Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ 1. Політичні доктрини марксизму-ленінізму 2. Положення марксизько-леніністської концепції політики. 3. Мета марксистсько-леніністської ідеалогії Висновок Список використаних джерел та літератури: ВступРозпочнемо з того, що предметом дослідження ІНДЗ є політична ідеологія марксизму-ленінізму (більшовизму). Відзначимо те, що вчення Карла Маркса та Фрідріха Енгельса виникло наприкінці 40-х років ХІХ століття в Європі. Це був період революцій, національних війн, бурхливого промислового розвитку та загострення класової боротьби. Основна ідея соціально-політичних поглядів Маркса та Енгельса полягала в тому, що в результаті внутрішнього розвитку капіталізму будуть зруйновані вузькі рамки класових та національних відносин, створяться умови для розкріпачення людини. Свобода та всебічний розвиток людини, з погляду засновників марксизму, можливі тільки в асоціації та через асоціацію. Але просування до звільнення людини здійснюється через класову боротьбу і революцію, знищення одного класу іншим, через установлення влади робітничого класу, котра остаточно усуне поділ суспільства на соціальні класи і приведе до однорідного, соціально справедливого суспільства. Проблема визволення людини, формування цілісної, гармонійної, всебічно розвиненої людини - головна ідея Маркса та Енгельса. Уже в своїх ранніх працях Маркс писав про необхідність установлення принципово нового суспільного устрою, який би зробив вихідним моментом розвитку саме людину. Енгельс також у своїх перших творах виступав як послідовний прихильник гуманізму. 1. Політичні доктрини марксизму-ленінізмуМарксизм-ленінізм - самовизначення правлячих ідеологій в країнах соціалізму в 20 столітті. Спочатку подані в персоніфікуючій стилістиці (вчення &quo ;Маркса - Енгельса - Леніна - Сталіна&quo ;, тощо), ці конгломерати ідей під впливом процесів &quo ;подолання культу особи і його наслідків&quo ; почали описуватися як продукт колективного керівництва правлячих партій з акцентованим дистанціюванням від будь-яких ознак харизматичної забарвленості. У структуру марксизму-ленінізму традиційно входили ортодоксальний марксизм, ленінізм і зв'язані вчення регіональних ідеологічних апостолів, що постійно трансформуються на користь еліти, що володарює в той або інший момент. Політичні доктрини марксизму-ленінзму - один із напрямів політичної думки Новітнього Часу. Карл Маркс (1818 - 1883) - німецький філософ, економіст, політичний мислитель, основоположник учення, яке згодом здобуло назву марксизму. Марксові належить фундаментальна чотиритомна праця &quo ;Капітал&quo ;. У &quo ;Маніфесті Комуністичної партії&quo ; (1848 р), написаному К. Марксом і Ф. Енгельсом, першому програмовому документі наукового комунізму обґрунтовувались ідеї щодо диктатури пролетаріату як знаряддя соціалістичного перетворення суспільства, необхідності створення пролетарської партії, висувалася теза про пролетарський інтернаціоналізм. Соціалістичні погляди К. Маркса та Ф. Енгельса значною мірою грунтувалися на класичній німецькій філософії, англійській політекономії, критичному утопічному соціалізмі. У марксизмі розроблено такі стрижневі політичні ідеї: істинне народовладдя можливе тільки за умови подолання приватної власності на засоби виробництва, їх усуспільнення; досягнення в суспільстві цілковитої соціальної справедливості; визначальними в політичному розвитку суспільства є матеріальне виробництво, стан продуктивних сил і виробничих відносин, взаємодія базису й надбудови; головною умовою перемоги революції є диктатура пролетаріату; авангардом робітничого класу має бути комуністична партія; держава - механізм економічно наймогутнішого класу; право - зведена в закон воля панівного класу; комуністична суспільно-економічна формація складається з двох фаз - соціалізму та комунізму; в комуністичному суспільстві не буде приватної власності, експлуатації людини людиною, держава й права поступово відімруть, поступившися громадському управлінню не людьми, а речами й виробничими процесами; на найвищій фазі комуністичної формації людство здійснить стрибок із царства необхідності до царства справжньої свободи, де вільний розвиток кожного стане передумовою вільного розвитку всіх.

