Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ “Мова має постійну тенденцію до автоматизму в створенні та сприйнятті мовних знаків” , але цій тенденції протистоїть прагнення людини (зокрема, поета) відшукати в системі мови незадіяні ще ресурси, орієнтовані на смислову багатогранність, рельєфність та рефлективність слова. Вже на початку двадцятого століття одним із найпоширеніших способів оновлення мови поетичного тексту стає глибокий звуковий повтор, що тяжіє до паронімії і переходить поступово в неї. В українській поезії доцільно згадати Богдана-Ігора Антонича, Павла Тичину, у поезії яких використання такого смислового і звукового ефекту набуло значного поширення. Звукова подібність слів починає усвідомлюватись як їхня смислова близькість, що сприяє експресивності поетичної мови, створенню звукових метафор та звукообразів. Якщо Тичина та Антонич були в українській поезії одними із перших, для кого глибокі звукові повтори, процес поетичної семантизації слів став принципом створення окремих асоціативних образів, то в шістдесятих цю тяглість традиції перейняла ціла плеяда молодих авторів, серед яких особливо вирізняються за частотністю використання паронімії Ліна Костенко, Іван Драч, Б. Олійник, М.Вінграновський. Темою нашого дослідження є паронімія у творчості Ліни Костенко. В ідіостилі поетеси цей прийом займає надзвичайно важливе місце, він є характерною рисою її мовотворчості, принципом побудови асоціативних зв’язків та створення нових семантичних полів між словами, пов’язаних звуковою близькістю. Актуальність нашої теми зумовлюється як відсутністю ґрунтовних та систематичних досліджень щодо використання явища паронімії у текстах поетеси, так і бажанням розкрити особливості цього прийому на матеріалі окремо взятого індивідуального стилю. Також, ми вважаємо, що існує потреба в уточненні визначення і розуміння деяких основних понять пов’язаних з використанням паронімії у поетичному тексті. Власне, самі паронімічні явища почали досліджувати приблизно в шістдесятих роках 20 століття, тому це питання залишається ще доволі дискусійним. Предметом та об’єктом дослідження є вияви паронімії (паронімічної атракції) у поезіях Ліни Костенко на матеріалі збірок “Вибране” та “Поезії”, які містять в собі твори різних періодів і можуть ілюструвати послідовність та систематичність у використанні письменницею “явища часткової звукової подібності слів при їх семантичній розбіжності (повній чи частковій)” , тобто паронімії. Методи дослідження визначені вже самою темою. Це, власне метод безпосереднього спостереження та виявлення досліджуваного стилістичного прийому у поетичному тексті, який дає нам матеріал для подальших класифікацій та узагальнень. Вивчення паронімічних поєднань в контексті художнього цілого, основних мотивів та ідеї проводиться методом контекстуального аналізу. Метод лексико-семантичної сполучуваності використано для аналізу поетичних значень атракантів. Метод лексико-семантичної сполучуваності та метод контекстуального аналізу застосовуються водночас і є взаємодоповнюючими. В нашому дослідження має місце також використання компонентного аналізу, при виділення спільних “квазі-“коренів у паронімічних атракантів.

Мета роботи полягає у з’ясуванні природи паронімічної атракції, розгляді проблеми створення спільних смислів на основі звукової подібності. Також ми прагнемо визначити домінуючі типи паронімії у поезії Ліни Костенко з погляду структурної класифікації; та створити стилістичну класифікацію паронімів за їхніми функціями у поетичному тексті. Нашою метою є  розкриття глибини паронімічних асоціативно-семантичних полів шляхом потрактування деяких пар паронімічних атракантів. Ми прагнемо довести, що у римі паронімія виконує всі свої функції, і взагалі, можна говорити про паронімію як стилістичний засіб в римі, а не розглядати її в римованій позиції як просто багатий звуковий повтор в кінці рядків, що виступає лише самостійним ритмо – та звукоорганізуючим засобом, але не може розглядатися як вияв паронімічної атракції. Робота складається зі вступу, двох основних частин, висновку та анотації. В кінці подається список літератури. У першій частині – “Паронімія та паронімічна атракція у поетичному тексті” ми робимо огляд основних підходів до вивчення паронімії в широкому (В. Григор’єв, , Н. Дащенко , Л. Зубова, Р. Кадімов, І. Качуровський, А. Критенко, О, Пономарів) та вузькому розумінні (О. Вишнякова, П. С. Дудик Н. Колєсніков), зазначаючи, що в подальшій роботі будемо користуватись “широким” визначенням паронімії. В цій частині ми подаємо означення термінів паронімія, парономазія, паронімічна атракція, та вказуємо на можливість взаємозамінного їх використання (у випадку роботи над поетичним текстом як термінологічних синонімів). Також буде розглянута подібність і відмінність паронімії від схожих прийомів, зокрема, поетичної етимології та кореневого повтору; окреслюється віршований простір в межах якого спостерігаються явища паронімічної атракції, вказується кількість спільних фонем необхідних для того, щоб слова були класифіковані як пароніми. В другому розділі першої частини подано структурну класифікацію паронімів, з вирізненням найпродуктивнішого типу у Ліни Костенко. Друга частина роботи присвячена стилістичній класифікації паронімів за їхніми функціями, проблемі осмисленості самого художнього прийому. Ми робимо акцент на розгляді асоціативних зв’язків в межах римованої паронімії. В останньому розділі другої частини подано пари деяких “постійних” паронімічних конструкцій у поезії Ліни Костенко. Наукова новизна полягає в ґрунтовному вивченні фактів паронімії у творчості Ліни Костенко, трактуванні їх на рівні смислових асоціацій, систематизації стилістичних можливостей паронімії у поетичному тексті. 1. Паронімія та паронімічна атракція у поетичному тексті Означення і розрізнення понять На сьогодні в науковій літературі не існує єдиного, чітко визначеного погляду на означення термінів “паронімія”, “паронімічна атракція” та “парономазія”. Ми зробили огляд основних підходів до вивчення паронімії в широкому (В. Григор’єв, А. Критенко, В. Дащенко, І. Качуровський, О. Пономарів) та вузькому розумінні (О. Вишнякова, Н. Колєсніков). Вважаємо за необхідне окреслити в загальних рисах ці два підходи, але визначаючи паронімію у текстах Ліни Костенко, віддаватимемо превагу одному із них.

