Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Управління утворенням прибутку підприємства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Україна – є незалежною самостійною державою, для якої відкрито реальні можливості переходу ії економіки до ринку. Побудова розвинутого ринкового господарства – процес досить складний і тривалий. Досвід роботи в умовах ринкової економіки, який накопичено в промислово-розвинутих країнах, не можна автоматично перенести на управління економічними процесами в Україні. В таких скрутних умовах, що склалися в Україні, в умовах глибокої економічної, фінансово-кредитної, паливно-сировинної, екологічної та інших криз перехід до реального ринку надзвичайно утруднений. Серед факторів, що мають сприяти виходу України з кризового становища, важлива роль належить підготовці спеціалістів для ринкових структур та підвищення ролі економічної освіти. Економічні знання допомогають кваліфікованим спеціалістам у їхній практиці, зі знанням справи працювати в різних фірмах, корпораціях, у численних структурах внутрішнього та міжнародного бізнесу. Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця та ролі підприємства в розвитку супільного виробництва. В перехідний період виникають і отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, працівниками. Ринкова економіка, переваги якої доведені світовим досвідом, характеризується вільним підприємництвом господарюючих суб”єктів. Основним принципом регулювання діяльності підприємств є ринкове саморегулювання. Переважним видом власності є приватна та колективна власність, основною цільовою функцією діяльності – отримання прибутку. В умовах ринковою економіки продавці намагаються найвигідніше продати товари, а покупці найдешевше їх купувати. Їх інтереси зрівноважуються у вільній грі сил попиту та пропозицій через механізм цін на ринку. Вільне формування виробництва та споживання, їх урівняння на нерегульованих ринках сприяє як оптимальному задовільненню потреб, так і росту добробуту підприємства та їх робітників при умові суспільного визнання результатів їхньої праці та об”єктивної оцінки результатів діяльності. У відповідності з Законом України “Про підприємства” підприємство є самостійним господарюючим уставним суб”єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, ( науково дослідну ) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпоряджатися певними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції ( виконання робіт, надання послуг ) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задовільнення економічних інтересів його власників. Фінансовим підсумком господарської діяльності підприємства є його прибуток. Прибуток в узагальненому вигляді відображає результати господарювання, продуктивність витрат живої і матеріалізованої праці і тому служить важливою економічною характеристикою ефективності роботи підприємств.

Він займає центральне місце в загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і другі економічні важелі прямо чи частково пов”язані з прибутком. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. Саме це і зумовило актуальність вибраної теми. Метою дипломної роботи є поглиблене вивчення утворення прибутку підприємства, основи формування та вплив різних факторів та формування прибутку. Предметом дослідження є економічний аналіз фінансових результатів торговельного підприємства. Об”єктом дослідження вибрано спільне українсько-сірійське торговельно-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю “Афамія ЛТД” м.Чернівці. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі розглядаються такі питання: обгрунтовуються методологічні основи формування прибутку підприємства; досліджується порядок формування прибутку підприємства за 1998-1999 роки та аналізуються валові доходи, валові витрати, прибуток і вплив факторів на його величину; обгрунтування стратегії формування прибутку підприємства на наступний період; зроблені конкретні висновки і запропоновано пропозиції щодо управління утворенням прибутку використання його на СП “Афамія ЛТД”. Теоретичною і практичною основою даної дипломної роботи стали сучасні літературні джерела з економіки торговельного підприємства та економічного аналізу господарської діяльності, переодичні публікації проведених вітчизняних та зарубежних економістів, законодавчі та нормативні акти підприємства, договори, закони та постанови Уряду України, статистична звітна документація. Згідно Установчого Договору (додаток №1) і Статуту (додаток №2) спільне українсько-сірійське підприємство “Афамія ЛТД” створенге 16 березня 1993 року. СП “Афамія ЛТД” здійснює свою діяльність на основі і відповідності з Законами України “Про господарські товариства”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”,”Про зовнішньоекономічну діяльність” та нормативними актами, що регулюють діяльність спільних підприємств, також засновницькими документами спільного підприємства – Договором і Статутом. Засновниками спільного українсько-сірійського підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю “Афамія ЛТД” є: громадянин України: Дорофей Василь Васильович, зареєстрований виконкомом Ленінської районної Ради народний депутатів підприємцем, проживаючий в м.Чернівці, вул. Червоноармійська, 174 кв. 31; Громадяни Сірійської Арабської Республики; Спільне підприємство “Афамія ЛТД” створено з метою: створення на теріторії України високоефективного виробничого комплексу, задоволення потреб споживачів у високоякісних товарах народного споживання, наданні різноманітних послуг підвищення конкурентноспроможних товарів, розвиток комерційних зв”язків зарубіжними країнами для отримання прибутку.

