Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему: &quo ;Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції&quo ; 1. Ринкова пропозиціяРозглянемо фактори, що впливають на поведінку підприємства при прийнятті рішення щодо обсягу продукції, який пропонуватиметься для продажу на ринку. Пропозиція (S) - це кількість товару, яку виробник бажає та може запропонувати на продаж в деякий проміжок часу за певних умов. Обсяг (величина) пропозиції (Qs) - це кількість товару, яку виробник пропонує на продаж за кожним рівнем ціни в одиницю часу за певних умов. На пропозицію, як і на попит, впливають цінові та нецінові фактори, тобто у загальному випадку пропозиція є функцією багатьох факторів. Залежність пропозиції від факторів, що впливають на неї, виражає функція пропозиції QSX = f (PX, PY, PZ, K, П, З, С,. .), (1) де QSX - обсяг пропозиції товару Х за одиницю часу; РХ - ціна товару Х; РY - ціни альтернативних (які можуть вироблятися з тих самих ресурсів) товарів; РZ - ціни на ресурси; К - технологія, використовувана при виробництві товару; П - податки і дотації; З - стабільність законодавства та визначеність правового поля; С - специфічні фактори (кліматичні умови, зміна моди, психологічна мотивація тощо);. - інші можливі фактори (структура ринку, очікування щодо майбутніх економічних умов). Рис.1. Крива пропозиції. Рис.2. Зміна пропозиції Вважаючи вплив нецінових факторів незмінним, встановимо залежність пропозиції від ціни: QSX = f (PX) - так званий закон пропозиції. Закон пропозиції визначає, що чим вища ціна товару, за інших незмінних умов, тим більше стимулюються виробництво і продаж саме цього товару. Відповідний графік - крива з додатним тангенсом кута нахилу (рис.1). Зміна ціни (від Р1 до Р2) спричиняє зміну обсягу пропозиції. Рух відбувається вздовж кривої пропозиції. На відміну від цього, зміна нецінових факторів обумовлює зміну пропозиції. Крива пропозиції зміщується праворуч, якщо вона зростає, і ліворуч - у противному разі (рис.2). Еластичність пропозиції характеризує реакцію виробника на коливання ціни товару, що ним виробляється. Коефіцієнт прямої еластичності пропозиції від ціни ЕS показує, на скільки процентів зміниться обсяг пропозиції товару за зміни ціни на 1%: . (2) Рис. 3. Еластичність пропозиції.Коли ЕS = 0, пропозиція не реагує на зміну ціни (на рис.3 це зображено вертикальною прямою). Співвідношення ЕS = Ґ означає, що нескінченно мале збільшення ціни призведе до безмежного росту обсягу пропозиції або до повного її зникнення при зменшенні ціни. У разі ЕS &l ; 1 пропозиція вважається нееластичною, тобто коливання ціни товару не викликає помітного зменшення (збільшення) обсягу випуску товару. Якщо ES &g ; 1, то пропозиція еластична. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції: мобільність товаровиробника, гнучкість і рівень завантаження виробничої потужності підприємства; характер застосовуваної технології; можливості мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел накопичення; фактор часу. Пропозиція реагує на зміну ціни зазвичай з певним часовим лагом. Тому еластичність пропозиції тим вища, чим більше часу має виробник для зміни обсягу пропозиції.

