Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст 1.Введення 2. Державні фінанси 3.Місцеві фінанси. 4.Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів. 5.Висновки Список використаної літератури 1.Введення Фінанси - це грошові фонди, що утворюються в процесі відтворення. Економічні відносини, що виникають між державою, банками, суб'єктами господарської діяльності, окремими громадянами, між галузями економіки, регіонами тощо у зв'язку з формуванням та використанням грошових фондів, становлять фінансові відносини. Отже, до фінансів не належать кошти, що обслуговують особисте споживання та обмін (роздрібний товарооборот, оплата побутових, комунальних послуг, особистого транспорту, зв'язку тощо). Характеристика фінансових відносин пов'язана з виділенням їх об'єктів і суб'єктів. Об'єктами даних відносин є національне багатство і вироблений ВВП. Суб'єктами фінансових відносин у процесі створення ВВП є підприємці, робітники і службовці, держава. Формування, розподіл і використання в процесі суспільного виробництва грошових фондів, необхідних для забезпечення функціонування економіки та її розвитку, утворюють фінансову систему суспільства. Структура фінансової системи країни включає в себе такі складові. 2. Державні фінанси Державні фінанси- головний елемент в структурі фінансової системи. Це система грошових фондів, що знаходяться в розпорядженні держави і призначені для фінансового забезпечення властивих їй функцій (управління народним господарством, утримання законодавчої та виконавчої влади, оборона, охорона законності та правопорядку, розвиток фундаментальної науки, космічні дослідження, охорона природи, структурна перебудова економіки тощо). За рахунок централізованих джерел; фінансуються витрати на вирівнювання соціальної забезпеченості регіонів. Державні фінанси охоплюють також відповідні механізми мобілізації ресурсів та їх зосередження в державі. Так, основним механізмом мобілізації фінансових ресурсів в державний бюджет є податкова система. Державні фінанси - це сукупність розподільно-перерозподільних відносин, що виникають у процесі формування і використання централізованих фондів грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. Склад державних фінансів, що відображений на рис. 1.1 розглядається за ланками і рівнями органів державної влади й управління. Рис 1.1. Система державних фінансів За рівнями державні фінанси поділяються на загальнодержавні й місцеві. Загальнодержавні фінанси призначені для забезпечення тих потреб суспільства, які мають загальнонаціональний характер і відображають інтереси держави загалом. Вони, з одного боку, формують фінансову базу вищих - органів державної влади й управління, а з іншого - у їхніх руках є інструментом впливу на соціально-економічний розвиток країни. Через загальнодержавні фінанси здійснюється територіальний перерозподіл ВВП з метою збалансованого розвитку окремих регіонів. З їх допомогою здійснюється також структурна політика, яка покликана забезпечити оптимальний галузевий розвиток країни. Бюджет є основним централізованим фондом грошових коштів держави. Кошти бюджету знеособлені і забезпечують реалізацію його функцій.

Однак у держави можуть бути певні потреби, які мають особливе значення і тому повинні мати відповідне гарантоване фінансове забезпечення. Це і є причиною формування фондів цільового призначення. Цільові фонди поділяються на дві групи: постійні фонди, створення яких пов'язане з виділенням окремих функцій держави. Так, в реалізації соціальної функції особлива увага приділяється соціальному страхуванню. У зв'язку з цим окремо створюються спеціальні фонди для гарантованого забезпечення цих видатків; тимчасові фонди, які формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем. Вони створюються у разі конкретної необхідності і після вирішення проблеми закриваються. У різних країнах формуються різні цільові фонди, які відображають специфічні риси фінансових систем цих країн. В Україні на даний час створюються такі основні цільові фонди: у сфері соціального страхування: пенсійний фонд; фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; фонд соціального страхування на випадок безробіття; фонд соціального страхування від нещасних випадків; тимчасові: фонд соціального захисту інвалідів; фонд охорони навколишнього природного середовища. Соціальне страхування - це самостійна галузь страхування, що охоплює сукупність відносин з приводу формування і використання колективних страхових фондів, призначених для виплати відшкодування при постійній чи тимчасовій втраті працездатності або місця роботи. У системі державного соціального страхування роль страховика виконує держава, яка бере на себе зобов'язання щодо створення колективних страхових фондів і виплати страхового відшкодування. На ринку страхових послуг можуть функціонувати також недержавні компанії соціального страхування, які доповнюють і розширюють спектр страхових послуг. Страхувальниками є підприємства й організації, громадяни, держава, а застрахованими - працівники підприємств і організацій, а з деяких виплат і непрацюючі громадяни. Систему державного соціального страхування становлять чотири цільові фонди. При цьому між ними чітко розмежовані сфери функціонування. Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. Фонди соціального страхування передбачають страхування на випадок: тимчасової непрацездатності у зв'язку з хворобою, вагітністю і пологами; тимчасової чи постійної втрати працездатності внаслідок нещасних випадків; втрати джерела отримання доходів унаслідок безробіття. Формами страхового відшкодування є пенсії і різного роду допомоги та виплати. До цієї групи можна віднести також Фонд соціального захисту інвалідів, хоча він відображає відносини фінансової допомоги, а не страхування. Кожен фонд має закріплені доходи, видатки і відповідну систему управління. Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. 3.Місцеві фінанси. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються витрати по розв'язанню проблем місцевого рівня.

