Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Планування банківської діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Розділ 1. Планування банківської діяльності Розділ 2. Організація механізму планування банківської діяльності Розділ 3. Планування діяльності банківської установи на прикладі акціонерно-комерційного банку соціального розвитку ”укрсоцбанк” 3.1 Виявлення наявних фінансових можливостей ”Укрсоцбанку” 3.2 Оцінка ефективності діяльності ”Укрсоцбанку” за 2004-2006 р.р. 3.3 Обґрунтування вартості банківських послуг з урахуванням структури витрат Розділ 4. Шляхи покращення конкурентоздатності вітчизняних банків Список використаної літератури Додатки ВступПосилення конкуренції, концентрація та централізація банківського капіталу, активізація процесів глобалізації та дерегулювання, стрімкий розвиток інформаційних технологій, динамізм зовнішнього середовища призводять до ускладнення банківської діяльності. Це вимагає застосування новітніх підходів до управління банком, серед яких одне з провідних місць належить плануванню діяльності. У зв’язку з чим виникає потреба у таких інструментах і методиках планування, які б допомогли керівництву банків систематизувати та спростити існуючі складні структури управління банківською діяльністю, з нових позицій усвідомити процеси планування, що відбуваються у банку. З огляду на це вважається, що розвиток процесів планування діяльності банку є одним з найбільш важливих у сучасній українській банківській науці та практиці. Планування, будучи однією з найважливіших функцій банківського менеджменту, створює основу для розвитку управлінського процесу, визначає його мету, перспективи, встановлює певну послідовність дій, вибір методів і засобів діяльності, їх необхідні пропорції. Успіху в реалізації функції планування не досягти без відповідної мотивації, рівно як і без моніторингу виконання плану. Планування, у процесі якого виробляється банківська політика, охоплює всі сторони діяльності банку, забезпечує високий рівень управління витратами та доходами, результатами чого є його платоспроможність і надійність, а також можливість вдосконалення банківських технологій та соціального розвитку. За цих умов особливої актуальності набуває рішення проблем планування фінансової діяльності банків. Мета курсової роботи полягає у висвітленні питання організації механізму планування банківської діяльності. Головним завданням курсової роботи є: сфери банківського планування та його ролі в діяльності банку; визначити види планування діяльності комерційного банку; дослідити етапи процесу планування; висвітлення питання організації механізму планування банківської установи; проведення планування діяльності банківської установи на прикладі акціонерно-комерційного банку соціального розвитку ”Укрсоцбанк&quo ;. Об’єктом дослідження є акціонерно-комерційний банк соціального розвитку ”Укрсоцбанк&quo ;. Суб’єктом дослідження є організація механізму планування банківської діяльності. Методологічно-інформаційною основою написання курсової роботи послужили законодавчі і нормативні акти, підручники та навчальні посібники, дані періодичних видань, звітні дані Асоціації українських банків та АКБ СР ”Укрсоцбанк&quo ;, статті в наукових періодичних виданнях з досліджуваної проблеми.