Перехід від індивідуальної до галузевої, або ринкової, пропозиції може відбуватися шляхом горизонтального додавання (рис.4) або через множення обсягу пропозиції товару найбільш типового продавця на загальну кількість продавців на ринку (табл. 1). Рис.4. Індивідуальна та ринкова пропозиціяТаблиця 1. Ринкова пропозиція 100 продавців Ціна за одиницю, грош. од. Обсяг індивідуальної пропозиції, шт. Число продавців на ринку Обсяг ринкової пропозиції, шт. 5 4 3 2 1 44 38 30 20 5 100 100 100 100 100 4400 3800 3000 2000 500 Крива функції ринкової пропозиції характеризується більш високою еластичністю порівняно з індивідуальними функціями пропозиції. Основні терміни Пропозиція - кількість того чи іншого товару, яку виробник бажає та може запропонувати на продаж в одиницю часу за певних умов. Обсяг пропозиції - кількість товару, яку пропонує ринку продавець чи група продавців за кожним рівнем ціни в одиницю часу за певних умов. Закон пропозиції - закон, який стверджує, що існує пряма залежність між ціною та обсягом товару, котрий пропонується на продаж (за інших рівних умов). Крива пропозиції - графічне відображення залежності між ринковою ціною та обсягом товару, що пропонується на продаж. Функція пропозиції - функція, яка визначає величину пропозиції залежно від факторів, що впливають на неї. Еластичність пропозиції цінова - зв’язок між зміною ціни товару та обсягом його пропозиції; визначається співвідношенням процентної зміни обсягу пропозиції та процентної зміни ціни товару. 2. Ринок досконалої конкуренціїВиробники товарів пропонують свою продукцію на ринку, де вони взаємодіють з іншими виробниками, споживачами та іншими суб’єктами ринкових відносин. Умови взаємодії учасників і ціно- утворення на ринках залежать від типу ринкової структури. Досконала конкуренція - це тип ринкової структури, якій притаманні такі риси: дуже велика кількість продавців і покупців, кожний з яких має незначну частку в загальному обсязі продажів чи споживання продукції, внаслідок чого кожний з них самотужки не може вплинути на ціну (атомістичність ринку); однорідність блага та вподобань (кожна одиниця блага є однаковою, немає різниці у транспортних витратах, немає збиткових послуг та особистих зв’язків між постачальниками та покупцями), інакше кажучи, має місце просторова, часова, речова та особистісна однорідність; прозорість ринкових відносин і повна доступність інформації про ринкові процеси; відсутність вхідних і вихідних бар’єрів до ринку. Рис.5. Ринкова рівновагаОтже, на ринку досконалої конкуренції існує дуже велика кількість продавців і покупців, інтереси яких в узагальненому вигляді представлені ринковим попитом і ринковою пропозицією. На графіку відповідні криві перетинаються в точці рівноваги попиту і пропозиції. Ринкова рівновага - це ситуація, за якої наміри покупців і продавців на ринку повністю збігаються так, що за певної ціни товару обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. Стану ринкової рівноваги відповідають певні значення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару (рис.5). Як видно з графіка, встановлення ціни більшої за рівноважну (Р1 &g ; PE) призводить до появи надлишку товару, а ціни нижчої за рівноважну (Р1 &l ; РЕ) - до дефіциту.

Будь-який відхід від ціни рівноваги приводить у дію ринковий механізм, який, за інших незмінних умов, повертає ринок у рівноважний стан. Вихід ринку зі стану рівноваги відбувається під впливом чинників, що зумовлюють як зміну попиту чи пропозиції, так і одночасну одно - чи різноспрямовану їх зміну (Рис.6). При цьому змінюється як рівноважна ціна, так і рівноважна кількість товару. Рис.6. Вплив попиту та пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку.За умов досконалої конкуренції окремий продавець здатний лише пристосуватися до ринкової ціни і виступає як &quo ;price- aker&quo ;, тому крива попиту на продукцію конкурентного підприємства досконало еластична. Це означає, що обсяг товарів, який споживачі мають намір та в змозі придбати у даного продавця, може бути як завгодно великим або малим за певного рівня ціни на товар. Тобто обсяг попиту може дорівнювати Q1, Q2, Q3, за рівноважної ринкової ціни РЕ (рис.7). При цьому середній виторг підприємства АR, його граничний виторг МR дорівнюють ціні продукту, а лінія середнього та граничного виторгів збігається з кривою попиту. Загальний виторг ТR збільшується зі збільшенням випуску продукції (рис.8). Рис.7. Лінія попиту. Рис.8. Попит, середній, підприємства в умовах граничний та загальний дохід досконалої конкуренції підприємства.За умов будь-якої ринкової структури підприємство намагається максимізувати свій прибуток, вибираючи для цього відповідний обсяг виробництва. Для визначення максимального значення функції прибутку використовуються методи диференціального обчислення. Нехай функція прибутку має вигляд: П = R – C. (3) Тоді її максимум буде досягнуто за умови: , тобто МR – MC = 0, або МR = MC. (4) Отже, особливістю ринку досконалої конкуренції є те, що окреме підприємство для максимізації свого прибутку повинно виконувати умови подвійної рівності МR = MC = P. (5) За інших рівних умов підприємство для встановлення максимуму свого прибутку може використовувати два порівняльні методи: за першим порівнюються величини загального виторгу і загальних витрат, за другим - зіставляються граничні величини виторгу та витрат (рис.9). Рис.9. Вибір обсягу виробництва за критерієм максимуму прибутку: а - зіставлення загального виторгу і загальних витрат; б - порівняння граничного виторгу і граничних витратОсновні терміни. Конкурентне підприємство - підприємство, яке продає свою продукцію на ринку досконалої конкуренції. Максимізація прибутку - максимізація різниці між валовим виторгом і валовими витратами (ТR – ТС). Основні методи максимізації прибутку: метод сукупного аналізу - зіставлення сукупних величин; метод граничного аналізу - зіставлення граничних величин. Рівноважна ціна - ціна, що врівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних сил. Рівноважна кількість товару - кількість товару, що реалізується на ринку за рівноважною ціною. Ринкова рівновага - ситуація, коли наміри покупців і продавців на ринку повністю збігаються, тому за певної ціни товару обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту. Задача. На ринку даного товару функція попиту описується рівнянням: QD = 6 – P, функція пропозиції: QS = –3   2P, де QD - обсяг попиту, млн шт.

