Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва Курсова робота з предмету розміщення продуктивних сил Підготувала студентка 1-го курсу факультету “Облік та аудит” групи БД-101 залікова книжка №16 Міжгалузевий інститут управління Кафедра менеджменту і інформаційних технологій Київ - 2001 Вступ Науково-технічний прогрес – еволюційний і поступовий розвиток науки і техніки. Довгий час наука і техніка розвивались відокремлено. Їх зближення почалося при мануфактурному виробництві, а завершилося під час першої промислової революції кінця XVIII – початку XIX ст.ст. До цього матеріальне виробництво розвивалось здебільшого завдяки нагромадженню емпіричного досвіду. Паралельно йшов поступовий прогрес наукових знань про природу. Крупне машинне виробництво стало визначатись перш за все прогресом науки і відкрило великі можливості для її технологічного застосування. Тим самим наука і техніка стали органічно пов’язаними, взаємостимулюючи розвиток. Революційний етап НТП починається з середини 50-х років ХХ ст. і отримав назву НТР (науково-технічна революція). Наука при цьому перетворюється у безпосередню продуктивну силу, постійно революціонізуючи розвиток техніки. Характерною рисою сучасного науково-технічного прогресу є те, що він охопив всі сторони життєдіяльності суспільства. 1. Сутність виробництва. 1.1.Загальні форми економічного життя. Осмислення сучасних економічних проблем через призму світового досвіду становлення, розвитку товарного виробництва і ринкових відносин має суттєве значення для теорії і практики ринкової трансформації економіки України. Суспільство знає два основних типи організації економіки: натуральне го сподарство і товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання: натуральна і товарна. Історично першим типом економічної організації суспільного виробництва, який панував протягом тривалого часу, було натуральне господарство, за якого продукти праці як результат виробництва використовувались для задоволення особистих потреб безпосередніх виробників і членів їх родин, тобто для використання в межах господарської одиниці – роду, племені, патріархальної сім’ї, общини тощо як різновидів. В основному натуральну форму господарювання мали й великі маєтки традиційного типу. Натуральне господарство характерізувалося суспільним поділом праці в зародковому стані, замкнутістю організаційно-економічних зв’язків, роз’єднаністю, відірваністю господарюючих суб’єктів один від одного, примітивною технікою та технологією виробництва, малопродуктивною ручною працею. Тому прогрес у розвитку продуктивних сил і суспільства був дуже повільним. Усі зв’язки натурального господарства обумовлені лише особливостями процесу праці та виконання тих чи інших операцій у тісних межах окремих господарських одиниць. При цьому робоча сила позбавлена мобільності, вона виробничо та теріторіально закріплена. В натуральному господарстві виробничі відносини виявляються в нематеріалізованому вигляді як прямі відносини між учасниками створення благ. Продукти праці розподіляються безпосередньо. Вони без участі ринку надходять в особисте й виробниче споживання.