Поширювачем і пропагандистом марксизму в Росії був Георгій Плеханов (1856-1918). Однак Г. Плеханов не сприймав деяких стрижневих ідей Маркса, зокрема ідеї диктатури пролетаріату. Послідовніше ідею диктатури пролетаріату теоретично й практично обстоював В. Ленін (Ульянов, 1870-1924) - видатний російський мислитель, засновник та ідеолог однієї з найвпливовіших у новітній теорії політичної думки - ленінізму. Політичні концепції марксизму здобули свій розвиток в теоретичній і практичній діяльності В. Леніна, зокрема в його поглядах на оновлення суспільства через соціалістичну революцію, головним питанням якої є питання про владу; на роль суб'єктивного фактора, на партію робітничого класу; на врахування загальних і специфічних особливостей під час побудови нового суспільства в тій чи тій країні. Загальні уявлення В. Леніна про соціалістичне й комуністичне будівництво не відрізнялися від поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса. Щодо конкретних шляхів і методів будівництва соціалізму, то В. Леніну доводилося враховувати реальні процеси. Після Жовтневої революції 1917 року перед Леніним і партією постала цілком нова проблема: побудувати колективістську економіку та створити соціалістичний уряд. Вирішити ці завдання спроможна була тільки одна інституція - партія. Саме партія здійснила революцію; і саме партія мала створити тепер державне управління. Згідно з Леніним, соціалізм - це влада робітників; робітників має вести партія; партія має бути меншістю; меншість повинна бути найкраще організованою частиною робітничого класу, чим і є комуністична партія. Партія може успішно виконувати свою керівну роль лише за умови, що вона озброєна єдиною теорією. У творах періоду формування марксизму, особливо в &quo ;Маніфесті Комуністичної партії&quo ;, Маркс та Енгельс формулюють розуміння історичного процесу як суспільно-політичної діяльності народних мас, обґрунтовують необхідність заміни капіталізму та переходу до комуністичного суспільства. Тут же дається аналіз шляхів розвитку робітничого класу, його ролі в історії, робиться висновок про необхідність пролетарської революції для соціалістичних перетворень суспільства. У &quo ;Маніфесті&quo ; сформульовано одне з центральних положень соціально-політичної теорії марксизму - ідея диктатури пролетаріату, намічено контури майбутнього суспільства . Після революційних подій у Європі 1848-1851 рр. увага Маркса та Енгельса до соціально-політичної проблематики ще більше посилюється. Виходячи з досвіду буржуазних революцій, а також Паризької Комуни 1871 р., вони розробляють своє вчення про революцію і державу, про роль ідей, мас та особистості в історії. Принципове значення для розуміння соціально-політичної концепції марксизму має праця Маркса &quo ;Критика Готської програми&quo ; (1875), в центрі якої - питання про диктатуру пролетаріату як перехідний період від капіталізму до соціалізму та про дві фази комуністичного суспільства - соціалізм і комунізм . У другій половині XIX ст. марксизм набув значного поширення в багатьох країнах світу, де розгорнувся робітничий рух. Починаючи з 50-х років ідеї марксизму стали популяризувати і в Росії.

Ґрунт для їхнього сприйняття вже був підготовлений революційними демократами та народниками. Особливу роль у поширенні й розвитку марксистської соціально-політичної теорії в кінці XIX - на початку XX ст. відіграв В.І. Ленін (1870-1924). Розробляючи свої організаційно-тактичні ідеї, Ленін використав як досвід європейської соціал-демократії, так і традиції російського визвольного руху, традиції Чернишевського, народників. На перетині історії соціалізму та російської історії виник своєрідний російський варіант марксизму, що відбивав особливості історичного розвитку країни. З теоретичних положень, що характеризували внесок Леніна в соціально-політичну теорію марксизму, необхідно назвати вчення про роль революційної теорії в робітничому русі, про гегемонію пролетаріату в демократичній революції і про революційно-демократичну диктатуру пролетаріату та селянства як перехідну форму влади в період між буржуазно-демократичною і соціалістичною революціями, розкриття революційних можливостей селянства в боротьбі проти капіталізму. Ленін зробив також висновок про можливість перемоги соціалістичної революції спочатку в кількох або навіть в одній країні. Предметом особливого інтересу Леніна було вчення про державу, котрому він присвятив спеціальну працю &quo ;Держава і революція&quo ; . У післяжовтневих працях він багато уваги приділяв визначенню шляхів будівництва соціалізму в колишньому СРСР. Марксизм справив могутній вплив на долю людської цивілізації в XX ст. Але не всі ідеї соціально-політичної концепції марксизму витримали перевірку часом. Історичний розвиток людства привів до таких змін та епохальних зрушень, котрих ця теорія не передбачала. Сталися серйозні зміни в складі суспільних сил, що виборюють соціальний прогрес, у способах здійснення соціальних перетворень. Перестали бути актуальними ідеї конфронтації, революції, збройної боротьби. Нині по-іншому виглядає і сам процес суспільного розвитку. Змінюються уявлення про владу та її носіїв, державу і роль насилля, диктатуру і демократію, уявлення, які раніше складалися під впливом психології протистояння і боротьби. Вони мають бути переглянуті з позицій сучасного етапу світового розвитку, загальнолюдських інтересів. По-новому необхідно оцінити й ленінську теоретичну спадщину. Ленінізм сформувався в період різкого загострення кризи всієї системи капіталізму і пожвавлення через це революційного руху. Таку ситуацію В.І. Ленін та його однодумці сприйняли як канун соціалістичної революції, щодо успіху якої в них не було жодних сумнівів. Незрілість матеріальних передумов для такої революції, низький рівень масової політичної культури Ленін намагався компенсувати активною діяльністю пролетарської партії, котра, на його думку, могла внести в робітничий рух передову соціалістичну свідомість. Зростаюча конфронтація між класами, посилення збройної боротьби породили водночас ідею про неминучість і доцільність використання насилля для здійснення соціалістичних перетворень. Згодом поняття революційного насилля і його носія - диктатури пролетаріату - були абсолютизовані. А це, у свою чергу, призвело до впровадження однобічного класово-партійного підходу до всіх явищ дійсності, особливо до науки і культури, нетерпимості до релігії та інакомислення.

