Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Мазалова О.Г. Центр проблем освіти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим Розвиток будь-якої країни супроводжується постійними змінами в суспільно-політичній, економічній сферах, у тому числі й у сфері освіти. Краще зрозуміти сутність освітніх процесів і тенденцій, вивчити їх вплив на суспільство, оцінити результати реформування системи державного управління освітою, зокрема загальною середньою, що відбуваються в останні роки загалом в Україні, і в Автономній Республіці Крим тощо можливо лише за умови комплексного вивчення сучасного стану системи освіти. Без проведення систематичних досліджень та оцінювання досягнутого системою освіти стану, визначення перспектив її розвитку, будь-яка освітня система рано чи пізно опиняється у кризі, що обумовлена розривом між освітою та умовами життя та потребами суспільства . Реформування сучасної системи освіти передбачає реалізацію нових підходів у педагогічній теорії та практиці. Традиційна модель діяльності освітньої галузі, у який надається перевага функції контролю, не може бути життєздатною, вдосконалюватися в умовах постійного розвитку суспільств. Багатогранність діяльності органів управління освітою з питань реалізації державної політики в галузі освіти, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на одержання повної загальної середньої освіти, вивчення рідної мови, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, дотримання Державних стандартів початкової, базової, повної загальної середньої освіти, поточного регулювання функцій управлінських структур у регіоні потребує постійного пошуку раціональних підходів до оцінювання якості управлінської діяльності районних, міських відділів, управлінь освіти . Метою даної статті є обґрунтування необхідності формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою, тлумачення понять «управління», «ефективність» тощо. На сьогодні, у традиційному підході до оцінювання управлінської діяльності органів управління освітою переважають функції контролю як адміністративної дії без урахування змін та здійснення коригувальних процедур, тобто оцінювання діяльності органів управління освітою не є ефективними. Тому актуальним стає створення нової моделі, яка б дозволяла здійснювати постійне оцінювання діяльності органів управління освітою. На відміну від традиційної, нова система оцінювання має ґрунтуватися на інших засадах. Насамперед, вона повинна охоплювати усі напрями діяльності та враховувати зміни, що відбуваються в галузі освіти. Отже, виникає потреба у створенні системи оцінювання, у т.ч. сукупності показників та критеріїв, які надали змогу різнобічно вимірювати і оцінювати якість діяльності органів управління освітою. Рішенню позначених проблем можуть сприяти моніторингові дослідження управлінської діяльності органів управління освітою. У світовій освітній практиці сьогодні накопичено багатий досвід проведення моніторингових досліджень за різними показниками якості освіти. Проблемам педагогічного моніторингу присвячені роботи закордонних і вітчизняних вчених, зокрема В.А

ндрєєва, В.Кальней, О.Ляшенко, А. Майорова, С.Подмазіна, С.Шишова та ін. Питання дослідження методології кваліметрії у системі управління освітою розглянуті в ряді робіт Г.Дмитренка, Г.Єльникової, О.Субетто та ін. Загальні питання управління освітою вивчені Ю.Бабанським, В.Луговим та ін., зокрема державного управління якістю освіти – Т.Лукіною. Вченими багатьох країн розглядаються та аналізуються різни аспекти управління освітою, а саме: побудова ефективної організаційної структури управління та вплив соціально-психологічних факторів на неї; інновації в процесі управління освітою, проблемі організації методичної роботи, що забезпечує ефективність управління освітою, зміни в управлінні регіональними системами освіти, особливості використання оцінних технологій в освітній діяльності, впровадження моніторингу як інформаційну базу системи освіти тощо. Дані дослідження свідчать, що процеси, які відбуваються в практиці діяльності освітніх установ, висувають особливі вимоги до управління розвитком освітніх систем насамперед, регіонального рівня. У теж час поза увагою дослідників знаходяться проблеми виявлення й обґрунтування організаційно-педагогічних умов моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою на регіональному рівні. У цілому, аналіз наукової літератури, нормативних документів, освітньої практики дозволяє констатувати, що в сучасній регіональній освітній системі позначився ряд об'єктивних протиріч: між законодавчо закріпленою необхідністю створення результативно діючій регіональної системи управління освітою і недостатньою теоретичною розробленістю організаційно-педагогічних умов, що її забезпечують; між потребою в системному підході щодо оцінювання якості діяльності органів управління освітою і відсутністю системи оцінювання, зокрема показників та критеріїв, які надали змогу кількісно ії оцінювати. Виявлені протиріччя обумовили визначення сукупності організаційно-педагогічних передумов створення результативно діючій регіональної системи управління освітою. До об'єктів досліджень слід віднести діяльність районних (міських) органів управління освітою, ефективність діяльності яких підвищиться шляхом впровадження системи моніторингу : визначенням особливостей управління сучасною системою освіти з урахуванням специфіки регіону; виявленням організаційно-педагогічних умов моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою; впровадженням організаційного механізму моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою. Термін «управління» з'явився у вітчизняній науці у зв'язку з бурхливим розвитком кібернетики, теорії соціального управління. Як показав аналіз наукової літератури, існують різні види управління: виробниче, технічне, державне, ідеологічне, господарське. Його характер, мета й принципи залежать від політичних та економічних основ, що домінують у тім або іншому суспільстві. Історично склалися і використовуються в усіх галузях науки та народного господарства такі типи організаційної структури управління складними системами, як: лінійний, лінійно-штабний, функціональний, лінійно-функціональний, кожен з них має як недоліки, так і переваги .

