Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація обліку грошових коштів в касі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів 2. Організація обліку грошових коштів в касі на прикладі сумської науково-дослідної станції “Семичи” 2.1 Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства 2.2 Стан організації обліку готівкових коштів в НДС “Семичи” 2.3 Організація контролю за наявністю і використанням коштів в касі НДС “Семичи” 3. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів в касі 4. Автоматизація операцій по касі в НДС ”Семичи” Висновки та пропозиції Список використаної літератури Вступ Сьогодні, в умовах переходу до ринкової економіки, створюючи все нові підприємства, необхідними стають підвищення ефективності виробництва на основі впровадження новітніх досягнень і розробок науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керівництва виробництвом, активізації підприємництва, ініціативи товаровиробників. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З її допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за Їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Функціонування підприємства завжди пов'язане зі змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі його діяльності, що обумовлює розробки нових підходів до визначення цільової функції його діяльності, обґрунтуванню економічних передумов досягнення оптимальних розмірів прибутку, що забезпечує конкурентноздатність підприємства на ринку у визначальній перспективі його розвитки. Від правильної організації фінансового господарства в значному ступені залежить виконання плану випуску продукції, раціональне використання всіх його коштів, ефективність вироблених витрат, своєчасне і повне задоволення зобов'язань і внесення платежів. Фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від його виробничої діяльності, оскільки витрати на виробництво відшкодовуються від виручки від реалізації виробленої їм готової продукції. Виконання плану по випуску, якості, асортименту і собівартості продукції багато в чому визначає виконання плану по реалізації і прибутку. Перевиконання планових завдань по обсягу реалізації дозволяє збільшити виторг від продажу продукції, одержати більше прибутку і, отже, поліпшити фінансове положення підприємства. Такого ж результату підприємство досягає і при виконанні плану по зниженню собівартості продукції, що випускається: чим менше витрати на виробництво продукції, тим, за інших рівних умовах, вище абсолютний розмір прибутку, а звідси більш стійке фінансове положення підприємства. Метою даної роботи являється аналіз обліку грошових коштів в касі та розробка шляхів удосконалення організації обліку грошових коштів. При написанні роботи були вирішені завдання: 1) вивчення законодавчих вимог до організації обліку грошових коштів; 2) вивчення думок сучасних спеціалістів; 3) вивчення стану організації бухгалтерського обліку грошових коштів на досліджуваному підприємстві; 4) розробка шляхів удосконалення по організації і веденню обліку грошових коштів.

Об'єктом дослідження мною було обрана науково-дослідна станція “Семичи” (в діяльності якої присутні декілька галузей господарства), з тією метою, щоб знайти шляхи удосконалення обліку і контролю грошових коштів. При підготовці до написання роботи нами були розглянуті закони України, нормативні документи міністерств і відомств України, які регламентують грошовий обіг. Крім того, були досліджені думки сучасних російських і українських економістів, бухгалтерів, аудиторів. Була зроблена оцінка відомостей, первинних та зведених документів підприємства, бухгалтерська звітність При написанні роботи та проведенні аналізу підприємства використані методи порівняння, аналізу, синтезу та інші. 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів в касі Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різних видів грошей: банкнот, металевих монет, інших кредитних інструментів (векселів, чеків, кредитних карток). Емісію готівки здійснює Національний банк. Він випускає готівку в обіг і вилучає її, якщо вона прийшла в непридатність, а також замінює гроші на нові зразки купюр і монет. Готівка використовується: - для кругообігу товарів і послуг; - для розрахунків не пов`язаних безпосередньо з рухом товарів і послуг, а саме: розрахунків по виплаті заробітної плати, премій, пенсій; по виплаті страхових відшкодувань за договорами страхування; при оплаті цінних паперів і виплат по них прибутку; по платежах населення за комунальні послуги і інше. Механізми здійснення готівкових операцій регулюються певною законодавчою і нормативною базою. Основними документами, що регламентують порядок використання готівки у вітчизняній економіці, є: Постанова НБУ &quo ;Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України&quo ;; Інструкція НБУ &quo ;Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України&quo ;&quo ;. Вони визначають єдині підходи до ведення касових операцій, порядок приймання і видавання готівки з кас підприємств та організацій із застосуванням неодхідних касових документів для оформлення цих операцій (прибуткові та видаткові ордери, касові книги тощо), передбачають забезпечення схоронності цінностей, здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, встановлюють відповідальність суб`єктів господарювання за її порушення тощо. Вказані документи регламентують також основні принципи організації обігу готівки суб`єктами господарювання: - обов`язковість для всіх підприємств і організацій зберігання власних грошових коштів у банківських установах; - вільне одержання всіма клієнтами готівки з власних банківських рахунків без подання необхідних документів; - здійснення розрахунків як у безготівковому порядку, так і в готівковій формі; - обмеження розмірів готівки, що перебуває в касах підприємств через установлення їм лімітів залишку готівки в касі; - можливість використання касового виторгу (поточних надходжень). Організація обігу готівкових коштів передбачає також забезпечення постійного дотримання правил приймання, схоронності і використання готівки господарством. Підприємства, установи, організації та фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які мають поточні рахунки в установах комерційних банків, повинні зберігати на них свої вільні кошти.

