Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методологія науково-педагогічного дослідження

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

План1. Поняття про методологію педагогіки 2. Педагогічне дослідження і його рівні 3. Принципи науково-педагогічного дослідження 4. Категоріальний апарат педагогічного дослідження 5. Логіка педагогічного дослідження 1. Поняття про методологію педагогіки Наука може розвиватися лише в тому випадку, коли вона буде поповнюватися новими і новими фактами, для накопичення і інтерпретації яких необхідні науково обґрунтовані методи. Останні проявляють свою залежність від сукупності теоретичних принципів, які в наукознавстві отримали назву методологічних. Методологія – (від грецького me odos – спосіб пізнання, дослідження, метод і logos – наука, знання) – вчення про правила мислення при створенні теорії науки. Поняття методологія складне – тому воно по різному тлумачиться. Багато зарубіжних дослідників ототожнюють її з поняттям &quo ;метод дослідження&quo ;. У вітчизняній науці методологія розглядається як учення про науковий метод пізнання, або як система принципів, на основі яких базується дослідження та здійснюється вибір сукупностей пізнавальних способів, методів, прийомів дослідження, або як учення про принципи побудови, формах і способах науково-пізнавальної діяльності. Перш за все, воно вживається у розумінні загальної системи теоретичних знань, що виконують роль провідних принципів наукового пізнання, шляхів та засобів реалізації наукового дослідження. Особливість методологічних принципів полягає у визначенні вихідних позицій наукового пізнання, які є загальними для всіх галузей науки, і одночасно – є теорією наукового пізнання у конкретній галузі науки. Тому методологію доцільно класифікувати на загальну та конкретну. Загальна методологія охоплює філософські основи дослідження, його світоглядну функцію й загальнонаукові положення. Конкретна методологія є результатом конкретизації загальної методології відповідно до специфічних особливостей змісту окремої науки, її принципових положень і методів. На основі фундаментальної методології визначається методологічна основа конкретного дослідження. При методологічному обґрунтуванні наукового дослідження необхідно виявляти закономірності, що створять можливості для переходу від гіпотетичного опису явищ (процесів) до їх наукового обґрунтування. Відповідальним етапом дослідницького процесу є визначення методологічних основ наукового пошуку та вибір методів його проведення, що потім перетворюються у конкретні методики, адекватні меті й завданням дослідження. Так, методологія педагогіки становить учення про педагогічне знання та процес його добування, тобто вчення про ключові положення, структуру, функції і методи науково-педагогічного дослідження. З цього визначення методології педагогіки випливають вимоги до вибору методологічних основ педагогічного дослідження. Вони мають урахувати єдність історичного і логічного у вивченні проблеми, необхідність використання дійового, комплексного, системно-структурного підходів до аналізу педагогічних явищ, закономірні зв’язки і протиріччя навчально-виховного процесу та ін. Отже, методологія педагогіки – це система знань про основні положення педагогічної теорії, про принципи підходу до розгляду педагогічних явищ і методів їх дослідження, а також про шляхи впровадження здобутих знань в практику виховання, навчання і освіти.