Отже , пароніми у вузькому розумінні – “це подібні за звучанням, але не однакові за значенням спільнокореневі слова з наголосом на одному і тому ж складі, які відносяться до одного і того ж логічного ряду – однієї частини мови, одного роду (і виду, якщо це дієслова та їхні форми) – та, які виражають поняття, відмінність яких полягає в незначних смислових відтінках лексичних значень, що слугують уточненню думки” Такий погляд на пароніми, який поділяє також Н. Колєсніков, на нашу думку не є доречним для препарування його в поетичному тексті та вивчення паронімії як засобу художньої експресії. Тим більше, явище паронімії (паронімічної атракції) і парономазії  надто розмежовуються при такому підході. Паронімічними атракантами можуть бути і різнокореневі слова (це за визначенням О. Вишнякової, а Н. Колесніков до паронімічних атракантів відносить тільки однокореневі слова), а паронімами лише однокореневі. Парономазія розглядається як близькість слів в поетичному відношення, тоді як паронімія – в етимологічному. Такі формулювання спричиняють зайву термінологічну плутанину, і зводять вивчення поетичного тексту до шкільного підходу, коли паронімія розглядається лише як неправильне вживання  однокореневих слів і є “негативним явищем” . Такий підхід не дає можливість розвинути проблему співвідношення між звуком і смислом, на якій власне і побудовані поетичні тексти. Ми будемо дотримуватися, так званого, “широкого визначення паронімії” як “системи парадигматичних відношень між подібними в плані вираження різнокореневими словами, яка реалізується в конкретних текстах шляхом зближення паронімів в потоці мовлення, завдяки чому виникають різноманітні ефекти семантичної близькості або, навпаки, протиставленості паронімів” . Терміни парономазія, паронімічна атракція та паронімія ми вживаємо як синоніми і розуміємо під ними процес смислового зближення слів на основі їхньої звукової подібності (поширення фонетичної подібності на семантику слів). В процесі аналізу поетичного тексту деякі дослідники вирізняють прийом подібний до паронімії (паронімічної атракції – тут і далі ПА) – поетичну етимологію. Межа між ними надто нетривка і “залежить від суб’єктивних моментів сприйняття” . Дослідники зазначають, що поетична етимологія – це навмисне переосмислення слова, яке пов’язане з авторським трактуванням, а паронімічна атракція (парономазія) –  контекстуальне смислове зближення неспоріднених, але фонетично подібних слів . Теоретично до поетичної етимології можна віднести такі приклади: “Така вона стомлена, анемічна / гіпопотамо – гіпотонічна”; “Мій прадід був запорожцем. / Водив за пороги байдари”. Але ж стилістичний ефект паронімії ґрунтується не тільки на звуковій подібності між словами, а й на набутті цими словами нових значень у процесі їхнього поєднання, створенні нових асоціативних рядів. Тому, ми не будемо розмежовувати терміни “поетична етимологія” і “паронімічна атракція”. Це питання не є досить розробленим в науковій літературі, тому точної межі між етимологією і паронімією ще не проведено. Має бути побіжно розглянуте явище кореневого повтору, яке ми не будемо визначати як вияв паронімії.