Курсова робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку використаних джерел. Робота викладена на 44 сторінках, ілюстрована 3 рисунками, містить 8 таблиць, включає 3 додатки. Список використаних джерел налічує 23 найменування. Розділ 1. Планування банківської діяльностіСфера банківського планування та його роль в діяльності банку. Планування банківської діяльності - це процес визначення цілей на майбутнє та розробка шляхів їх досягнення. Планування слугує основою для розвитку внутрішньої системи банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківського менеджменту. Планування потребує всеохоплюючого та інтегрованого оцінювання банківської діяльності - сильних і слабких сторін, організаційної та фінансової структури, фінансових результатів, кадрової політики, контрольних функцій банку. У міжнародну банківську практику планування прийшло в 1960-ті роки. Основною причиною, що змусила банки звернутися до планування, було загострення конкуренції. Розробка планів, особливо стратегічних, розглядалась як один з дієвих інструментів у боротьбі з конкурентами за вихід на нові ринки, залучення клієнтури, пошук партнерів. Загострення конкуренції зумовлювалося принциповими змінами, що сталися в цей період у фінансовому світі: вихід банків на міжнародну арену, що підняло конкуренцію на міжнародний рівень; виникнення нових фінансових ринків, які змінили характер фінансування банків та компаній; проникнення в банки комп’ютерної техніки, що допомогло розширити можливості діяльності та вдосконалити процес планування; перехід до методів диверсифікації продуктів та послуг, а отже, значне зростання пропозиції в банківському секторі; поява та активізація діяльності небанківських фінансових організацій - пенсійних, страхових, інвестиційних фондів, довірчих товариств, які почали здійснювати операції, раніше властиві лише банкам. У процесі розробки плану діяльності банку вирішуються такі основні завдання: визначення перспективи та майбутнього профілю банку; визначення цільових рівнів прибутковості банку; визначення та характеристика сегментів ринку, що їх має намір обслуговувати банк; визначення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення цілей, таких як матеріальні, фінансові та трудові ресурси; розробка видів послуг, фінансових продуктів та технологій, завдяки впровадженню яких банк зможе стримати бажані результати; створення ефективних систем контролю за виконанням планів. Розробка обґрунтованого плану діяльності банку базується на результатах докладного аналізу фактичного становища банку та прогнозування майбутніх форм діяльності. Аналіз з позицій сьогодення та майбутнього стосується таких основних сфер управління банківською діяльністю: управління джерелами фінансування - методи та форми залучення депозитів, нарощування капіталу, розвиток нових видів банківських послуг і продуктів, пошук надійних джерел запозичення коштів; управління прибутковістю банку - ефективність операційної діяльності, рівень інформаційних технологій, фінансові результати діяльності банку в цілому та окремих його підрозділів і працівників; управління ризиком активних операцій банку - кредитних, інвестиційних, позабалансових; управління комісійними операціями; рівень операційного обслуговування, консалтинг, технічні послуги, довірчі операції клієнтів; розвиток контрольних функцій - системи внутрішнього аудиту; системи управління інформацією, організація систем контролю за ризиком кредитного й інвестиційного портфелів; управління персоналом банку - підготовка кадрів, розробка систем набору, утримання та заохочування працівників, удосконалення організаційної структури банку.

Планування - це багатоступенева й розгалужена діяльність, яка охоплює всі аспекти організаційного та фінансового управління банком у контексті впливу зовнішнього середовища. Тому у процесі розробки ефективного плану слід враховувати не лише внутрішні особливості банківської установи, а й зовнішні чинники. Зовнішнє середовище, в якому змушений працювати банк, неоднорідне, і тому його оцінюють з погляду можливостей впливу з боку банку. 1. Зовнішнє середовище, на яке банк не може активно впливати і має пристосовуватись: політико-правова сфера - регулюючі процедури, податкова система, система пільг тощо; вимоги центрального банку, сформовані у вигляді обов’язкових економічних нормативів; коливання ділової активності в країні та кон’юнктура ринків; соціально-культурні особливості, притаманні кожній нації, регіону, які необхідно враховувати для успішної діяльності. 2. Зовнішнє середовище, на яке банк може вплинути, пристосуватися, змінити або обійти: сфера економічних відносин - вибір партнерів, клієнтів, сегментів ринку, методів ведення конкурентної боротьби, розвиток банківських послуг та інструментів, які влаштовують банк, вихід на нові ринки; комунікаційно-інформаційне середовище - вибір систем і засобів зв’язку, передавання інформації, комп’ютерних систем, форм і рівнів одержання інформації. В загальному випадку план діяльності банку має охоплювати такі аспекти: 1) докладне відображення завдань, що постають перед банком; 2) характеристика банківської установи - її цілі, задачі, стан зовнішнього середовища та можливість впливу на зовнішні чинники; 3) точний і чіткий опис шляхів вирішення поставлених завдань та відповідальності за отримання результатів; 4) визначення конкретних значень фінансових показників діяльності банку й опис якісних характеристик, що не мають кількісних параметрів; 5) визначення проблемних зон, як реальних, так і потенційних, а також сфер підвищеного ризику; 6) чіткий опис ролі та місця банку в майбутньому; розроблення заходів, необхідних для підтримання його платоспроможності, надійності та конкурентоздатності. Розробка планів здійснюється як на рівні банку, так і на рівні окремих його підрозділів, філій і відділень. Такі плани різняться між собою за змістом, формою подання, постановкою завдань, рівнем деталізації та методами реалізації. Якість плану оцінюється з огляду на відповідність вимогам до науково обґрунтованого та документально зафіксованого плану: відповідність обраній стратегії банку; об’єктивна оцінка ситуації, що склалася; узгодження з можливостями та наявними ресурсами; відповідність стилю керівництва банком; внутрішня сумісність усіх планів; реальність; розгорнутий опис заходів і строків їх виконання; опис очікуваних результатів; наявність великого обсягу фактичного матеріалу, розрахунків, прогнозів. У процесі реалізації процесу планування можливе розроблення коригуючих заходів, які дозволяють змістити акценти з діяльності банку як такої на результати цієї діяльності. Види планування діяльності комерційного банку. Планування охоплює всі аспекти діяльності банку і в процесі реалізації цієї функції менеджменту використовуються різні види планів.