З розвитком продуктивних сил натуральне господарство стає перешкодою соціально-економічному прогресу. Властиві йому господарська замкнутість, примітивність, відособленість, патріархальність, слабкість внутрішніх стимулів розвитку не відповідають потребам обміну продукцією між виробниками, який все більше поширюється у зв’язку з зростанням продуктивності праці. Всезростаючий вплив на суспільне виробництво товарних зв’язків в епоху пізнього Середньовіччя вже можна назвати революційним. Натуральне господарство перестало бути пануючим типом суспільного виробництва, відбувся перехід до загального товарного господарства. Однак це ще не означало повного зникнення натурального господарства. Воно ще й сьогодні розповсюджене в країнах, що розвиваються. В середині ХХ ст. в їх натуральному і напівнатуральному виробництві було зайнято 50 – 60 відсотків населення. Деякі його прояви мають місце і в умовах розвинутої економіки (наприклад, натуральне підсобне господарство). В несприятливих для суспільства умовах (наприклад, війна, політика автаркії тощо) може з’явитися тенденція до натуралізації виробництва. 1.2.Умови виникнення та еволюція товарного виробництва. Першою необхідною умовою для виникнення товарного виробництва є суспільний поділ праці, в результаті якого проявляється необхідність обмінювати продукти, виготовлені у різних видах виробництва. Історично першим великим суспільним поділом праці був поділ між тваринництвом і землеробством. Але одного суспільного поділу праці для того, щоб виробництво стало товаром, ще недостатньо. Необхідно щоб суспільний поділ праці був доповнений правом індивідуального привласнення результатів праці та розпорядження ними. Тобто повинна мати місце економічна відособленість товаровиробників. Економічна відособленість товаровиробників – це таке становище, за якого вони самостійно вирішують питання господарської діяльності: що виробляти, якими засобами, які ресурси використовувати тощо. Вона передбачає самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння нею, її відчуження і використання відповідно до власних інтересів. Тому економічне відособлення не віддільне від власності на засоби виробництва і вироблювану продукцію. Товарне виробництво рабовласницького суспільства. Товарне виробництво ще в первісній общині досягає розвитку рабовласницького суспільства. Об’єктивні умови розвитку суспільства поступово розкривали кордони натурального виробництва, втягуючи його в нові економічні зв’язки, які набували товарної форми. З розширенням товарних відносин збільшувалася праця та витрати зі збутом товарів. Все це в кінці кінців привело до того, що в середовище товаровиробників почали виділятися особи, які взяли на себе посередництво в збуті. Так в рабовласницькому виробництві виникає купецький капітал. З появою класу купців, які займалися лише торгівлею, відбувся третій великий суспільний поділ праці. Товарне виробництво в феодальному суспільстві. Розпад рабовласницького ладу й перехід суспільства до феодалізму на перших порах дещо загальмував розвиток товарно-грошових відносин і цим самим затримав процес витіснення натурального господарства.

Проте економічний процес товарних відносин вже зупинити було неможливо, особливо ці процеси поширювались в результаті переходу у взаємовідносини між феодалами та кріпосними селянами. Торгівельні зв’язки між селом і містом, між різними країнами поступово стають більш широкими та більш регульованими. Спільний поштовх в розвитку торгівлі був даний великими географічними відкриттями (Америка, Індія). Феодальна організація ремісничого виробництва в формі цехового ладу, його суворою регламентацією обсягу та технологї виробництва і послідовного прогресу техніки виробництва збільшення обсягів товарної продукції - все це обмежувало можливості значного і послідовного прогресу. Виникає потреба в ліквідації феодальних виробничих відносин і заміни їх новими, які б відповідали рівню і характеру зростаючих продуктивних сил. Висновки: товарне виробництво, ринок існували не завжди, вони виникають лише на певному етапі розвитку людського суспільства; товарне виробництво, ринок не є породженням капіталістичного ладу. Вони виникли задовго до нього, зародились та існували в первісному, рабовласницькому та феодальному суспільствах; товарне виробництво, ринок самі по собі не породжують капіталістичних відносин. Для цього необхідні певні додаткові умов 2. Характеристика товарного виробництва. 2.1. Загальні ознаки та типи товарного господарства. Основні загальні ознаки товарного виробництва не залежать від специфіки економічної системи. До них належать: суспільний поділ праці; економічна відособленість виробників; еквівалентність відносин; ринковий зв’язок між виробниками та споживачами; визнання суспільного характеру праці через ринок; здійснення економічних процесів у товарно-грошових формах шляхом купівлі-продажу; виробництво для обміну і в розрахунку на вигоду; конкуренція. Серед них також відкритість систем відносин, існування таких категорій як товар, вартість, мінова вартість тощо, і законів товарного виробництва та обігу. Ці ознаки мають такий самий об’єктивний характер, як і товарне виробництво та обіг. Специфіка товарного виробництва насамперед пов’язана з існуванням різних його типів. По-перше, товарне виробництво поділяється на просте і підприємницьке (тобто розвинене, розширене). Просте товарне виробництво грунтується на особистій праці власників засобів виробництва і є вихідною формою товарного виробництва. Воно невелике за своїм обсягом, характерізується безпосереднім і добровільним поєднанням виробника з засобами виробництва, відсутністю купівлі-продажу робочої сили як товару. В товарній формі виступають лише речові фактори виробництва та готова продукція. Просте й підприємницьке товарне виробництво має як спільні риси, так і суттєві відмінності. Спільним є те, що вони існують за умови панування приватної власності на засоби виробництва, ринкової форми зв’язку між виробниками і споживачами, конкуренції між товаровиробниками тощо. Відмінності полягають у тому, що при простому товарному виробництві виробник і власник засобів виробництва і продуктів праці – це одна особа, тоді як при підприємницькому виробництві виробник відокремлений від засобів виробництва і продуктів праці.

