Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Педагогічний коледж Львівський національний університет імені Івана Франка Випускна курсова робота Мистецтво як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка Виконала: студентка групи ДШС-41 спеціальності «Соціальна педагогіка» Кренців Мирослава Любомирівна Керівник роботи: викладач фахових дисциплін спеціальності «Соціальна педагогіка» Мовчан Оксана Петрівна Львів – 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Соціально-психологічна сутність мистецтва, як значного фактору впливу на становлення особистості в підлітковому віці Поняття мистецтва, його соціальні функції та різновиди Мистецтво як катарсис Спілкування з мистецтвом як засіб соціалізації підростаючого покоління Розділ 2. Мистецтво як важливий засіб в соціально-педагогічній роботі 2.1 Використання різних видів мистецтва в діяльності соціального педагога 2.2 Театральне мистецтво як одна з форм розвитку особистості підлітка Розділ 3 Дослідження ціннісних орієнтацій старшокласників 3.1 Вихідні дані дослідження 3.2 Опис проведеного дослідження 3.3 Аналіз результатів дослідження Висновок Список літератури Додатки Вступ На протязі історичного розвитку людства мистецтво посідало одне з провідних місць у системі формування особистості людини. Його розглядали як частину світу, як певний духовний засіб пізнання навколишньої дійсності. Власне всім різновидам мистецтва надавали цілющого значення, вважали, що за його допомогою людина “очищає” своє тіло та душу. На сучасному етапі розвитку суспільства молода людина стикається у процесі життєдіяльності з різноманітними чинниками, що здійснюють негативний вплив на формування особистості. Суспільство, де етично-моральні норми, цінності втратили своє значення, а на перший план виступають псевдо норми, потребує особливого засобу формування свідомості у молодого покоління. Саме багатогранність мистецтва, невичерпність його можливостей відкриває новий шлях до генерації гармонійної особистості. Розкриття внутрішнього світу людини через її творчість виступає на сьогоднішній день основним пріоритетом, ціллю, митою життя в ідеалі багатьох людей. Питання вивчення особливостей взаємозв’язку “особистість - мистецтво” зустрічається ще у філософських поглядах Платона. Вивченням даного питання займалися Фіхте, Шопенгауер, Шеллінг, Ліне, Фереро та В. Соловйов. Мистецтво на сьогоднішній період стає одним із засобів самореалізації особистості та способом вирішення життєвих труднощів сучасної людини. Його роль у вихованні підростаючого покоління неухильно зростає, оскільки протидіяти явищам бездуховності, аморальності можна лише шляхом формування усвідомлення важливості та пріоритету загальнолюдських цінностей, вдосконалення творчого потенціалу, прагнення до пізнання. Метою даної роботи є дослідити вплив мистецьких засобів на становлення особистості в підлітковому віці. Об’єктом дослідження є особистість підлітка, а предметом – система ціннісних орієнтацій, що формується під дією мистецтва в підлітковому віці. Таким чином, доцільно поставити такі завдання: розглянути сутність мистецтва та проаналізувати його соціальні функції; охарактеризувати різновиди мистецтва; здійснити аналіз концептуального підходу до мистецтва як катарсису; проаналізувати значення використання мистецтва в діяльності соціального педагога в роботі із підростаючим поколінням; виявити вплив мистецьких засобів на становлення ціннісних орієнтацій в підлітковому віці; Гіпотеза дослідження: ймовірно, що мистецтво здійснює вагомий вплив на становлення ціннісних орієнтацій в особистості підлітка; При проведенні дослідженні використали такі емпіричні методи: опитувальник, тренінгові заняття і спостереження, а також використовували методи опрацювання інформації: синтез, порівняння, аналіз, індукція.

