Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Запорізький Інститут Державного та Муніципального Управління Курсова робота зі Статистики підприємств на тему Статистичні показники виробничої діяльності підприємства Запоріжжя 2008 Реферат Курсова робота: 34 с., 10 джерел, 3 додатка. Об'єкт дослідження — статистичні показники виробничої діяльності підприємства. Мета роботи – дослідження створення статистичних показників виробничої діяльності підприємства. Методи дослідження: порівняння, системний аналіз, монографічний, економіко-математичний. Статистична звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх. Складовою статистичної звітності є бухгалтерська та фінансова звітність. Форма статистичної звітності погоджуються з Державним комітетом зі статистики України. Ця звітність використовується менеджерами підприємств та органами управління як вихідна інформація для управління окремими процесами, підрозділами тощо. В роботі висвітлено теоретичні основи і економічну сутність статистичної діяльності на підприємствах України. Зміст Реферат Вступ 1 Теоретичні питання статистичної звітності підприємств 1.1 Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності 1.2 Порядок складання окремих форм статистичної звітності 2 Статистичні звітність на дослідженому підприємстві 2.1 Характеристика підприємства 2.2 Організація статистичної звітності на підприємстві Загальні висновки Використана література Додаток А Вступ Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможливо без фактичного підґрунтя, яким є статистичні данні, неможливо й ефективний розвиток та прогнозування економіки як на макроуровні, так і на мікрорівні. Зараз в країні відбувається реформування в статистичної сфері. Перший етап реформування, який було в основному завершено у 1997 році відповідно до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, характеризувався концентрацією ресурсів у найважливіших галузях статистики або у таких, що не відповідали міжнародній практиці. Протягом 1993 — 1997 років було створено основні елементи системи національних рахунків та платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі, грошово-кредитну та банківську статистику, нову статистику ринку праці. У процесі реформування статистики останніх років необхідно була створена єдина методологічна основа галузевих систем статистичної інформації, йшла успішна робота щодо забезпечення високого наукового, програмно-технологічного та технічного рівня статистичної інформаційної системи, тощо. Важливим етапом реформування статистики в країні є удосконалення системи статистичних показників з метою забезпечення об'єктивного відображення змін у суспільстві та економіці і створення на цій основі статистичної інформаційної бази, у тому числі для регіонів. Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили вибір теми курсової роботи, зумовили її мету та завдання.

Оптимальний набір статистичних показників повинен задовольняти потреби в об'єктивних даних усіх користувачів статистичної інформації — від керівників держави до учасників виробничого процесу, науковців та громадськості. Система показників має охоплювати всі основні процеси, що формують стан і тенденції соціально-економічного розвитку країни в умовах ринкової економіки. Реформування системи статистичних показників підвищить практичну значимість та аналітичну цінність статистичної інформації для органів виконавчої влади. Теоретичною та методологічною основою дослідження були фундаментальні праці та наукові розробки вітчизняних вчених з досліджуваної тематики. Нормативно-правову базу дослідження складають Закони України в статистичної галузі, інструкції та розпорядження Держкомстату України, методологічні рекомендації та інші нормативні акти в галузі статистики. Робота складається в двох части. В перший розглядаються теоретичні питання статистичної звітності підприємств України. В другий досліджуються конкретні питання щодо створення статистичної звітності в ТОВ „Вера”. 1 Теоретичні питання статистичної звітності підприємств 1.1 Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності Відповідно до Закону України „Про державну статистику” всі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці безплатно подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Стаття 21 Закону України „Про державну статистику” визначає: „Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.” Тобто, первинні статистичні дані використовуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень. Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адресами. Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження. Звітність — це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб'єкт діяльності регулярно подає відомості до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних оперативного та бухгалтерського обліку. Система звітності в Україні визначається Загальнодержавним табелем звітності (списком діючих форм звітності, що затверджується Держкомстатом України), в якому зазначається номер форми звіту, найменування звіту, періодичність і термін подання, кому і ким подається звіт, спосіб його подання. За терміном подання розрізняють звітність поточну, що подається протягом року, і річну, що подається за підсумками року. Терміни подання звітності та її періодичність визначається відповідно до особливостей конкретних явищ і процесів. Особливо характерним це є для галузі сільського господарства.

