Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Гудвіл та його облік

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Контрольна робота з дисципліни: «Облік зарубіжних країн» Зміст контрольної роботи 1. Гудвіл та його облік. 2. Облік формування капіталу товариств. Облік додаткових інвестицій і вилучення капіталу. Практичне завдання №2 Список використаної літератури 1. Гудвіл та його облік Гудвіл – це ділова репутація підприємства, яка становить сукупність факторів що забезпечують можливість отримання надприбутку. До таких факторів належать. місцезнаходження підприємства, його клієнтура, кваліфікація менеджерів тощо. Ці фактори звичайно враховують при визначенні продажної ціни підприємства. У зв'язку із цим готовність покупця заплатити суму, що перевищує вартість; реальних активів об'єкта, який купують, означає, що і він розраховує отримувати цей надприбуток у майбутньому. Такі випадки аж ніяк не рідкісні і в закордонній, і у вітчизняній практиці. Проте слід пам'ятати, що в цьому випадку йдеться про так звану &quo ;кошачу&quo ; ділову репутацію. &quo ;Кошача&quo ; ділова репутація – це ділова репутація, що залишається після зміни власника підприємства. На відміну від цього відрізняють &quo ;собачу&quo ; ділову репутацію, що залишає підприємство разом з його власником, якщо останній вирішить заснувати свій бізнес у новому місці. Такий розподіл базується на спірному переконанні, що кішки зберігають вірність місцям проживання, а не людям, у той час як собаки зберігають вірність людям, а не місцям проживання. На стадії переговорів між покупцем і продавцем гудвіл визначають шляхом попередніх оцінок з метою встановлення ціни підприємства. Після придбання підприємства гудвіл визначається як різниця між вартістю його придбання (або контрольного пакета його акцій) та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих чистих активів&quo ; на дату придбання (рис. 1). Отже, гудвіл є перевищенням вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих чистих активів, придбаних на дату обмінної операції. Гудвіл, який виникає в результаті придбання підприємства, капіталізується, тобто відображається у складі активів покупця за собівартістю за вирахуванням накопичених амортизації та збитків від зменшення корисності. Рис. 1. Алгоритм визначення гудвілу (негативного гудвілу)Амортизація гудвілу здійснюється протягом терміну його корисного використання, який звичайно не повинен перевищувати двадцяти років з дати первісного визнання. Період амортизації гудвілу визначається покупцем підприємства виходячи з найкращої оцінки періоду, протягом якого очікується надходження до підприємства майбутніх економічних вигод. Визначаючи термін корисного використання гудвілу, слід враховувати, зокрема, такі фактори: а) характер та очікуваний термін функціонування придбаного підприємства; б) стабільність та очікуваний термін існування галузі, до якої належить гудвіл; в) загальнодоступну інформацію про характеристики гудвілу щодо подібних підприємств або галузей і типові життєві цикли подібних підприємств; г) вплив старіння продукту, змін у попиті та інших економічних факторів на придбане підприємство; ґ) очікувану тривалість терміну трудової діяльності ключових працівників (або груп працівників) і можливість іншої групи керівників ефективно управляти придбаним підприємством; д) витрати на експлуатацію або фінансування, необхідні для отримання очікуваних у майбутньому економічних вигод від придбаного підприємства, та спроможність і намір компанії нести такі витрати; є) очікувані дії конкурентів (потенційних конкурентів); ж) період контролю за придбаним підприємством, а також правові норми, що впливають на термін корисного використання.

