Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості розвитку англійської мови в Індії

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут філології та суспільствознавства Факультет іноземної філології Кафедра англійської мови ДИПЛОМНА РОБОТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ІНДІЇ ГАЛКІНА ІННА ЮРІЇВНА Науковий керівник Бріт Надія Михайлівна Умань-2009 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Англійська мова в мультилінгвальному світі 1.2. Історія розвитку англійської мови в Індії (ІЕ) 1.3 Сучасна лінгвістична ситуація в Індії РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ІНДІЇ (ІЕ) 2.1 Особливості лексичного складу ІЕ 2.2 Граматичні особливості ІЕ 2.3 Особливості використання індійцями англійської мови в США ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Мова - складне суспільне явище, котре існує в людському суспільстві, реальній, повсякденній практичній діяльності людей, які належать до різних територій, а також до різноманітних соціальних і професійних прошарків суспільства і тому характеризується в рамках цієї спільноти певною варіативністю. На фоні зростаючої міжкультурної взаємодії і розширення міжнародних контактів в різних сферах людської діяльності виникає все більша необхідність всебічного вивчення мовного варіювання. Англійська мова - багатогранна і поліфункціональна, вона завжди привертала увагу багатьох лінгвістів. Постійні зміни та розвиток англомовної картини світу стали джерелом актуальних та важливих досліджень у сучасному мовознавстві. Глобалізація на мовному рівні принесла зміни в поширення та взаємовідносини національних мов. АМ швидкими темпами завойовує світ. В мультилінгвальному просторі вона виконує не тільки функції засобу міжнародного спілкування, мови-посередника й мови зв’язку, а й роль мови глобального спілкування. Масштабне зростання авторитету англійської мови спричиняє не тільки позитивні, а й негативні наслідки, які пов’язані з поступовим зникненням деяких мов. Англійська мова в Індії, як трансплантована мова, є виділеною, але не функціональною цілісністю. Вона не формує загальної субваріативної норми через різнонаправленість нормативної орієнтації і має риси британського та американського національних варіантів англійської мови. Англійська мова відіграє важливу роль в суспільно-політичному та культурному житті індійського народу. У зв'язку з отриманням Індією незалежності означилась тенденція витіснення англійської мови (далі AM) із офіційної сфери спілкування, але на сучасному етапі вона продовжує займати міцні позиції в суспільному житті країни. Отримавши статус офіційної, AM широко використовується у міжнародному спілкуванні, в системі вищої освіти і адміністративному управлінні. Дослідження специфіки існування AM як поліетнічної мови в різних соціокумунікативних умовах диктується необхідністю усестороннього осмислення функціонування та еволюції мов колишніх метрополій як в соціолінгвістичному, так і у власне лінгвістичному плані. Поліетнічна мова - це гетерогенне утворення, яке включає цілий ряд варіантів, субваріантів та діалектів. Вони розвиваються в своїх кількісних і якісних характеристиках, шляхом формування норм в різних сферах: морфологічній, синтаксичній .

