Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання економіки

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Лекції Тема 1. Державне регулювання як функція держави Вади ринкового саморегулювання. Межа виробничих можливостей. Командна, ринкова та змішана форми організації економіки. Ефективність за Парето. Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність. Функції держави в сучасній економіці. Функції держави: політична, соціальна, міжнародна, економічна. Економічні функції держави: емісійна; формування правових засад функціонування економіки; усунення вад ринкового саморегулювання; перерозподіл доходів; забезпечення людей обов’язковими товарами. Сутність державного регулювання економіки. Сутність понять &quo ;державне втручання в економіку&quo ;, &quo ;державне управління&quo ;, &quo ;економічна політика держави&quo ;, &quo ;державна регуляторна політика&quo ;, &quo ;державне регулювання економіки&quo ;. Об’єкти та суб’єкти економічної політики держави. Вади державного &quo ;втручання&quo ; в економіку. Методи державного регулювання економіки. Елементи державного регулювання економіки. Методи прямого та непрямого (опосередкованого) регулювання. Правові, адміністративні, економічні та пропагандистські методи регулювання економіки. Система органів державного регулювання економіки. Роль державних органів України у впровадженні економічної політики: Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України, місцевих державних адміністрацій. Основні положення концепції адміністративної реформи. Економіка буває: ринкова, командна, змішана. Розподіл ресурсів, за якими стан суб’єктів ринку є або політичним, або незмінним, називається ефективним (оптимальним). В економіці виникає, коли ринкові механізми не забезпечують оптимальне використання ресурсів. Такі умови і створюють вади ринкового саморегулювання. Вони виникають внаслідок: неспроможності конкуренції; неспроможності ринку забезпечити людей суспільним товаром; зовнішніх ефектів (екстерналів); неповноти ринків; недосконалості інформації; економічної нестабільності. Міра державного втручання в економіку залежить від таких функцій: історичних; політичних; ідеологічних. Функції держави як суб’єкта макроекономічного регулювання визначаються за такими напрямками: 1) забезпечення економіки необхідною кількістю грошей; 2) формування правових засад функціонування економіки. З цією метою держава визначає правовий статус окремих форм власності, узаконює існування різних видів господарської діяльності, регулює відносини між виробником і покупцями товару, регламентує здійснення окремими підприємствами зовнішньоекономічної діяльності; 3) усунення вад ринкового саморегулювання: - для захисту конкуренції та обмеження монополістичної тенденції держава здійснює антимонопольну політику. Антимонопольна діяльність – комплекс заходів розроблених і впроваджених у багатьох країнах світу, які спрямовані на обмеження діяльності монополії і створення відповідного законодавства; - забезпечення людей чистими і змішаними суспільними товарами є однією з найважливіших функцій держави.

Суспільні товари мають дві властивості: несуперництво у споживанні та загальнодоступність. Товари, що мають ці властивості у вищій мірі, називаються чистими суспільними товарами. А ті, в яких хоча б одна з властивостей виражена в помірному ступені, називаються змішаними суспільними товарами; - держава реагує на можливість виникнення екстерналій. Суб’єкт ринку, який породжує негативний екстерналій, перекладає частку витрат на інших. Той, хто створює позитивні екстерналії, бере на себе частку витрат з реалізації своїх інтересів. Усунення державою цієї вади здійснюється через регламентацію прав і обов’язків економічних суб’єктів: - держава бере участь у розв’язанні проблеми неповноти ринків; - формування інформаційної інфраструктури ринку; - держава здійснює стабілізаційну політику. 4) перерозподіл доходів; 5) забезпечення людини обов’язковими товарами. Реалізація економічних функцій держави здійснюється через механізм бюджетно-фіскального, грошово-кредитного, структурного, інвестиційного, цінового, соціального, зовнішньоекономічного та інших напрямів соціально-економічної політики. Державне регулювання економіки – це сфера діяльності держав щодо цілеспрямованого впливу на поведінку суб’єктів господарювання з метою забезпечення пріоритетів державно-економічної політики. Вади держави – це її нездатність забезпечити ефективний вплив на розподіл обмежених ресурсів і невідповідності політики. Розподіл обмежених ресурсів поширений у суспільстві уявленням про справедливість. Фактори, які негативно впливають на реалізацію державних рішень у сфері державного регулювання економіки: обмеженість інформації; неспроможність держави контролювати реакцію контрольних агентів; недосконалість політичного процесу; обмеженість контролю над державними апаратами. Методи державного регулювання економіки: 1) за формами впливу: прямі і непрямі. Методи прямого впливу безпосередньо діють на функціонування суб’єктів ринку. Методи непрямого регулювання – це методи, які регламентують поведінку суб’єктів ринку через створення певного економічного середовища, яке змушує їх діяти у потрібному державному напрямку. 2) за засобами впливу: правові, адміністративні, економічні, пропагандистські. Правове регулювання – діяльність держави щодо встановлення обов’язкових юридичних норм поведінки суб’єктів права. Адміністративне регулювання – інструмент прямого впливу держави на діяльність суб’єктів ринку. Економічне регулювання – дає змогу створити економічні умови, які спонукають суб’єктів ринку діяти у необхідному для суспільства напрямку. Пропагандистське регулювання – це звернення держави до гідності, честі і совісті людини. Державне регулювання економіки здійснюється державними органами. Держава розрізняється за формою правління, державним устроєм, політичною системою, формами органів влади. У правовому суспільстві державна влада базується на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову. Головою є Президент, законодавчу владу здійснює Верховна Рада, виконавчу – Кабінет Міністрів України.

Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни Сутність стратегії соціально-економічної політики. Визначення суспільних потреб та інтересів. Обґрунтування цілей. Державні пріоритети. Дерево цілей. Стратегічні, тактичні, оперативні цілі. Постіндустріальне суспільство. Концепція соціально-економічної політики. Соціально орієнтована ринкова економіка. Стратегія економічної та соціальної політики держави. Соціально-економічне прогнозування. Сутність понять: &quo ;прогноз&quo ;, &quo ;гіпотеза&quo ;, &quo ;план&quo ; (програма)&quo ;. Функції соціально-економічного прогнозування. Принципи соціально-економічного прогнозування: наукової обґрунтованості, адекватності, альтернативності, системності, цілеспрямованості. Класифікація соціально-економічних прогнозів. Типологія методів прогнозування. Інтуїтивні та формалізовані методи прогнозування. Макроекономічне планування. Директивне та індикативне планування. Сутність реформування макроекономічного планування. Система макроекономічного планування в Україні. Державна програма економічного та соціального розвитку України (ДПЕСР) як форма макроекономічного планування. Зміст ДПЕСР України на середньо- та короткостроковий періоди. Послідовність розроблення ДПЕСР. Принципи макроекономічного планування. Система показників макроекономічних планів. Методи планово-економічних розрахунків. