Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Етапи становлення музеєзнавства в Україні

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Контрольна робота з курсу «Музеєзнавство» на тему: «Етапи становлення музеєзнавства в Україні» Зміст Вступ 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна 2. Музейна справа в Україні 3. Етапи становлення музеєзнавства в Україні 3.1 Перші музеї на етнічній території України 3.2 Музеї радянської доби 3.3 Сучасна роль музеєзнавства Висновок Література Вступ Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна робота. Актуальність даної теми полягає у тому, що з розвитком музейної справи на України, виникає необхідність детального вивчення обліку музейних фондів та предметів, а також у звґязку з поповненням фонду виникає необхідність вивчення таких питань, як інвентаризація та реєстрація нових надходжень. Наукова та практична цінність полягає у тому, що з розвитком музейної справи на України, виникає необхідність детального вивчення обліку музейних фондів та предметів, але ця галузь діловодства – музейне діловодство - не достатньо розвинуто на Україні, тому виникає потреба у вивченні та дослідженні. Основним призначенням музеїв є збереження пам'яток минулого для майбутніх поколінь, а розвиток музейної справи є найбільш перспективним напрямком для досягнення цієї мети. У статті другій першого розділу Закону України &quo ;Про музеї та музейну справу&quo ;, прийнятому у 1995 році, музейна справа характеризується як спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури. Музейна справа уособлює національну музейну політику, музеєзнавство і музейну практику. 1. Музеєзнавство як наукова дисципліна На сьогодні перед нами постає завдання не тільки рухатись вперед, а і зберегти для майбутнього ті предковічні надбання народу, які лежать у підвалинах його існування. Серед численних інститутів, що виникли, як засіб збереження, пропаганди історичної минувшини, залучення молоді до її вивчення, особливе місце посідають музеї навчальних закладів. Вони, як і наше суспільство та молода Українська держава, переживають зараз складний час, що характеризується суперечностями, пошуками нових шляхів розвитку. Так склалось, що коли більшість країн світу мали конкуренцію ідей, поглядів, в результаті яких відпрацьовувалась різноманітність змісту, форм і методів історичних досліджень, то у нас шкільні музеї часто створювались в ході різних політичних акцій і виконували певні ідеологічні завдання. Тому одна з найболючіших їх проблем – це застарілі експозиції та форми діяльності, які не відповідають потребам сучасності. Незважаючи на всі труднощі, музеї закладів освіти живуть, продовжується пошуково-дослідницька робота, зібрано, систематизовано і описано значну кількість історичних пам’яток, які використовуються в навчально-виховному процесі та громадському житті населеного пункту.

Поступово розвивається музейна педагогіка, впроваджуються новітні освітні технології, вивчається і впроваджується досвід кращих музеїв навчальних закладів. У той же час, якщо навчальні предмети у школі забезпечені підручниками, відбувається конкуренція концепцій їх викладання, видаються різнотипні підручники та посібники як для дітей, так і для учителів, то питанням навчально-методичного забезпечення позакласної роботи і позашкільної освіти приділяється недостатньо уваги. У Законі України &quo ;Про музеї та музейну справу&quo ;, прийнятому 29 червня 1995 р., зазначено, що &quo ;музеї як культурно-освітні та науково-дослідні заклади призначені не тільки для вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури, але й для прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини&quo ;. У музейних добірках нагромаджено унікальні творіння матеріальної і духовної культури народів, розкрито їх економічний, суспільно-політичний, науково-технічний і культурний розвиток. Модернізація вітчизняної освіти та вимоги підвищення ролі музеїв у житті сучасного суспільства обумовили необхідність відкриття музею історії освіти Київщини в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. Актуальність нашого дослідження обумовлюється принципово новими підходами до організації музейної справи, що сприятиме професійному зростанню педагогів у вивченні історії освіти регіону, поглибленню, розширенню та отриманню нових знань з розвитку освітньої галузі рідного краю, вихованню шанобливого ставлення до надбань культури українського народу. Серйозний історичний аналіз історії музеїв спроможний вивести вітчизняне музеєзнавство на новий теоретичний рівень і допомогти у практичних спробах відновлення музею, вирішення завдань поповнення знань учителів про історію розвитку педагогіки. Варто зазначити, що в Україні колекції реліквій, рукописів, старовинних речей та творів мистецтва збиралися та зберігалися з давніх-давен у князівських та гетьманських палацах, церквах і монастирях, зокрема, у помешканнях митрополитів. Старовинні предмети, зокрема й освітнього характеру, збирали також вельможі-меценати, діячі науки та мистецтва. Наприклад, залишились відомості про колекції князів Острозьких, Заславських, Чарториських. Старовинними книжками обдаровував освітні заклади та церкви Іван Мазепа. Збиранням старовинних предметів і навіть археологічними дослідженнями займався митрополит Петро Могила. Відшуковував старовинні книжки та рукописи видатний український культурно-освітній і церковний діяч XVIII століття Феофан Прокопович. 2. Музейна справа в Україні Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна робота. Історично так склалося, що виникнення музеїв пов'язано з так званою &quo ;сус-пільною музейною потребою&quo ;, яка з'являється вже в ранні періоди розвитку суспільства. Якщо дослідити, що являло собою &quo ;музейне&quo ; ставлення до об'єктів навколишнього світу на самих ранніх етапах, то з’ясується, що його не можна пов'язувати тільки з накопиченням матеріальних цінностей.