Управління - усвідомлена цілеспрямована діяльність людини по впорядкуванню й підпорядкуванню своїм інтересам елементів зовнішнього середовища: суспільства, техніки, живої й неживої природи. Це діяльність, що забезпечує планомірне й цілеспрямоване функціонування складної динамічної системи. У широкому змісті слова «управління» - це цілеспрямована координація суспільного виробництва, у якій варто розрізняти управління об'єктами й управління процесами. Управління можна визначити як цілеспрямований вплив на колективи людей з метою організації та координації їхньої діяльності в процесі виробництва. Відповідно до визначення Л. Карамушки управління як вид діяльності забезпечує ефективне та продуктивне досягнення цілей шляхом планування, організації діяльності, здійснення керівництва та контролю за організаційними ресурсами . У результаті впливу суб'єкта управління на об'єкт управління, досягається певний результат. Аніж точніше результат відповідає поставленій меті, тим вище якість управління. Ми виходимо з теоретичних висновків , що управління характеризується наявністю системи й причинного зв'язку між її елементами, існуванням керуючої й керованої підсистем, динамічним характером системи й здатністю її до саморозвитку. За елементи системи приймаються її об'єкти, частини, компоненти. Ними можуть бути цілі та завдання, концепція або стратегія, структура, технологія, люди. Елементи системи зв'язані між собою. Вони впливають один на одного своїм знаходженням у системі або виходом із неї, що є результатом взаємного впливу й взаємодії з навколишнім середовищем. Процес управління як цілісна система вимагає глибокого аналізу, розробки й постановки певних цілей. Сформульовані принципи управління, якими пропонувалося керуватися при виконанні управлінських функцій і рішенні управлінських завдань, а саме: «єдине підпорядкування всіх ланок, відповідальність керівників за кінцевий результат діяльності різних підрозділів, ступеневість управління, забезпечення оптимального співвідношення між централізацією та децентралізацією, поєднання адміністративних та громадських форм управління» . З поняттям «управління» тісно зв'язано поняття «ефективність», що у своєму вихідному значенні визначається як найважливіший показник, що характеризує співвідношення отриманих суспільством економічних результатів і зроблених витрат. Для опису ефективності використовують наступні поняття: відносини мети й результату (якість результату); час (тривалість процесу від його виникнення до завершення); зусилля (енерговитрати людини на одержання результату); матеріально-фінансові засоби досягнення мети; соціальні наслідки застосованого результату (віддалена в часі суспільно значима корисність результату). Для оцінки ефективності, дослідники вважають достатнім три із зазначених вище: якості результату, часу й матеріально-фінансових засобів. Отже, можна зробити висновок, що ефективність - це складна цілісна властивість. Ефективність, оцінена через отриманий результат, як правило, є підставою для прийняття управлінських рішень. Література Національна доктрина розвитку освіти// Освіта України.-

