Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Предмет: Економіка і економічний аналіз Тема: Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 1. Значення і задачі аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг Обсяг виробництва і реалізації продукції –– найважливіші показники, що характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства. Кількість випущеної і реалізованої продукції визначається попитом на продукцію підприємства, його матеріально-технічною базою, організаційно-технічним рівнем, ефективністю використання виробничих ресурсів. У свою чергу обсяг продукції впливає на всі інші сторони діяльності –– трудові показники, показники використання основних засобів, собівартість, витрати, прибуток від операційної діяльності, фінансовий стан підприємства. В умовах ринку аналіз виконання виробничої програми зводиться перш за все не до загального дослідження показників обсягу виробництва, а до аналізу маркетингової складової, дослідження відповідності продукції ринковому попиту, здатності її задовольняти вимоги покупців і споживачів. Вагомою складовою частиною аналізу є оцінка обсягу і динаміки продукції на експорт. В процесі аналізу значну увагу треба приділити оцінці виконання договірних зобов’язань по обсягам, строкам, якості продукції, встановити причини невиконання договірних зобов’язань та їх вплив на результати роботи підприємства. Задачею аналізу виробничої програми є оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на обсяг виробництва та реалізації продукції, виявлення резервів та розробка заходів щодо їх впровадження. Аналіз випуску товарної продукції передбачає загальну оцінку виконання плану, оцінку впливу факторів на його величину, аналіз ритмічності, якості продукції і її конкурентоспроможності, оновлення продукції, виконання плану з номенклатури і асортименту. Аналіз реалізації продукції передбачає визначення частки ринку і тенденції її зміни за декілька останніх років, загального обсягу реалізації і впливу на нього факторів, оцінку ринків збуту, в тому числі в динаміці, аналіз експортної продукції, аналіз виконання договірних зобов’язань. 2. Аналіз випуску продукції у натуральному виразі У сучасних умовах України, коли має місце постійне зниження обсягу виробництва, зіставлення показників по випуску продукції фактичних і планових, а також показників попереднього періоду (року) є недостатнім. Необхідно проаналізувати обсяг виробництва найважливіших видів продукції підприємства, цеху за кілька років (наприклад, за п'ять) і виявити динаміку цих показників зіставленням обсягу виробництва кожного року з базовим періодом. Далі необхідно вказати основні причини зниження випуску продукції, серед яких переважають такі причини, як розриви господарських зв'язків з колишніми союзними республіками, а в зв'язку з цим проблеми з ресурсним забезпеченням і збутом продукції, невисокий рівень якості продукції, що виробляється багатьма вітчизняними підприємствами, у результаті чого продукція є неконкурентоспроможною на світовому ринку, митні бар'єри з країнами ближнього зарубіжжя, взаємні неплатежі й ін. Аналіз випуску продукції в натуральному (умовно-натуральному) виразі починається з загального аналіза, який передбачає визначення абсолютного відхилення фактичного випуску по кожному виду продукції у порівнянні із планом і показниками попереднього року, а також відносних показників (темпів росту або прирісту обсягів продукції).

