Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ПЛАНВступ3 Розділ 1. Теоретичні аспекти торгової політики України6 1.1. Система показників розвитку міжнародної торгівлі6 1.2 Поняття та методи торгової політики11 Розділ 2. Особливості товарної структури зовнішньої торгівлі України18 2.1 Аналіз міжнародних торгових взаємовідносин України18 2.2 Зовнішньоторговельна стратегія України22 Розділ 3. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України29 3.1 Перспективні економічні аспекти торгової політики29 3.2 Напрямки удосконалення експортно-імпортного потенціалу України32 Висновок39 Список використаної літератури41 Вступ В даний час з'явилися реальні перспективи створення дійсно відкритої економіки в нашій країні, її ефективної інтеграції у світове господарство. Активне використання зовнішньоекономічного фактора сприяє подоланню негативних процесів в економіці і подальшому розвитку ринкових відносин. Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави. Експортний потенціал України визначається обсягами товарів і послуг, які можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною користю для країни. Як відомо, Україна завжди мала досить значний експортний потенціал. Маючи площу, що становить 0,4% світової суші, і чисельність населення близько 0,8% загальної його кількості, Україна виробляла у 1990 році 5% світової мінеральної сировини та продуктів її переробки. Розвідані запаси корисних копалин України оцінюються приблизно в 7 трильйонів, а за деякими даними – в 12-14 трильйонів доларів США. Участь України у світовому видобутку марганцевої руди становила 32 відсотки. Україна має також розвинену базу алюмінієвої сировини й експортувала свого часу до 30% глиноземів та 18% каолінів, що видобуваються у світі. Виробничі потужності металургійного комплексу становлять: у виробництві сталі – 54 млн т, чавуну – 52 млн т, готового прокату – 41,5 млн т. За цими показниками Україна посідає п’яте місце в світі після Японії, США, Китаю та Російської Федерації. На жаль, нині ці потужності сповна не використовуються, але відповідний потенціал поки що зберігся. Крім того, Україна має конкурентоспроможні технології аерокосмічної галузі, суднобудування, виробництва нових матеріалів, біотехнології, регулювання хімічних, біохімічних та біофізичних процесів. Великий експортний потенціал мають також агропромисловий та енергетичний комплекси країни. Вищенаведені факти дають підстави стверджувати, що Україна має можливості для поліпшення своїх позицій на світовій господарській арені і тому постає гостра необхідність вивчення основ зовнішньоторговельної діяльності діяльність. Практична затребуваність такого роду наукових досліджень, не розробленість окремих, але в сучасних умовах дуже важливих питань теорії, методології і практики проведення зовнішньоекономічних операцій свідчить про актуальність даної проблеми, що й обумовило вибір теми курсової роботи.

Мета і завдання дослідження. Основною метою курсової роботи є дослідження особливостей товарної структури зовнішньої торгівлі України. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань: розкрити сутність і зміст міжнародної торгівлі та торгової політики; виявити вплив інструментів торгової політики на економічну ефективність її здійснення; розглянути тенденції та суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України. Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми формування торгової політики країни. Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є торгова політика держави. Теоретичною методологічною основою курсової роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії міжнародної торгівлі В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи регулюючі проведення зовнішньоекономічної діяльності. Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області теорії міжнародної торгівлі; матеріали наукових конференцій; періодичної преси. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. Робота складається із вступу, трьох глав, висновку, списку використаної літератури, додатків в яких послідовно розкриваються основні завдання дослідження. Розділ 1. Теоретичні аспекти торгової політики України 1.1. Система показників розвитку міжнародної торгівлі Основою системи показників розвитку міжнародної торгівлі є група обсягових індикаторів, до складу якої входять експорт, реекспорт, імпорт, реімпорт, зовнішньоторговельний обіг, гене­ральна торгівля, спеціальна торгівля та фізичний обсяг торгівлі. Експорт (від. лат. expor are — вивозити) — вивезення то­варів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, в т. ч. виключних прав на них, з митної території країни за кордон без зобов'язання їх зворотного ввезення. За визначенням статистичної комісії ООН, експорт — це вивезення з країни товарів: 1) вироблених, вирощених або добутих у країні; 2) раніше ввезених з-за кордону та: перероблених на митній території; перероблених під митним контролем; Імпорт (від лат. impor are — ввозити) — ввезення това­рів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, в т. ч. виняткових прав на них, на митну територію країни з-за кордону без зобов'язання про зворотне вивезення. Цей процес характери­зує показник «імпорт», який розраховується у вартісних одини­цях за певний період, найчастіше, за рік. Обсяги імпорту однорід­них, порівняних товарів можуть розраховуватись у кількісних, одиницях (цукор, пшениця, цемент тощо). Уряд кожної країни встановлює кордони митної території, а також вирішує питання щодо виокремлення з неї вільних зон, які не підлягають митному контролю. Зовнішньоторговельний обіг — сума вартості експорту і імпорту країни або груп країн за певний період: рік, квартал, мі­сяць. Зовнішньоторговельний обіг показує загальні обсяги зовнішньоторговельної діяльності, тобто експорту та імпорту в цілому: ЗТО = Е І, де ЗТО — зовнішньоторговельний обіг; Е — обсяг експорту (у вартісних одиницях); I—обсяг імпорту (у вартісних одиницях).

