Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової політики підприємства Поняття та сутність маркетингової політики підприємства Фактори, що впливають на маркетингову політику підприємства Висновки до 1 розділу Розділ 2. Стан маркетингової політики на ПП «Конекс» 2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Конекс» 2.2 Оцінка маркетингової політики на ПП «Конекс» Висновки до 2 розділу Розділ 3. Удосконалення маркетингової політики на ПП «Конекс» Висновки до третього розділу Висновки та пропозиції Список використаних джерел Вступ Здійснення підприємством тої чи іншої політики вносить певні зміни в роботу та розвиток підприємства. Збільшує або зменшує його прибутковість, обіг продукції, місце в сегменті ринку. Все це підштовхує підприємство до здійснення такої політики, яка буде найбільш повно відображати стратегію розвитку підприємства, його перспективний розвиток та поліпшення економічних показників. Чим більш стабільною та економічно обгрунтованішою є політика підприємства, тим більше шансів має підприємство для досягнення своєї мети. Загалом маркетингова політика підприємства - це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги. Часто в спеціальній літературі цей блок елементів маркетингу називають «просуванням» (promo io ). Але це далеко не те саме. Якщо просування - одновекторний інформаційний вплив товаровиробника на споживача, то маркетингові комунікації передбачають і зворотний зв'язок між ними. Завдяки такому зворотному зв'язку підприємство отримує цінну інформацію, яка дає йому можливість правильно орієнтуватися в навколишньому бізнес-середовищі, вносити відповідні корективи у свою діяльність, у тому числі стосовно інструментів і дій комунікативного комплексу. Досить велике значення має маркетингова політика підприємства, яку проводить підприємство за час свого існування. Адже саме маркетингова політика підприємства є тим фактором, який впливає на сегментацію ринку та збільшення частки ринку, яку займає підприємство в даній сфері діяльності. Маркетингова політика в тій чи іншій мірі залежить від бажання підприємства не тільки працювати, а й зайняти певний сегмент ринку, стати популярним і таким якому довіряють відвідувачі та покупці. Сама ж маркетингова політика підприємства будується на найбільш сильних сторонах діяльності підприємства, найбільш популярних продуктах чи послугах підприємства. Маркетингова політика ПП «Конекс» має досить багато особливостей, які пов’язані із специфічною сферою діяльності даного підприємства. Мета дослідження - обґрунтування теоретичних, науково-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо підвищення рівня маркетингової політики підприємства. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) визначити теоретично-методологічні засади маркетингової політики підприємства; 2) дати вичерпну характеристику стану маркетингової політики підприємства; 3) проаналізувати та надати рекомендації щодо удосконалення маркетингової політики підприємства. Об’єктом дослідження є маркетингова політика на ПП «Конекс».