Зберігали, скоріш за все, ті предмети, які були пам'яттю, своєрідними доказами (документами), що підтверджували соціальний або професійний стан людини у суспільстві. На певному етапі стали зберігати і предмети, пов'язані з релігійними уяв-леннями та естетичними потребами. Давні цивілізації, спочатку східні, а потім і античні, мали розвинуті колекції музейного типу: давньоєгипетські &quo ;будинки життя&quo ;, колекції Ура (держава шумерів), античні музейони. У середні віки особливо активну роль у зібранні та зберіганні пам'яток відіграли церкви. У монастирях, замках, храмах з'являлися і прамузейні колекції – з творів мистецтв, історичних і наукових цінностей. З епохи Відродження музейні зібрання вже розглядаються як першоджерела науки, які використовуються для освіти і задоволення естетичних потреб: кунсткамери, натуралієнкамери, мюнцкабінети, музеуми. У більш пізні часи музейні зібрання формуються з метою фіксації суспільного історичного досвіду, який передається від покоління до покоління, а музеї – як хранителі цього досвіду. Виникнення сучасних музеїв як спеціальних закла-дів датовано другою половиною XVII ст. Саме в цей період, коли в країнах Європи відзначався розквіт науки, мистецтва, літератури, техніки, з'явились різні колекції, що відобразили цілий ряд історичних аспектів розвитку суспіль-ствва. Перші музеї виникли на основі приватних колекцій, що збиралися однією людиною або представниками різних поколінь однієї родини. Вони були відк-риті для публіки і відтворювали смаки та інтереси окремих колекціонерів. Публічні музеї були не чим іншим, як приватним зібранням, яке дозволяли оглядати в певні часи і на певних умовах. Для залучення відвідувачів у музеях іноді виставляли на показ кістки відо-мих злочинців. Наступний важливий крок у розвитку музеїв був зроблений у другій половині XVIII ст. В цей період відбувалося становлення ряду сус-пільних дисциплін одночасно з накопиченням та систематизацією зібрань відповідних джерел. Таким чином, діяльність музею вперше почала набувати наукового характеру. Музеї стали розглядатись як сховища культурно-істо-ричної спадщини, наукових цінностей, технічного досвіду. В Україні попе-редниками музеїв були в княжу добу бібліотеки і ризниці церков і монастирів, скарбниці князів, згодом у XVI-XVIII ст. – колекції гетьманів, козацьких старшин, монастирів. Музеї ж як спеціальні заклади почали з'являтися у першій половині XIX ст. Це були переважно археологічні та історико-краєзнавчі музеї. Протягом ХХ ст. музейна справа в Україні розвивалась, шукала нові методи та підходи в роботі, завдяки чому стали змінюватись і самі музеї. Із сховищ при-ватних колекцій вони поступово перетворювалися на центри наукових дослід-жень, а з часом – і просвітницької роботи. Не втрачаючи при цьому своїх попе-редніх функцій, музеї були визнані як заклади культури та дозвілля. В той же час складається концепція музею як багатофункціонального закладу, який спроможний різними шляхами слугувати суспільству з урахуванням інтелект-туального рівня його членів. Історія музейної справи – це історія людства. Основним призначенням му-зеїв є збереження пам'яток минулого для майбутніх поколінь, а розвиток му-зейної справи є найбільш перспективним напрямком для досягнення цієї мети.

Це знову наводить на думку, що культурн рухи на кшталт етнчного нацоналзму вдносно незалежн вд процесв модерност, створю серйозн проблеми для модернстських теорй нацоналзму. У Франц з революцйними традицями, де розвинена економка, централзована держава професйна бюрократя, освчене й порвняно заможне населення люструють риси повнстю модернзованого суспльства в самому серц глобально економки, деолог приходили й вдходили, а нацоналзм сильне вдчуття нацонально дентичност залишаються сталими й сильними. Негативним чином це виразилося у французьких запереченнях у 1950-х pp. проти ґвропейського оборонного союзу, голлстськй опозиц у Франц у 1960-х 1970-х pp. до НАТО й американсько гегемон, опозиц до американських культурних запитв пд час уругвайського раунду дискусй про ГАТТ[66] неприязн, яку в 1970-х, 80-х 90-х багато французв вдчували до ммгрантв-мусульман, врев, «les Anglo-Saxons» та хньо культурно гегемон. У позитивному сенс ц почуття збгалися з так само палкою вдданстю багатй культурнй природнй спадщин Франц, сильною вдданстю сторичним традицям, любовю до французько мови, гострим вдчуттям сторичних кордонв, помтною гордстю за символи французько слави  досягнення вд архтектури й лтератури до кулнар й кно. ¶ все це попри сильний регоналзм, який Франця демонстру й дос, чимало сумнвв критики, спрямовано в останн роки на загальноприйнят нацональн традиц в пдручниках з стор, в мистецькому сторичному канон, музезнавств та багатьох нших сферах

1. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

2. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

3. Музеєзнавство

4. Львівський музей українського мистецтва

5. Музей Габдуллы Тукая в г.Казани

6. Русский музей- культурный центр XIX века
7. Пушкинские музеи Царского села
8. Музей Пушкина

9. Экскурсия. Музей Булгакова "Нехорошая квартира" и Патриаршие пруды – литературно-исторические памятники Москвы

10. Музеи мира. Германия

11. Музей Черноморского флота в г.Севастополе

12. Тульский музей оружия

13. Государственный музей изобразительных искусств

14. О музее-заповеднике А.С.Пушкина "Михайловское"

15. Ватикан: государство-музей

16. Музеи и зрители. Проблемы восприятия

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Музеи Мира

18. Музей в хх веке

19. Музей изящных искусств

20. Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба Л.Н.Толстого Ясная Поляна

21. Музеи сегодня: проблемы и перспективы. Информатизация музеев

22. Темы и образы некрасовской «Музы мести и печали»
23. Грязная муза И. Баркова
24. Поети Молодої музи

25. Музей Булгакова «Нехорошая квартира» и Патриаршие пруды – литературно-исторические памятники Москвы

26. Политехнический музей

27. Музей современного искусства

28. Очень разные музеи Москвы

29. Государственный музей-заповедник "Коломенское"

30. Мемориальный дом-музей Бюль-Бюля в Баку

31. Музеи эстонской республики

32. Музеи и галереи искусств /english/

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Музеи /english/

34. Б. Гройс "О музее современного искусства"

35. О сетевых муз-клубах

36. Музеи природы как фактор становления и развития музейной педагогики

37. Анализ информационных технологий в МУЗ "ГСП №1" города Прокопьевска

38. Софійський музей
39. Дом-музей Хлебниковых
40. Историко-архивный музей "Новодевичий монастырь"

41. Музеи Венгрии

42. Музеи Харькова

43. Национальный музей Республики Башкортостан

44. Сочинский Художественный музей: история создания, деятельность, фонды

45. Характеристика Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей"

46. Калининградский областной краеведческий музей

47. Британский музей

48. Буддизм (по экскурсии в Санкт-Петербургский музей истории религии)

Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы

49. Воспитание и развитие персонала на примере функционирования МУЗ "Городская больница №5"

50. Школьный музей как форма воспитательной работы

51. Организация работы психологической службы в учреждении МУЗ Абинского района ЦРБ педиатрического отделения поликлиники

52. Релігієзнавство

53. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

54. Львов – город-музей и город музеев
55. Землезнавство і краєзнавство
56. Історія становлення туристичного краєзнавства

57. Організація діловодства в музеї

58. Тульский областной краеведческий музей как центр изучения местного края

59. Этнографический музей Республики Бурятии

60. Билеты и шпоры по Войсковому Тылу

61. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

62. Гражданское право (шпоры для гос экз)

63. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

64. Шпора по истории (с древних времен и до наших дней)

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Шпоры по налогам и налогообложению

66. Шпоры по налогам и налогообложению

67. Шпоры по праву

68. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

69. Шпора по ТГП

70. Шпора по трудовому праву (по ТК)
71. Шпоры по финансовому праву (Шпаргалка)
72. Шпоры по финансам и кредиту (2005г.)

73. Культурология (Шпоры - Экзамен. вопросы 4-курс)

74. Шпоры на ГОСэкзамен (МГУП, ФКДиР, отд. книговедение)

75. Шпоры по зарубежной литературе 2-й половины 20 в.

76. Шпоры к ГОС экзаменам Воронеж, 2004г.

77. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

78. Шпоры по нотариату

79. Шпоры по уголовному праву (Шпаргалка)

80. Шпоры по БЖД

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Шпоры по эксплуатации машинно-тракторного парка

82. Шпора по Концепциям современного естествознания

83. Шпоры для магистранта БГУ

84. Шпоры по римскому праву

85. Шпоры по философии

86. Шпоры по финансовому менеджменту
87. Шпоры к ГОСУ по мировой экономике
88. ГЭК -Финансы и кредит (шпора)

89. Шпоры к Госам по Бухучету, аудиту, анализу

90. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

91. Шпоры по маркетингу

92. Шпоры к ГОСу по менеджменту

93. Шпоры по бюджетной системе

94. Шпоры "Агробизнес"

95. Шпоры по Основам Экономической Теории

96. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Період гетьманщини України

98. Шпора по истории (институт)

99. Шпора по истории и культурологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.