Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 1.3. Професійно значущі якості сучасного вчителя РОЗДІЛ 2. ОРІЄНТАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НА САМООЦІНКУ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ 2.1. Використання занять з психолого-педагогічного та професійно науково-предметного циклів дисциплін для формування професійно-значущих якостей учителя 2.2. Застосування рольових ігор для формування студентами адекватної самооцінки професійно-значущих якостей ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВИСТУП ВСТУПВ умовах нової освітянської парадигми, підготовка вчителів нового типу стає найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але і всієї вітчизняної культури, її інтеграції в загальнолюдське та європейське співтовариство. Соціальна ситуація, що склалась, якісно по-новому ставить проблему підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи, формування професійно-значущих якостей вчителя, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти. У зв’язку з вищезазначеним виникає протиріччя між вимогами, що суспільство висуває до вчителя, та якістю його професійної підготовки у вищому закладі освіти, показником якої виступають сформовані професійно - значущі якості майбутнього педагога. Розв’язання цього протиріччя й обумовило вибір теми дослідження – “Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів”. Мета дослідження – визначити професійно-значущі якості сучасного вчителя та запропонувати шляхи їх формування в умовах ВЗО. Завдання дослідження: Розглянути сутність поняття “професійно значущі якості вчителя”. Визначити професійно значущі якості сучасного вчителя. Запропонувати шляхи формування професійно-значущих якостей сучасного вчителя. Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів. Предмет дослідження – процес формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів. Гіпотеза дослідження: процес формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів відбуватиметься ефективно, якщо буде постійно здійснюватися орієнтація майбутнього вчителя на їх самооцінку. Теоретичними засадами дослідження були положення про систему вищої професійної освіти педагогічних кадрів в Україні, які відображені в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті; наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені вивченню суті та структури педагогічної діяльності (А.М. Богуш, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, Д.Ф. Ніколенко, О.М. Пехота, В.О. Сластьонін); психології особистості майбутнього вчителя і теорії професійно-педагогічної діяльності (Г.О. Балл, І.Д. Бех, А.О. Вербицький, Е.Е. Карпова, Н.В. Кічук, З.Н. Курлянд, М.В. Кухарев, А.Ф. Линенко, В.В. Радул, Р.І. Хмелюк); інтенсифікації підготовки майбутніх учителів іноземних мов (І.О. Зимняя, С.Ю. Ніколаєва, В.Л. Скалкін). Методи дослідження: теоретичні методи: вивчення наукової і методичної літератури з проблеми дослідження, аналіз нормативної документації вищих закладів освіти, ознайомлення з досвідом роботи факультетів в аспекті теми дослідження; емпіричні: цілеспрямоване педагогічне спостереження, анкетування, бесіди, тестування, вивчення результатів діяльності студентів, рейтинг, самооцінка; педагогічний експеримент.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 39 сторінок. РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 1.1. Класики педагогіки про професійно значущі якості вчителяЗагальновідомо, що педагог реалізує два основних соціальних завдання – навчання й виховання підростаючого покоління. Незмінно залишаючись провідними в його професійній діяльності, ці взаємопов’язані завдання згідно вимогам, що ставляться до школи тією чи іншою історичною епохою, наповнюються конкретним змістом й отримують специфічну спрямованість. Зазначимо, що питання про те, яким бути вчителю й наскільки широким має бути спектр його професійно-значущих якостей, знань, умінь і навичок хвилювало педагогів уже давно, що можна простежити з наведеної нижче таблиці (див. табл.1.1). Таблиця 1.1 Класики педагогіки про професію вчителя Педагоги Теоретичний вклад в історію питання 1 2 Я.А. Коменський Вважав, що людина, що обрала вчительство своєю професією, повинна бути чесною, діяльною, наполегливою, живим взірцем доброчесності, яку має прищеплювати учням, бути людиною освіченою та працелюбною, безмежно любити свою справу, ставитися до учнів по-батьківськи, збуджувати в них інтерес до знань. І.Г. Песталоцці Вказував, що вчитель мусить бути сповнений любові, мудрості, цінувати порядок, уміти володіти собою; учні повинні довіряти йому; він має бути здатним побачити в кожній дитині її призначення й допомогти їй відбутися як особистості Й.Ф. Гербарт Відзначав керівну роль учителя; метою навчання вважав формування інтелектуальних умінь, уявлень, понять, теоретичних знань. А.В. Дистервег Вказував на те, що хороший учитель повинен не тільки досконально володіти предметом, а й любити свою професію та дітей; вважав, що вчителю треба знати історію, літературу, а також весь час слідкувати за новими працями з педагогіки, психології й методики; надавав велике значення озброєнню вчителів практичним педагогічними вміннями й навичками. Л.М. Толстой Вважав, що для педагогічної роботи велике значення має “не метода, а мистецтво й талант”, а також любов. Великий внесок у розвиток педагогічної науки зробили й українські філософи, педагоги, письменники минулого. Питання, пов’язані з особистістю та діяльністю вчителя, часто висвітлювались в їхніх працях Наведемо деякі з них (див. продовження табл.1.1). Продовження табл. 1.1 1 2 Г.С. Сковорода Вважав, що чуйність, гуманність та чесність можуть сформувати в молоді тільки такі педагоги, яким ці якості глибоко властиві. Т.Г. Шевченко Шанував учителів, які метою свого життя ставили самовіддане служіння народу; критикував жорстокість і обмеженість багатьох педагогів свого часу. К.Д. Ушинський Вважав, що вчитель повинен бути не тільки викладачем того чи іншого предмету, але й вихователем, любити свою професію, ставитися з почуттям великої відповідальності до справи виховання, володіти педагогічною майстерністю й педагогічним тактом. І.Я. Франко Звертався до питання про особистісні й професійні якості, що властиві хорошому вчителю; вважав за необхідне мати педагогічний талант, володіти вміннями під час уроків жити загальним життям всього класу, забувати про себе, про свої власні турботи, радощі, тривоги.