Предметом дослідження є відносини, що виникають на підприємстві у зв’язку з реалізацією маркетингової політики підприємством. Теоретичною і методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчити організаційні та економічні явища у розвитку й взаємоз’язку. У роботі застосовується також метод теоретико-емпіричного дослідження, який включає у себе аналіз і синтез, історико-логічну аргументацію, порівняння й узагальнення. За структурою робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків, і за обсягом становить сторінок. Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингової політики підприємства Поняття та сутність маркетингової політики підприємства Маркетингова політика – комплекс заходів щодо розробки та обслуговування товару, формування товарного асортименту, маркування товару та зняття застарілих товарів з ринку. Маркетинг має на меті забезпечити підприємства та організації інформацією про доцільні напрями діяльності з погляду сьогоднішніх і майбутніх потреб ринку. Одним із інструментів, який дає змогу застосувати в єдності та взаємозв’язку стратегію і тактику активного просування до потреб потенційних покупців, є маркетингова політика. Якщо маркетинг - це різновид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів за допомогою обміну, то маркетингові комунікації забезпечують взаємозв’язок між виробниками та споживачами товарів у процесі цього обміну. Це єдиний комплекс, який об’єднує учасників, канали розповсюдження і прийоми підприємств та організацій . Маркетингова політика - це наука, яка розглядає систему загальних настанов, критеріїв та орієнтирів сфери взаємовідносин між підприємствами та організаціями - з одного боку, та їхніми клієнтами, з іншого, з метою досягнення маркетингових цілей. Поняття «маркетингова політика» складається з таких підпонять (термінів): маркетинг - від англ. «marke », що означає ринок, торгівля, продаж; політика - від гр. «poli ice» - мистецтво управляти; спосіб дій, спрямованих на досягнення чогось. Система маркетингових комунікацій є інструментом виробника в його взаємозв’язках зі споживачем. Комплекс маркетингових комунікацій (commu ica io mix) включає такі основні складові: рекламування, стимулювання продажу, роботу з громадськістю (паблік рилейшнз) і персональний продаж. Деякі фахівці з маркетингових комунікацій за кордоном додають до цих чотирьох ще й такі: прямий маркетинг, виставки та ярмарки, рекламу (показ) на місці продажу, упаковку товару. Це значно розширює та поглиблює перелік заходів маркетингу, призначених не тільки для ширшого інформування клієнтів про підприємства та їхню продукцію, а й для безпосереднього впливу на поведінку клієнтів і наукового обґрунтування дій на цільових ринках . Рекламування - це будь-яка форма неособистого платного пред’явлення й просування продуктів, послуг та ідей від імені їхнього виробника або власника (посередника тощо). Стимулювання продажу товарів - це короткотермінові заходи для заохочення учасників маркетингових комунікацій до купівлі або дальшого перепродажу цих товарів.

Робота з громадськістю - це стимулювання попиту на політичну, державну або бізнесову фізичну чи організаційну одиницю (політичну особистість, партію, державну установу, підприємство) через поширення важливих відомостей про неї, які мають престижний характер, у засобах масової інформації або зі сцени (арени, подіуму). Особистий (персональний) продаж - це усне пред’явлення товару в процесі бесіди з одним або кількома покупцями (фактичними чи потенційними) з метою укладення угоди (контракту) щодо купівлі товару. Реклама на місці продажу - це рекламування продуктів, послуг та ідей від імені виробника або посередника в місцях продажу цих товарів (магазинах, супермаркетах та інших торговельних закладах). Прямий маркетинг - це форма створення та використання прямих особистих зв’язків між тими, хто пропонує товар, та споживачами (покупцями) цих товарів, фактичними або потенційними. Виставки та ярмарки - це форма організації взаємозв’язків між виробниками та споживачами (покупцями) в місцях показу їхніх товарів на спеціально організованих для цього демонстраціях. Ці покази, як правило, не є постійними. Вони влаштовуються на певний час у певному місці. Упаковка - це «німий» продавець товару, засіб відбиття його у свідомості покупця, носій іміджу товару та його виробника. У системі маркетингу використовується як носій інформації про товар, його застосування, склад, час виготовлення, фірму-виробника тощо. Маркетинг розглядає товари як інструменти або засіб задоволення потреб споживачів, як своєрідну «послугу в упаковці». Нині, на думку спеціалістів з маркетингу, упаковка змінюється зі зміною способу життя, а спосіб життя змінюється зі зміною упаковки товарів . Початок ХХІ ст. ознаменувався тим, що відбулася подальша диференціація інструментів маркетингової політики підприємства. Так, з паблік рилейшнз виокремилися такі інструменти, як брендинг, спонсорування та престижна реклама. Вони мають чи не найбільше значення в сучасному маркетингу, особливо брендинг (розроблення марки товару) та престижна реклама (рекламування діяльності підприємства в цілому або якихось особливо «престижних», «знакових» товарів неперевершеної якості). Усі складові маркетингової політики підприємства тісно пов’язані між собою і мають спільну мету - прискорити просування товарів на цільових ринках, спонукати покупців до активних дій. За даними зарубіжних фахівців, щодо товарів повсякденного попиту їхню значущість можна розподілити так: на першому місці - рекламування товарів, на другому - стимулювання продажу, на третьому - особистий (персональний) продаж цих товарів і тільки на четвертому - робота з громадськістю (паблік рилейшнз). Щодо товарів промислового призначення маємо інший розподіл: на першому місці - особистий продаж і прямий маркетинг, на другому - стимулювання продажу, на третьому - рекламування товарів і на четвертому - робота з громадськістю . Але останнє десятиліття XX ст. внесло певні корективи у це ранжирування. Так, у соціально-етичному маркетингу на одне з чільних місць поступово виходить робота з громадськістю. Адже прихильне ставлення громадськості до комерційних структур є так званим нематеріальним активом, який навіть відображується в балансі цих підприємств.

