Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Управління духовними процесами суспільства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Управління духовними процесами суспільства як необхідність сьогодення. Основні засади та принципи проведення державними органами духовної політики. Список використаних джерел. Вступ Тому перед новою владою в Україні постали важливі завдання щодо подо­лання економічних, соціальних, правових, політичних, етнічних суперечностей. -Але вихідною ланкою усіх цих перетворень має стати духовне оздоровлення нації, оскільки тільки &quo ;високий рівень національної самосвідомості і відповідна соціаль­на і політична активність народу є єдиним справжнім гарантом вирішення всього комплексу назрілих у суспільстві проблем&quo ;. У зв'язку з цим актуальним на сьогодні є створення теоретичної управлінсь­кої моделі впливу на формування та розвиток духовних цінностей українського суспільства із чітким визначенням мети, завдань, принципів, напрямів діяльності та основних суб'єктів державного управління, які забезпечуватимуть втілення у суспільне життя цієї моделі. Проблеми управлінського впливу на духовне життях об'єктом досліджень багатьох вітчизняних науковців. ажливою для розуміння проблем державної регуляції у сфері духовної культури є праця О.Гаєвської &quo ;Управління як соціальний феномен&quo ;, у якій автор висвітлює основні аспекти управління духовним виробництвом. Для аналізу сучасного стану діяль­ності суб'єктів державної політики у сфері освіти, культури, засобів масової інфор­мації, питань формування національної самосвідомості та проблем гуманітарної по­літики держави цікавими є праці В.Беха, Л.Губерського, В.Андрущенка, М.Михальченка, В.Кононенка, І.Надольного, В.Огнев'юка, П.Ситника, В,Скуратівського, В.Трощинського, С.Чукут,-та ін. Метою роботи є висвітлення особливостей здійснення управлінської діяльності основними суб'єктами державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства. Управління духовними процесами суспільства як необхідність сьогодення. Трансформаційні процеси останнього десятиріччя в Україні характеризуються серйозними прорахунками у здійсненні розбудови держави. Ігнорування органами державного управління духовної складової розвитку суспільства призвело до виникнення суперечностей не тільки в духовному житті, але й у соціально-економічному розвиткута політичній сфері, взаємовідносинах між етносами. Як зазнанає Шадольшш, оез досягнення певного рівня духовності важко сподіватися на при­скорення процесів економічного реформування, а без сформованої україноцент-ристської свідомості з чітко визначеними параметрами духовної культури, мови традицій, історичної пам'яті, базових національних цінностей складно змінити атмосферу на всіх рівнях суспільного життя. Управління у будь-якій сфері вимагає, насамперед, чіткого визначення його структурних складових. Інакше кажучи, при організації управлінського процесу, передусім, необхідно виокремити суб'єкти управлінського впливу, які забезпечу ватимуть його здійснення, та реалізацію поставлених завдань на певних етапах чи протягом усього процесу для досягнення поставленої мети. Здійснення управлінської діяльності у духовній сфері не є винятком, хоча й має свою специфіку.

