Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Флотація на фондовому ринку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТст.Вступ .1. Фінансовий ринок та його особливості . 1.1 Поняття, сутність, класифікація інвестицій . 1.2 Склад фінансового ринку та його об’єкти інвестування . 2. Фінансовий ринок України та його особливості 2.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні . 2.2. Інвестиційний ринок України та його учасники . 2.3. Фондовий ринок України: фондові біржі, інструменти фондового ринку, інфраструктура . 3. Флотація компаній . 3.1. Поняття, сутність, ціль флотації . 3.2. Регулятори фондового ринку 3.3. Методи флотації та фактори впливаючи на ціну акцій 3.4.Основні світові ринки акцій . 4. Оцінка можливості флотації КВТВП " Київ " .Висновок . ВСТУП Однією з характеристик стану економічної системи в цілому є рівень розвитку фондового ринку. Оскільки це сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій в виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивної динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічної готовності населення до ринкових відносин. В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення. З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій території України . З грудня 1993 року на біржі введена і дію система електронного обігу цінних паперів, яка не виключає можливості котирування матеріалізованих цінних паперів. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. З кожним роком збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України , зростає загальний обсяг їх емісій. В квітні 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив "Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні". Указом Президента України від 25 травня 1994 року "Про електронний обіг цінних паперів і національний депозитарій" законодавчо закріплене переміщення фінансових активів у де матеріалізований формі та створення всеукраїнського Національного депозитарію на базі Центрального депозитарію цінних паперів УФБ. В той же час подальший розвиток національного фондового ринку стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Найголовнішими серед них є : - кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці; - слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів; - відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку. З іншого боку вихід України із кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого ринку цінних паперів. А для цього необхідне здійснення ряду невідкладних заходів. До першочергових тут можна віднести : - здійснити випуск і обіг всеукраїнських та муніципальних цінних паперів, відновивши до них довіру з боку населення; - вирішати на державному рівні комплекс питань, що довільного обігу в Україні цінних паперів іноземних компаній, купівлі українських цінних паперів іноземними інвеститорами; - більш ефективно використовувати можливості структур, що працюють на національному ринку цінних паперів, насамперед Української фондової біржі з її інфраструктурою.

- Створити державні органи управління і контролю за функціонуванням ринку цінних паперів. Здійснення цих та інших заходів дозволить прискорити формування в Україні фондового ринку. Та щоб цей ринок мав цивілізований характер, був адаптований до сучасних світових умов, необхідно врахувати набутий зарубіжний досвід, поширенні в світі тенденції, кращі зразки його розвитку. В данній роботі показані передумови та особливості формування і розвитку структури інвестиційного ринку, розглянуто механізм функціонування його найважливіших сегментів. Спеціальна увага приділена біржовим технологіям інвестування. Показано місце бірж різних типів у сучасній ринковій інфраструктурі, детально розглянуто питання організації і функціонування фондових бірж, інструментарій проведення міжнародних операцій з цінними паперами. Можливість використання закордонного досвіду в сучасних вітчизняних умовах визначило актуальність теми магістерської роботи. 1. Фінансовий ринок та його структура. 1.1. Поняття, сутність, класифікація інвестицій. Економічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій. Термін "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатися у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економіці все ще трактуються по різному. Термін "інвестиція" походять від латинського слова "i ves ", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестицій являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. За фінансовим визначенням, інвестиція - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиція - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікують за різними ознаками. Класифікацію представлено в вигляді схеми. Схема 1 . Класифікація інвестицій за різними ознаками. Під інвестиціями звичайно розуміються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції відображають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницького та інші види діяльності, в результаті яких формується прибуток або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюватись і з метою регулювання розвитку економіки. Основними цінностями інвестицій є : - рухоме та нерухоме майно ( будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); - кошти, цільові банківські внески, кредити, акції та інші цінні папери; - майнові права, похідні від авторського права - "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності; - право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права.

Виходячи з написаного вище ми вже знаємо, що за об’єктами інвестиційної діяльності інвестиції поділяються на два класи: реальні та фінансові: (Останнім часом виділяють також інвестиції у людський капітал). Реальні інвестиції забезпечують приріст дійсного (фізичного) капіталу. Реальне інвестування означає організацію виробничого процесу, тобто створення (придбання, будівництво та ін.) виробничих потужностей та найму робочої сили. Фінансове інвестування, на відміну від реального, не передбачає обов’язкового створення повних виробничих потужностей та контролю за їх експлуатацією. Як правило, фінансовий інвеститор у сучасних умовах не бере участі в управлінні, дійсно реальними активами, покладаючись у цьому на фахівців - менеджерів. Існує також поняття "споживчі інвестиції". У деяких зарубіжних економічних джерелах цей термін застосовується для позначення вкладень споживачів у товари тривалого користування або в нерухомість. По суті, даний об’єкт вкладень споживачів не відповідає поняттю інвестиції, по скільки не передбачає одержання прибутку та зростання капіталу. Це вкладення доцільно розцінювати як форму заощаджень. Разом з тим, вкладення в нерухомість можуть набувати й інвестиційних рис. Наприклад, при високих темпах інфляції зростають і заощадження, тобто зростає грошова оцінка нерухомості та товарів тривалого користування. Деякі такі вкладення можуть приносити прибуток за умови використання рухомого та нерухомого майна з комерційною метою (здача квартири в оренду та ін.). Відмінності між двома основними видами інвестицій - реальними та фінансовими - розкриваються тільки в процесі їх руху, в процесі інвестиційної діяльності. У загальному випадку інвестиційна діяльність містить у собі такі етапи: формування нагромаджень – вкладення ресурсів (інвестування) - одержання прибутку. Отримання достатнього прибутку та приросту капіталу є цільовою установкою інвесторів. Згідно з метою інвестиційної діяльності, фірма у ринкових умовах вирішує три типи інвестиційних завдань: по-перше, вибір інвестиційних проектів та розміщення капіталів згідно з обраними проектами; по-друге, оптимізацію або безперервне коригування капітальної структури фірми шляхом залучення джерел зовнішнього фінансування (емісія цінних паперів, кредити банків) та, по-третє формування нагромаджень та розподіл дивідендів, оптимізацію пропорцій між інвестиціями та дивідендами. Методи вирішення вказаних завдань і визначають усі показники процесу інвестування (основного етапу інвестиційної діяльності) кожної конкретної фірми. В основі інвестиційної діяльності лежать перетворення інвестицій, що постійно повторюються: приріст нагромаджень - витрати - приріст капітального майна - прибуток – інвестиції (нагромадження). Постійне відтворення данного ланцюга таких перетворень являє собою кругообіг інвестицій. Проте, в кругообігу виробничих (реальних) та фінансових інвестицій існують особливості. Кругообіг виробничих інвестицій, поділяючись на окремі стадії, породжує кругообіг фінансових інвестицій. Кругообіг фінансових інвестицій виявляє зворотній вплив на кругообіг реальних інвестицій.

