Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет Імені Володимира Гнатюка предметна комісія викладачів психолого- педагогічних дисциплін Дипломна робота &quo ;Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи&quo ; Виконала: студентка групи ПК54 Трохимчук Юлія Степанівна Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Віра Олександрівна Тернопіль - 2009 р. ЗмістВступ Розділ І. Особливості організації навчального процесу в початковій школі 1.1 Основи теорії організації навчальної діяльності 1.2. Сутність та особливості педагогічного співробітництва 1.3 Колективна форма навчання як фактор ефективності навчального процесу у початковій школі Розділ ІІ. Експериментальне дослідження ефективності застосування форм і методів колективної пізнавальної діяльності учнів 2.1 Взаємозв’язок колективної форми з іншими формами організації навчального процесу у практиці роботи вчителів початкової школи 2.2 Творчі знахідки вчителів початкової школи з проблеми організації колективної пізнавальної діяльності молодших школярів 2.3 Методика дослідження та його результати Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність теми. Провідними завданнями початкової ланки освіти є встановлення потенційних можливостей учнів та цілеспрямований їх розвиток у різних видах діяльності. Інтенсивне впровадження колективного навчання актуалізує проблему диференціації учбової діяльності школярів, з метою поліпшення їх загальної успішності. Створення умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу у школі передбачає обов’язкове врахування індивідуальних відмінностей дитини в процесі колективної роботи. Для цього необхідне різнобічне вивчення підростаючої особистості, яке можливе при використанні комплексного підходу у розв’язанні проблеми колективного навчання. За останні десятиліття психологічна наука зробила значний крок до пізнання законів колективної діяльності та з’ясування основних напрямків у її розвитку. Існує ряд фундаментальних досліджень окремо взятих процесів і явищ психіки людини, на яких грунтуються психологічні характеристики різних вікових періодів особистості. Так, О.В. Скрипченком було здійснене дослідження інтелектуального розвитку молодших школярів. Близькими до його ідей є роботи Н.А.Побірченко, Т.М.Лисянської та інших. Комплексний підхід був застосований О.Г. Баллом при вивченні умов розв’язання математичних завдань та В.О.Моляко при визначенні факторів, які зумовлюють розв’язання учнями творчих задач. Оскільки психічні функції виявляються не ізольовано, а у взаємозв’язку, виникає необхідність у системному вивченні їх розвитку, яке є оптимальним варіантом інтеграції даних про різноманітні прояви особливостей психіки людини, що виявляються у внутрішньофункціональних зв’язках її детермінант. Становлення пізнавальної сфери дитини як цілеспрямованої розумової активності та інтелектуальної рефлексії починається з появою навчальної діяльності у молодшому шкільному віці. Водночас, як зазначає спеціаліст з проблем молодшого шкільного віку Л.О

. Кондратенко, початкова школа є “останньою межею”, коли ще можна зупинити процес занепаду розумових здібностей дитини. Система навчальної діяльності покликана виявляти і розвивати природжені задатки учнів. Все ж, частіше вона виступає лише засобом розвитку дитини, який повинен бути скерований педагогами, чия вчасна професійна допомога відіграє далеко не останню роль у формуванні підростаючої особистості. Питання підвищення ефективності навчальної діяльності було поставлене ще А.Біне і до цього часу не втратило своєї актуальності. На кожному етапі розвитку психолого-педагогічної науки створюються певні орієнтири щодо розв’язання даної проблеми. Аналіз наявних досліджень свідчить про необхідність перегляду, уточнення та розширення наукових уявлень про визначальні фактори навчальної успішності учнів початкових класів. Детального вивчення вимагає пізнавальний аспект колективної навчальної діяльності молодших школярів, якість становлення якого у даному віці є основою подальшого їх розумового розвитку. Для підвищення ефективності навчальної діяльності молодших школярів важливою є колективна діяльність, яка обумовлює успіхи з навчальних предметів. Однак, на сучасному етапі даних про колективні види роботи для об'єднання їх у структурні моделі, які мають вплив на успішність учнів початкових класів з навчальних предметів ще недостатньо, а наявні дослідження мають деякі розходження і тому вимагають уточнення. Все вище перераховане обумовило вибір теми дипломної роботи «Організація колективної пізнавальної діяльності школярів в навчальному процесі початкової школи». Тема дипломної роботи: колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів у навчальному процесі початкової школи. Об’єкт дослідження: колективна навчальна діяльність молодших школярів. Предмет дослідження: форми організації колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів. Мета дослідження полягає у виявленні і систематизації умов організації колективного навчання та встановлення їх взаємозв’язку із навчальною успішністю молодших школярів. Відповідно до мети поставлені такі завдання дослідження: - здійснити теоретичний аналіз проблеми колективної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в науковій психолого-педагогічній літературі та практиці роботи школи; - дослідити особливості організації навчального процессу в початковій школі. -розглянути колективну форму навчання як фактор ефективності навчального процессу в початковій школі. Для розв'язання поставлених завдань використовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів: вивчення і аналіз психологічної, педагогічної та філософської літератури з даної проблеми; методики з дослідження даної теми, усне і письмове опитування вчителів та учнів; спостереження; систематизація та узагальнення отриманих даних; методи статистичної обробки даних. Вірогідність і надійність результатів дослідження забезпечувалася: застосуванням системного підходу до вивчення молодшого школяра; методологічною і теоретичною обгрунтованістю вихідних даних дослідження, сукупністю стандартизованих, взаємодоповнюючих, валідних методів, адекватних меті і завданням дослідження, репрезентативністю вибірки, поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих результатів; застосуванням методів математичної статистики.

