Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Розвиток гнучкостi хлопчикiв 8-9 років першого року навчання в ушу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Актуальнiсть теми складається з того, що у шкiльному возрастi ,тим паче у молодших класах, дiтей важко втримати на одному мiстi.Вони постiйно десь бiгають i буває складається таке враження, що вони нiколи не втомлюються. Тому батьки намагаються вiдати своїх дiтей у спортивнi секцiї чи органiзацiї,щоб їхня енергiя не виходила марно, а була для чогось корисною.I кожний вибирає той вид спорту, який бiльш подобається і пiдходить. Щоб завдяки тренеру i тренувальним вправам дiти розвивали рiзнi фiзичнi якостi. Однією з таких фiзичних якостей є гнучкiсть. А однією з спортивних органiзацiй є ушу. На якiй у першому роцi навчання є не меньш важливим методика розвитку гнучкостi. Гнучкiсть в ушу служить базою для розвитку iнших фiзичних якостей i є основою успiшного оволодiння будь-якою фiзичною вправи. Процес виховання гнучкостi молодших спортсменiв повинен забезпечити належну фiзичну пiдготовленiсть дiтей. Тренувальний процес повинен бути правильно складен. Окрiм виховання гнучкостi , необхiдно придiляти не меньш увагу вихованню iнших фiзичних якостей. Щоб учнi успiшно справлялись з навчальними вимогами, необхiдно будувати тренувальний процес з урахуванням можливостей i пiдготовленостi дiтей. Нерозробленiсть данної проблеми, а також потреба у нових методах розвитку гнучкостi i спричинило вибiр теми дослiдження. Мета дослiдження: розробити методику розвитку гнучкостi у хлопчикiв 8-9 рокiв. Об`єкт дослiдження – процес розвитку гнучкостi у навчально-тренувальному процесі. Суб`єкт дослiдження - юнаки 8-9 рокiв з однаковим рiвнем розвитку гнучкостi. Предмет дослiдження - руховi здiбностi хлопчикiв 8-9 рокiв та педагогiчнi закономiрностi їх розвитку. Гiпотеза данного дослiдження базувалась на припущенi, що розроблена нами методика розвитку гнучкостi на тренуваннях з ушу у хлопчикiв 8-9 рокiв з використанням рiзноманiтних засобiв розвитку гнучкостi ,дасть бiльш високий тренувальний ефект. Теоритична значимiсть - в результатi аналiзу одержаних даних була розроблена методика розвитку гнучкостi та перевiрка її ефективностi на змаганнях, яка дає бiльш високу ефективнiсть. Практична значимiсть дослiдження полягає в розробцi нової методики розвитку гнучкостi у хлопчикiв 8-9 рокiв. Розроблена нами програма виховання гнучкостi на тренуваннях з ушу у першому роцi навчання, якi мають однаковий рiвень пiдготовленостi ,може використовуватись iншими тренерами ябо вчителями фiзицної культури. Розроблена нами методика позитивно впливає ще й на показники загальної фiзичної пiдготовленостi.А це значить, що маленьким спортсменам легше буде виконувати iншi навчальнi вправи i нормативи. 1 .Огляд лiтератури 1.1 Методика виховання гнучкості З самого раннього дитинства люди познають оточуючий свiт через рухи. В процесi оволодiння рiзноманiтними руховими дiями вони познають й самих себе, розвивають свої можливостi ,формуються як особистiсть. Тренери при навчаннi гiмнастичними вправами опираються на вченiя о особi, дiяльностi i можливостях, на теорiю познання. При цьому вони iсходять з того, що в оволодiннi новими вправами учень бере участь як особистисть, як суб`єк познання i дiяльностi в цiлом.