Приклад загального аналізу обсягу виробництва продукції наведений в табл. 1 (умовний приклад). Таблиця 1 Аналіз випуску продукції у виробництві синтетичних миючих засобів (СМЗ) Найменування продукції Факт попе-реднього року, т Звітний рік Абсолютне відхилення факту звітного року Темп росту обсягу продукції звітного року за фактом по відношенню до план, т факт, т від плану, т від факту попере-днього року, т плану, % обсягу попере-днього року, % Лотос 29853 32191 20556 – 11635 – 9297 63,9 68,9 Орель БІО 33705 37068 26227 – 10841 – 7478 70,8 77,8 Орель Універсал 22149 19510 17012 – 2498 – 5137 87,2 76,8 Кристал 10593 8780 7089 – 1691 – 3504 80,7 66,9 ВСЬОГО 96300 97549 70884 – 26665 – 25416 72,7 73,6 Наведені дані свідчать про те, що план з виробництва усіх видів СМЗ не виконано. План виконано на 72,7 %. По усіх видах продукції мало місце зниження обсягу виробництва і у порівнянні із рівнем минулого року. Після загального аналізу виконання плану по обсягу виробництва в натуральному виразі виконується аналіз впливу факторів на випуск продукції. Для цих цілей можуть застосовуватися різні факторні моделі в залежності від типу виробництва, галузевої належності і т. ін. Розглянемо як приклад аналіз впливу на випуск продукції кількості обладнання, його продуктивності і фонду робочого часу. Враховуючи те, що кількість одиниць обладнання ( ) і фонд робочого часу (Т) є кількісними показниками, а продуктивність обладнання (а) –– якісним, причому фонд робочого часу обладнання залежить від його кількості, розташування показників в залежності від послідовності їх підстановки буде таким: B = Ч Ч a, де В –– обсяг випуску продукції, нат. од. Для оцінки впливу факторів на зміну обсягу виробництва у звітному періоді у порівнянні із планом застосовується метод ланцюгових підстановок. Здійснивши підстановки показників, формули будуть мати такий вигляд: ∆B = ф Ч Тпл Ч апл – пл Ч Тпл Ч апл; ∆Bт = ф Ч Тф Ч апл – ф Ч Тпл Ч апл; ∆Bа = ф Ч Тф Ч аф – ф Ч Тф Ч апл, де ∆B , ∆Bт, ∆Bа –– відхилення фактичного обсягу виробництва від планового під впливом зміни кількості обладнання, фонду робочого часу одиниці обладнання і його продуктивності, відповідно, нат. од.; ф, пл –– фактична, планова кількість одиниць обладнання; Тф, Тпл –– фактичний, плановий фонд робочого часу одиниці обладнання, годин; аф, апл –– продуктивність одиниці обладнання, нат. од./год. Далі робляться висновки про ступінь впливу кожного фактору на обсяг виробництва продукції, для чого визначаються відносні показники впливу, які розраховуються відношенням абсолютного значення впливу кожного фактора на випуск продукції за планом. Загальне відносне відхилення фактичного обсягу виробництва від планового (∆B%) визначається за формулою: , а відносний вплив кожного і-го фактору (∆Bі%) визначається виходячи із виразу: , де ∆Bі –– абсолютний вплив і-го фактора на результуючий показник. Наприклад, у виробництві СМЗ існують наступні дані, що наведені в табл. 2. Таблиця 2 Дані про роботу обладнання у виробництві СМЗ Обладнання Кількість обладнання, од.

Фонд часу роботи одиниці обладнання, год. Продуктивність одиниці обладнання, т/год. план факт план факт план факт Вежа сушки 2 2 4977 3580 9,8 9,9 Фактичний і плановий обсяг продукції наведений в табл. 1. Відхилення фактичного обсягу виробництва від планового (∆B) становить: ∆B = 70884 – 97549 = – 26665 (т), або . ∆B = 0, так як планова і фактична кількість обладнання співпадають. ∆Bт = 2 Ч 3530 Ч 9,8 – 2 Ч 4977 Ч 9,8 = – 27381 (т); ∆Bа = 2 Ч 3580 Ч 9,9 – 2 Ч 3580 Ч 9,8 = 716 (т). Сумарний вплив факторів (∑∆Bі) становить: Σ∆Bі = – 27381 716 = – 26665 (т). Для оцінки вірності розрахунків, використовуючи метод балансової ув’язки, необхідно порівняти одержану величину з загальним відхиленням показника (∆B). Відносний вплив факторів дорівнює: ∆B % = 0; ; ; Σ∆Bі% = –28,0 0,7 = –27,3%, що відповідає розрахованому рані-ше загальному відносному відхиленню показника. В даному прикладі негативний вплив на зміну обсягу виробництва оказав фактор зменшення робочого часу обладнання. Причиною цього були позапланові зупинки обладнання у зв’язку із несвоєчасним і неповним постачанням одного із основних видів сировини –– триполіфосфату натрія, виробництво якого в свою чергу обмежено із-за проблем з постачанням фосфору. Питомі витрати триполіфосфату натрія на виробництво 1 т СМЗ складають 0,29073 т/т, поставки цієї сировини становили в періоді, що аналізується, 20610 т, таким чином ця кількість сировини дозволила виробити 70890 т продукції (20610 / 0,29073). Можна зробити висновки, що одним із основних резервів збільшення обсягу виробництва є проведення маркетингових досліджень ринку сировинних ресурсів і забезпечення поставок необхідної їх кількості. 3. Аналіз обсягу виробництва у вартісному виразі На випуск продукції у вартісному вираженні впливають багато факторів. Розглянемо вплив на випуск продукції зміни обсягу виробництва в натуральному виразі, цін і структури продукції, що випускається. Ця методика може бути застосована в тому випадку, коли аналізується продукція у межах однієї асортиментної групи і допускається знаходження сумарного обсягу виробництва продукції у натуральному або умовно-натуральному виразі. Враховуючи вимоги методу ланцюгових підстановок до послідовності підстановки факторів, в першу чергу здійснюється оцінка впливу обсягу виробництва у натуральному виразі (кількісний показник), далі –– показник структури, і в останню чергу –– цін (якісний показник). Послідовність заміни факторів представлена в табл. Таблиця 3 Послідовність заміни факторів Оцінка впливу фактору обсяг струк-тура ціна знак обсяг струк-тура ціна 1. обсягу випуску у натуральному виразі факт план план – план план план 2. структури продукції факт факт план – факт план план ціни продукції факт факт факт – факт факт план Для визначення впливу обсягу випуску в натуральному виразі на зміну вартісної оцінки випуску продукції необхідно розрахувати фактичний випуск продукції при плановій структурі (В'). Цей показник розраховується як добуток загального фактичного обсягу виробництва на планову питому вагу і-го продукту.