Укранське нацональне вдродження. С. 52 73; Szporluk R. Ukraine: From an Imperial Periphery to a Sovereighn State. 360 Римаренко Ю. Буржуазний нацоналзм та його «теоря» нац. С. 39. 361 Armstrong John A. Ukrainian Nationalism. Englewood Colorado 1990 P. 13. 362 ЛисякРудницький ¶. Нацоналзм. С. 249. 363 Armstrong John A. Op. cit. P. 14. 364 Цкав спостереження з цього приводу див. у кн.: Сосновський М. Дмитро Донцов: полтичний портрет. 365 ЛисякРудницький ¶. Нацоналзм. С. 251 252. 366 Там само. С. 249. 367 Сосновський М. Вказ. праця. С. 169. 368 Walicki Andrzej. Poland Between East and West. Cambridge, MA, 1995. P. 36. 369 Див.: Mace J. Communism and the Dillemas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918 1933. Cambridge, MA, 1983. 370 Докладнше про це див.: Касьянов Г. Незгодн 371 Smith Anthony D. Nationalism and Modernism P. 11. 372 Ibid. p. 13. 373 Ibid. P. 16. 374 Ibid. P. 4. 375 Ibid. P. 5. 376 Ibid. P. 21 21. 377 Лсовий Василь. ¶деологя. Полтичн деолог // Культура, деологя, полтика. С. 74. 378 Там само. С. 74, 75. 379 Smith Anthony D

1. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

2. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

3. Політичні ідеології

4. Популізм як специфічна політична технологія

5. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

6. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
7. Політична географія як складова частина СЕГ
8. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

9. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

10. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

11. Лобізм як явище сучасної політики

12. Політичні права і свободи громадян України

13. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

14. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

15. Нестор Махно: історично-політичний портрет

16. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Політичний режим

18. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

19. Політичний іслам

20. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

21. Суспільно-політична діяльність Костомарова

22. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків
23. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу
24. Держава і політична система суспільства

25. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

26. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

27. Політична система США

28. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

29. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

30. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

31. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

32. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

33. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

34. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

35. Історія України. Соціально-політичні аспекти

36. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

37. Політична і судова система Київської Русі

38. Політична історія Київської Русі
39. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
40. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

41. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

42. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

43. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

44. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

45. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

49. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

50. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

51. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

52. Симон Петлюра – політичний діяч

53. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

54. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США
55. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
56. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

57. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

58. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

59. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

60. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

61. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

62. Книга як поліграфічне видання

63. Вибори та їх роль у політичному житті України

64. Етапи розвитку політичної думи в Україні

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Ідейно-політичні течії в Україні

66. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

67. Лобізм в політиці

68. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

69. Основні політичні течії

70. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
71. Політичні партії в Україні та їх основні типи
72. Політичні погляди і діяльність Платона

73. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

74. Політичні режими

75. Політичні технології

76. Розвиток політичної думки України

77. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

78. Становлення української політичної думки

79. Суспільна думка та політична філософія

80. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

82. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

83. Формування етосфери в політичному житті суспільства

84. Центристські партії в політичній системі сучасної України

85. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

86. Політична влада
87. Політична влада
88. Політична географія і геополітика

89. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

90. Політична еліта, лідерство і демократія

91. Політична культура

92. Політична опозиція в Україні

93. Політична система Індонезії

94. Політичне лідерство

95. Політичне лідерство

96. Політичне прогнозування

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

97. Політичний PR

98. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

99. Політичний портрет О.Г. Лукашенко


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.