон регулювання. Настроєчні параметри ПІ - регулятора C0 і C1 є функціями частоти ω, коефіцієнта підсилення К, постійних часу Т1 і Т2 і часу запізнювання & au;. C0 = &f of;0 (ω, K, 1, 2, & au;) (5) C1 = &f of;1 (ω, K, 1, 2, & au;) (6) Для одержання рівнянь, по яких можна визначити чисельні значення C0 і C1, необхідно виконати кілька перетворень. Передатна функція обраного ПІ - регулятора: (7) У замкнутій системі регулювання при відсутності зовнішніх збурювань передатні функції об'єкта і регулятора зв'язані співвідношенням: Wo (p) ЧWp (p) = 1 (8) Оптимальні параметри настроювання регулятора визначають по зворотній розширеній амплітудно-фазовій характеристиці (РАФХ), використовуючи систему рівнянь С0 = ωЧ (m2 1) ЧIm (ω,m) 0 (9), C1 = mЧIm (ω,m) 0 - Re (ω,m) 0 (10) де ω - частота коливань; m - ступінь коливання системи; Im (ω,m) 0 - мнима частина зворотної розширеної амплітудно - фазової характеристики об'єкта; Re (ω,m) 0 - її речовинна частина.

Щоб визначити Im (ω,m) 0 і Re (ω,m) 0 у зворотній передатній функції об'єкта W (p) = 1/W0 (p), оператор р заміняють на (i-m) Чω, виключають мниму частину в знаменнику і після перетворень одержуємо рівняння для об'єкта другого порядку (11) (12) Отримані вираження Im (ω,m) 0 і Re (ω,m) 0 підставляють у рівняння для визначення С1 і С0 і змінюють значення частоти коливань від нуля доти, поки С0 не стане менше нуля, потім будують графік лінії рівного ступеня загасання С0=&f of; (С1). Оптимальні параметри настроювання регулятора вибирають правіше максимуму кривої лінії рівного ступеня загасання. Розрахунок оптимальних параметрів настроювань регулятора проводився з використанням комп'ютерної програми OP IM EW. За результатами розрахунків С0 і С1 побудована лінія рівного ступеня загасання, представлена на рисунку 3. Значення коефіцієнтів ko = 0.625; 1 = 4,521; Т22 = 6,869; зап. = 0,5; m = 0,22. Отримані оптимальні параметри С1= 7,782 і С0=1,653 Кп = 7,782 Ти = 0,605. Усередині області стійкості, обмеженою кривою і віссю абсцис, кожній крапці на площині відповідають визначені значення настроєчних параметрів С0 і С1, при яких буде забезпечена стійкість перехідних процесів у системі автоматичного регулювання. При всіх значеннях настроєчних параметрів, що лежать поза обмеженою областю, ступінь загасання буде менше заданою. Значення настроєчних параметрів, що лежать на перетинанні отриманої кривої з віссю абсцис (С0 = 0) відповідають ПІ - регуляторові з твердим зворотним зв'язком і процес загасання характеризується залишковою нерівномірністю. Багаторічний досвід настроювання регуляторів показав, що значення оптимальних параметрів С0 і С1 варто вибирати трохи правіше максимальної крапки на кривому рівному ступені загасання. Таким чином, передатна функція регулятора має вигляд: 2.2 Розрахунок перехідного процесу Після визначення значень настроєчних параметрів автоматичного регулятора, необхідно одержати безпосередньо графік перехідного процесу. В основному інтерес представляє характер процесу, що відбувається при впливі, що візьметься, у формі стрибка. Це більш важко переноситься системою автоматичного регулювання, чим плавно змінюється вплив. Рисунок 3 - Лінія рівного ступеня загасання: об'єкта = 2 ko = 0.625; 1 = 4,521; Т22 = 6,869; запізн = 0,5; m = 0.220; Кп = 7.782 Ти = 0.605 Основними вимогами, яким повинний задовольняти оптимальний процес регулювання є: 1. Інтенсивне загасання перехідного процесу. 2. Максимальне відхилення регульованої величини повинне бути найменшим. 3. Мінімальна тривалість перехідного процесу. Основними показниками якості є: час регулювання, перерегулювання, коливність, стала помилка. Непрямими оцінками якості регулювання є: ступінь стійкості, що дорівнює речовинної частини кореня найближчого до мнимої осі; ступінь загасання, рівний відношенню різниці двох сусідніх амплітуд одного знака кривій перехідного процесу до більшого з них. Збільшення ступеня загасання може привести до завищеного відхилення регульованої величини. Якщо динамічні властивості об'єкта в процесі експлуатації змінюються, то варто орієнтуватися на підвищений ступінь загасання, щоб уникнути появи незатухаючих і слабозатухаючих процесів.