Монети України відтворюють не лише історію нашої нації, а й становлення її державності. Такою є срібна монета «Незалежність», присвячена 5-й річниці прийняття парламентом України Акта проголошення незалежності України. Вона має 925-ту пробу срібла вагою дорогоцінного металу в чистоті 31,3 грама, діаметр 39 мм і тираж — 10000 штук. Ця монета започаткувала серію «Відродження української державності», яку продовжили срібна та мельхіорова монети із зображенням видатного вченого і політичного діяча, першого Президента України М. Грушевського. Її тиражі, відповідно, 10000 і 75000 штук, а номінальна вартість — 1 млн. крб. і 200000 крб. Першою ювілейною монетою з гривневим номіналом стала мельхіорова монета «Софіївка» номінальною вартістю 2 гривні і тиражем 30000 штук, присвячена 200-річчю одного з кращих дендрологічних парків України. У листопаді 1996 року Національний банк України представляє нову серію «Духовні скарби України», яку відкриває монета «Десятинна церква», присвячена 1000-річчю спорудження першої пам'ятки храму Київської Русі

1. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

2. Безпека банківської діяльності в Україні

3. Організація банківської справи

4. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

5. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

6. Формування та розвиток банківської системи України
7. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи
8. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

9. Планування діяльності підприємства

10. Планування діяльності підприємства

11. Планування діяльності підприємств

12. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

13. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

14. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

15. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

16. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

17. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

18. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

19. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

20. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

21. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

22. Факторингові операції в діяльності комерційних банків
23. Федеральный банк Германии
24. Национальный банк Республики Казахстан

25. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

26. Государственный банк России

27. Коммерческий банк и система денежных расчетов

28. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

29. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

30. Центральный банк

31. Центральный банк и его функции

32. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

34. Африканский банк развития

35. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

36. Центральный банк РФ. Его функции и политика

37. Особливості економічного розвитку Київської Русі

38. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності
39. Культура Київської Русі
40. Основи банківського маркетингу

41. Национальный банк клеточного материала

42. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

43. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

44. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

45. Система маркетингового планування на підприємстві

46. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

47. Банк как особый участник налоговых правоотношений

48. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Суть комерційної діяльності на підприємстві

50. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

51. Центральный банк РФ как субъект бюджетного процесса

52. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

53. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

54. Центральный банк:функции, цель деятельности
55. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності
56. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

57. Банк России

58. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

59. Центральний банк і монетарна політика

60. Учет и контроль привлеченных денежных средств в депозиты и вклады банка на примере Филиала ОАО Банк "Менатеп

61. Альфа банк

62. Банк Англии

63. Банківські операції

64. Банківська справа

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины

66. Коммерческий банк - основное звено рыночной системы

67. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

68. Роль банків у створенні грошей

69. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

70. Центральный банк-проводник кредитной политики
71. Альфа-Банк
72. Крестьянский банк

73. Банк России

74. Приморский банк Сбербанка России

75. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

76. Банк как субъект привлечения иностранных инвестиций в регион (на примере КБ Центр-Инвест)

77. Грошові потоки, звітність, планування

78. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

79. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

80. Азиатский банк развития: характеристика, история создания, цели, задачи, роль, особенности и перспективы развития

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Центральный банк Монголии и его денежная политика

82. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

83. Кредитні операції банків

84. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

85. МДМ-Банк

86. Методики оцінки фінансового стану банків України
87. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі
88. Национальный банк Украины как главное звено банковской системы страны

89. Національний банк України

90. Національний банк України та особливості його функціонування

91. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

92. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

93. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

94. Організація діяльності "ПриватБанку"

95. Організація ресурсної бази банків в Україні

96. Основи страхової діяльності

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

97. Оценка стоимости гудвилла (на материалах ОАО "УРСА банк")

98. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

99. Показатели деятельности ОАО "Банк УралСиб"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.