Дослідження проводили за допомогою опитувальника “Ціннісні орієнтації” М. Рокича та двох тренінгових занять. Дане дослідження проводилося у Львівській загальноосвітній школі №1 в 10 – А класі. Кількість респондентів дослідження становить 24 учнів віком 15 – 16 років. Розділ 1. Соціально-психологічна сутність мистецтва, як значного фактору впливу на становлення особистості в підлітковому віці 1.1 Поняття мистецтва, його соціальні функції та різновиди Мистецтво - це суспільна техніка почуття, знаряддя суспільства, за допомогою якого воно залучає в коло соціального життя саме інтимні і саме особисті сторони людини . Мистецтво є формою відображення культури, воно намагається відтворити ряд життєвих явищ, подій, історію суспільства. Тому мистецтво робить вплив не тільки на почуття індивіда, а й на його волю, сприйняття оточуючого світу. Мистецтво становить стрижень духовної культури, є колективною пам’яттю людства, яка здійснює зв'язок поколінь, різних народів та культур. Воно ціннісно орієнтує людину в світі, розвиває у неї творчий дух, пробуджує у людині творця. Ряд дослідників визначають різну кількість функцій мистецтва, але, незалежно від кількості, всі ці функції взаємопов’язані, доповнюють одна одну і становлять цілісне явище. Отже мистецтво виконує такі функції: Суспільно-перетворююча та компенсаторська, які проявляються як ідейно-естетичний вплив на людей (завдяки цій здатності мистецтво залучає людей до цілеспрямованої діяльності, що змінює суспільство, спонукає його до розвитку, зокрема пробуджується активність кожного індивіда створювати самого себе, прагнення до само зміни і саморозвитку); Пізнавально-еврестична функція розглядає мистецтво як знання та просвіта (мистецтво пізнає дійсність відносно людини, в усьому багатстві форм, що сприймається людською чуттєвістю; також воно виступає засобом просвіти, передачі досвіду, фактів життя, засобом навчання, передачі навичок мислення і узагальнення системи поглядів); Художньо-концептуальна функція дозволяє побачити у художньому творінні уявлення митця про світ у цілому, людину та її місце у світі; Функція передбачення має свій прояв у тому, що мистецтво здатне прогнозувати майбутнє, воно співвідноситься з людською інтуїцією, яка здійснює стрибок через розриви інформації, однак набагато важливішим є соціальні передбачення, прогнози щодо майбутнього людини та суспільства; Інформативна та комунікативна функції полягають в тому, що твір мистецтва містить у собі певне повідомлення, інформацію, яка є доступна тільки певному колу людей (мистецтво об’єднує людей, спонукає їх до взаємодії, спілкування, обміном знаннями та культурними досягненнями); Виховна функція дає змогу мистецтву впливати на склад думок та почуттів людини в цілому (мистецтво постає як катарсис формування цілісної особистості). Сугестивна функція полягає у тому, що мистецтво здатне навіювати певний склад думок та почуттів (емоційний вплив мистецтва діє безпосередньо, прямо на почуття того, хто сприймає, ця якість має найбільшу силу, яка спроможна впливати на особистість, вдосконалюючи чи руйнуючи її); Естетична функція сприяє формуванню естетичного смаку, здібностей, цінностей та потреб людини, мистецтво ціннісно орієнтує людину в світі, розвиває у неї творчий дух; Гедоністична функція має прояв у тому, що мистецтво – сфера свободи й майстерності, які несуть насолоду .

Мистецтво – невід’ємна частина життя людини та суспільства. Воно відбиває життя в його цілісності, повноти та загальнолюдській значущості, у тому, що цікаво кожній людині. Багатоманітність видів мистецтва дає можливість естетично освоювати світ у всій його складності і багатстві. Немає головних і другорядних видів мистецтва, кожний з них має свої особливості та переваги, по різному виражає сутність життя людини. Отже вид мистецтва - це реальні форми художньо-творчої діяльності, що різняться, способом втілення художнього змісту, специфікою творення художнього образу . Зупинимось на короткій характеристиці деяких з них. Декоративно-прикладне мистецтво (лат. decoro – прикрашаю) є національним за своєю природою, воно народжується із звичаїв, навичок, вірувань народу та безпосередньо наближається до його виробничої діяльності, його побуту . Цей вид мистецтва – один із найдавніших видів художньої творчості, який є невичерпним джерелом формування моральних якостей, громадських рис, національної свідомості, пробудження творчої активності у особистості. Архітектура (грец. аrchi ec o – будівничий) – це мистецтво проектувати і будувати будинки та інші споруди, що створюють матеріально організоване середовище, необхідне людям для їхньої життєдіяльності . Цей вид мистецтва відображає устрій життя суспільства, рівень його матеріального та духовного розвитку. Мета цього виду мистецтва - формування дійсності за законами краси при спорудженні будівель, що задовольняють потреби людини. Архітектура створює утилітарно-художній світ, відмежований від природи, такий, що протистоїть стихіям і дозволяє людям використовувати цей &quo ;олюднений простір&quo ; у відповідності з їх потребами і можливостями. Скульптура (лат. sculpo – вирізаю) – це вид мистецтва, в якому образи дійсності відтворюються в пластичних, об’ємно-просторових формах при використанні різних матеріалів . У сприйнятті скульптурних творів бере участь усе тіло людини, а не тільки очі. Людина відчуває м’язове напруження, розумом сприймає близький стан, відчуває схоже напруження душі, кращий спосіб сприйняття скульптури – спроба провести по її силуету рукою. Графіка – це вид мистецтва, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає “пишу, дряпаю, малюю” . Графіку можна вважати основою всіх образотворчих мистецтв. Їй притаманні такі риси: високий ступінь умовності зображення, лаконізм, загостреність образів, сконцентрованість засобів виразності, імпровізації, ефект незакінченості, який примушує довершити процес творення художнього образу у своїй уяві. Живопис, як вид мистецтва, здатний відтворити видиму реальність за допомогою кольору на поверхні. Психологи уподібнюють вплив живопису на людину впливу музики, оскільки в ньому відтворюється в одній миттєвості усе людське життя в усьому блиску кольору. Музика ж завжди визнавалася надзвичайним видом мистецтва. З давнини використовується цілющість музики не тільки для духовного здоров’я, але й для фізичного та психічного. Терапевтичну властивість музики підкреслюють і психологи, стверджуючи, що за допомогою певної мелодії можна спонукати певного емоційного стану людини.