Але, сер, Ви не знайдете жодного очевидця знищення шести мільйонів жидів. Ви не знайдете жодного свідка того, що поруч з крематоріями стояли газові камери, які знищували тисячу, а то й дві тисячі чоловік одразу. Зверніть увагу на додаток до мого листа під назвою «Голокост очима Шерлока Холмса», який містить квінтесенцію двадцятирічного дослідження цієї теми. Я берусь обґрунтувати як математично, так і технічно, що знищення шести мільйонів жидів у газових камерах — цілковите безглуздя. Що ж стосується лементування та слини, що видаються з приводу голокосту сьогодні, через півстоліття після війни — вони не можуть викликати нічого іншого, окрім відчуття гидоти. Це — ганьба і сором на наші голови. Жоден народ в історії людства не тужив так голосно про свої втрати, якими б дійсними вони не були, через п`ятдесят років. Навіть аби в газових камерах дійсно загинуло шість мільйонів жидів, підіймати неймовірний галас з цієї нагоди й продовжувати наживатися на подіях давно минулих днів було б щонайменше непристойно. Та й друге питання напрошується: а ким були лихварі Веймарської республіки? їхню національність Ви знаєте не гірше за мене

1. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

2. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

3. Дослідження харчування

4. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

5. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

6. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)
7. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок
8. Метеорологічні дослідження

9. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

10. Палеоантропологічнi дослідження

11. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

12. Методика гідрогеологічних досліджень

13. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

14. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

15. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

16. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

17. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

18. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

19. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

20. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

21. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

22. Дослідження методів чисельного інтегрування
23. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК
24. Дослідження чисельних методів інтегрування

25. Історіографія досліджень голодомору

26. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

27. Палеонтологічні дослідження

28. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

29. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

30. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

31. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

32. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

34. Кабінетні методи маркетингових досліджень

35. Маркетингове дослідження

36. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

37. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

38. Маркетингові дослідження
39. Маркетингові дослідження з використанням анкети
40. Маркетингові дослідження на підприємстві

41. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

42. Організація маркетингових досліджень в туризмі

43. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

44. Характеристика маркетингового дослідження товару

45. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

46. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

47. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

48. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

50. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

51. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

52. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

53. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

54. Методи психофізіологічних досліджень
55. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень
56. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

57. Променеве дослідження травної системи

58. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

59. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

60. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

61. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

62. Дослідження аспектів управління якістю продукції

63. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

64. Дослідження та розробки на підприємстві

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

65. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

66. Методи науково-педагогічних досліджень

67. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

68. Основи наукових досліджень

69. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

70. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
71. Методи наукових і експериментальних досліджень
72. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

73. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

74. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

75. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

76. Організація патопсихологічного дослідження

77. Структура психологічного дослідження

78. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

79. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

80. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

82. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

83. Матеріали і методи дослідження

84. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

85. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

86. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
87. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
88. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

89. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

90. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

91. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

93. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

94. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

95. Дослідження динаміки розвитку силових показників

96. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

98. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

99. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.