Джерелами місцевих доходів є кошти від приватизації, орендна плата, дивіденди від підприємницької діяльності, місцеві податки. Так, прибутковий податок з громадян повністю передається до бюджетів за місцем їх проживання. В розмірі 100 відсотків до місцевих бюджетів базового рівня передаються всі місцеві податки і збори. Відрахування від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів областей здійснюють на основі стабільних (затверджених) нормативів. Тим областям (регіонам), в яких доходна частина не перекриває мінімальних потреб по витратах, надаються дотації, субвенції або субсидії. При цьому норматив дотації передбачено у відсотках, а субсидії та субвенції - в грошових одиницях. Субвенції надаються переважній більшості регіонів України.У результаті децентралізації фінансової системи, що здійснюється в Україні, основний обсяг соціальних витрат переноситься на місцевий та регіональний рівні.Фінансові ресурси регіонів визначаються виробленим в розрахунку на душу населення національним доходом, оскільки фінансові надходження забезпечуються насамперед з доходів економічних суб'єктів. Потребу у фінансових ресурсах регіонів розраховують на основі фактичного рівня витрат. У той же час існують суб’єктивні відмінності в розмірах, території, географічному положенні, кліматі, економічній структурі регіонів. Фактичні витрати, з одного боку, можуть не охоплювати завдань, які не розв'язуються через відсутність коштів, а з іншого - вони можуть зростати при неекономічних або просто марнотратних витратах. Крім того, за рівнем витрат не можна визначити, наскільки жителі регіону забезпечені суспільними благами. Місцеві фінанси є об'єктивною формою економічних відносин, що пов'язані з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни. Наявність завдань і функцій, що покладаються на місцеві органи влади, є об'єктивною причиною необхідності фінансів для цих органів влади. Об'єктивними передумовами виникнення місцевих фінансів є: розвиток продуктивних сил, що впливає на формування фінансових відносин і приводить до виникнення їх нових сфер і ланок; розвиток демократичних засад будівництва держави; розвиток ринкових відносин. До складу місцевих фінансів входить сфера фінансових відносин, яка виникає в процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів (рис. 2.1). Рис. 2.1. Склад місцевих фінансів У сфері централізованих фінансових відносин чільне місце посідають бюджети різних рівнів місцевого самоврядування - Автономної Республіки Крим (далі - АРК), обласні, районні, селищні та сільські. Сфера децентралізованих місцевих фінансів являє собою сукупність економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових фондів і нагромаджень підприємств і організацій комунальної форми власності. Місцеві фінанси - це система економічних відносин, за допомогою яких розподіляється та перерозподіляється національний доход для економічного та соціального розвитку території.

Окремою постановою з'їзд обгрунтував принцип національно-персональної автономії, зокрема визначивши, що: «1. Кожен з населяючих Росію народів має право на національно-персональну автономію, тобто організування нації в публічно-правову спілку, до якої можуть входити всі члени даного народу на всім просторі держави. 2. Обсяг правування, а також і певні форми внутрішньої організації національно-автономної установи визначаються національними Установчими зборами певного народу, скликаними на основі вселюдного, рівного, безпосереднього, таємного, пропорціонального і без різниці пола голосування. 3. Державний закон забезпечує національним меншостям, кількість яких досягає в певному краї визначеного законом числа, право користуватись своєю мовою як в місцевих державних чи крайових установах, так і в установах місцевого самоуправління»[778]. З'їздом ухвалено й окремі рішення щодо деяких народів. Було визнано за необхідне видання Тимчасовим урядом актів стосовно автономії Білорусії та Латвії в їхніх етнографічних межах, щодо визнання Литви суверенною державою

1. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

2. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

3. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

4. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності

5. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

6. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування
7. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
8. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

9. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

10. Последний землепроходец из плеяды Нансена и Амундсена

11. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

12. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

13. Місцеві податки в розвинених країнах

14. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

15. Державне регулювання комерційної діяльності

16. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Поняття та форми державного устрою2

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Державній бюджет України

20. Державний контроль

21. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

22. Статистика фінансів
23. Фінанси Київської Русі
24. Фінанси підприємства контрольна

25. Державний заповІдник дунайськІ плавнІ

26. Державне і договірне регулювання оплати праці

27. Державне регулювання ринкової економіки

28. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

29. Валютно-фінансові операції

30. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

31. Акти державного управління

32. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы

33. Державные задачи России в отечественной геополитической мысли накануне и после Первой мировой войны

34. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

35. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

36. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

37. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

38. Державне регулювання страхової діяльності
39. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
40. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

41. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

42. Державний фінансовий контроль (ревізія)

43. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

44. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

45. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

46. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

47. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

48. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

50. Атестація державних службовців

51. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

52. Державна соціальна допомога

53. Державне право зарубіжних країн

54. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
55. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси
56. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

57. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

58. Державне регулювання фондового ринку в Україні

59. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

60. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

61. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

62. Державний апарат і законодавство ЗУНР

63. Державний лад Карфагену

64. Державний лад України в роки Другої світової війни

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

65. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

66. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

67. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

68. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

69. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

70. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування
71. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
72. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

73. Місцеве самоврядування

74. Місцеві органи виконавчої влади

75. Місцеві суди в Україні

76. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

77. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

78. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

79. Основні теорії походження місцевого самоврядування

80. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

82. Поняття конституційного і державного права

83. Поняття принципу поділу державної влади

84. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

85. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

86. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
87. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування
88. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

89. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

90. Соціальна обумовленість державної служби

91. Сучасні принципи державного управління

92. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

93. Форми державного управління

94. Функції та принципи державного управління

95. Взаємозвязок моралі і права

96. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

98. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

99. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.