Кацапи - зневажливе прзвисько росян, поширене в Укран на противагу такому ж глузливому прзвиську укранцв - хохли, поширеному в Рос. [1070] Семантико-стилстичний обсяг етнофолзму кацап у мов укранцв (як, зрештою, й хахол у мов росян) - це плд багатовкового спвжиття. Слово кацап з погляду обктивно науки, звичайно, жодним чином не може функцонувати навть у рол етнонма-синонма. Так само, як назва хахол. На завершення можна ще вдзначити, що в тамних мовах (професйн арго) теж побутували свордн етнонми. Так, наприклад, в росйських етнонмах-арготизмах укранця називають мармиш, а укранку - лоха. У свою чергу в арго укранських лрникв, як  в блоруських професйних жебракв, росян означали термном батус, бацай. [1071] XXIV. ЖИДИ ЧИ ґВРЕ·? Боротьба за новий етнонм тяглася в Укран пвтора сторччя: з середини XIX ст. - ледве не до кнця XX ст. На захдних етнографчних землях, на Закарпатт  особливо на Пряшвщин, ця боротьба, роздмухувана укранофобами розматого гатунку, палахкотить донин

1. Античність у поетичних творах Яра Славутича

2. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

3. Дієслівна синонімія у творах Ольги Кобилянської

4. Поетична спадщина Адама Міцкевича

5. Поетичний стиль Р. Бернса

6. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации
7. Дискурс прозы Валентина Распутина: попытка бегства от "реальности"
8. Лингвостилистические особенности рекламного дискурса на материале автомобильной рекламы

9. Знает ли левая рука, что творит правая

10. Онтология математического дискурса

11. Интеллигенция и свобода (к анализу интеллигентского дискурса)

12. Гендерная поляризация русскоязычного звучащего дискурса

13. Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка

14. Анализ дискурса в интеракциональной социолингвистике

15. Новаторство в поэзii Павла Тичини

16. Виа Гра

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

17. Рассмотрение функционально-коммуникативной организации политического дискурса

18. Политический дискурс оппозиции в современной России

19. Архетипы философского дискурса

20. От экзистенциальной аналитики совести-вины к коммуникативно-рациональному этическому дискурсу

21. Представление субъекта в новоевропейском классическом дискурсе

22. Дискурс сексуальности
23. Дисциплинарный дискурс социологии интернета
24. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

25. урок-гра

26. Политический дискурс как предмет политологической филологии

27. Спортивная метафора в современном российском политическом дискурсе

28. Применение политического дискурс-анализа в решении идеологических задач (На примере медиатизации политических текстов)

29. Ключові слова в художньому творі

30. Твори на англійській мові

31. Методика вивчення творів різних жанрів

32. Власть как концепт и категория дискурса

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Анализ коммуникативных стратегий в общественно-публицистическом дискурсе

34. Дискурс рынка и проблема гендера в экономике

35. Агрономический дискурс: понятийно-терминологические и концептуальные основания

36. Лингвориторические средства выражения антропоцентризма в русском и переводном эзотерическом дискурсе

37. Фразеологические единицы терминологического происхождения в современном английском и русском дискурсах

38. К проблеме организации текстового пространства в немецкоязычном автобиографиче-ском дискурсе
39. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві
40. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства

41. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

42. Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

43. Правовий статус слідчого ОВС

44. Сліди застосування вогнепальної зброї

45. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

46. Реализация когнитивных стратегий ввода темы дискурса в подборке научно-популярных статей

47. Лингвистическая и прагматическая ценность единиц семантического поля "пища" (на материале современного русского дискурса)

48. Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

50. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

51. Политический дискурс как объект лингвистического исследования

52. Разговорный компонент как специфика гуманитарного дискурса Льва Николаевича Гумилева

53. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

54. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу
55. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами
56. Теория дискурса

57. Фразеологізми у російських творах Т.Г. Шевченка

58. Юридический дискурс

59. Дискурс в лингвистических описаниях

60. Жанровая вариативность научного дискурса

61. Имиджеобразующие стратегии в образовательном дискурсе (на материале электронных ресурсов университета)

62. IRC как жанр виртуального дискурса

63. Авторські новотвори в поезії П. Тичини

64. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок

65. Дієслівна синонімія в творчості Г. Тютюнника

66. Аркадна гра "гольф" з елементами трьохвимірної поверхні

67. Гра "Арканоід" на основі XNA Framework

68. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы

69. Дистанційна слідкуюча система на сельсинах

70. Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва
71. Байкарі та їх твори в ХІХ ст.
72. Вияв неореалістичних та неоромантичних рис у творах В. Винниченка

73. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

74. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

75. Постсоветская ментальность в зеркале публицистического дискурса

76. Психологізм дитячих оповідань у творах Івана Франка

77. Рання поезія Павла Тичини

78. Специфіка неповних речень у творах Юрія Мушкетика

79. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

80. Характеристика твору Дж. Свіфта "Мандри Гулівера"

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Кларнетизм ранньої поезії П. Тичини

82. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

83. Дискурс тілесності в романі Ф. Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель"

84. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

85. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

86. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу
87. Гра як метод виховання молодших школярів
88. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

89. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

90. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

91. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

92. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

93. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

94. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

95. Емоції в політичному дискурсі

96. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие

97. Религиозное сознание кабардинцев на современном этапе: культурологический дискурс

98. Світ - творіння Боже

99. Тема "кохання" у класичних літературних творах

100. "Фауст" Гете (по М.А. Аниксту)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.