Г. Ващенко Бачив в особі вчителя, насамперед, носія ідеї українського національного виховання, здатного вкласти цю ідею в серця і розум молодого покоління. С. Русова Вважала, що вчитель впливає на своїх учнів своїм характером, веселим, енергійним; що він зобов’язаний бути громадянином і так наближати до життя шкільну науку, щоб вся громада бачила її користь і поважало таке навчання й самого вчителя. А.С. Макаренко Вважав, що справжній педагог-майстер повинен вміти й знати багато; надавав великого значення морально-політичному складу вихователя; визнавав, що якості особистості, характер педагога є “інструментом” виховної роботи; підкреслював, що ніякі рецепти не допоможуть, якщо в самій особистості вихователя є великі недоліки. В.О. Сухомлинський Вказував на виключне значення особистості вчителя в процесі виховання дітей, на необхідність досконалого глибокого знання вчителем свого предмета; вважав, що педагогічна майстерність залежить від бажання вчити, від наснаги, від готовності до подолання труднощів; основною вимогою до педагога вважав любов до дітей. Відтак, питання, пов’язані з особистістю вчителя, його професійними якостями, знаннями, вміннями, навичками не нові. Але час вносить свої корективи, висвітлюючи нові грані проблеми, змушує розглядати їх з сучасних позицій, із урахуванням останніх досягнень психології та педагогіки. 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителяЯк відомо, якість особистості – це існуюча тривалий час характеристика, яка проявляється в поведінці індивіда в різноманітних ситуаціях. ”Якість спеціаліста – це сукупність найбільш суттєвих, відносно стійких його властивостей та характеристик, що обумовлюють готовність до виконання певних соціальних та професійних функцій” . Отже, професійно-значущі якості особистості (ПЗЯО) – це суттєві психологічні характеристики, до яких певна професійна діяльність висуває підвищені вимоги. Високий рівень розвитку ПЗЯО людини при сформованій позитивній мотивації є важливою умовою, що забезпечує його високу продуктивність у професійної діяльності. “ПЗЯО – це постійно закріплене ставлення до своєї професії, праці, природи, речей як певної системи мотивів, форм і способів професійно-рольової поведінки, в якій ці стосунки реалізуються” . Поняття професійно-значущого об’єднує внутрішнє і зовнішнє, виокремлює й конкретизує головне в предметному змісті мотивації та регуляції поведінки педагога. Якості особистості, які залучені до процесу становлення професійної діяльності, впливають на ефективність її виконання з основних параметрів: продуктивності, якості, надійності. Існує більш ніж 500 класифікацій професійно-значущих якостей учителя. Розглянемо деякі з них. Так, І.А. Зязюн вказував на те, що майбутньому вчителю необхідно працювати “над таким синтезом якостей і властивостей особистості, які дадуть змогу без зайвого емоційного напруження здійснювати свою професійну діяльність: педагогічний оптимізм, впевненість у собі як в учителеві, відсутність страху перед дітьми, вміння володіти собою, відсутність емоційного напруження, наявність вольових якостей (цілеспрямованість, самовладання, рішучість) ” .