Предметом діяльності є: організація виробництва товарів широкого вжитку; виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільскогосподарської продукції; виробництво продуктів харчування; створення мережі закладів громадянського харчування; оптова, роздрібна, комісійна та консігаційна торговля товарами народного споживання та виробничо-технічного призначення (відкриття фірмових магазинів, салонів); посередницькі операції з фрахтом, агенські послуги, організація автостоянок, надання складських послуг; надання інформаційно-консультативних послуг, рекламно-видавнича діяльність; інвеститаційна та іноваційна діяльність; організація та проведення виставок-продажу, аукціонів; зовнішньоекономічна діяльність. СП “Афамія ЛТД” є юридичною особою і діє на принципах госпрахунку, самокупності та самофінансування, має самостійний баланс, рахунки в банках, може від свого імені укладати договори. СП має круглу печатку, фірмові бланки, фірмову емблему, товарний знак та інші реквізити. Майно СП складається з основних фондів, оборотниї коштів, також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі. Вищим органом СП “Афамія ЛТД” є Рада Правління, що складається з трьох учасників, від яких дві особи репрезентують сірійських, а одна особа – українського учасника. Колегіальним органом управління справами СП є Правління, до складу якого входять всі учасники. Головою Ради Правління (він же керує роботою Правління) за взаємною згодою учасників є громадянин Мохамад Уаджих Джабасс, який має право першого подпису від СП, право репзентувати СП на всіх рівнях. У випадку відсутності Голові Ради Правління він має право надати частину своїх повноважень щодо управління іншому учаснику. Виконавчим органом підприємства є дирекція на чолі з генеральним директором, який здійснює поточне керівництво даним підприємством і самостійно вирішує всі питання його діяльності, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Правління. Правління може винети рішення про передачу частини своїх повноважень директору. В період відсутності генерального директора його функції виконує замісник. Генеральний директор без довіреності діє від імені СП, представляє його інтереси на інших підприємствах, в установах, органах державної влади, розпоряджається майном СП в межах своєї компетенції, укладає договори (контракти), відкриває в банках рахунки СП, видає накази, розпорядження, пропонує на затвердження Правлінням осіб на посаду у СП. Фінансова діяльність СП контролюється аудиторською службою на підставі договорів. Майно і майнові інтереси СП за рішенням Правління підлягають страхуванню. Фінансові ресурси СП формуються із: грошових внесків учасників; доходів від господарської діяльності; доходів від цінних паперів; амортизаційних відрахувань; кредитів банків і інших кредитів. Для забезпечення діяльності СП за рахунок грошових майнових внесків його учасників створен Статутний фонд СП. Спільне підприємство “Афамія ЛТД” створює резервний фонд у розмірі 25% Статутного фонду та слідуючи фонди: фонд розвитку; фонд накопичення; фонд оплати праці і матеріального заохочення; фонд споживання; інші фонди.

Про початок простою, крм простою структурного пдроздлу чи всього пдпримства, працвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, нших посадових осб. За час простою, коли виникла виробнича ситуаця, небезпечна для життя чи здоров'я працвника або для людей, як його оточують,  навколишнього природного середовища не з його вини, за ним збергаться середнй заробток. Час простою з вини працвника не оплачуться. На перод освоння нового виробництва (продукц) власник або уповноважений ним орган може провадити робтникам доплату до попереднього середнього заробтку на строк не бльш як шсть мсяцв. Стаття 114 Збереження заробтно плати при переведенн на ншу постйну нижчеоплачувану роботу  перемщенн При переведенн працвника на ншу постйну нижчеоплачувану роботу за працвником збергаться його попереднй середнй заробток протягом двох тижнв з дня переведення. У тих випадках, коли в результат перемщення працвника (частина друга статт 32) зменшуться заробток з не залежних вд нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробтку протягом двох мсяцв з дня перемщення

1. Організація управління персоналом підприємства

2. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

3. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

4. Основи управління персоналом підприємств

5. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

6. Управління ціновою політикою підприємства
7. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
8. Проблема управління прибутком на підприємстві

9. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

10. Управління корпоративною власністю підприємства

11. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

12. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

13. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

14. Методи управління підприємством

15. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

16. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

18. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

19. Управління запасами матеріалів на підприємстві

20. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

21. Організаційна структура управління підприємством

22. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
23. Стратегічне управління підприємством
24. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

25. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

26. Управління інноваційним розвитком підприємств

27. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

28. Управління сільськогосподарськими підприємствами

29. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

30. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

31. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

32. Оподаткування прибутку підприємства

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Антикризове управління підприємством

34. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

35. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

36. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

37. Інформаційні системи і технології підприємства

38. Бізнес-план підприємства
39. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
40. Процес управління та його основні стадії

41. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

42. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

43. Управління запасами

44. Управління проектами

45. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

46. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

47. Розробка підприємства LOMAPAK

48. Управління фінансами України

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Фінанси підприємства контрольна

50. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Інноваційна діяльність підприємства

53. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

54. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
55. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
56. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

57. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

58. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

59. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

60. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

61. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

62. Мораль і соціальне управління

63. Методи управління банківськими ризиками

64. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

66. Валютні ризики: економічна природа та управління

67. Автомазація виробничих процесів підприємства

68. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

69. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

70. Управління ризиками
71. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
72. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

73. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

74. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

75. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

76. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

77. Облік основних засобів підприємства

78. Облік створення підприємства

79. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

80. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Попередній фінансовий аналіз підприємства

82. Фінансова звітність підприємства

83. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

84. Аудит підприємства

85. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

86. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
87. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
88. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

89. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

90. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

91. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

92. Поняття і наукові засади державного управління

93. Правовий статус приватного підприємства

94. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

95. Реєстрація приватного підприємства

96. Структура державного управління

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

97. Сучасні принципи державного управління

98. Теорія і методологія дослідження управління

99. Управління юридичним консалтингом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.