Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Максимов Іван Сергійович УДК 537.876.23 Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами 01.04.03 – радіофізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, Чурюмов Геннадій Іванович, Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри фізичних основ електронної техніки. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор, Айзацький Микола Іванович, Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”, Науково-дослідний комплекс “Прискорювач”, м. Харків, заступник директора з наукової роботи; доктор фізико-математичних наук, доцент, Харченко Дмитро Олегович, Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми, провідний науковий співробітник. Захист відбудеться “26” березня2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна 14, ауд. 13. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна 14. Автореферат розісланий “ ” 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиВ.М. Безрук ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Періодичні діелектричні структури або штучні діелектрики, як їх прийнято називати у вітчизняній літературі, привертають до себе жвавий інтерес з початку 90-х років минулого століття. Проте час від часу інтерес до таких структур виникав і раніше, приводячи до накопичення важливих результатів, отриманих як теоретично, так і експериментально. Значні успіхи останніх двох десятиліть у розвитку радіоелектронних систем, що працюють у короткохвильовій частині міліметрового діапазону, дозволили серйозно заговорити про реальне застосування періодичних діелектричних структур. Унікальні властивості періодичних діелектричних структур дозволяють їм бути використаними в різних радіоелектронних, оптоелектронних і оптичних пристроях, які мають поліпшені характеристики (споживана потужність, низький рівень шумів і т.ін.) в порівнянні з існуючими аналогами. Вони знаходять все більш широке застосування у хвилевідних системах, резонаторах, фільтрах, оптичних квантових генераторах тощо Особливо слід зупинитися на питаннях управління електромагнітним випромінюванням за допомогою діелектричних періодичних структур. Управління електромагнітним випромінюванням у таких структурах можливе за рахунок використання нелінійних властивостей матеріалу, з якого ці структури зроблені, і електромагнітної хвилі великої амплітуди, що управляє. Практична реалізація таких систем для управління розповсюдженням електромагнітної хвилі приводить до якісної зміни пропускної спроможності сучасних систем зв'язку і, в перспективі, до розробки повністю оптичних приладів і пристроїв, які використовуються для створення оптичного комп'ютера.

Таким чином, враховуючи багатообіцяючі можливості управління електромагнітним випромінюванням за допомогою діелектричних періодичних структур, актуальними стають питання вивчення явищ, пов'язаних з нелінійною взаємодією електромагнітного випромінювання з такими структурами і особливостями його розповсюдження в них. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені дослідження стали складовою частиною держбюджетних науково-дослідних робіт, які виконувались на кафедрі фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки у 2002-2007 роках, включаючи “Дослідження фізичних процесів генерації, посилення і перетворення електромагнітного випромінювання в квантових (лазерах), оптоелектронних та електронних приладах, а також розробку концепції їх застосування в радіоелектронних системах і комунікаційно-інформаційних технологіях” (свідоцтво держреєстрації № 0102U001436, 2002 р.) та “Дослідження частотно-потужнісних та часових факторів електромагнітного поля на фізичні, фізико-хімічні та біологічні властивості середовищ та об’єктів” (свідоцтво держреєстрації № 0106U003174, 2006 р.), а також у рамках досліджень, проведених в Університеті Ровіра і Віржіли (Каталонія, Іспанія) у 2002–2006 роках відповідно до проектів Міністерства Освіти та Науки Іспанії №№ IC2002-04184-C05 і EC2005-02038 і в Університеті м. Павія (Італія) у 2006–2007 роках. У всіх роботах дисертант був виконавцем. Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні закономірностей нелінійної взаємодії електромагнітної хвилі з діелектричними періодичними структурами, виявленні й аналізі фізичних явищ, які зумовлюють процес розповсюдження електромагнітних хвиль у таких структурах, а також їх застосуванні для управління електромагнітним випромінюванням. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - розвинути теорію й удосконалити метод математичного моделювання фізичних властивостей діелектричних періодичних структур; - дослідити дисперсійні характеристики хвилевідних і резонаторів систем у випадку нелінійної взаємодії електромагнітного випромінювання з періодичною діелектричною структурою; - виявити і пояснити особливості управління електромагнітним випромінюванням за допомогою нелінійних двовимірних діелектричних періодичних структур; - вивчити фізичні обмеження на управління електромагнітним випромінюванням у діелектричному періодичному середовищі; - виявити закономірності нелінійного тунелювання електромагнітних хвиль у хвилевідних системах на основі діелектричних періодичних структур. Об'єктом дослідження є процеси нелінійної взаємодії, які супроводжують розповсюдження електромагнітного випромінювання та управління ним у діелектричних періодичних структурах. Предметом дослідження є електродинамічні характеристики діелектричних періодичних структур за наявності електромагнітної хвилі великої амплітуди, а також двовимірна і тривимірна математичні моделі розповсюдження й управління електромагнітним випромінюванням у системах, що створюються на основі діелектричних періодичних структур.