В залежностi вiд складностi вивченної вправи i iнших її характеристик однi можливостi можуть грати бiльшу, iншi-меньшу роль. Успiх же залежить вiд совокупностi властивостей обучайомого. З точки зору теорiї познання в процесi навчання тренер активiзує у учнiв чувствену, рацiональну i практичну форму познання, опирається на закони вищої нервової дiяльностi, принципи дидактики, виховання i спортивного тренування, на теорiю iнформацiї. Такий пiдхiд до процессу навчаня оправдан як у териотичному, так i в практичному планi. В теоритичному планi розширються можливостi для подальшого лполiпшення методики виховання гiмнастики, бiльш ефективного використання її засобiв i методiв в оздоровчих, виховательних, спортивних, професiонально-прикладних метах шляхом бiльш нового використання свiдотств iз смежних дiсциплин єстествено научного, психолого педагогiчного циклiв. В практичному планi вiдкриваються новi можливостi, значно бiльш широкi в порiвняннi з iснуючими, для удосконалення програм, нормативних вимог, форм органiзацiї i методики проведення заняття гiмнастикой з рiзними по вiку, полу, учбовой i професiональной дiяльностi категорiї займающiхся; для використання засобiв i методiв гiмнастики в оздоровчих, освiтнiх, виховательних метах, а також для вивчення, розвитку i прогнозування можливостей , необхiдних займающiмся в учбовiй трудовiй дiяльностi. Необхiднiсть занять гимнастичними вправами з дiтлахами диктує слiдуючi обставини: 1.Потребнiсть оточуючих. Метою любого общественого устройства людей є рiзностороннє фiзичний i духовний розвиток особистостi,її можливостей. 2.Закономiрностi возростного розвитку людини. Дiти в зрiвняннi iз дорослими бистрiше i з меньшиши затратами нервово - м`язовой енергiї оволодiють рухливим опитом. Чим бiльш рiзносторонiй опит вони приобретають, тим бiльш знають о оточуючих предметах i явленях, тим краще развити в них функцiї органiзму, психiчнi i особистi якостi. Кожне з них має свою вiкову динамику розвитку. 3.Пiдготовка висококвалiфiкацiйних гiмнастiв, способних достiйно захищати спортиву честь учбового закладу, району, города, республiки, країни. Ця обставина тiсно зв`язано з предшествующим. Тут вирiшуються такiж задачи, но тiльки на бiльш високому уровнi, досягаються бiльш високi результати. Гiмнастичнi вправи представляють собою важку динамiчну структуру осознано виконаємих рухiв для досягнення ранiше поставленной мети: збiльшення функцiональних можливостей органiзму, розвиток рухових, психiчних ,особистих можливостей. Для того щоб вмiти пiдбирати найiльш ефективнi вправи для вирiшення поставленої мети, треба вмiти о них достатньо обширнi i глибокi знання. При розучиваннi вправ уточнюються полученнi ранiше представлення о них по можливо бiльшому числу параметрiв технiки рухiв, установлюється самоконтролювання за рухами, убираються помилки в техницi виконання, проiсходе оволодiння загальнення технiки вправи. Методика навчання на цьому етапi складається загально iз методiв цiлiстного виконання iзученої вправи з iзобiлюванням подальшого розвитку диталiй технiки. В перших спробах виконання складної вправи важко запобiгти неточних, помилкових вправ, i тут бiльше значення має удосконалене випрямлення допускаїмих помилок.

Для цього тренеру треба постiйно уточнювати представлення учнiв о вправах, їх особових можливостях виконати їх, научити виконати контроль i самоконтроль за своїми дiями, своєчасно вводити додатковi пояснення технiки рухiв. Не треба допускати помилкових дiй – дуже валиво усунути в`ївшуся помилку. Якщо все одно помилка закрiпилась, то для того щоб її усунути можно примiнити наступнi методичнi прийоми: а) на деякий час перестати виконувати вправу, щоб притормозити процесс образовання непотрiбних условного зв`язку; б) перевчити вправу в iншу сторону;в)воспользоватись правилом вiд складного к легкому; г) навчити надьожнiй самостраховцi; д) потребувать словникового вiдлiку о проробленiй вправi (о правильних i поилкових дiях, о i iспитуйомих тяжкостях в кординiрованi рухiв, в проявленi волi i т.i.). Часто в процесi такого устного iзложення гiмнаст краще осмислює технiку рухiв, уточнює явлення о вправах в цiлом i його окремих деталях. Розповiдь учня допоможе тренеру пiдiбрати найбiльш ефективнi методичнi прийоми. Продовженнiсть етапу розучивання вправи залежить вiд складностi його структури, вiд рiвня загальної i спецiальної пiдготовленостi займяючихся к оволодiнню їм, вiд типу їх нервовой системи (художнiй, мислительний, середнiй) i вiд методичного майстерства тренера. Даний етап звичайно закiнчується, коло обучаємi сможуть самостiйно й правильно виконувати разучиваємi вправи, але при цьому ще можливi окремi неточностi в виконаннi деяких деталiй технiки вправи. Пiсля усунення помилок, коли вправа виконується вже достатньо впевнено й точно, переходять к удосконалостi технiки його виконання. Тренеруюшихся привчають виконувати вправи в змiнюючихся умовах тренировки. В цьому випадку можуть використовуватися наступнi методичнi прийоми: а) змiнення висоти снаряду, на якому виконується вивчаєма вправа, перестановка його на iнше мiсто; б) з`єднання вивченого елемента з iншими або вкючення його в рiзноманiтнi комбiнацi.,виконання їх на тренировках в непривичних умовах; в) запрошення на тренировку досвiдчених судей з метою оцiнки якостi виконання вивчених вправ i комбiнацiй, змагання на краще виконання вправ або на кiлькiсть раз; г) виконання вправ на фонi втомлення ,емоцiйного збувдження;д)iскусне удовження комбiнацiй за рахунок добавлення до в неї 2-3 додаткових елементiв. 1.2 Фактори, що визначають рівень гнучкості Під гнучкістю розуміються морфофункциональні властивості апарата руху й опори, що визначають амплітуду рухів дитини. Термін &quo ; гнучкість &quo ; більше прийнятна для оцінки сумарної рухливості в суглобах усього тіла. Коли мова йде про окремі суглоби, вірніше говорити про їхню рухливість (рухливість у гомілковостопних суглобах, рухливість у плечових суглобах і т.і.). При недостатній гнучкості ускладнюється й сповільнюється процес засвоєння рухових навичок, обмежується рівень прояву сили, швидкісних і координаційних здібностей, погіршується внутрім'язова й межм'язова координація, знижується економічність роботи, зростає ймовірність ушкодження м'язів, сухожиль і суглобів. Недостатній рівень розвитку гнучкості є також причиною зниження результативності роботи, спрямованої на розвиток інших рухових якостей.