На британском рынке существует только один "Уполномоченный орган по листингу" по терминологии Директивы ЕС, а именно - Лондонская фондовая биржа, которая в свою очередь устанавливает строгие исходные и постоянно действующие правила по раскрытию информации для таких компаний. Как и в США, биржи не имеют монополии на заключение сделок, но объем торговли на внебиржевом рынке не особенно велик. Как и во многих других странах, в Великобритании существует рынок второго уровня для акций, которые не отвечают строгим требованиям по листингу на Фондовой бирже: такой рынок носит название Альтернативного инвестиционного рынка (AIM). Большинство сделок заключается по телефону между членами биржи, но следует отметить, что британская система в большой степени опирается на участие маркет-мейкеров и, следовательно, по сути является системой, основанной на котировках. Новая биржа Трейдпойнт с электронной системой торговли, поддерживаемая институциональными инвесторами, была создана в начале 1990-х годов, но на ее долю приходится менее 1 % объема торговли

1. Технічний аналіз фондового ринку

2. Фондовий ринок України

3. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

4. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

5. Міжнародний фондовий ринок

6. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
7. Фінансовий ринок (фондовий) України
8. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

9. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

10. Фондовые биржи и их функции

11. Фондовые биржи и их функции (Контрольная)

12. История Санкт-Петербургской Фондовой биржи

13. Фондовая биржа и ее становление в России

14. История фондового рынка в России

15. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа

16. Товарная и фондовая биржи /Украина/

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Ценные бумаги и фондовый рынок /Я.М.Миркин/

18. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

19. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

20. Світові ринки зброї та військового спорядження

21. Преимущества работы на фондовой бирже без посредников

22. Самореализующиеся финансовые модели фондового рынка
23. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
24. Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)

25. Фондовые индексы

26. Система оптимизации фондового портфеля от Siemens Business Services Russia

27. Введение в проблему прогнозирования фондовых индексов

28. Особенности клиринга и расчетов на фондовом рынке

29. Міжнародний ринок туристичних послуг України

30. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

31. Ринок

32. Ринок овочів і баштанних в Україні

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

33. Ринок фруктів і ягід

34. Фондовая биржа

35. Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры

36. Фундаментальный анализ фондового рынка

37. Пузыри. Условия существования. Пузырится ли российский фондовый рынок

38. Ринок цінних паперів
39. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
40. Суть і функції ринку

41. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

42. Перспективы развития фондового рынка, его место и роль в экономике страны

43. Мировой фондовый рынок

44. Проблемы формирования и функционирования фондовых бирж в России

45. Ринок цінних паперів

46. Ринок цінних паперів

47. Рынок ценных бумаг, анализ фондового рынка Армении

48. Фондовая биржа

Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Фондовая биржа

50. Функционирование фондовых бирж

51. Фондовые биржи и их функции

52. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа

53. Функции и роль фондовой биржи

54. Рио-де-Жанейро
55. Организационная структура фондовой биржи
56. Опцион, вексель и сертификат, как инструмент фондового рынка

57. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

58. Особенности работы корпоративного секретаря в компании, имеющей листинг на нью-йоркской фондовой бирже

59. Фондовый рынок Якутии

60. Механизм функционирования фондовой биржи

61. Фондовый рынок

62. Психология торговли на фондовом рынке

63. Чорні діри

64. Мировой опыт и российская практика функционирования фондовых бирж

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

66. Причины колебаний цен на фондовых биржах

67. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

68. Ринок фінансових послуг

69. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

70. Розвиток ринку страхових послуг в Україні
71. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
72. Страховий ринок

73. Страховий ринок України

74. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

75. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые рынки

76. Фондовая биржа

77. Фондовая биржа и механизм ее деятельности

78. Фондовые биржи, виды биржевых сделок

79. Фондовые индексы

80. Фондовые индексы Украины

Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы

81. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры. Роль фондовой биржи в современной российской экономике

82. Фондовый рынок ЮАР

83. Характеристика ценных бумаг и их использование на фондовом рынке

84. Индексы и организация фондовых бирж

85. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

86. Анализ фондовых бирж Республики Казахстан
87. Банки на валютному ринку України
88. Валютні ринки

89. Виды облигаций, индексы фондового рынка

90. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

91. Бомбейская фондовая биржа BSE Sensex

92. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку зерна

93. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

94. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

95. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

96. Ринок олійних культур

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

98. Регіональний ринок праці

99. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.