Методологія педагогіки визначає загальні підходи до пізнання, використання закономірностей навчання, виховання і розвитку особистості. Предметом методології педагогіки є закономірності процесу формування всебічно розвинутої, творчої, соціального активної ї особистості. Основними проблемами методологія педагогіки є наступні: фундаментальні проблеми методології визначення предмета педагогіки, і логіки пізнання педагогічних явищ; особливості методологічного підходу до вивчення проблем навчання, виховання і розвитку особистості; методологічні проблеми підготовки педагога до здійснення його функцій в педагогічному процесі; система педагогічних наук їх інтеграція і диференціація; методологічні основи вдосконалення форм і методів організації пед. дослідження. Сутність методологічного підходу до дослідження конкретних проблем педагогіки заключаються у: урахуванні специфіки явища процесу що вивчається; в адекватності методики дослідження об’єкту, предмету пізнання; забезпеченні єдності дослідження процесу навчання і виховання; послідовному приміненні законів матеріалістичної діалектики (перехід кількості в якість, єдність і боротьба протилежностей, заперечення заперечення) для розкриття закономірностей навчання і виховання; відображенні і пізнавальному процесі логіки розвитку змін, пед. явищ під виховним впливом. 2. Педагогічне дослідження і його рівні Педагогічне дослідження являє собою специфічний вид пізнавальної діяльності, в процесі якого з допомогою різноманітних методів виявляються нові, раніш не відомі сторони, відношення об’єкту, що вивчається. При цьому головне завдання дослідження полягає у виявленні внутрішнії зв’язків і відношень, розкритті закономірностей і рушійних сил розвитку педагогічних процесів чи явищ. Виділяють три рівні педагогічного дослідження: емпіричний, теоретичний, методологічний. Наукове дослідження любої предметної області починається з емпіричного рівня. Об’єктом дослідження стають реально існуючі предмети, явища і процеси, які виділяються у відповідності до специфіки даної науки на основі запитів практики. Предметом дослідження в даному випадку є мисленнєве відображення цих реально існуючих сторін об’єкту. Завершується емпіричне дослідження установленням певних кількісних залежностей між досліджуваними сторонами реальних об’єктів. Тобто на емпіричному рівні установлюються нові факти науки і на основі їх узагальнення формулюються емпіричні закономірності. Отже, емпіричне дослідження дозволяє установити функціональні причинні зв’язки явищ, але не дає можливості зрозуміти внутрішній механізм цих зв’язків, представити їх в уявній формі. На теоретичному рівні дослідження з’являються особливі відображення об’єкта дослідження – відображення, які не мають безпосереднього аналога в чуттєвому епіричному знанні. При цьому виділяються і формуються нові – ідеальні об’єкти дослідження, які заміщають емпіричні дані. На теоретичному рівні предмет дослідження реконструюється ідеально ( тобто в мисленні) Наукова теорія абстрагується від багатьох властивостей об’єкта і виділяє тільки суттєві з них, створюючи теоретичну модель.

Таким чином на теоретичному рівні дослідження об’єктом його стає весь попередній емпіричний досвід, а предметом дослідження – побудова самих теоретичних об’єктів. Теоретичне дослідження дозволяє на основі зконструйованих ідеальних об’єктів глибше проникнути в сутність явищ, зрозуміти глибинні закономірності змін і зв’язків явищ і поставити іх на службу практиці. На теоретичному рівні висуваються і формулюються основні загальні педагогічні закономірності, які дозволяють пояснити раніш відкриті факти, а також передбачити майбутні події і факти. Результатом теоретичного дослідження стає установлення структурних зв’язків між ідеальними об’єктами, тобто створюється цілісна теорія. На методологічному рівні на базі емпіричних і теоретичних досліджень формулюються загальні принципи і методи дослідження педагогічних явищ, побудова теорій. 3. Принципи науково-педагогічного дослідження В структурі методологічного знання виділяють чотири рівні: філософський, загальнонауковий, конкретно науковий, технологічний, кожен з яких реалізується через певні принципи дослідження педагогічних явищ і процесів. Філософський рівень методології складають загальні принципи пізнання: об’єктивність і обумовленість педагогічних явищ певними умовами, факторами, причинами; - цілісний підхід до вивчення педагогічних явищ і процесів; - вивчення явища в його зв’язках і взаємодії з іншими явищами; - вивчення явища в його розвитку. Згідно з цим сформувалися відповідні методологічні принципи, які забезпечують системну спрямованість наукового дослідження і практичного пізнання об'єкта: принцип цілісності, за яким досліджуваний об'єкт виступає як щось розчленоване на окремі частини, органічно інтегровані в єдине ціле; принцип примату цілого над складовими частинами, який означає, що функції окремих компонентів і підсистем підпорядковані функції системи в цілому її меті; принцип ієрархічності, який постулює підпорядкованість компонентів і підсистем системі в цілому, а також супідрядність систем нижчого рівня системам більш високого рівня, внаслідок чого предметна галузь теорії набуває ознак ієрархічної метасистеми; принцип структурності, який означає спосіб закономірного зв'язку між виділеними частинами цілого, що забезпечує єдність системи, зумовлює особливості її внутрішньої будови; принцип самоорганізації означає, що динамічна система іманентно здатна самостійно підтримувати, відтворювати або удосконалювати рівень своєї організації при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов її існування та функціонування задля підвищення стійкості, збереження цілісності, забезпечення ефективних дій чи розвитку; принцип взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, за яким жодна із систем не може бути самодостатньою, вона має динамічно змінюватись і вдосконалюватись адекватно до змін зовнішнього середовища. До загальнонаукової методології слід віднести системний підхід, застосування якого потребує кожний об'єкт наукового дослідження. Сутність його полягає у комплексному досліджені великих і складних об'єктів (систем), дослідженні як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин.