Ця специфі­ка полягає, у тому, шо при управлінні духовними процесами жит­тя суспільства, управлінський вплив не є безпосередньо спрямований на об'єкт управління, а на створення умов для саморозвитку та самоорганізації духовного життя. Пряме втручання органів державної влади у духовні процеси було притаманне командно-адміністративній системі управління радянської доби. Відхід від директивних методів управління змінює роль суб'єктів державної політики у про­цесі організації духовного життя. Органам державного управління слід враховувати, що у процесах формування та розвитку духовних цінностей повинні функціонувати чинники саморегулювання1. Безпосереднє управління духовними процесами при­зводить до неприйняття суспільством насаджуваних ціннісних систем, тим самим не виправдовує використаних матеріальних та людських ресурсів, а також вносить у суспільну свідомість ціннісну дезорієнтацію. Оскільки суспільство є саморегульова­ною системою, роль органів державного управління у сфері формування та розвит­ку духовних цінностей полягає, насамперед, в усуненні негативних тенденцій та проявів у духовно-ціннісних процесах; матеріальній та фінансовій підтримці со­ціальних інститутів, які справляють вплив на духовне життя населення; координації та узгодженні діяльності різноманітних суб'єктів духовного життя для конструктив­ної взаємодії, спрямованої на розвиток та збагачення духовного потенціалу нації. Управлінський вплив держави на духовну сферу життя суспільства відбувається через здійснення гуманітарної політики. Гуманітарна політика - це систе­ма принципів, цілей, механізмів, послідовних заходів, що мають на меті створення умов для соціально-гуманітарного розвитку суспільства, соціальної інтелектуаль­но-духовної безпеки людини й суспільства, реалізацію її соціальних, духовних по­треб, формування і збагачення творчого потенціалу особи, всебічну самореаліза-цію її сутнісних сил, соціодинаміку освіти, науки, культури тощо1. Основними складовими гуманітарної політики є державні освітня і наукова, культур­на, мовна, інформаційна, етнонаціональна, релігійна політики, політика у сфері охорони здоров'я, туризму, фізичної культури та спорту. Головним завданням гуманітарної політики у сфері розвитку духовного життя суспільства полягає в тому, щоб створити умови для найповнішого освоєння людиною багатогранного потенціалу як української, так і світової духовності й культури. цНадзвичайно важливе також створення умов для всебічної самореалізації духовно-культурного потенціалу, сутнісних сил людини, власного духовного світо­бачення та світосприйняття2. У здійсненні управління процесом формування та розвитку духовних цінностей суспільства держава володіє високоефективними засобами постійного розвитку цієї сфери суспільного життя. Безпосередню управляють цими засобами представницькі та виконавчі державні органи. Основні засади та принципи проведення державними органами духовної політики. Засади державної політики щодо розвитку духовності українського суспіль-I ства визначає Верховна Рада України, а забезпечує її проведення Кабінет Міністрів. Суб'єктами державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства є - органи державного управління, які справляють цілеспрямований організаційний вплив на забезпечення розвитку та функціонування освітньої, культурної та інформаційної сфер жига суспільства.

У сучасній системі органів державної влади такими суб'єктами є: Міністерство освіти і науки, Міністерство у справах молоді та спорту, Міністерство культури та туризму, На­ціональна рада з питань телебачення та радіомовлення, Державний комітет теле бачення та радіомовлення. Завдання цих державних інституцій полягає в розробці та втіленні державних програм з урахуванням стратегічної важливості розвитку духовно-ціннісних орієнтацій у суспільстві. Реалізацію державної політики у цій сфері забезпе­чують на відповідних територіях Рада Міністрів АРК, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції. Вплив на формування та розвиток духовних цінностей суспільства є поступовим і вимагає чіткої взаємодії та порозуміння між усіма його суб'єктами. Практична реалізація політики держави в сфері духовного виробництва полягає насамперед у тому, що вона забезпечує цілеспрямоване, ско­ординоване функціонування та розвиток усіх галузей цієї сфери, всіх її складових частин1. Взаємодія інститутів державного управління та органів місцево­го самоврядування щодо розвитку духовного житія неможлива без єдиної держав­ної стратегії, координації діяльності вищезгаданих державних інститутів. Основні засади та принципи державної політики, визначені науково-обґрунтованими концепціями розвитку духовної сфери суспільства, втілюються у про­грамі діяльності Кабінету Міністрів України. Головними пріоритетами діяльності органів державної влади ця програма, зокрема, визначає людський розвиток і гідність, духовність і свободу, рівність і солідарність, розвиток громадянського суспільства та демократії, забезпечення єдності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди, взаємної поваги і толерантності, справедливості і добра У реалізації державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей суспільства органи державного управління використовують різні засоби, методи та підходи. Виходячи з цієї різноманітності, ми виділяємо три моделі управлінського впливу держави на духовні процеси суспільства. Для характеристики цих моделей пропонуємо розглянути їх у кількох аспектах, відповідно до основних напрямів здійснення гуманітарної політики у сфері духовного життя. Перша модель - агресивна, для якої характерним є тотальний вплив держави на суспільну свідомість через освітні, культурні та інформаційні інститути. Основними ознаками такої моделі є: • духовний розвиток суспільства базується на єдиних принципах, які складають основу державної ідеології; • в освітній сфері простежується заідеологізованість навчальних програм та політизація виховного процесу; • культура та мистецтво використовуються як пропагандистські засоби для впровадження в суспільну свідомість системи духовних цінностей; • церква та релігійні організації використовуються як &quo ;транслятор&quo ; не тільки релігійних, але й ідеологічних догм та постулатів; • держава повністю контролює діяльність засобів масової інформації і використовує їх як потужний інформаційний канал впровадження (або швидше насадження) системи духовних цінностей; • молодіжні організації створюються та провадять свою діяльність під наглядом органів державної влади.