Особливо спокуслива перевага тако полтичне владно позиц поляга в тому, що вона завжди нацлена на незабарну, негайну винагороду, тод як влада лтератури ма ефект довготермновий  зазвичай по-справжньому виходить на яв уже аж по смерт автора. Тож рзниця мж письменниками й полтиками не лише в тому, що вони звертаються до рзних адресатв, вони ще й живуть у рзних часових вимрах. Ще одна пдстава не плутати дв паралельн сфери, як за визначенням мають бути розмежован. Що, в мому випадку, означа: з яким би ентузазмом я не ставилась до ниншнього полтичного кервництва мо крани, а ентузазм, як вдомо, слугу навть лпшим виправданням продажност, нж страх,  скльки б свого особистого письменницького часу я не пожертвувала на те, щоб допомогти цим людям прийти до влади, все ж, якщо пан Тимошенко попросить мене написати для не ту Книгу, котру вона так необачно була пообцяла велелюднй юрб, мом обов'язком письменника буде вдповсти: «н». КИ·В В¶ДКРИТЕ М¶СТО«Ех pressen », 20 травня 2005 р

1. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

2. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

3. Організація облікової політики підприємства

4. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

5. Маркетингова політика комунікацій

6. Управління ціновою політикою підприємства
7. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
8. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

9. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

10. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

11. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

12. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

13. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

14. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

15. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

16. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

18. Товарна політика і комерційна діяльність

19. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

20. Національна політика СРСР в роки перебудови

21. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

22. Податкова політика України
23. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
24. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

25. Центральний банк і монетарна політика

26. Інформаційна політика США

27. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

28. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

29. Кредитна політика комерційного банку

30. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

31. Державна політика соціального страхування

32. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Облікова політика як елемент культури бізнесу

34. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

35. Економіко- і політико-географічне положення України

36. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

37. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

38. Принципи розробки та оцінки державної політики України
39. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки
40. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

41. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

42. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

43. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

44. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

45. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

46. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

47. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

48. Політика суцільної колективізації

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

49. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

50. Царювання та політика Павла І

51. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

52. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

53. Цінова політика фірми та її оцінка

54. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
55. Державна політика стимулювання зайнятості
56. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

57. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

58. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

59. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

60. Торговельна політика розвинутих країн

61. Валютна політика України

62. Кадрова політика організації

63. Державна політика в Україні

64. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

65. Етнонаціональні відносини й національна політика

66. Лобізм як явище сучасної політики

67. Міжнародна політика і світовий політичний процес

68. Політологія як наука і політика як суспільне явище

69. Політик і політичний режим

70. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках
71. Політика як суспільне явище
72. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

73. Влада як найважливіший атрибут політики

74. Аналіз стану соціальної політики в Україні

75. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

76. Політика трудової зайнятості інвалідів

77. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

78. Соціальна політика

79. Соціальна політика та соціальне партнерство

80. Митна політика

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Митна політика України на сучасному етапі

82. Особливості проведення в життя митної політики

83. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

84. Бюджетна політика держави

85. Грошово-кредитна політика

86. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР
87. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
88. Суть фінансової політики держави

89. Фінансова політика

90. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

91. Амортизаційна політика на підприємстві

92. Антимонопольна політика держави та її сутність

93. Грошово-кредитна політика держави

94. Державна промислова політика

95. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

96. Концепція непослідовності політики у часі

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

98. Особливості інноваційної політики розвинених країн

99. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

100. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.