Виртуальный Разум L10 создает цивилизации и развивается на фоне вещества и Разума L20. Тело человека является средой обитания и инструментом воздействия на окружающую среду двух индивидуумов Разума высшего измерения Lb . Один из них, - Разум человека, размещен в молекуле ДНКрч, находящейся в мозолистом теле головного мозга. Второй, - Сущность, размещен в области лобных долей головного мозга. РЧ управляет двигательными функциями материального тела человека, а Сущность управляет функциями внутренних органов и памятью РЧ, осуществляя через нее программирование жизнедеятельности человека. Сущность связана энергоинформационными каналами с Системой воплощения и является ее исполнительным органом. Разум человека подобен сферическому зеркалу, которое отражает окружающий мир. Отличие от зеркала заключается во взаимодействии изображений отраженного мира, которое происходит в самом зеркале. Зеркало РЧ помещено в ДНКрч и поэтому отражает реальный мир в интерпретации органов чувств организма. Характеристики реального мира находят своеобразное физическое выражение в воспринимаемых РЧ чувственных образах

1. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

2. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

3. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

4. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

5. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

6. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
7. Моніторинг навколишнього середовища
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

10. Інформаційне забезпечення діяльності організації

11. Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена

12. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

13. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

14. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

15. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

16. Дистанційний екологічний моніторинг

Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы

17. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

18. Моніторинг земель поблизу ВАТ "Рівнеазот"

19. Екологічний моніторинг в Чернівецькій області

20. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

21. Концептуальные основы дифференцированного физкультурного образования студентов системы среднего профессионального образования

22. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах
23. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
24. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

25. Стратегія управління як основа менеджменту

26. Якість і ефективність управлінських рішень

27. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

28. Суспільство як цілісна соціальна система

29. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

30. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

31. Організаційна система управління природокористуванням України

32. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

34. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

35. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

36. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

37. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

38. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
39. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)
40. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

41. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

42. Система нотариальных органов РФ

43. Милиция в системе правоохранительных органов

44. Кем управляются биологические системы

45. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы

46. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

47. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

48. Система налоговых органов, их функции и задачи

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

49. Создание и развитие системы репрессивных органов в советский период

50. Система органов государственной власти Российской Федерации

51. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

52. Система органов государственной власти

53. Место Президента РФ в системе государственных органов

54. Федеральные округа и система правоохранительных органов
55. Система органов государственной власти субъекта федерации (на примере Санкт-Петербурга)
56. Место и роль органов исполнительной власти в системе государственных органов

57. Понятие и система органов исполнительной власти

58. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

59. Нотариат, его задачи и место в системе государственных органов

60. Уполномоченный по правам человека в системе правоохранительных органов РФ

61. Понятие органов исполнительной власти, система и структура

62. Роль НБУ у формуванні банківської системи

63. Формування та розвиток банківської системи України

64. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Оздоровчі системи. Можливості людського організму

66. Система органов дыхания

67. Анатомія людини. Системи органів

68. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

69. Організація управлінського обліку

70. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
71. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ
72. Анализ системы и структуры органов государственной власти на примере Новосибирской области

73. Загальна характеристика системи органів влади

74. Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении

75. Место и роль Правительства РФ в системе органов государственной власти России, обеспечивающих оборону государства

76. Милиция как система органов исполнительной власти

77. Организация системы контроля в городских, районных органах внутренних дел

78. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

79. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

80. Понятие, система и функции правооохранительных органов

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

82. Принципы разделения властей как основа построения системы органов правового государства

83. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

84. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

85. Система органов дознания и предварительного следствия

86. Система органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования
87. Система органов управления военными вузами
88. Система учреждений и органов государства исполняющих наказание

89. Структура и система прокурорских органов

90. Формування і становлення української юридичної термінології

91. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

92. Системи управління базами даних

93. Изменения в системе органов государственной власти и управления в период буржуазно-демократических революций

94. Політична система Української козацької держави

95. Організація збутової діяльності на підприємстві

96. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Вплив масажу на різні системи організму

98. Заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

99. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.