Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління Кафедра АІВТ РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ З ВИЗНАЧЕННЯМ ТА ВИПРАВЛЕННЯМ ПОМИЛОК Пояснювальна записка з дисципліни: “Основи техніки збирання, оброблювання та передавання інформації ” до курсового проекту за спеціальністю “Системи автоматики та управління“ 08-02.ОТЗОПІ.059. 00.000 ПЗ Вінниця 2009 Завдання № 59 на курсовий проект з курсу “Основи техніки збирання, оброблювання та передавання інформації” Розробити технічні засоби обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок. Вихідні дані: Режим роботи – напівдуплексний. Режим передавання/приймання – асинхронний. Тип коду – згортковий. Кількість помилок, що виникають у кодовій комбінації – 1. Швидкість передавання – 9600 біт/с. Вид сигналу – біполярний. Амплітуда сигналу – 5 В. Охарактеризувати завданий режим зв’язку з урахуванням специфики системи. Описати принципи утворення коду. Розробити структурну схему контролера з урахуванням вибраного формату обміну даними. Визначити кількість контрольних символів і сформувати таблицю кодування-декодування. Розробити функціональну схему. Розрахувати необхідні параметри модулів. Обґрунтувати вибір елементної бази. Розробити принципову схему. Розробити алгоритмічне забезпечення та схеми основних визначених програмних модулів (кодування, декодування, обміну інформацією тощо) з обгрунтуванням вибору режиму обміну інформацією (програмного опитування, переривань, прямого доступу до пам’яті). Розробити відповідне програмне забезпечення з обґрунтуванням вибору мови програмування. Обговорено і затверджено на засіданні кафедри АІВТ «29» серпня 2009 р. Протокол № 1. Дата видачі «09» вересня 2009 р. Зміст Вступ 1 Принципи утворення згорткових кодів 2 Режими зв’язку 2.1 Асинхронний режим 2.2 Напівдуплексний режим 3 Вибір елементної бази 3.1 Універсальний синхронно-асинхронний приймач-передавач 3.2 Мікроконтролер КМ1816ВЕ51 4 Розробка структурної схеми 5 Розробка функціональної схеми 6 Розробка принципової схеми 7 Вибір та обґрунтування мови програмування Висновки Література Додатки Додаток А (обов'язковий) Технічне завдання Додаток Б (обов'язковий) Схема електрична структурна Додаток В (обов'язковий) Схема електрична принципова Додаток Г (довідниковий) Перелік елементів Додаток Д (обов'язковий) Схема програми Додаток Е (обов'язковий) Лістинг програми Анотація В курсовому проекті розроблено технічні засоби міжконтролерного обміну інформацією з визначенням та виправленням помилок, описано принципи утворення коду, розроблено структурну схему контролера, функціональну та принципову схеми. В курсовому проекті обґрунтовано вибір елементної бази та розроблено програмне забезпечення з обґрунтуванням мови програмування. Вcтуп Стрімкий розвиток банків та банківських систем спонукав до розроблювання нових засобів зв’язку і впровадження нових методів передавання інформації між банками, філіями, відділеннями, банкоматами.