Зберігання коштів підприємств і організацій у банківських установах створює передумови для концентрації готівкових коштів у банківській сфері, забезпечення їх ефективного використання в обороті, гарантування їх схоронності, сприяє більшій оперативності у задоволенні потреб суб`єктів господарювання в готівці для здійснення їхніх чергових платежів та запобігання зловживанням під час витрачання готівки. Готівково-грошовий обіг - це сукупність платежів, що здійснюються готівкою. В ринковій економіці сфера готівково-грошового обігу є обмежена. Навпаки, для кризової економіки характерним є розширення сфери використання готівки, яка обслуговує в основному тіньовий господарський оборот. Вільні кошти підприємства повинні обов'язково зберігатись на рахунках банку і лише незначна їхня частина - у касі підприємства. Каса - це самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання наявних коштів і грошових документів, проведення розрахунків наявними. Матеріальна відповідальність за зберігання коштів і здійснення касових операцій покладена на касира, із яких укладають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язань касира (або другої уповноваженої особи). Касові операції (надходження готівки в касу і видача з неї) здійснюється на підставі «Порядку ведення касових операцій у національної валюті України». Каса - це самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання наявних коштів і грошових документів, проведення розрахунків наявними. Матеріальна відповідальність за зберігання коштів і здійснення касових операцій покладена на касира, із яких укладають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язань касира (або другої уповноваженої особи). Готівка може бути одержана з установ банків підприємствами для розрахунків з населенням: на оплату праці, для грошових виплат та заохочень, купівлі-продажу цінних паперів, виплати дивідендів (процентів), інших виплат населенню, що не входять до складу коштів, спрямованих на споживання, допомогу, компенсації, гонорари, стипендії, пенсії, витрати на відрядження, закупівлю сільгосппродукції та продуктів її переробки, тваринницької та рослинницької сировини, дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин, макулатури, склотари, брухту, на страхові відшкодування населенню у разі настання страхових випадків, ломбардам, що здійснюють виключно ломбардні операції, у розмірах згідно з чинними нормативними актами. Для підприємств, організацій і установ встановлено єдиний порядок приймання грошей у каси, їх зберігання, транспортування і видачі, єдині вимоги щодо технічного укріплення і обладнання приміщень кас підприємств, оформлення касових документів, ведення касової книги, проведення ревізії каси і контролю за дотриманням касової дисципліни. Установи банків повинні постійно контролювати дотримання всіма господарськими суб`єктами правил ведення касових операцій. Касові операції (надходження готівки в касу і видача з неї) здійснюється на підставі «Порядку ведення касових операцій у національної валюті України», затвердженого постановою Правління Національного банки України № 21, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ.

У раз смерт працвника грошова компенсаця за не використан ним дн щорчних вдпусток, а також додатково вдпустки працвникам, як мають дтей, виплачуться спадкомцям. Стаття 84 Вдпустки без збереження заробтно плати У випадках, передбачених статтею 25 Закону Украни «Про вдпустки», працвнику за його бажанням надаться в обов'язковому порядку вдпустка без збереження заробтно плати. За смейними обставинами та з нших причин працвнику може надаватися вдпустка без збереження заробтно плати на термн, обумовлений угодою мж працвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бльше 15 календарних днв на рк. Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦ¶ Стаття 85 Норми прац Норми прац норми виробтку, часу, обслуговування, чисельност встановлюються для працвникв вдповдно до досягнутого рвня технки, технолог, органзац виробництва  прац. В умовах колективних форм органзац та оплати прац можуть застосовуватися також укрупнен  комплексн норми. Норми прац пдлягають обов'язковй замн новими в мру проведення атестац  рацоналзац робочих мсць, впровадження ново технки, технолог та органзацйно-технчних заходв, як забезпечують зростання продуктивност прац

1. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

2. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

3. Облік грошових коштів

4. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

5. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

6. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
8. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

12. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

13. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

14. Організація обліку в магазині "Світанок"

15. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

16. Організація обліку доходів

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

17. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

18. Організація обліку на підприємстві

19. Організація обліку орендних операцій

20. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

21. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

22. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
23. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
24. Організація управлінського обліку

25. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

26. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

27. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

28. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

29. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

30. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

31. Організація облікового процесу на підприємстві

32. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

34. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

35. Організація грошового обігу

36. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

37. Суспільна організація життя слов

38. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
39. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
40. Організація праці менеджера

41. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

44. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

45. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

46. Основи побудови обліку праці та її оплати

47. Організація евакуаційних заходів

48. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

50. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

51. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

52. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

53. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

54. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
55. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
56. Організація касових операцій у банківських установах

57. Організація ресурсної бази банків в Україні

58. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

59. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

60. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

61. Організація будівельного майданчика

62. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

63. Організація робочого місця бухгалтера

64. Рівні організації організму людини

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

65. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

66. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

67. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

68. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

69. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

70. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
72. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

73. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

74. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

75. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

76. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

77. Організація документаційного забезпечення установи

78. Організація і методика аудиту

79. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

80. Організація праці бухгалтера

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Основи бухгалтерського обліку

82. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

83. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

84. Рахунки бухгалтерського обліку

85. Ревізійні комісії підприємств і організацій

86. Система та процес бухгалтерського обліку
87. Становлення професійних бухгалтерських організацій
88. Сучасні моделі управлінського обліку

89. Теоретичні основи обліку та аудиту

90. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

91. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

92. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

93. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

94. Аналіз обліку витрат виробництва

95. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

96. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Громадські організації як вид об’єднань громадян

98. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

99. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.