Мовляв, прийде Микола, не будете збиткуватися над нами. Я тепер був найстарший, позаяк старших братів забрала війна. Сам підійшов до жінки, що взяла на себе тяжку ношу – гурт зголоджених дітей. Усім не догодиш. Вона заплакала. Бесіда відігнала сон від нашої хати й точилася геть за північ. Провідав мене Влодко Голинський, який повернувся з сибірського заслання, куди його з усією родиною запроторили ще сорокового року перші совіти. З ним ми часто блукали сільськими вуличками. Повертаюся вночі додому, а відчуття таке, наче хтось за мною стежить, немов десь чатує ворожа засідка. Ніяк не міг звикнути, що вже мирний час, що ходжу без зброї й полювати за мною ніхто не збирається. Проте чуття не підвело. Листопадового вечора до мене підійшла Ганна Остафійчук: – Миколо, тобі велено прийти до стодоли Івана Яреми. Там чекатимуть. Якраз того вечора ми з Влодком збиралися йти на весілля до його родички Ганнусі Малярчук. Велено, то велено. Іду до Яремчука й розмірковую, кому я знадобився. У стодолі відразу ж упізнав Романа Тучака з Городенки

1. Вигодовування дiтей першого року жития

2. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

3. Культура Беларўскіх зямель у 9 ст.першай палове 13 ст

4. Формы и приемы изучения литературы о Великой Отечественной войне в 8-9 классах

5. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
7. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
8. Україна в першій половині 1950-х років

9. История рок музыки в Великобритании

10. Рок-культура и эстетика

11. Развитие рок-музыки

12. Хард-рок. Истоки. Развитие. Сущность

13. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

14. История рок музыки в Великобритании

15. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

16. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Національна політика СРСР в роки перебудови

18. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

19. Жизнь и смерть, свобода и рок в античном мире

20. Рок-культура и эстетика

21. Хард-рок

22. Человек и Рок в произведениях Л. Н. Андреева
23. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
24. Направления рок-музыки

25. Тина Тернер - Королева рока

26. "Обманутые не подозревают, что их обманывают" или Чего вы не знаете о рок-музыке

27. Музыкальная драматургия в рок музыке

28. Культурные диспозиции прогрессивного рока (progressive rock) в рок-культуре

29. Католицизм - отец панк-рока?

30. Рок-музыка как признак и фактор социокультурной трансформации

31. Столкновение рока и разума

32. Айерс-Рок

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

34. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років

35. Еволюція зірок

36. Значення газообміну для дітей 3-7 років

37. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

38. Державний лад України в роки Другої світової війни
39. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року
40. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

41. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

42. Образ дома и двери в рок-поэзии

43. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

44. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

45. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

46. Голод 1933 року

47. Голод в Україні в 1946 - 1947 роках

48. Голод у 1932–1933 роки в Україні

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

49. Голодомор 1932-1933 років на Україні

50. Декларація прав людини і громадянина 1789 року

51. Евакуація і мобілізація Вінничини в роки Великої Вітчизняної війни

52. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

53. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

54. Країни Азії в 20-30-ті роки
55. Кривий Ріг у роки Великої Вітчизняної війни
56. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

57. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

58. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

59. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

60. Пилип Орлик і Козацька Конституція 1710 року

61. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

62. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

63. Революція 1917 року в Україні (лютий-початок липня 1917 року)

64. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

65. Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни

66. Селянська революція 1917-1921 років

67. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

68. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

69. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

70. Спецпереселення до Сибіру 1930-го року: чи було воно вигідним?
71. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
72. Україна в роки Другої світової війни

73. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

74. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

75. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

76. Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки

77. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

78. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

79. Роль мотива всемогущества рока и обреченность борьбы с ним в трагедии Эсхила "Прометей прикованный"

80. Экспрессионизм в рок-поэзии

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

82. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

83. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

84. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

85. Современный японский рок

86. Рок как явление западной культуры второй половины ХХ века
87. Рекомендации по проведению у рока на тему: "Обработка двухшовного рукава покроя реглан"
88. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

89. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

90. Влияние рок-музыки на формирование самооценки подростков в музыкально-образовательном процессе

91. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

92. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

93. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

94. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

95. 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

96. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. География: 9 класс (Шпаргалка)

98. Билеты с ответами по географии (9 класс)

99. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.