Органами статистики щорічно уточнюється Загальнодержавний табель (перелік) форм державних спостережень для об'єднань, підприємств, організацій і установ України для всіх форм власності. Загальнодержавний табель (перелік) на 2008 рік включає 19 розділів (Табл. 1): Таблиця 1. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2008 рік1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Статистика промисловості Статистика будівельної діяльності Статистика інвестицій Статистика основних засобів Статистика сільського та рибного господарства Статистика ринкових нефінансових послуг Статистика транспорту та зв’язку Статистика науки, інновацій та інформатики Статистика соціальних послуг Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків Статистика зовнішньої торгівлі Статистика цін Статистика фінансів підприємств Структурні обстеження підприємств Обстеження умов життя домогосподарств Статистика населення Статистика праці Статистика навколишнього природного середовища Обстеження ділової активності підприємств Особливу увагу слід звернути на форми звітності, які містять вартісні показники і складаються на підставі даних бухгалтерського обліку. Для того щоб уявити обсяг статистичної звітності, її структуру, зміст і порядок подання, в Додатку А наведені форми статистичної звітності промислових підприємств України. Докладнішому вивченню підлягають форми статистичної звітності з продукції, праці, фінансів і зовнішньоекономічної діяльності, оскільки багато показників цих форм випливають з даних бухгалтерського обліку. Крім органів державної статистики, статистикою займаються галузеві Міністерства, Міністерство фінансів України, окремі Державні комітети. Вони розробляють форми бухгалтерської і статистичної звітності, узгоджуючи їх з Держкомстатом України. Здійснюють їх збирання і розробку. Проте не всі явища і процеси, що відбуваються в суб'єктів господарювання, можна вивчати за допомогою звітності. З метою одержання відомостей про такі та інші явища і процеси, що мають місце у господарській діяльності, застосовуються спеціально організовані спостереження, які проводяться також з метою доповнення і перевірки даних поточної звітності. Розрізняють такі основні види спеціально організованих спостережень, як переписи, одноразові обліки, спеціальні обстеження. Слід зазначити, що в останні роки у зв'язку з проведенням економічних реформ зазнали реорганізації і методи отримання статистичної інформації: статистична звітність значно спростилася за формою, скоротилася за обсягом, ступенем охоплення, переліком показників, ширше почали використовуватися вибіркові обстеження, оцінка і розрахунки показників. Проведена робота по вдосконаленню методики обчислення існуючих показників згідно з міжнародними стандартами, розробляється система нових показників, адаптованих до ринкової економіки. 1.2 Порядок складання окремих форм статистичної звітності Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності розглянемо порядок складання тільки окремих форм з різних галузей народного господарства: 1. Звіт про товарооборот (форма №1 — торг) — подають помісячне незалежно від форм власності та господарювання підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування, інші підприємства, що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування другого числа після звітного періоду.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

2. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

3. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

4. Планування діяльності підприємства

5. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

6. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
7. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
8. Автомазація виробничих процесів підприємства

9. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

10. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

11. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

12. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

13. Організація діяльності підприємства

14. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

15. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

16. Аналіз господарської діяльності підприємства

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

17. Організаційна і виробнича структура підприємства

18. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

19. Планування діяльності підприємства

20. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

21. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

22. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
23. Аналіз діяльності підприємства
24. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

25. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

26. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

27. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

28. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

29. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

30. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

31. Виробнича програма підприємства

32. Підвищення економічних показників державного підприємства

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

33. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

34. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

35. Інформаційні системи і технології підприємства

36. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

37. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

38. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
39. Фінанси підприємства
40. Формування основних фондів підприємства

41. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

42. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

43. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

44. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

45. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

46. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

47. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

48. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

50. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

51. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

52. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

53. Облік активної частини балансу підприємства

54. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
55. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
56. Організація і методика аудиту доходів підприємства

57. Організація облікової політики підприємства

58. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

59. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

60. Формування облікової політики підприємства

61. Аудит доходів підприємства

62. Аудит установчих документів підприємства

63. Правовий статус приватного підприємства

64. Реєстрація приватного підприємства

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные

65. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

66. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

67. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

68. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

69. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

70. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
71. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
72. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

73. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

74. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

75. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

76. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

77. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

78. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

79. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

80. Розробка маркетингової стратегії підприємства

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

82. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

83. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

84. Ціноутворення та цінова політика підприємства

85. Збутові стратегії підприємства

86. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
87. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")
88. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

89. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

90. SWOТ-аналіз підприємства

91. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

92. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

93. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

94. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

95. Мотивація робітників промислового підприємства

96. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

97. Операційна система підприємства

98. Організаційна структура підприємства

99. Організація управління персоналом підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.