Методи дослідження. Для моделювання нелінійної взаємодії і особливостей розповсюдження електромагнітного випромінювання в діелектричних періодичних структурах, а також вивчення способів і фізики процесів управління ним застосовується чисельний метод скінченних різниць. В основі методу скінченних різниць лежать класичні рівняння Максвела і матеріальні рівняння, що враховують нелінійні особливості матеріалу, з якого зроблена діелектрична періодична структура. Періодичність для нескінченних діелектричних структур враховується за допомогою теореми Блоха, а штучно поглинаючі граничні умови застосовуються у випадку, коли необхідно врахувати кінцеве число періодів діелектричної періодичної структури. Для перевірки методу скінченних різниць вивчена стійкість вживаної скінченно-різницевої схеми й оцінена обчислювальна погрішність. Під час лінійної взаємодії було проведене порівняння результатів експерименту з результатами чисельного моделювання. У випадку нелінійної взаємодії електромагнітного випромінювання з діелектричною періодичною структурою було зроблене порівняння з результатами, отриманими за допомогою чисельного моделювання методом плоских хвиль і методом Фур’є. Наукова новизна одержаних результатів. У ході виконання дисертаційної роботи були одержані наступні такі наукові результати: - розроблений і реалізований метод розрахунку лінійних і нелінійних характеристик діелектричних періодичних структур на основі методу скінчених різниць у двовимірному і тривимірному наближеннях; - вперше вивчений ефект зсуву дисперсійних кривих і забороненої зони діелектричних періодичних структур у випадку нелінійної взаємодії електромагнітного випромінювання з діелектричним періодичним середовищем; - вперше вивчено явище нелінійного тунелювання електромагнітних хвиль в хвилевідних системах на основі діелектричних періодичних структур; - вперше вивчено вплив нелінійного поглинання на характеристики нелінійного тунелювання. Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної роботи використовуються для вирішення наукових і науково-технічних проблем електродинаміки. Вдосконалений метод математичного моделювання було покладено в основу спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для розробки і проектування фокусувальних пристроїв, призначених для застосування в апаратурі для проведення спектроскопічного аналізу штучно створених і природних молекулярних з'єднань. Експериментальні зразки таких структур були успішно випробувані. З використанням одержаних у роботі результатів дослідження нелінійних дисперсійних характеристик діелектричних періодичних структур і нелінійного тунелювання електромагнітних хвиль у хвилевідних системах розроблені та випробувані експериментальні зразки повністю оптичних перемикачів світла на два положення. Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачеві належать такі наукові результати: у роботі дисертантом проведений детальний аналіз літературних джерел і виведені скінченно-різницеві схеми для вирішення рівнянь Максвела в довільних середовищах; – проведений детальний аналіз літературних джерел і виведені скінченно-різницеві схеми для граничних умов; – проведений детальний аналіз літературних джерел, а також одержані основні теоретичні результати, пов'язані з нелінійними діелектричними періодичними структурами; – розвинений метод математичного моделювання, досліджені точність і стабільність запропонованого методу; у випадку нелінійної взаємодії досліджені дисперсійні характеристики одновимірних періодичних діелектричних структур у двовимірному наближенні; – у випадку нелінійної взаємодії досліджені дисперсійні характеристики двовимірних періодичних діелектричних структур у двовимірному наближенні; – у випадку нелінійної взаємодії досліджені дисперсійні характеристики двовимірних періодичних діелектричних структур у тривимірному наближенні; – у випадку нелінійної взаємодії досліджені дисперсійні характеристики хвилеводів на основі двовимірних періодичних діелектричних структур; – запропонована математична модель нелінійного поглинання, виведені основні рівняння, одержані і трактовані теоретичні результати; – досліджено розповсюдження електромагнітних хвиль у діелектричних періодичних структурах; - досліджено розповсюдження електромагнітних хвиль у діелектричних періодичних структурах і спектр пропускання; – досліджено розповсюдження електромагнітних хвиль у діелектричних періодичних структурах і спектри пропускання у випадку нелінійної взаємодії; – розроблена концепція створення повністю оптичних пристроїв на основі діелектричних періодичних структур для створення систем управління електромагнітним випромінюванням і оптичного комп'ютера майбутнього.