Але там, де йдеться про зміст діяльності органів безпеки, системно-структурний аналіз виконує допоміжну роль, бо має певні межі свого застосування. Ось чому на озброєння при підготовці та написанні праці береться ціла низка діалектико-методологічних засобів. Це насамперед єдність історичного та логічного. Адже історія пишеться не тільки для історії, а й для сьогодення, бо вона - це не лише минуле. Точніше, це не стільки минуле, скільки людська діяльність, яка має свої закономірності, одна із яких - спадкоємність минулого, сьогодення й майбутнього. Ось чому в роботі використовуються ретроспективний, порівняльно-історичний методи та метод історичної аналогії. Автор ставить за мету довести в дослідженні, що в логічне, тобто сьогодення діяльності спецслужб, треба взяти історичне, але виправлене, звільнене від усякої лузги, від випадковостей та помилок минулого. Через дослідження проводиться діалектична ідея наступності, яка вимагає брати з історії для сьогодення прогресивно-позитивне. Тому практичне значення теоретичного дослідження - відповісти на запитання: якими повинні бути сьогодні Служба безпеки, військова розвідка, інші спецслужби України, що вони мають запозичити з минулого, яку спадщину, яке надбання? Лише в цьому випадку об'єктивне, позбавлене кон'юнктурних ідеологічних нашарувань дослідження минулого спеціальних органів України дозволить запобігти повторенню певних негативних явищ, помилок, котрі можуть об'єктивно загрожувати вітчизняним органам безпеки у складних, нерідко суперечливих і напружених сучасних суспільно-політичних, економічних і міжнародних умовах періоду подальшої розбудови суверенної демократичної держави

1. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

2. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

3. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

4. Комунікативні якості педагогічного мовлення

5. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

6. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
7. Сутність педагогічного спілкування
8. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

9. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

10. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

11. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

12. Основи наукових досліджень

13. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

14. Педагогічний експеримент як метод дослідження

15. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

16. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

18. Наукова дослідна робота студентів

19. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

20. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

21. Організація патопсихологічного дослідження

22. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
23. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
24. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

25. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

26. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

27. Содержание и формы работы социального педагога в школе

28. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

29. Технология работы социального педагога с семьёй

30. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

31. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

32. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

33. Личностные качества педагога

34. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

35. Дослідження харчування

36. Станислав Нейгауз - педагог

37. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

38. Общественная педагогия
39. Главнейшие периоды в истории русской педагогии и их характер
40. Общественная педагогия во время Екатерины II

41. Компьютерные инструменты педагога

42. Педагог как организатор жизнедеятельности ребенка (по С.Т. Шацкому)

43. Педагоги-новаторы

44. Профессиональная компетентность и культура педагога

45. Состояния тревожности у педагогов

46. Государственная педагогия

47. Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педагогическая проблема

48. Сравнительный анализ профессиональной готовности педагогов и студентов к регулированию взаимодействия детей

Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки

49. Модель методического обеспечения профессионального роста педагогов сельской школы

50. Особенности профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в рамках гуманистической парадигмы

51. Время Екатерины II. Государственная педагогия

52. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

53. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников

54. Формирование информационной культуры педагога: проектно - рефлексивный подход
55. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
56. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

57. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

58. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

59. Теорія Едипового комплексу в науковому доробку З.Фрейда

60. Иоганн Кунау – композитор, писатель, педагог

61. Советы педагога родителю

62. Психологические особенности личности педагога профессиональной школы

63. Работа социального педагога по профилактике компьютерной аддикции у школьников

64. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Метеорологічні дослідження

66. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

67. Наукова картина світу

68. Поняття системи як наукового терміну

69. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

70. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків
71. Науково-технічна революція
72. Методика гідрогеологічних досліджень

73. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

74. Методи та етапи статистичного дослідження

75. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

76. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

77. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

78. Мовні і жанрові особливості наукового стилю

79. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

80. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

81. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

82. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

83. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

84. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

85. Дослідження методів інтерполяції

86. Дослідження методів чисельного інтегрування
87. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь
88. Аналіз наукової спадщини М. Костомарова

89. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

90. Історіографія досліджень голодомору

91. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

92. Медичні дослідження Герофіла

93. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

94. Палеонтологічні дослідження

95. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

96. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

98. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

99. Організація науково-інформаційної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.