На словах трактуться важку промисловсть як «основу розвитку всх галузей соцяльно економки, змцнення обороноздатности батьквщини, полпшення добробуту народу». Та на дл для большевикв виршальним е значення важко промисловости у пднесенн млтарного потенцялу, а про полпшення добробуту народу говориться тльки для пропаAанди й декорац. За даними Хрущова промислове виробництво СССР збльшилось на 26 рокв, вд 1929 до 1955 р., з 100 на 2049 вдсоткв, тобто понад 20-кратно. Натомсть вн навть не пробував зставляти циферних даних щодо зросту забезпечення населення хоч би найважлившими продуктами споживання за той самий перод. Бо ж вдомо, що пд багатьома оглядами недостатки  злидн населення СССР стали б ще бльш, нж до 1929 р. Якщо б большевики розбудовували важку промисловсть для створення основи розвитку всх галузей економки, тод вони дбали б про пднесення цих нших галузей до рвня досягненого вже важкою промисловстю, принаймн етапами  якоюсь мрою. Тим часом правилом хнього господарського плянування стало послдовне форсування важко промисловости в пар з таким же послдовним упослдженням виробництва продуктв широкого споживання

1. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

2. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

3. Методи науково-педагогічних досліджень

4. Основи наукових досліджень

5. Організація і структура наукових досліджень

6. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
7. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників
8. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

9. Педагогічний експеримент як метод дослідження

10. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

11. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

12. Дослідження харчування

13. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

14. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

15. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

16. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

17. Метеорологічні дослідження

18. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

19. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

20. Палеоантропологічнi дослідження

21. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

22. Методика гідрогеологічних досліджень
23. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)
24. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

25. Теорія і методологія дослідження управління

26. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

27. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

28. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

29. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

30. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

31. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

32. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Дослідження методів чисельного інтегрування

34. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

35. Дослідження чисельних методів інтегрування

36. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

37. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

38. Медичні дослідження Герофіла
39. Дослідження активних фільтрів
40. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

41. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

42. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

43. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

44. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

45. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

46. Маркетингове дослідження

47. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

48. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Маркетингові дослідження

50. Маркетингові дослідження з використанням анкети

51. Маркетингові дослідження на підприємстві

52. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

53. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

54. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів
55. Дослідження асортименту пральних машин
56. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

57. Дослідження поведінки споживачів

58. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

59. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

60. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

61. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

62. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

63. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

64. Методи психофізіологічних досліджень

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

65. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

66. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

67. Променеве дослідження травної системи

68. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

69. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

70. Променеве дослідження щитоподібної залози
71. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)
72. Дослідження ділової кар’єри менеджера

73. Дослідження мотивації на досягнення

74. Методи дослідження затрат робочого часу

75. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

76. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

77. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

78. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

79. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

80. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

81. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

82. Предмет дослідження соціальної психології

83. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

84. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

85. Дослідження тривожності п’ятикласників

86. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
87. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
88. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

89. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

90. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

91. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

92. Програма соціологічного дослідження

93. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

94. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

95. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

96. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

97. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

98. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

99. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

100. Дослідження динаміки розвитку силових показників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.