Треба, насамперед, дослдити хн походження, закладен в них хн властивост, взамоповязансть, взамодю тих сил; творчий чи руйнвний вплив х на весь народ. Коротко кажучи потрбен глибокий соцологчний аналз ДУХОВНОСТ¶ певного народу. ¶ лише пзнавши ДУХ  ДУШУ народну, зможемо зрозумти д того народу. Д ж бо особи чи спльноти  лише зовншнм виявом х духовност. Наука про народну вдачу (етнологя) тепер лише в пелюшках,  тому мусимо звертатися також  до суспльствознавства (соцолог), народознавства (етнограф), до науки про походження народу (етноген) та науки про спадковсть (генетики), взагал до стор людсько культури. Стара сторософя майже не брала до уваги цих наук, не зважала на дух  душу народв. Тим-то багато сторичних подй впало на вчен голови сторикв несподвано. А саме сторики мали дати полтикам ключ до передбачення сторичного розвитку, дянь окремих народв. Але саме найбльший укранський сторик М. Грушевський, ставши 1917 р. на чол укранського народу, завв його до жахливого пекла на мя СРСР

1. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

2. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

3. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

4. Етика і естетика, проблеми взаємодії

5. Захист від виробничих випромінювань

6. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії
7. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації
8. Периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з периферійними пристроями

9. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

10. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

11. Взаємодія людини й колективу

12. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

13. Розробка теоретичної моделі управління етноконфліктними взаємодіями

14. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

15. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

16. Взаємодія культури, особистості й природи

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Природа й суспільство: етапи взаємодії

18. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

19. Квантова природа випромінювання

20. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

21. Джерела і приймачі оптичного випромінювання

22. Джерела випромінювання в оптичній спектроскопії
23. История моды
24. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

25. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

26. Інвестиційна діяльність страхових компаній

27. Війна Б. Хмельницького

28. Готическая мода

29. История моды

30. Мода

31. Матожидание, дисперсия, мода и медиана

32. Низкочастотные колебательные моды в суперионном проводнике CU2-*SE

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

33. Ділові взаємовідносини в апараті управління

34. Мода на «компьютерный анализ»

35. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

36. Консалтинг: мода или необходимость?

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Інноваційна діяльність підприємства
39. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
40. История моды: Чарлз Уорт и другие

41. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

42. Інформаційна політика України

43. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

44. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

45. Операційна система MS Windows

46. Мода как фактор потребительского поведения

47. Новая экономика: мода или единственный шанс для новой страны

48. Трирівнева пенсійна система

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

49. Інвестиційна політика банків в Україні

50. Радіаційна безпека

51. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

52. Професійна етика аудитора

53. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

54. Комерційна таємниця
55. Правовий статус безробітного
56. Процедура санації. Ліквідаційна процедура. Мирова угода в справі про банкрутство

57. Взаємозвязок моралі і права

58. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

59. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

60. Інформаційна безпека, пошук інформації

61. Інформаційна структура Російської Федерації

62. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

63. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

64. Операційна система LINUX. Команди

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

65. Операційна система Windows

66. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

67. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

68. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

69. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

70. Війна в Афганістані
71. Друга Світова війна
72. Друга світова війна на Украіні

73. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

74. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

75. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

76. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

77. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

78. Широтно-імпульсний модулятор на базі магнітного підсилювача

79. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

80. Мода 20-х годов ХХ века

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Мода как искусство в ХХ веке

82. Народный костюм и его интерпретация в современной моде

83. Средневековая мода готического стиля

84. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

85. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

86. Комерційна діяльність підприємств
87. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
88. Сучасні тенденції моди швейних та трикотажних товарів

89. Управление брендом на примере индустрии спортивной моды

90. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту

91. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

92. Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія

93. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

94. Радіаційна медицина

95. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX – початку XX ст.

96. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

98. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

99. Керівник і колектив: стиль взаємоспілкування і лідерство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.