Світовий товарообіг — сума вартості експорту та імпорту всіх країн світу (вартість усіх товарів, що перетинають державні кордони). Вартість світового експорту завжди менша (приблизно на 3—6 %) за вартість імпорту на суму фрахту на страхування внаслідок того, що майже всі країни оцінюють експорт за цінами ФОБ, а імпорт більшості країн обліковується за цінами СІФ (FOB &l ; GIF). Генеральна (загальна) торгівля — прийняте у міжнарод­ній статистиці позначення зовнішньоторговельного обігу з урахуванням вартості транзитних товарів. Показує загальне зовнішньоторговельне «навантаження» на країну, включаючи обсяги ввезення, вивезення та транзиту товарів: ГТ = Е І Т, де ГТ— генеральна (загальна) торгівля; Е — вартість експорту; I—вартість імпорту; Т— вартість транзитних товарів, перевезених через територію країни. Спеціальна торгівля — експорт та імпорт, зумовлені іс­нуванням двох систем обліку товарів у статистиці зовнішньої тор­гівлі: спеціальної системи обліку для деяких видів товарів; загальної системи, що застосовується до всіх товарів. Спеціальний експорт включає: » національний експорт; вивезення товарів після переробки під митним контролем; націоналізовані товари. Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі — оцінка експорту або імпорту товарів у незмінних цінах одного періоду (як прави­ло, року) для отримання інформації щодо руху товарної маси без впливу коливання цін. Індекс фізичного обсягу розраховується за формулою: І ф.о — індекс фізичного обсягу; Р0 — ціна товару в базисному періоді; q1 -— кількість товару в періоді, що вивчається; q0 — кількість товару в базисному періоді. Результуючі показники, до яких належать сальдо торговель­ного балансу, сальдо балансу послуг, сальдо балансу поточних опе­рацій, індекси стану платіжного балансу, індекс «умови торгівлі», індекс концентрації експорту, коефіцієнт імпортної залежності країни, у сукупності характеризують стан зовнішньої торгівлі за критерієм збалансованості експорту та імпорту, ефективності та місця країни в світовій торгівлі. Розрахунковий баланс — це співвідношення вимог і зобов'я­зань даної країни щодо інших країн на певну дату, незалежно від термінів надходження платежів. Розрахунковий баланс за певний період характеризує лише динаміку вимог і зобов'язань однієї країни стосовно інших, але не може використовуватись для оцінки результативності, збалан­сованості міжнародних економічних, в т. ч. торговельних відно­син. Цю функцію виконує платіжний баланс. Платіжний баланс — це співвідношення суми платежів, здій­снених даною країною за кордоном, і надходжень, отриманих нею з-за кордону, за певний період (рік, квартал, місяць). За методологією Міжнародного Валютного Фонду, платіжний баланс — це систематичний перелік усіх економічних операцій, що були здійснені за певний проміжок часу між резидентами даної країни та нерезидентами (резидентами всіх інших країн світу). Сальдо (від італ. saldo — розрахунок, залишок) — різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу. Сальдо балансу поточних операцій: Г = F - 1 Cп -Eпо -Iпо де Спо — сальдо балансу поточних операцій; Епо — надходження за статтями балансу поточних операцій; Iпо — платежі за статтями балансу поточних операцій.

