Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯУДК 519.866 (477)МАКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Спеціальність: 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукКозловський Сергій ВолодимировичХмельницький - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович, Вінницький державний технічний університет, завідувач кафедри “Менеджмент та моделювання в економіці”. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ткаченко Іван Семенович, Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри “Економіко-математичні методи і моделі&quo ;; кандидат економічних наук, доцент Лук’яненко Ірина Григорівна, Національний університет “Києво-Могилянська Академія&quo ;, завідувач кафедри “Фінанси&quo ;. Провідна установа: Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики. Захист відбудеться “04&quo ; лютого 2008 року о 10: 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.08 у Технологічному університеті Поділля за адресою: вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Технологічного університету Поділля за адресою: вул. Камўянецька 110, м. Хмельницький, 29016. Автореферат розісланий “03&quo ; січня 2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Скринник Н.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИАктуальність теми. Для України, яка перебуває в умовах економічних реформ, питання прогнозування подій на валютному ринку є особливо актуальним як на макро-, так і на мікрорівні. Без надійного прогнозування валютного курсу неможливо правильно оцінювати результати зовнішньоекономічної діяльності, планувати дохідну та витратну частини бюджету, визначати експортні та імпортні ціни тощо, розробляти ефективну валютну політику, спрямовану на захист економічних інтересів України. Разом з тим, фінансові інститути, органи влади, комерційні структури часто відчувають потребу в отриманні надійної інформації щодо співвідношення курсів валют як в короткостроковому, так і довгостроковому періоді. Причинами такого становища є постійні коливання на світовому валютному ринку, велика кількість чинників, що впливають на курс валюти, та їх невизначеність, відсутність однозначних аналітичних залежностей між вхідними та вихідними параметрами моделей, які використовуються в даний час для прогнозування валютного курсу. Все це визначає значну складність задач, пов’язаних з прогнозуванням курсу національної валюти України. За таких умов рішення, прийняті економістами щодо майбутнього співвідношення курсів валют, часто спираються на власну інтуїцію, досвід, кваліфікацію, думки експертів, прогнози інших аналітиків тощо і тому можуть мати невисокий рівень вірогідності, а значить, високий ступінь ризику.

За певних умов реалізація таких рішень може викликати на макрорівні незапланований перерозподіл валового національного продукту, а на мікрорівні - незаплановані збитки для суб’єктів підприємництва. Водночас, сучасні комп’ютерні технології дають можливість значно підвищити рівень прогнозування складних економічних процесів, в тому числі і прогнозування валютного курсу. Тому як в Україні, так і за її межами не припиняються пошуки в цьому напрямку. Значний внесок в розробку більш ефективних моделей прогнозування економічних процесів внесли такі вчені, як Бакаєв О.О., Бережна О.В., Бесєдін В.Ф., Бондаренко Г.В., Бочарников В.П., Вітлінський В.В., Вовк В.М., Геєць В.М., Глівенко С.В., Глушков В. Є., Горбачук В.М., Гуляницький Л.В., Журавка Ф.О., Калина А.В., Коробова М.В., Корольов О.А., Крючкова І.В., Лукінов I.I., Лук’яненко І.Г., Ляшенко І.М., Ліндерт П., Леттер Т., Михалевич М.В., Панасюк Б.Я., Пашута М.Т., Русаненко І.С., Сергієнко І.В., Ситник В.Ф., Скрипниченко M.I., Соколов М.О., Теліженко О.М., Ткаченко І.С., Трояновський В.М. та інші. Разом з цим, гострота питання прогнозування валютних курсів не зменшилась. Більш того, входження України в європейські структури, загострення конкурентної боротьби на світових фінансових та валютних ринках постійно підвищує вимоги до достовірності зроблених прогнозів. Поява в останній час методів моделювання, які базуються на теорії нечіткої логіки, дозволяє підняти рівень прогнозування валютних курсів на якісно новий щабель. Це дасть змогу значно підсилити ефективність діяльності економістів з прогнозування тих чи інших економічних процесів. В зв’язку з цим дослідження, зроблені дисертантом з зазначеної проблеми, які передбачають застосування новітніх методів моделювання для прогнозування валютних курсів, є актуальними і перспективними. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Основний зміст роботи складають результати досліджень, які проводились дисертантом протягом 1998 - 2007 років під час навчання в магістратурі та аспірантурі відповідно до наукового напрямку кафедри “Менеджмент та моделювання в економіці”, а також за держбюджетною темою № 56-Д-235 “Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на регіональному рівні&quo ; (номер державної реєстрації 0101U004672). Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є побудова макроекономічної моделі прогнозування валютного курсу в Україні на основі теорії нечіткої логіки з застосуванням елементів теорії рефлексивності. Теорія нечіткої логіки дає змогу використовувати для прогнозування стану валютного ринку не тільки кількісні, а й практично необмежену кількість якісних характеристик ринку, заданих нечітко. Теорія рефлексивності повинна підсилити достовірність зроблених прогнозів, оскільки реакції людини на ті чи інші зміни, що трапляються на валютному ринку, пропонується увести до складу вхідних параметрів моделі прогнозування, яка базується на теорії нечіткої логіки. Разом це дозволить створити ефективну модель прогнозування валютного курсу, яка буде працювати в умовах неповної і нечіткої інформації.