Індійський варіант англійської мови (далі IE) взятий в цілому, не є функціональною цілісністю. Він має риси британського стандарту AM та національного американського варіанта. Це пояснюється соціальними причинами: відсутністю в індійських учбових закладах навчання стандартній англійській вимові, а також неможливістю безпосереднього контакту з англійцями, мова яких могла б слугувати зразком мовлення. В результаті англійська мова в Індії потрапила під вплив вимовних норм індійських автохтонних мов . На основі аналізу робіт індійських і вітчизняних вчених (К.Л. Ганді, П. Бажана, Л. Лутца, С. Парамера, A.M. Дьякова) можна стверджувати, що своєрідність соціолінгвістичного контексту Індії проявляється в динаміці англомовного компоненту, у виборі мови (автохтонної чи колоніальної) на роль державної, в конкретній мовній політиці країни. Центральне місце в цьому комплексі проблем належить проблемі вибору державної мови. Роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників (Л.Б. Нікольського, A.M. Дьякова, К. Шрідхара, Б. Вайштейна, П.Дасгупти та ін.) засвідчують існування різних думок та підходів щодо цієї проблеми. Є необхідність виділення найбільш релевантних параметрів для вибору мови на роль макро-посередника: високий комунікативний індекс (мови), нейтральність відносно різних верств населення, здатність мови бути справжнім знаряддям національної консолідації та демократизації суспільного життя. Вчені пропонують різні схеми контакту з використанням AM та автохтонних мов для офіційного та повсякденного спілкування. Розгляд потенційних можливостей мови, яка претендує на роль макро-посередника є неможливим без врахування таких функцій як «консолідуюча, роз'єднуюча, символічна та інтеграційна» . Аналіз різних аспектів функціонування колишньої колоніальної мови (англійської) та автохтонних мов країни з урахуванням вищезгаданих параметрів дозволяє зробити висновок про те, що AM не відповідає вимогам мови макропосередника. Саме тому статус IE індійськими, зарубіжними і вітчизняними вченими визначається по-різному, але він найбільше наближений до британського стандарту. Тривалий час трансплантована AM Індії не вивчалась детально. Наукові праці з’явились лише у XX столітті. Вони містять різний лінгвістичний матеріал, який часто носить суперечливий характер. Історію становлення IE досліджували В. Kachru, A. Pe ycook, R. Bailey, М. Ga di, R. Spolsky, D. Pa a ayak, M. Jully, J. Cheshire; проблемами фонетики індоанглійської мови займалися Cook, Sharp, You g, Zi s, Saville- roike, Edwards; особливості лексики висвітлені у працях Richards, Kersey, Clif o , Galloway, та ін.; морфологію та синтаксис вивчали Michelso , Galloway, Wolfram, Wi herspoo , McCar y та ін. Вітчизняні вчені також займались аналізом різних аспектів IE. Найбільший вклад в цю справу зробив О.Є. Семенець, який комплексно досліджував особливості англійської мови в Індії. Окремі питання варіативності і норми в синтаксисі сучасної IE відображені у праці U.K. Власко, а фонетичні і лексико-фразеологічні риси вивчала Ж.П. Плечко. Дієслівні форми AM в Індії характеризувала Н.І. Маслова та ін.

Таким чином, вищезгадані дослідження дають матеріал для подальшого конкретного вивчення різних структурних рівнів IE, аналізу лінгвістичної ситуації в Індії на сучасному етапі. Отже, актуальність роботи зумовлена необхідністю подальшого вивчення історії розвитку англійської мови в Індії, екстралінгвальних факторів і лінгвальних чинників формування англомовної картини світу та мовної картини Індії, лексичних та граматичних особливостей індійської англійської. Об'єктом дослідження є англійська мова в Індії. Предмет дослідження - лексичні та граматичні особливості індійської англійської. Мета дипломної роботи полягає у вивченні історії становлення і розвитку англійської мови в Індії; у з'ясуванні екстралінгвальних факторів, що мали вирішальне значення для формування англомовної картини світу та мовної картини Індії, з урахуванням етнокультурної ситуації; у встановленні характерних рис індійської англійської мови та мови американських індійців, а також аналізу лексичних та граматичних особливостей досліджуваної мови на основі праць відомих лінгвістів (В.Kachru, R. Bailey, J. Cheshire та ін.) Для досягнення поставленої мети необхідно було реалізувати такі завдання: проаналізувати літературу з досліджуваної проблеми; дослідити історію становлення та лінгвістичний статус індійської англійської; здійснити опис особливостей лексики та граматики англійської мови в Індії; дати характеристику мови американських індійців. Методи дослідження - лінгвістичний опис, компаративний аналіз мовних особливостей, порівняльно-зіставний метод, контекстуальний аналіз. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній здійснено спробу узагальнити та систематизувати дані про історію розвитку та особливості лексичного й граматичного складу англійської мови в Індії та дослідити особливості мови американських індійців. Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що одержані результати можуть бути використані для подальшого дослідження та систематизації відомостей про англійську мову в Індії. Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані під час викладання спецкурсів з історії англійської мови та лексикології у вузі, а також проведення факультативів з англійської мови (розділи історії мови та лексикології) у середній загальноосвітній школі. Апробація наукової роботи: Результати дослідження були представлені: на звітній студентській науково-практичній конференції СНТ УДПУ імені Павла Тичини; у публікації у збірнику наукових праць викладачів та студентів УДПУ імені Павла Тичини; на засіданнях наукового гуртка „Актуальні проблеми германської філології”; під час роботи факультативів для учнів 11 класів Уманської гімназії Уманської держадміністрації, де автор проходила педагогічну практику і на замовлення якої виконувалась дипломна робота. Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, 2-х розділів, висновків, бібліографії та 8 додатків. Загальний обсяг роботи 81сторінки. У вступі обґрунтовується доцільність проведення дослідження, викладаються мета і завдання роботи. Розкриваються актуальність, наукова новизна, теоретичне і практичне значення дослідження, формулюються висновки.