Працвникам, як навчаються без вдриву вд виробництва в аспрантур, протягом четвертого року навчання надаться за х бажанням додатково ще один вльний вд роботи день на тиждень без збереження заробтно плати. Стаття 219 Оплата прозду до мсця знаходження вищого навчального закладу Власник або уповноважений ним орган оплачу працвникам, як навчаються у вищих навчальних закладах з вечрньою та заочною формами навчання, прозд до мсця знаходження навчального закладу  назад один раз на рк на настановн заняття, для виконання лабораторних робт  складання залкв та спитв у розмр 50 вдсоткв вартост прозду. У такому ж розмр провадиться оплата прозду для пдготовки  захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних спитв. Стаття 220 Обмеження надурочних робт для працвникв, як навчаються Працвникв, як навчаються без вдриву вд виробництва в середнх  професйно-технчних навчальних закладах, забороняться залучати в дн занять до надурочних робт. Глава XV ¶НДИВ¶ДУАЛЬН¶ ТРУДОВ¶ СПОРИ Стаття 221 Органи, як розглядають трудов спори Трудов спори розглядаються: комсями по трудових спорах; районними, районними у мст, мськими чи мськрайонними судами

1. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

3. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

4. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

5. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

6. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців
7. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови
8. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

9. Соціальні ролі та особистість

10. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

11. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

12. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

13. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

14. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

15. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

16. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

18. Методи та прийоми економічного аналізу

19. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

20. Професійно-особисті якості юриста

21. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

22. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
23. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків
24. Формування якості та захисту поверхневих вод

25. Виникнення та формування українського етносу

26. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

27. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

28. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

29. Зміст та завдання професійної етики юриста

30. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

31. Формування та розвиток банківської системи України

32. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

34. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

35. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

36. Харчова цінність та оцінка якості зерна

37. Облік та аудиту комерційних банках

38. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
39. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах
40. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

41. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

42. Переваги та недоліки операційних систем Windows

43. Сталін – таємниця особистості

44. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

45. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

46. Контроль якості та безпечності харчових продуктів

47. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

48. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

50. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

51. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

52. Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція

53. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

54. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів
55. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності
56. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

57. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

58. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

59. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

60. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

61. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

62. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

63. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

64. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Формування організаційних структур управління підприємством

66. Моя майбутня професія - візажист

67. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

68. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

69. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

70. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти
71. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
72. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

73. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

74. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

75. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

76. Роль колективу у формуванні особистості

77. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

78. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

79. Формування особистості в сучасному світі

80. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

81. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

82. Освіта – основа розвитку особистості

83. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

84. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

85. Якість та контроль якості продукції

86. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка
87. Огляд традиційних теорій особистості
88. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

89. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

90. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

91. Соціальне середовище та соціалізація особистості

92. Формування особистості в молодшому шкільному віці

93. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

94. З. Фрейд та релігія ("Тотем і табу", "Майбутнє однієї ілюзії")

95. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

96. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

97. Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при перетині митного кордону

98. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

99. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.