Треба враховувати, що така тенденця буде генеральною лню захднього бльоку теж у час вйни. Розвиток вонних подй навряд чи змнить так проросйськ погляди. Навть тод, коли не буде жодних проявв протирежимних акцй москалв, речники ц тактики не схочуть зректися свох поглядв. Зрештою, така тактика розрахована не тльки на активну протирежимну боротьбу росйського народу. На думку  речникв, уже саме демоблзування запалу росйського народу у вйн проти Заходу та моральне пдкошення успшности больше-вицько вонно пропаганди дадуть поважну користь. А пд тим оглядом важко ствердити, наскльки дана полтика ма фактичний вплив  наслдки на другому боц фронту. Тому полтична лня вйни, пдготовка в довонний перод  виразно застосована на початку вйни, буде, правдоподбно, втримана  в дальшому розвитку вйни. Про це подбають т чинники, як мають виршальний вплив на визначення полтично лн. Причиняться до того чимало теж  росйськ емграцйн сили, як, не зважаючи на сво внутршн розходження, на вдтинку зовншньо-полтичному дють одно-згдно, намагаючись вплинути на Захд, щоб вн виступав тльки проти комунзму, не нарушуючи цлком росйсько мпер

1. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

2. Цивільний та арбітражний процес

3. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

4. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

5. Травматический остеомиелит нижней челюсти справа,очаговый, без консолидации

6. Процес управління та його основні стадії
7. Формування духовності учнів у навчальному процесі
8. Как справиться с тяжелыми воспоминаниями

9. Как женщине справиться с ревностью

10. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

11. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

12. Роль власності у соціально-економічних процесах

13. Банківська справа

14. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

15. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

16. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

17. Організація банківської справи

18. Процес банківського кредитування

19. Економічна оцінка кредитного процесу

20. Безпека праці технологічних процесів РЕА

21. Чинники процесу антропогенезу на території України

22. Екологічний зміст процесу антропогенезу
23. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок
24. Моделювання технологічних процесів в рибництві

25. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

26. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

27. Організація облікового процесу на підприємстві

28. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

29. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

30. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

31. Адвокат в гражданском процесе в суде первой инстанции

32. Адміністративний процес

Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

34. Докази та доказування в кримінальному процесі

35. Докази у кримінальному процесі

36. Достатність доказів у кримінальному процесі України

37. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

38. Захисник у кримінальному процесі
39. Збирання доказів у кримінальному процесі
40. Мирова угода у справах про банкрутство

41. Нотаріальний процес в Україні

42. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

43. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

44. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

45. Підсудність адміністративних справ

46. Планування розслідування кримінальних справ

47. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

48. Представництво в цивільному процесі

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

49. Принцип змагальності в цивільному процесі

50. Принципи кримінального процесу

51. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

52. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

53. Процедура санації. Ліквідаційна процедура. Мирова угода в справі про банкрутство

54. Процес спадкування
55. Процесуальні строки в цивільному процесі
56. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

57. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

58. Стадії порушення кримінальної справи

59. Суб’єкти кримінального процесу

60. Управління духовними процесами суспільства

61. Учасники у кримінальному процесі

62. Участь прокурора в цивільному процесі

63. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

64. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

66. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

67. Організація видавничій справи

68. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

69. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

70. Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту
71. Інформатика та інформаційні процеси
72. Керування процесами і роботами в Linux

73. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

74. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

75. Процес розробки Web-сайту

76. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

77. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

78. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

79. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

80. Процеси державотворення на України

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Рушійні сили процесу антропогенезу

82. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

83. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

84. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

85. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

86. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
87. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
88. Управління процесом створення нового товару

89. Абсцесс области грудной клетки справа

90. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

91. Гостра нейропатія лицевого нерва справа

92. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

93. Лимфогранулематоз. Поражение шейных лимфатических узлов справа

94. Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології

95. Невропатия лицевого нерва справа. Периферический парез нижних конечностей

96. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики

97. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

98. Острый пиелонефрит на фоне пиелоэктазии почек, нефроптоза справа, дизметаболическая нефропатия типа оксалурии, активная стадия

99. Очаговая нижнедолевая пневмония справа, средней степени тяжести МКБ- 10 J18

100. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.