Таким чином, до змсту судово промови обов'язково входять т елементи, як утворюють предмет. Одначе слд мати на уваз, що на змст форму судово промови великий вплив мають характер обсяг справи, особа ритора, судова аудиторя. Особа промовця судова аудиторя визначають певну побудову виклад судово промови. Як нема однакових справ людей, так не може бути однакових судових промов. Вльне володння формами судово промови мистецтво, яке, як всяке нше мистецтво, може набути у деяких риторв трафарету. Головними в судовй промов  змст думки ритора. 2.2. Види судових промов В судовому засданн при розгляд кримнальних, цивльних, адмнстративних, господарських справ можна видлити так види судових промов: 1. Обвинувальна промова прокурора в кримнальних справах в суд першо нстанц. 2. Промова прокурора в кримнальнй справ при вдмов вд обвинувачення в суд першо нстанц. 3. Захисна промова адвоката в кримнальнй справ в суд першо нстанц. 4. Промова адвоката представника потерплого, цивльного позивача цивльного вдповдача. 5.P Самозахисна промова пдсудного. 6

1. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

2. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

3. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

4. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

5. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

6. Мистецтво як складова духовної культури суспільства
7. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"
8. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

9. Формування особистості в сучасному світі

10. Формування особистості в молодшому шкільному віці

11. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

12. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

13. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

14. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

15. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

16. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Приватизація як засіб припинення державної власності

18. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

19. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

20. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

21. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

22. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові
23. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави
24. Обробка деревини – як вид мистецтва

25. Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

26. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

27. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

28. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

29. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

30. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

31. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

32. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

34. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

35. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

36. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

37. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

38. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
39. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
40. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

41. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

42. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

43. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

44. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

45. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

46. Насилля як засіб влади

47. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

48. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

50. Насильство як засіб домінування й панування

51. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

52. Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

53. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

54. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
55. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
56. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)

57. Видавництво "Мистецтво"

58. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

59. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

60. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

61. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

62. Виникнення та формування українського етносу

63. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

64. Формування рок- культури

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

66. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

67. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

68. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

69. Планування як функція менеджменту

70. Відображення питань автоматизації формування фондів
71. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
72. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

73. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

74. Шляхи формування правової держави в Україні

75. Туриз як галузь світового господарства

76. Необережність як форма вини

77. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

78. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

79. Вплив російської кризи на економіку України

80. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Формування прибутку промислового підприємництва

82. Юридичні особи як суб

83. Булгаков Яков Иванович

84. Брюс Яков Вилимович

85. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

86. Яков Перельман: штрихи к портрету
87. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
88. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

89. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

90. Архітектура і мистецтво Київської Русі

91. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

92. Вплив іонизуючого опромінення на тварин

93. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

94. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

95. Казка як жанр

96. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

97. Хiба ревуть воли, як ясла повнi

98. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

99. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.