В існуючих у теперішній час інформаційно-обчислювальних мережах широко використовуються програмні методи оброблювання та спеціалізовані зв’язкові процесори. Перша спроба ввести науково обгрунтовану міру інформації була зроблена в 1927 році Р. Хартлі (Англія). Він запропонував та обгрунтував кількісну міру, яка дозволяє порівнювати спроможність різних систем передавати інформацію . Ця міра підходить і для систем зберігання інформації, тому вона є відправною точкою для створення теорії інформації. Природною вимогою, що пред’являється до інформаційної міри є вимога адитивності, тобто кількість інформації, що може бути збережена у двох однакових комірках повинна бути удвічі більшою за ту, що зберігається в одній з них. Якщо одна комірка для зберігання інформації має m можливих станів, то дві таких комірки будуть мати можливих станів, а однакових комірок - можливих станів. Це саме стосується і кількості можливих повідомлень. Якщо символ може прийняти значення «0» або «1», то з одного символу можуть бути одержані 2 повідомлення, з двох символів - 4, з трьох - 8 тощо . Інформація, що зберігається на носію, може зчитуватись, передаватись, знов записуватись, тобто вона може багаторазово переходити з однієї форми існування до іншої. Основна проблема - передавання інформації з найменшими втратами. 1 Принципи утворення згорткового коду Згорткові коди відносяться до безперервних рекурентних кодів. Кодове слово є згорткою відгуку лінійної системи (кодера) на вхідну інформаційну послідовність. Тому згорткові коди є лінійними, для яких сума будь-яких кодових слів також є кодовою послідовністю. Розглянемо згортковий код з швидкостями вигляду , де - деяке натуральне число.Послідовність символів такого згорткового коду складається з елементарних блоків завдовжки , причому символів поточного блоку (що займають реальний час, що відповідає одному інформаційному біту) є лінійною комбінацією поточного інформаційного біта і m попередніх. Значення m визначає пам'ять коду, а параметр m 1 називається довжиною кодового обмеження. Якщо один (наприклад, перший) з символів поточного блоку повторює поточний інформаційний біт, код називається систематичним. Кодер загорткового коду містить тактований регістр памяті для збереження визначеного числа інформаційних символів і перетворювач вхідної інформаційної послідовності у вихідну кодову послідовність. Структурна схема кодера ЗК (7.5) зображена на рисунку 1.3. Рис.1.3 – Структурна схема кодера Послідовність кодування детально розписана в таблиці 1. Таблиця 1 - Процес кодування послідовності інформаційних бітів 01101000 Способи задання згорткових кодів багато в чому збігаються з використовуваними для лінійних блокових. Одним з основних є опис згорткового коду набором многочленів. Кожен многочлен встановлює закон формування одного з символів в групі і має міру, що не перевищує m. Ненульові коефіцієнти полінома, що створюються, прямо вказують, які з інформаційних символів (включаючи поточний і m попередніх) входять в лінійну комбінацію, що дає даний символ коду. Кодові грати цього коду показані на мал.

1.1. При його складанні враховано, що кодер містить пам'ять у вигляді дворозрядного регістра. Кожному з чотирьох можливих станів цього регістра відповідає один з чотирьох вузлів решітки. Тому лівий символ в позначенні вузла дорівнює останньому інформаційному біту, вже записаному в регістр. При записі в регістр чергового інформаційного символу регістр міняє стан на одне з двох сусідніх. Цей перехід позначений ребрами грат. Порядок вузлів вибраний таким, що при нульовому поточному інформаційному символі (а=0) перехід в наступний стан відповідає верхньому ребру, а при = 1 - нижньому. Рисунок 1.1 - Кодові грати Кожній інформаційній послідовності відповідає певний шлях на кодових гратах і кодова послідовність. Наприклад, вхідним інформаційним бітам 01100 відповідає кодове слово 00 11 01 01 11, якому відповідає на мал. 1.1 шлях, відмічений жирною лінією. Відомий ряд алгоритмів декодування згортальних кодів. У практичних системах і, зокрема в мобільному зв'язку, як правило, використовується алгоритм Вітербі, що відрізняється простотою реалізації при помірних довжинах кодового обмеження. Алгоритм Вітербі реалізує оптимальне (максимально правдоподібне) декодування як рекурентний пошук на кодовой гратах шляху, найближчого до послідовності, що приймається. На кожній ітерації алгоритму Вітербі зіставляються два шляхи, що ведуть в даний стан (вузол грат). Найближчий з них до прийнятої послідовності зберігається для подальшого аналізу. Нехай передається нульове кодове слово, а в каналі виникла трикратна помилка, так що прийнята послідовність має вигляд 10 10 00 00 10 00 . 00 . Результати пошуку найближчої дороги після прийому 14 елементарних блоків показані на рисунку 1.2. Рисунок 1.2 - Приклад роботи алгоритму Вітербі 2 Режими зв’язку 2.1 Асинхронний режим Кажучи про синхронний або асинхронний метод передачі зазвичай мають на увазі передачу по каналу зв'язку між модемами. Модем може працювати з комп'ютером в асинхронному режимі і одночасно з видаленим модемом — в синхронному режимі або навпаки. У такому разі іноді говорять, що модем синхронно-асинхронний або він працює в синхронно-асинхронному режимі . Як правило, синхронізація реалізується одним з двох способів, пов'язаних з тим, як працюють тактові генератори відправника і одержувача: незалежно один від одного (асихронно) або погоджено (синхронно). Асинхронний режим передачі використовується головним чином тоді, коли передавані дані генеруються у випадкові моменти часу, наприклад користувачем. При такій передачі одержуючий пристрій повинен відновлювати синхронізацію на початку кожного отримуваного символу Такий асинхронний режим часто застосовується при передачі даних по інтерфейсу D E—DCE. При передачі даних по каналу зв'язку можливості застосування асинхронного режиму передачі багато в чому обмежені його низькою ефективністю і необхідністю використання при цьому простих методів модуляції, таких як амплітудна і частотна . U Старт Біт даних Біт контролю Зупинка Рисунок 2.1 - Формат посилання під час асинхронного передавання Формат асинхронної посилки дозволяє виявляти можливі помилки передачі: Якщо прийнятий перепад, що сигналізує про початок посилки, а по стробу старт-біта зафіксований рівень логічної одиниці, старт-біт вважається помилковим і приймач знову переходить у стан чекання.

