Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді План. Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади дослідженняполітичної культури студентської молоді 1.1. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти. 1.2. Формування політичної культури молоді, побудова змісту політичної освіти молоді 1.3. Особливості формування політичної культури української молоді в умовах нестабільного суспільства та шляхи її реформування. 1.4. Регіональний чинник розвитку політичної культури населення України. 1.5. Національна ідея та її значення у формуванні політичної культури молодих громадян. Розділ ІІ.Організація та методичні засади дослідження політичної культури студентської молоді 2.1. Обґрунтування програми та методів дослідження. 2.2. Аналіз результатів дослідження. Висновок. Додатки. Вступ. Актуальність дослідження. Звернення до проблеми політичної культури молоді та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин. По-перше, сучасний етап розвитку українського суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних процесів у сфері суспільних цінностей та ідеалів, викликає модифікації глибинних взаємовідносин людини з державою, владою, політикою і призводить до значних змін у перебігу та формах становлення політичної культури особистості. По-друге, у молодіжному середовищі останнім часом спостерігається переоцінка суспільних та культурних цінностей попередніх поколінь, переривання послідовності у передачі соціокультурного та політичного досвіду, що призводить до загальної ціннісно-нормативної кризи та ідеологічного вакууму. Все це висуває підвищені вимоги до молодої людини як суб'єкта соціально-політичного буття, тому виникає необхідність у створенні нових моделей політичної поведінки та власної системи цінностей. По-третє, у сучасних умовах різноманітності політичного спектра суспільного житгя, в умовах багатопартійності проблема формування цілеспрямованої дійової позиції молоді в розбудові політичних інституцій набуває особливого значення. У молодому віці відбувається трансформація емоційно-оцінного та когнітивно-оиосередкованого ставлення до політичного життя суспільства у його дійово-практичну реалізацію, а також усвідомлення змістовних аспектів політичної діяльності суспільних інститутів зі спробою визначення власної політичної позиції стосовно них. Незважаючи на значну кількість напрямів і підходів, які пояснюють зміст, сутність та особливості прояву політичної культури особистості, розробка цієї проблеми є недостатньою і потребує переосмислення дослідженого раніше та поглибленого розгляду окремих аспектів цієї проблеми. Попри розлогу традицію досліджень тут і дотепер немає єдності поглядів. Політична культура під кутом зору узагальнюючих політико-психологічних характеристик індивіда, ступеня його політичної розвиненості, вміння реалізувати власні політичні знання у межах функціонуючої політичної системи розглядається у працях Є.І.Головахи, В.М.Бебика, М.Ф.Головатого, В.А.Ребкала, М.Н.Корнєва; особливості політичної культури у їхньому тісному зв'язку з політичним вихованням та освітою підростаючих поколінь в умовах суспільних змін розкриваються у працях Т.І