Крім того, за Трапезниковим, швидко збільшувалися обсяги продажу селянами продукції технічних культур. Таким чином, ніякої «кризи» не було, а просто селяни нормально реагували на конкретну ринкову ситуацію, спричинену штучним заниженням державних закупівельних цін на зерно. Однак у січні 1928 р. сталося те, що американський дослідник Стівен Коен назвав «головною подією». Зіткнувшись із хлібним дефіцитом (буцімто реальним, але, як ми вже бачили, уявним), політбюро ЦК ВКП(б) одностайно проголосувало за «надзвичайні заходи». «Праві» спочатку гадали, що йдеться про обмежену експропріацію «куркульського» хліба, та коли ця кампанія перетворилася на масове пограбування всього селянства (здійснюване майже з такою ж несамовитою жорстокістю, як і в 1919–1921 рр.), вони почали протестувати. Взагалі всі партійні фракції вважали це рішення тимчасовим і не розглядали його як сигнал до припинення непу, однак воно відіграло справді фатальну роль у подальшій долі країни. Партія захопила хліб, вирощуваний в умовах «гарантованого» ринку, й забезпечила тим самим державні потреби

1. Ринкова пропозиція та її еластичність

2. Фірма в умовах досконалої конкуренції

3. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

4. Ринкова конкуренція: значення та види

5. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

6. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
7. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
8. Поняття та структура світового ринку

9. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

10. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

11. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

12. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

13. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

14. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

15. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

16. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

17. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

18. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

19. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

20. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

21. Міжнародні валютні ринки та їх функції

22. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
23. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
24. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

25. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

26. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

27. Валютний ринок та його регулювання

28. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

29. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

30. Пропозиція грошей та попит на гроші

31. Фіксований податок зі сплатою патенту та ринкового збору

32. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

34. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

35. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

36. Монополія і конкуренція на ринку

37. Попит та пропозиція

38. Ринок праці та його регулювання
39. Ринок праці та Центр зайнятості
40. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

41. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

42. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

43. Фінансовий ринок та ризик

44. Роль конкуренции в экосистемах

45. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

46. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

47. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

48. Конституцiя США та реальнi права громадян

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

49. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

50. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

51. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

52. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

53. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

54. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
55. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
56. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

57. Конкуренция и её экономическая роль. Виды конкуренции

58. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

59. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

60. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

61. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

62. Конкуренция BMW и Mercedes на Российском авторынке

63. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

64. Экономическое поведение предприятий в условиях несовершенной конкуренции. Монополистический и олигополистический рынок (Контрольная)

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

65. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

66. Сучасні форми та системи оплати праці

67. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

68. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

69. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

70. Міський бюджет: пріоритети та механізми
71. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
72. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

73. Нужна ли новой экономике новая концепция конкуренции ?

74. Конкуренция как механизм саморегулирования рыночной экономики

75. Конкуренция

76. Рыночные структуры несовершенной конкуренции

77. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

78. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

79. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

80. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

82. Постмодернізм та українська історична наука

83. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

84. Перша та Друга Малоросійські Колегії

85. Декабристський рух та його поширення на Україні

86. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
87. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч
88. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

89. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

90. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

91. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

92. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

93. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

94. Звичаї та обряди на Україні

95. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

96. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

98. Конкуренция иллокутивных модальностей речевых актов как особое средство характеристики жанрового состава речевой провокации

99. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.