Ця статистика не враховує безсумнівно нижчу якість товарів і послуг в СРСР. Інакше кажучи, у 1982 р. кошик звичайних щотижневих закупок, для оплати якого у Вашінгтоні потрібно працювати 18 годин, у Києві коштував близько 53 годин праці. Хоча плата за житло в СРСР одна з найнижчих у світі, придбати квартиру так важко, що нерідко у двокімнатному помешканні живуть по три покоління однієї родини. Великою мірою відповідальність за такий стан речей несе Кремль, котрий робить капіталовкладення переважно у важку промисловість та військові програми, як завжди, нехтуючи виробництвом споживчих товарів. Оптимізм щодо здатності СРСР наздогнати Захід за рівнем життя був високим у 60-х — на початку 70-х років, у період вражаючого зростання продуктивності господарства країни. Але з падінням ефективності радянської економіки у 80-х роках згасали й надії на швидке піднесення життєвого рівня. В СРСР Україна за рівнем споживання посідає п'яте місце після Росії, Литви, Латвії та Естонії. Наявність на Україні надлишку робочої сили зумовлює те, що заробітна платня в республіці приблизно на 10 % нижча від середньої по Союзу

1. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

2. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

3. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

4. Аналіз витрат на виробництво продукції

5. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

6. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
7. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
8. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

10. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

11. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

12. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

13. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

14. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

15. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

16. Аналіз обліку витрат виробництва

Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее

17. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

18. Маркетинговий аналіз парфумерної продукції

19. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

20. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

21. Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

22. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
23. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації
24. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

25. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

26. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

27. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

28. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

29. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

30. С. Есенин "Анна Снегина"

31. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

32. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна
Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

34. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

35. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

36. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

37. Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

38. Ресурси виробництва
39. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.
40. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

41. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

42. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

43. Учет готовой продукции, ее учет и реализация

44. Учёт и реализация готовой продукции

45. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

46. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

47. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции

48. Планирование себестоимости (издержек) продукции производства трансформаторов.

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

49. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

50. Классификация затрат для определения себестоимости произведенной продукции

51. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции

52. Калькуляция себестоимости масложировой продукции

53. Основы производственной деятельности дилера по продукции АО Стройдормаш г.Калининград

54. Рынок высокотехнологичной продукции и его особенности в Самарской области
55. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине
56. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

57. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

58. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции

59. Влияние изменения в структуре предприятия и продукции на стоимостные показатели продукции

60. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) (с позиции действующего законодательства [Курсовая])

61. Технико-экономический анализ. Анализ переменных затрат в издержках производства и себестоимости продукции

62. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"

63. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

64. Планирование выручки от реализации продукции на предприятии

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

65. Анализ производства и реализации продукции

66. Производство ликёро-водочной продукции

67. Анализ производства и реализации продукции ОАО «Динсксахар»

68. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития

69. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

70. Роб Рой. Скотт Вальтер
71. Толстой: Анна Каренина
72. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

73. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

74. Поэзия Анны Ахматовой

75. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой

76. "Анна Снегина"

77. Анна Ахматова: жизнь и творчество

78. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

79. Поэзия Анны Ахматовой

80. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

82. Анна Ахматова

83. Критика романа Анна Каренина

84. Роман Л. Толстого Анна Каренина

85. С. Есенин. Анна Снегина

86. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций
87. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой
88. Двухуровневая система цен на строительную продукцию в Украине

89. Маркетинговий аналіз ситуації

90. Определение влияния ассортиментных сдвигов на себестоимость продукции

91. Оценка качества продукции

92. Оценка уровня конкурентоспособность продукции

93. Стандартизация и сертификация продукции в условиях рынка

94. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

95. Аналіз та удосконалення оперативного управління

96. Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

97. Маркетинг и управление сбытом продукции

98. Мотивація робітників в сучасних умовах

99. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.