.Бєлавіної, М.И.Боришевського, І.В.Жадан, Л.Н.Овдієнко; акцент на національній культурі, національному характері та менталітеті робиться у дослідженнях М.І.Пірен, О.М.Рудакевича, Л.П.Нагорної; акцент на дослідженні атасне психологічних чинників процесу формування політичної культури особистості через аналіз процесу її політичної соціалізації, політичної ідентичності зроблено у роботах Н.Ф.Гедікової, Н.М.Дембицької, М.С.Катаєвої, В.В.Москаленко; розгляд політичної культури особистості через комплексні дослідження масової політичної свідомості та політичної поведінки здійснено у роботах В.О.Васютинського, Г.Г.Дилігенського, Д.В.Ольшанського, М.М.Слюсаревського, О.Б.Шестспал. Виходячи з актуальності зазначеної проблеми, аналіз феномена політичної культури в сучасних умовах становлення особистості мас на меті поєднання вихідних принципів зазначених концептуальних підходів у цілісне наукове уявлення про психологічні детермінанти прояву політичної культури, політичного рівня свідомості студентської молоді та його реалізації у певному виді політичної поведінки. Об'єкт дослідження - психологічні особливості політичної культури студентської молоді. Предмет дослідження - особистісні детермінанти реалізації політичної культури студентської молоді. Мета дослідження полягала у виявленні взаємозв'язку міжособистішими параметрами та проявом політичної культури студентськоїмолоді. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати відповідну психологічну літературу. 2. Здійснити аналіз існуючих концептуальних підходів до визначення змісту та психологічних компонентів політичної культури особистості, визначити способи її операціоналізації. 3. Встановити психологічні чинники, які зумовлюють активні форми реалізації політичної культури студентської молоді, виділити сучасні стилі політичної активності. У ході розв'язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні - теоретичний аналіз наукової літератури та практичних результатів досліджень феномена політичної культури з формулюванням концептуальної моделі досліджуваного явища; емпіричні -застосування методів суб'єктивного шкалювання, проективних методик та класичних опитувальників для проведення емпіричного дослідження; конструктивні - розробка і впровадження методик семантичного аналізу ідейно-політичних настанов та особливостей політичної поведінки особистості; методи математичної обробки результатів - первинний статистичний аналіз. Структура бакалаврської зумовлюється логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 30 найменувань, додатків. Повний обсяг бакалаврської становить 86 сторінок, основний текст бакалаврської містить 11 таблиць. Інструментарій обстеження: Рівненський державний гуманітарний університет. Розділ 1. Теоретичні засади дослідженняполітичної культури студентської молоді. 1.1.Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти. Відродження незалежної демократичної держави залежить, насамперед, від грома­дянської позиції, соціальної активності кож­ного члена суспільства, передусім молоді.

Роль молоді в суспільстві визначається її духовністю, моральними устоями, національ­ними традиціями, загальним рівнем культу­ри. Кожне покоління формується на основі попередніх духовно-моральних основ, що є відбитком соціально-політичних та економіч­них факторів суспільного розвитку. Сьогодні нова українська держава прагне підтримувати національну культуру, щоб на її основі сфор­мувати цінності, які повинні сприйматися мо­лоддю. Але цей процес досить складний і три­валий, так що очікувати миттєвих результатів не доводиться. . Проблема формування і розвитку полі­тичної культури сучасної молоді набуває дедалі більшої гостроти. Йдеться про політичну культуру якісно нового рівня — культуру гро­мадянськості, культуру реальної участі у про­цесах вироблення політики і державного управління. Запорукою того, що нашій молоді не дадуть відсиджуватися у тенетах інфанти­лізму і апатії, є зусилля громадських органі­зацій, засобів масової інформації, науковців і освітян, спрямовані на соціалізацію молоді, її більш активне залучення до суспільно-полі­тичних процесів. Українська держава надзвичайно зацікав­лена у цивілізаційній соціалізації молодого громадянина, у формуванні в нього демокра­тичної політичної свідомості й культури, зако­нослухняності, які обмежують прояви крайно­щів і радикалізму, роблять людину соціально активною, здатною до саморозвитку та самореалізації. Однак самої такої зацікавленості замало. Необхідні ще й практичні дії в напрямку за­охочення участі молоді в розвитку державо­творчих процесів, потрібна відповідна моло­діжна політика, яка б ураховувала інтереси молоді, визначала шляхи вирішення проблем, які її хвилюють, конкретні дії з реалізації такої політики. Становлення й розвиток державної моло­діжної політики передбачає систематичний аналіз стану свідомості як методологічної ос­нови цього процесу і водночас виступає як необхідна умова формування політичної сві­домості, що є основою демократичної полі­тичної культури особи. Політична свідомість — це сприйняття су­б'єктом тієї частини реальності, що пов'язана з політикою, це суб'єктивний образ політич­ної системи. Знання та уявлення про політику не є продуктом індивідуальної свідомості. Особа здобуває їх із навколишнього середо­вища в процесі політичної соціалізації. Полі­тична свідомість, як елемент політичної куль­тури, вбирає в себе як ідеологічні компонен­ти (політичні знання, цінності, переконання), так і психологічні (політичні почуття, емоції, переживання, орієнтації та настрої). Формування політичної свідомості зале­жить не тільки від тієї об'єктивної ситуації, у якій розвивається цей процес. Цей фактор є вирішальним, але не єдиним. Велике значен­ня мають і фактори суб'єктивного характеру, зокрема: зовнішні, до яких належать інститути політичної системи, національні та соціальні групи, різні неформальні об'єднання, під впливом яких відбувається соціалізація осо­бистості; внутрішні, що характеризують механізм світосприймання, аналізу та прийняття рі­шень тощо. Останні охоплюють потреби, інтереси, духовні цінності, індивідуальні психоло­гічні якості людини.