Вдродження природи, а разом з тим  вдродження власно батьквщини, вносили в душу кожного старшини  козака такий запалP таку безпечнсть, що для нього все нше вже не грало рол. Ворог не робив майже жадного спротиву та  не мав вн великих сил в цьому напрямку. "Армя Кримсько Республики" була розбита пд Млтополем  вдрзана. Сивашська залога розбита  примушена вдступати на ґвпаторю. Одна Симферопльська залога могла захищати мсто, але вона вже не мала часу на те, щоб успть загородити дорогу побдному укранському вйську. Одержати правдив вдомости вд свох розбитих частин про стан рчей на фронт "Штаб Оборони Кримсько Республики" не мг тому, що Болбочан вдрзав м шлях вдвороту  знищив звязок з головним штабом. Маючи багато технчних засобв пересування  багато кнноти, Болбочан завсди швидше пересувався, як ворог  легко маневрував кннотою, не даючи ворогов спочинку та вдрзуючи йому шляхи вдвороту. Вечером 23 цвтня псля невеликого бою здобуто ст. Сарабузи, мешканц яко дуже гостинно зустрли прибувших

1. Моделі обміну інформацією

2. Використання технічних засобів в процесі тренування

3. Валютний ризик в діяльності банківської системи

4. Роль НБУ у формуванні банківської системи

5. Формування та розвиток банківської системи України

6. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
7. Технічні засоби пожежегасіння
8. Регуляція обміну речовин. Терморегуляція

9. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

10. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

11. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

12. Інформація і дезінформація в просторі засобів масової інформації

13. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

14. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

15. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

16. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

18. Лікувальна фізкультура при порушенні вуглеводного обміну речовин

19. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері

20. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

21. Фізіологія дихання, енергетичного обміну, терморегуляції

22. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
23. Вибір і розрахунок технічних параметрів гладкої циліндричної сполуки
24. Теорія обміну Джорджа Хомансу

25. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

26. Банківська система України

27. Організація банківської справи

28. Планування банківської діяльності

29. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

30. Аналіз банківської діяльності

31. Банківська система та пропозиція грошей

32. Банківська система України

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

33. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

34. Банк і банківська система

35. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

36. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

37. Банківська система України

38. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
39. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера
40. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

41. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

42. Українська мова в засобах масової інформації

43. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

44. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

45. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

46. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

47. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

48. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

50. Калібрування засобів вимірювальної техніки

51. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

52. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

53. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

54. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
55. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
56. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

57. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

58. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

59. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

60. Гормональная регуляция обмена углеводов при мышечной деятельности

61. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

62. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

63. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

64. Частица "ну" в диалогической и монологической речи

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

66. Программное обеспечение пункта обмена валюты банка

67. Наследственные заболевания, связанные с нарушением липидного обмена. Болезнь Гоше.

68. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

69. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

70. Коммерческий банк
71. Европейский Банк Реконструкции и Развития
72. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

73. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

74. Центральный банк

75. Центральный банк и его функции

76. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

77. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

78. Африканский банк развития

79. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

80. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Основи банківського маркетингу

82. Национальный банк клеточного материала

83. Лекции - Патофизиология (нарушения углеводнодного обмена)

84. Всемирный банк

85. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

86. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
87. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
88. Смягчение воды методом ионного обмена

89. Банк как особый участник налоговых правоотношений

90. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

91. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

92. Розробка підсилювача

93. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

94. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

95. Філософія інформаційного суспільства

96. Інформаційне забезпечення

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

97. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

98. Банк Англии

99. Европейский Инвестиционный банк


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.