Об’єктом дослідження даної дисертаційної роботи є економічний процес формування валютного курсу в Україні. Предметом дослідження є макроекономічне моделювання курсу національної валюти України на основі нечіткої логіки в короткостроковому періоді. Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно вирішити такі задачі: Вивчити та проаналізувати існуючі методи моделювання, які використовуються для прогнозування економічних процесів, визначити сфери і умови застосування цих методів та їх достовірність. З’ясувати сутність та можливість використання теорії нечіткої логіки для прогнозування економічних процесів, вивчити проблеми, які виникають при застосуванні теорії нечіткої логіки для прогнозування валютних курсів за наявності вхідних даних, заданих нечітко. Дослідити можливості використання елементів теорії рефлексивності при побудові моделей прогнозування валютного курсу на основі теорії нечіткої логіки. Виявити та систематизувати залежності рефлексивних дій учасників на валютному ринку. Побудувати систему показників, які впливають на формування курсу національної валюти України, визначити кількісні та якісні чинники, які є найвагомішими при формуванні валютного курсу в Україні, а також вивчити вплив цих чинників на динаміку курсу національної валюти. Удосконалити існуючі критерії вибору методу побудови функцій належності, за допомогою яких формалізуються нечіткі терми, що використовуються для лінгвістичного оцінювання вхідних змінних моделі прогнозування валютного курсу. Розробити математичну модель прогнозування курсу національної валюти на основі теорії нечіткої логіки, налагодити цю модель методом генетичного алгоритму, дослідити можливість використання цієї моделі для прогнозування валютного курсу в Україні. Розробити загальну методику моделювання економічних процесів з застосуванням теорії нечіткої логіки. У процесі дослідження застосовувались такі методи: системний (зокрема при побудові системи чинників формування валютного курсу в Україні), аналізу (зокрема при виборі чинників, що впливають на валютний курс), моделювання (зокрема при дослідженні процесів на валютному ринку), абстрагування (зокрема при конструюванні моделі прогнозування валютного курсу), узагальнення (зокрема при побудові аналітичних виразів критеріїв вибору методу побудови функцій належності), оптимізаційний (зокрема при розробці методів налагодження моделі прогнозування валютного курсу). Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, в яких знайшли своє відображення концепції моделювання економічних процесів і, зокрема валютних курсів. Інформаційною базою є матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Національного банку України, а також експертні дані фахівців, що займаються валютними операціями в Україні. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних і практичних положень поширення методів моделювання, які раніше використовувались переважно для прогнозування технічних процесів, на економічну сферу, зокрема для прогнозування валютних курсів.

Однако кризис разразился лишь в июле 1997 г., когда таиландские власти отказались от привязки бата к доллару и установили плавающий валютный курс. Кризис наступил позднее, чем мы ожидали, так как местные органы кредитно-денежного регулирования продолжали поддерживать свои валюты слишком долго, а международные банки по-прежнему предоставляли кредиты, хотя они должны были ясно видеть угрозу. Запаздывание несомненно способствовало обострению кризиса. Из Таиланда он быстро распространился на Малайзию, Индонезию, Филиппины, Южную Корею и другие страны. Важно, однако, подчеркнуть, что в некоторых других азиатских странах, втянутых в кризис, валюты не были привязаны к доллару. Действительно, курс корейской воны завышен, но это не относится к японской или китайской валютам. Напротив, факторами, ускорившими кризис, как раз стали преимущества, которые Китай имел в конкурентном отношении, и существенное обесценение японской иены. Что же тогда общего между странами, охваченными кризисом? Некоторые утверждают, что проблема состоит в их зависимости от искаженного или незрелого капитализма, который теперь уничижительно именуют «приятельским капитализмом», хотя раньше его превозносили в качестве конфуцианского капитализма или «азиатской модели» капитализма

1. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

2. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

3. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

4. Вплив валютних курсів на економіку України

5. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

6. Международная валютная система и валютный курс
7. Фиксированные валютные курсы
8. Валютный курс и его роль в экономике

9. Реальный валютный курс

10. Декабристський рух та його поширення на Україні

11. Международная торговля и валютный курс

12. Система валютных курсов. Учимся на ошибках Аргентины

13. Валютный курс и инструменты его регулирования

14. Валютный Рынок. Механизм формирования валютного курса

15. Валютный курс и международные расчеты

16. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

17. Валютный рынок и валютный курс

18. Валютный курс и его урегулирование

19. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

20. Валютный курс и его макроэкономическое значение

21. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

22. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
23. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
24. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

25. Архаїчне значення слів у словнику української мови

26. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

27. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

28. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

29. Пилип Орлик та перша Конституція України

30. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

31. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

32. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

34. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

35. Внешнеэкономические связи и валютный курс

36. Теоретические основы валютного курса

37. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

38. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
39. Водні шляхи та повітряний транспорт України
40. Валютний ринок Украіни

41. Валютные курсы и валютная политика государства

42. Валютный курс

43. Валютный курс гривны: некоторые эффекты и ограничения

44. Валютный курс и его роль в экономике

45. Валютный курс и факторы на него влияющие

46. Валютный курс, понятия и характеристика

47. Становлення та розвиток податкової служби України

48. Валютний курс

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

50. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

51. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

52. Валютный курс и его роль в экономике

53. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

54. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі
55. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.
56. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

57. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

58. Виникнення та формування українського етносу

59. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

60. Постмодернізм та українська історична наука

61. Історія держави та права України

62. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

63. Звичаї та обряди на Україні

64. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

66. Поняття, форма та функції Конституції України

67. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

68. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

69. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

70. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
71. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
72. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

73. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

74. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

75. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

76. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

77. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

78. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

79. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

80. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

81. Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" укр

82. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

83. Архетипи та універсалії української ментальності

84. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

85. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

86. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
87. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому
88. Формування та розвиток банківської системи України

89. Банківська система України та проблеми її реформування

90. Валютні ризики: економічна природа та управління

91. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

92. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

93. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

94. Столипін та його аграрна реформа в Україні

95. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

96. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

97. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

98. Географічне положення України

99. Економіко- і політико-географічне положення України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.