Але  й ще одна важлива обставина: саме в цю оснь остаточно завершився 13-лтнй процес консолдац укрансько полтично нац. Змнилася не тльки масова свдомсть, але й масова енергетика. Ункальна вс метафори блякнуть! атмосфера «свободи, рвности, братерства» на вулицях столиц, сльози на очах од нжности до всх  кожного, злиття в помаранчевй ейфор полських фермерв, льввських  харквських студентв, запорзьких металургв, кивських бзнесменв,  при цьому, що дуже важливо, ще й остаточна духовна асимляця нби переплавка в загальному нацональному горн етнчних росян, врев, угорцв Ключову фразу цих тижнв «Я горджусь тим, що я укранець», уперше випадало чути вд рзних людей безвдносно до хнього етнчного походження, поняття «укранець» нарешт стало з паспортного громадянсько-полтичним. Напевно, можна побачити витоки того, що вдбуваться, в минулому Украни Культури просто так не вмирають а може,  взагал не вмирають нколи? Все-таки ще двст з гаком рокв тому гетьманв у нас обирали,  дуже сильно пдозрюю, що якби не було в культурному «геном» укранцв цього (дуже шевченквського!) вдчуття «неправедности» всяко невиборно, «призначено згори» влади, то самих тльки тринадцяти рокв громадянського суспльства для становлення укрансько демократ могло б, либонь,  не вистачити Якщо ж простше, то впродовж останнього року в Укран остаточно оформився вже вддавна спроквола визрваючий цивлзацйний розрив мж суспльством  владою

1. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

2. Процес управління та його основні стадії

3. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

4. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

5. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

6. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
7. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
8. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

9. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

10. Нові підходи до розуміння суспільства у філософських поглядах представників епохи Відродження

11. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

12. Ділові взаємовідносини в апараті управління

13. Методи управління підприємством

14. Рішення в системі управління

15. Управління запасами

16. Управління проектами

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

18. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

19. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

20. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

21. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
24. Управління утворенням прибутку підприємства

25. Поняття громадянського суспільства і правової держави

26. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

27. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

28. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

29. Мораль і соціальне управління

30. Методи управління банківськими ризиками

31. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

32. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

34. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

35. Управління ризиками

36. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

37. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

38. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
39. Держава — головний інститут політичної системи суспільства
40. Державне управління в сфері охорони здоров’я

41. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

42. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

43. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

44. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

45. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

46. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

47. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

48. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

50. Структура державного управління

51. Сучасні принципи державного управління

52. Теорія і методологія дослідження управління

53. Форми державного управління

54. Функції управління в аграрному праві
55. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю
56. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

57. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

58. Системи управління базами даних

59. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

60. Історія первісного суспільства на українських землях

61. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

62. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

63. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

64. Інформаційні технології управління маркетингом

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

65. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

66. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

67. Управління ціновою політикою підприємства

68. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

69. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

70. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
71. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
72. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

73. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

74. Діяльність органів управління освітою

75. Економічні та правові основи управління організацією

76. Закономірності формування корпоративного управління

77. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

78. Контроль – функція управління

79. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

80. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

81. Менеджмент та система управління

82. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

83. Механізм і методи управління фірмою

84. Моделі корпоративного управління

85. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

86. Організаційна структура управління персоналу підприємства
87. Організаційна структура управління підприємством
88. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

89. Основи управління персоналом підприємств

90. Особливості антикризового управління

91. Особливості управління організацією

92. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

93. Персонал як об’єкт управління організації

94. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

95. Проблема управління прибутком на підприємстві

96. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие

97. Психологія управління

98. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

99. Стилі управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.