Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік активної частини балансу підприємства

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗМІСТ ВСТУП І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ФОРМИ, СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.2. НОРМАТИВНА ТА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ІІ. ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 2.1. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «SKF-УКРАЇНА» 2.2. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК 2.3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ 2.4. СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК 2.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ (КОНТРОЛЮ) МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА 3.2. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ вступ При здійсненні господарської діяльності у розпорядженні підприємства знаходяться різні види майна в матеріальній та нематеріальній формах. За економічним змістом майно як активи підприємства поділяють на необоротні та оборотні активи. Жодне підприємство не може існувати без засобів виробництва, запасів чи грошових коштів, так само, як і без дебіторської заборгованості, авансів, що видаються на господарські потреби тощо. Система бухгалтерського обліку, яка існувала до недавнього часу в нашій країні, була створена зусиллями багатьох поколінь вчених і практиків. Не можна сказати, що вона цілком себе виправдала, але на час свого існування вона досить непогано виконувала поставлені перед нею завдання. Проте в даний час у залежності від організаційно-правової форми власності на території України діють різноманітні види підприємств, що з’явилися в процесі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин. Тому виникла необхідність адаптувати бухгалтерський облік і звітність до вимог перехідного періоду і міжнародної інтеграції української економіки. Такого роду необхідність призвела до перетворення всього обліку в більш оперативну, необтяжену громіздкими регістрами, інформаційно-управлінську і доступну в застосуванні систему. Істотним змінам піддаються теоретичні і методологічні основи теорії бухгалтерського обліку, як от: зміст і визначення предмета бухгалтерського обліку, його об’єкти, основні задачі, вимоги і принципи. У таких умовах вивчення правил, принципів та закономірностей бухгалтерського обліку уявляється надзвичайно важливим. І, природно, на перше місце виходить категорія, без якої принципово неможливо здійснювати будь-яку господарську діяльність – активи. Наше завдання – дослідити облік основних груп активів підприємства. Актуальність роботи зумовлює її завдання – вивчити: документи, які засвідчують надходження, внутрішнє переміщення та вибуття активів; порядок аналітичного та синтетичного обліку руху активів; субрахунки матеріальних активів; можливості удосконалення обліку матеріальних активів засобами ЕОМ; порядок проведення інвентаризації активів; поняття та порядок зносу та амортизації основних засобів та інших необоротних активів тощо. Метою роботи є вивчення обліку активів на матеріалах реального існуючого підприємства.

Предметом дослідження є рахунки бухгалтерського обліку, які обліковують матеріальні активи. Об’єктами дослідження є матеріальні активи промислового підприємства ВАТ «SKF-Україна». І. ТЕОРЕТИЧНІ аспекти обліку МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.1. Економічна суть, форми, структура, класифікація матеріальних активів підприємства Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Наявні активи (потенціал) підприємства відображаються в його балансі. За призначенням активи виробничого підприємства поділяють на окремі об'єкти (рис. 1.1) . Рис. 1.1. Класифікація активів підприємства Підприємство отримує активи шляхом їх придбання або виробництва, контролює та одержує майбутні вигоди, які очікується одержати від використання цих ресурсів. Кожен із активів сприяє надходженню економічних вигод на підприємство. Необоротні активи підприємства поділяють на: 1. Нематеріальні активи – права на об'єкти промислової та інтелектуальної власності. На підприємстві наводяться окремо первісна та залишкова вартості нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю та сумою зносу. 2. Незавершене будівництво – витрати за оцінкою на календарну дату на незавершене будівництво (разом з устаткуванням для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва. 3. Основні засоби – сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері. 4. Довгострокові фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент через участь у капіталі. Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора. 5. Довгострокова дебіторська заборгованість – заборгованість підприємству фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців від дати її нарахування. 6. Відстрочені податкові активи – податки (нараховані, сплачені), що підлягають відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. 7. Інші необоротні активи – необоротні активи від розстрочки зобов'язань перед підприємством. Оборотні активи – грошові кошти та їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом не більше як дванадцяти місяців від дати балансу. До різновидностей оборотних активів належать: 1. Запаси 1.1. Виробничі запаси – запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу, які входять до складу виготовлюваної продукції чи є необхідними компонентами при її виготовленні.

Напівфабрикати – це продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. 1.2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі – дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибраковані з основного стада для реалізації, та молодняк тварин. 1.3. Незавершене виробництво – витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги) на календарну дату. 1.4. Готова продукція – запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками й відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, є незавершеним виробництвом. 1.5. Товари – продукція, яка придбана підприємством для наступного продажу. 2. Кошти, розрахунки та інші активи 2.1. Векселі одержані – заборгованість (боргові зобов'язання) покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями (борговими розписками). 2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). До активів входить чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. 2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. 2.4. Дебіторська заборгованість за виданими авансами – аванси, надані іншим підприємствам у рахунок наступних надходжень активів. 2.5. Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів – нараховані дивіденди, проценти, роялті тощо, що підлягають надходженню. 2.6. Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків. 2.7. Інша поточна дебіторська заборгованість – заборгованість працівників підприємства з інших операцій, наприклад, за товари, придбані в кредит, або за отримані від підприємства позики. 2.8. Поточні фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, котрі є еквівалентами грошових коштів). 2.9. Грошові кошти та їхні еквіваленти – кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів у національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, входять до складу необоротних активів. 2.10. Інші оборотні активи – оборотні активи як зобов'язання перед підприємством за його майно. 2.11. Витрати майбутніх періодів – витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. До витрат майбутніх періодів належать витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, освоєнням нових виробництв та агрегатів, сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, підписка на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Інвестиційна активність підприємства

2. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

3. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

4. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

5. Облік основних засобів підприємства

6. Організація облікової політики підприємства
7. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
8. Формування облікової політики підприємства

9. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

10. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

11. Інформаційні системи і технології підприємства

12. Планування діяльності підприємства

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

14. Корпоративні підприємства

15. Планування діяльності підприємства

16. Фінанси підприємства

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

17. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

18. Формування основних фондів підприємства

19. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

20. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

21. Оцінка фінансового стану підприємства

22. Персонал підприємства
23. Рентабельність підприємства
24. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

25. Управління утворенням прибутку підприємства

26. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

27. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

28. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

29. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

30. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

31. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

32. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація і методика аудиту доходів підприємства

37. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

38. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
39. Попередній фінансовий аналіз підприємства
40. Способы регулирования активных статей баланса

41. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

42. Аудит підприємства

43. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

44. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

45. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

46. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

47. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

48. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

49. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

50. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

51. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

52. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

53. Асортиментна політика підприємства

54. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
55. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
56. Непрямі податки підприємства

57. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

58. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

59. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

60. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

61. Розробка маркетингової стратегії підприємства

62. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

63. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

64. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

65. Ціноутворення та цінова політика підприємства

66. Збутові стратегії підприємства

67. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

68. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

69. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

70. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
71. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
72. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

73. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

74. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

75. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

76. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

77. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

78. Мотивація робітників промислового підприємства

79. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

80. Операційна система підприємства

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Організаційна структура підприємства

82. Організація діяльності підприємства

83. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

84. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

85. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

86. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
87. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
88. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

89. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

90. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

91. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

92. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

93. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

94. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

95. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

96. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

98. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

99. Аналіз використання чистого прибутку підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.