Період амортизації гудвілу може перевищувати двадцять років лише у рідкісних випадках, коли є переконливе свідчення того, що термін його корисного використання буде більшим за двадцять років. Це може статися, коли гудвіл настільки тісно пов'язаний з ідентифікованим активом (або з групою ідентифікованих активів), що можна обгрунтовано очікувати вигоди для покупця протягом терміну корисної експлуатації активу (або групи ідентифікованих активів). У цьому випадку підприємство амортизує гудвіл протягом якнайкраще оціненого терміну його корисного використання та принаймні шорічно розглядає суму очікуваного відшкодування гудвілу для визначення можливого збитку від зменшення корисності. Для нарахування амортизації гудвілу слід застосовувати прямолінійний метод, якщо немає переконливого свідчення, що інший метод є прийнятнішим. Метод амортизації застосовується послідовно від одного періоду до іншого, доки не відбудеться зміна очікуваної схеми отримання економічних вигод від гудвілу. Період та метод амортизації гудвілу слід переглядати принаймні наприкінці кожного звітного року. Якщо очікуваний термін корисного використання гудвілу суттєво відрізняється від попередніх оцінок, період амортизації слід відповідно змінювати. У разі суттєвої зміни очікуваної схеми надходження економічних вигод від гудвілу слід відповідно змінювати метод амортизації. Такі зміни слід обліковувати як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8. Амортизація гудвілу визнається витратами періоду. При цьому складається бухгалтерський запис: Д-т рахунку &quo ;Витрати на амортизацію гудвілу&quo ; К-т рахунку &quo ;Накопичена амортизація гудвілу&quo ; У США поширений інший підхід, за яким кредитується безпосередньо рахунок гудвілу, тобто: Д-т рахунку &quo ;Витрати на амортизацію гудвілу&quo ; К-т рахунку &quo ;Гудвіл&quo ; Метод обліку придбання Об'єднання підприємств шляхом придбання відображається в обліку покупця із застосуванням методу придбання. Метод придбання означає, що облік придбаного підприємства здійснюється подібно до обліку придбання будь-яких активів. Тому коли придбане підприємство стає дочірнім підприємством покупця, в обліку останнього відображається придбання фінансових інвестицій у дочірнє підприємство. Якщо ж придбане підприємство ліквідується, то за методом придбання покупець повинен з дати придбання: а) включити до Звіту про прибутки та збитки результати діяльності придбаного підприємства; б) визнати в балансі ідентифіковані активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл (або негативний гудвіл), що виникає від придбання. При цьому датою придбання є дата, на яку контроль за чистими активами та діяльністю придбаного підприємства фактично переходить до покупця, і дата, з якої останній починає застосовувати метод придбання.2. Порядок розподілу прибутку між партнерами в товариствіЯк правило, дивіденд – це розподіл корпорацією грошей серед акціонерів. Дивіденди можуть сплачуватись активами, відмінними від грошей, або акціями корпорації. Дивіденди мають бути затверджені Радою директорів корпорації (тобто дивіденди мають бути оголошені) до того часу, як вони можуть бути сплачені.

Власне, термін дивіденд означає найчастіше грошовий дивіденд. Розподіл дивіденду по власних акціях корпорації має назву дивіденду по акціях. Дивіденди, як правило, визначаються у доларах на акцію або як процент від номінальної вартості. Оголошення та сплата грошових дивідендів зменшує активи (гроші) та акціонерний капітал (нерозподілений доход) на загальну суму дивідендів. Ілюстрація 1 ілюструє оголошення та сплату грошових дивідендів. Звернемо увагу на те, що і активи, і акціонерний капітал зменшились на суму грошового дивіденду ($12.400). Інвестор купує акції корпорації, щоб заробити в майбутньому доход від інвестиції, тобто розраховує на надходження грошових коштів через певний час. Це надходження грошових коштів до інвестора здійснюється у два способи: 1) періодично у формі дивідендів по акціях; 2) в момент реалізації акцій. Інвестор гадає, що сума цих надходжень буде більшою за первинну інвестицію в акції. Грошові дивіденди розглядаються інвестором як доход, тобто як доход на інвестицію. Другий спосіб надходження коштів включає повернення інвестиції (від реалізації акцій) і, як правило, виражається у реалізованих прибутках або збитках в залежності від того, як інвестор продає акції: вище або нижче ціни придбання. Суми і частота сплати корпорацією дивідендів впливають на ринкову вартість акцій. Першочерговим фінансовим завданням корпорації є отримання прибутку на ресурси, надані акціонерами і кредиторами. Здатність залучити та утримати ресурси від сьогоднішніх та потенційних інвесторів значною мірою залежить від величини звітного прибутку компанії. Корпорація може залишити доходи для розширення діяльності або сплатити акціонерам дивіденди. Одним з найсуттєвіших питань, з якими стикається Рада директорів корпорації, є те, скільки зароблених коштів необхідно залишити і скільки розподілити серед акціонерів у вигляді щорічних дивідендів. Ілюстрація 1Ілюстрація 1 показує, що грошові дивіденди зменшують і активи (гроші), і акціонерний капітал (нерозподілений доход). Існує дві основні вимоги щодо сплати грошових дивідендів: 1. Достатній нерозподілений доход. Корпорація має накопичити достатню суму нерозподіленого доходу, щоб перекрити суму дивідендів. Закони про корпорацію, як правило, накладають обмеження на грошові дивіденди. Наприклад, закони часто обмежують дивіденди готівкою відносно залишку нерозподіленого доходу. З метою розширення виробництва, багато корпорацій не сплачують більше, ніж 40–60 процентів середньої суми чистого доходу за рік у вигляді дивідендів. 2. Достатня сума готівки. Корпорація мусить мати суму готівки, достатню для сплати дивідендів і задоволення операційних потреб підприємства. Той факт, що рахунок &quo ;Нерозподілений доход&quo ; має велике кредитове сальдо, зовсім не означає, що Рада директорів може оголосити і виплатити дивіденди готівкою. Готівка, зароблена в минулому і відображена на рахунку &quo ;Нерозподілений доход&quo ;, може бути витрачена на створення запасів, придбання операційних активів і/або сплату зобов'язань. Відповідно, не існує необхідного взаємозв'язку між залишками нерозподіленого доходу і залишком готівки на будь-яку дату (просто нерозподілений доход не є готівкою).