Бля Барбадосу необхдно було берегтися сьомого валу. Втер дув збоку, тому я повернув «ґретик» кормою до земл. Псля третього валу я взяв курс на берег. Коли набг п'ятий, я знову розвернув човен так, щоб сьомий вал, який з гуркотом насувався, зустрти носовою частиною. Так потроху я наближався до земл, щоразу повертаючи «ґретик» носом до сьомого валу, який дедал ставав небезпечншим. Рибалки, хоч  помтили мене, проте, мабуть, не усвдомили як слд, хто я  звдки мг припливти вони не догадалися, що з цього боку човен мг припливти тльки вд далеких берегв хнх предкв. Одразу ж мене оточили три човни,  ми почали з рибалками розмову калченою англйською мовою. Тро негренят видерлися до мене на «ґретик». Уперше за все плавання в Атлантиц в мене з'явився екпаж. Мав же я з ними мороку! Негренята нишпорили по всх закутках, зазираючи то туди, то сюди. Один з хлопчакв попросив у мене годинник, але коли пересвдчився, що вн цока ледве чутно, презирливо скривився. Другий страшенно зацкавився шматком мила , здавалося, виявив бажання його з'сти

1. Практикум з стилістики англійської мови

2. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

3. Фразеологія англійської мови

4. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

5. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

6. Граматика англійської мови
7. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
8. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

9. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

10. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

11. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

12. Характеристика й особливості розвитку Київської області

13. Особливості перекладу англійських заперечень

14. Особливості фонологічної системи мови

15. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

16. Особливості розвитку культури Київської Русі

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

17. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

18. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

19. Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини

20. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

21. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

22. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів
23. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
24. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

25. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

26. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

27. Особливості економічного розвитку Київської Русі

28. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

29. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

30. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

31. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

32. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

34. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

35. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

36. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

37. Безособові речення в сучасній англійській мові

38. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
39. Особливості історичного розвитку Молдови
40. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

41. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

42. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

43. Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку

44. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

45. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

46. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

47. Денежно-кредитная политика Банка Англии

48. Государство и право Англии в средние века

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

49. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

50. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

51. Полиция Англии

52. Обучение в Англии

53. Становление категории залога в англ. языке

54. Традиции и праздники Англии
55. Топики по Англ. языку
56. Традиции и праздники Англии

57. Рождество в Англии

58. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

59. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

60. Англия 1945-1993 гг.

61. Поземельное отношение в средневековой Англии и их правовое регулирование

62. Англо-Бурская война

63. Кража - законодательство Англии

64. Реформы образования в России и Англии

Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

65. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

66. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

67. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

68. Банковская система Англии

69. Денежно-кредитная политика Банка Англии

70. Анализ промышленного переворота в Англии
71. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
72. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

73. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIII в.

74. Англия и Нормандия накануне завоевания

75. Путешествие Джерома Горсея из Москвы в Англию с поручением от царя Ивана Грозного

76. История Англии

77. Экономическая ситуация после англо-бурской войны

78. Ход военных действий в Англо-Бурской войне

79. Англия в период реставрации

80. Англия при короле Генрихе VIII Тюдоре

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

81. Англия при Генрихе II

82. Англо-саксонская правовая система

83. Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии

84. Франция и Англия во второй половине средних веков

85. Англия, Германия, Япония в начале XX столетия

86. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя
87. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля
88. Политическая система Англии

89. Слобожанщина - історія розвитку

90. История Англии: Нашествие викингов

91. Англия накануне революции

92. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

93. Революция в Англии. Итоги первой гражданской войны. Борьба за установление республики

94. Отношения СССР с Англией, США и Францией

95. Англія у 1870-1914 роках

96. Политика Англии и Франции

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

97. Національно визвольний рух в Індії

98. Парламентская реформа 1832 года в Англии и ее последствия

99. Революция в Англии. Первая гражданская война


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.