Теоретичне значення дослідження полягає: у поглибленні психологічних знань про особливості пізнавальної сфери навчальної діяльності учнів початкових класів; у розширенні наукових уявлень про організацію колективної діяльності молодших школярів. Практичне значення плягає: у формуванні колективу класу під час підготовки до уроків та навчанні, з метою підвищення ефективності навчального процесу в початковій школі. Структура роботи: Робота складається зі вступу двох розділів та підрозділів, висновків, списку використаної літератури та лїдодатків. Розділ І. Особливості організації навчального процесу в початковій школі 1.1 Основи теорії організації навчальної діяльності Колективна навчально-пізнавальна діяльність учнів є одним із найважливіших факторів не тільки у формуванні особистості школяра, а й у забезпеченні продуктивного характеру процесу пізнання вцілому. На цьому наголошували відомі вітчизняні та зарубіжні психологи (А.К.Дусавицький, А.В.Петровський, Л.В.Занков, Д.Б.Ельконін, Л.Б.Ітельсон, А.А.Леонтьєв, Л.М.Фридман) та педагоги Х.Й.Лійметс, А.В.Мудрик, В.К.Дяченко, І.В.Страхов, Е.Страчар, В.Оконь та інші. Разом з тим, проблема використання колективних форм учбової діяльності у початковій школі була і залишається актуальною й достатньо не вивченою. У науково-методичній літературі зустрічаються лише окремі її розробки, разом з тим вивчення іноземної мови у школі І ступеня передбачає саме колективну пізнавальну діяльність як основу нової комунікативної методики. Колектив (від лат.- збираючий) - це соціальна спільність людей, об'єднаних на основі суспільно значущих цілей, спільних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності і спілкування. Колективна учбова діяльність - це безпосередня взаємодія учнів, об'єднаних суспільно значущими і суспільно оцінюваними цілями і мотивами діяльності, спрямованої на розв'язання колективом учбових завдань . Дослідження в галузі педагогіки колективу та дидактичного потенціалу колективної учбової діяльності стали особливо інтенсивними у 60-х - 70-х роках XX століття. Основою інтеграції знань про дитячий колектив став і системний підхід до нього як до об'єкту дидактичного дослідження. Він дав змогу з'єднати наявні в науці дані в єдину систему уявлень про дитячий колектив як мету, об'єкт і суб'єкт навчання . Маючи чітке уявлення про структуру і закономірності малої групи, вчитель одержує засіб дидактичного впливу на колектив класу вцілому (спрямовує взаємостосунки суб'єктів навчального процесу, впливає на пізнавальну мотивацію навчання та на пізнавальні інтереси окремого учня і всього класного колективу тощо). А для уроків в початкових класах особливо важливим є те, що на цій основі здійснюється вільне спілкування молодших школярів новою для них мовою, що надає такому засвоєнню функціонального характеру і позитивно впливає на мовлення учнів . Така робота педагога дуже складна і завжди потребує творчого підходу. Отже, сам творчий акт у діяльності вчителя та учня під час вивчення рідної мови спирається на обдарування і ініціативу кожної творчої особистості, на чому у свій час наголошували класики вітчизняної педагогіки А.С

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

2. Організація діяльності "ПриватБанку"

3. Організація діяльності підприємства

4. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

5. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

6. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
7. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
8. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

9. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

10. Планування і організація навчальної діяльності

11. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

12. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

13. Організація облікового процесу на підприємстві

14. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

15. Організація науково-інформаційної діяльності

16. Інформаційне забезпечення діяльності організації

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

18. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

19. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

20. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

21. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

22. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
23. Організація процесу творчого розвитку дитини
24. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

25. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

26. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

27. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

28. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

29. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

30. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

31. Організація приймання товару в аптеці

32. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Організація праці

34. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

35. Формування духовності учнів у навчальному процесі

36. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
39. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
40. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

41. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

42. Рельєф та ландшафтна організація

43. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

44. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

45. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

46. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

47. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

48. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

49. Організація та планування кредитування

50. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

51. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

52. Організація охорони праці на виробництві

53. Організація робочого місця бухгалтера

54. Рівні організації організму людини
55. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
56. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

57. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

58. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

59. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

60. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

61. Етапи організації бухгалтерського обліку

62. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

63. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

64. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

69. Організація документаційного забезпечення установи

70. Організація і методика аудиту
71. Організація і методика аудиту доходів підприємства
72. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

73. Організація облікової політики підприємства

74. Організація обліку в магазині "Світанок"

75. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

76. Організація обліку доходів

77. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

78. Організація обліку на підприємстві

79. Організація обліку орендних операцій

80. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

81. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

82. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

83. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

84. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

85. Організація управлінського обліку

86. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
87. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
88. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

89. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

90. Становлення професійних бухгалтерських організацій

91. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

92. Аудит в організації

93. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

94. Громадські організації як вид об’єднань громадян

95. Організації (органи) господарського керівництва

96. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

97. Організація захисту державної таємниці в Росії

98. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

99. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.