З чого й недвозначний висновок: печеніги жили на Дністрі й мали тут свої фортеці. Це підтверджує і сучасна українська топоніміка. У басейні Дністра є потік Печенія (біля Теребовлі на Тернопільщині), селище Печеніжин — у Коломийському районі на Івано-Франківщині, в передгір’ї Карпат, при злитті річок Лючка й Печеніга (басейн Дунаю). Село Печенюги є в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. Селище Печеніги є на Сіверському Дінці в Чугуївському районі на Харківщині. Вважається, що його заснували в XVII ст. переселенці з Опішні (нині Полтавська обл.) на місці давнього кочовища печенігів, які жили в причорноморських степах у IX–XII ст. Тобто назва селища пов’язана з печенігами, як і Печенізьке водосховище на Сіверському Дінці й Печеніжина гора біля Чугуєва, який стоїть на р. Чугівка — обидві назви пов’язують з половецьким ханом Чугою (ТСУ, 273, 390). Факт сусідування печенігів і половців дозволяє припустити спорідненість обох племен. Слід зазначити, що Чугуївський район <57> на Харківщині й Коломийський на Івано-Франківщині одного часу навіть називалися Печенізькими

1. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

2. Процес управління та його основні стадії

3. Товар та його властивості

4. Інтрузивний магматизм та його продукти

5. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

6. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини
7. Столипін та його аграрна реформа в Україні
8. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

9. Аудиторський ризик та його визначення

10. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

11. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

12. Підряд та його види

13. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

14. Поняття права природокористування та його види

15. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

16. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

17. Імператор Олександр Другий та його реформи

18. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

19. Расизм та його прояви на сучасному етапі

20. Романтизм та його значення в мистецтві

21. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

22. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу
23. Види попиту. Поняття товару та його суть
24. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

25. Метод векторів та його застосування

26. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

27. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

28. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

29. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

30. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

31. Лобізм та його регулювання

32. Властивості алюмінію та його сплавів

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

34. Гіперзвук та його властивості

35. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

36. Громадянський фінансовий контроль та його значення

37. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

38. Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні
39. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі
40. Монетаризм та його сучасне застосування

41. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

42. Виробництво та його роль в житті суспільства

43. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

44. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

45. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

46. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

47. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

48. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

49. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

50. Основи побудови обліку праці та її оплати

51. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

52. Економічное районуванне, його суть та значення

53. Національний банк України та особливості його функціонування

54. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
55. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку
56. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

57. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

58. Готельні послуги: документація та облік

59. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

60. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

63. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

64. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

66. Облік основних засобів та руху грошових коштів

67. Облік праці та її оплати

68. Облік та амортизація необоротних активів

69. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

70. Облік та аудиту комерційних банках
71. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
72. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

73. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

74. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

75. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

76. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

77. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

78. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

79. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

80. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее

81. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

82. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

83. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

84. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

85. Трудовий договір та порядок його укладення

86. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
87. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
88. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

89. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

90. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

91. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

92. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

93. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

94. Класифікація персоналу та форми його наймання

95. Суть процесу навчання та засоби його активізації

96. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы

97. Прояви стресу та успішні способи його подолання

98. Суїцид та шляхи його попередження

99. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.