Так почалася друга, модерна епоха нацоналстично деолог та формування нац, протягом яко рзн свтськ елти намагалися поширити де нацонально швейцарсько дентичност на свох спввтчизникв. Цей процес сягнув кульмнац в утворенн Швейцарсько федерац  Конституц 1848 р. псля коротко релгйно вйни 1847 р. й нституцоналзац модерно нацонально держави[76]. ¶ нарешт поступове вдкриття нейтрально оборонно швейцарсько нацонально держави й полтично культури назустрч зовншнм економчним  полтичним впливам, яке почалося в 1960-х pp., але вдтод прискорилося. Зараз ще рано говорити, куди веде ця «постмодерна» фаза  чи може вона розмити швейцарське полтичне утворення або швейцарську полтичну культуру й дентичнсть. Хай там що, основна дея в тому, що ми не можемо братися до оцнок ц можливост, не беручи повнстю вс попередньо швейцарсько стор й дентичностей щонайменше за вдправну точку для подальшого аналзу[77]. Останн зауваження стосуться  предмету,  методу

1. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

2. Політична культура

3. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

4. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

5. Економічні чинники регіональної політики в Україні

6. Політична психологія
7. Політичні права і свободи громадян України
8. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

9. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

10. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

11. Нестор Махно: історично-політичний портрет

12. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

13. Політичний режим

14. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

15. Політичний іслам

16. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Суспільно-політична діяльність Костомарова

18. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

19. Політична географія як складова частина СЕГ

20. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

21. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

22. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
23. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
24. Політична система США

25. Політично-правова теорія Жана Бодена

26. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

27. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

28. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

29. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

30. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

31. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

32. Ідейно-політичне життя Полтавщини

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

33. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

34. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

35. Політична діяльність Лазара Кагановича

36. Політична історія Галицько-Волинського князівства

37. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

38. Політична система Української козацької держави
39. Політичне життя в Україні 1993-2000 років
40. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

41. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

42. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

43. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

48. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

49. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

50. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

51. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

52. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

53. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

54. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
55. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
56. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

57. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

58. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

59. Гуманистическая психология А. Маслоу и образ современной культуры

60. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

61. Економічна та торгово-політична роль митного збору

62. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

63. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

64. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

65. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

66. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

67. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

68. Історія світової політичної думки

69. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

70. Міжнародна політика і світовий політичний процес
71. Основні етапи становлення світової політичної думки
72. Партійна система України. Політичний маркетинг

73. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

74. Політичні партії, організації и рухи

75. Політичні погляди Липинського

76. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

77. Політичні режими

78. Політичні технології

79. Політологія. Політичні системи в Україні

80. Розвиток політичної думки України

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

82. Становлення української політичної думки

83. Суспільна думка та політична філософія

84. Технології політичної діяльності

85. Трансформація суспільства та політична модернізація

86. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю
87. Формування іміджу політичного лідера
88. Політик і політичний режим

89. Політична влада

90. Політична влада

91. Політична влада у світі та в Україні

92. Політична діяльність і політичні відносини

93. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

94. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

95. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

96. Політична опозиція в Україні

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Політична система Індонезії

98. Політичне лідерство

99. Політичне лідерство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.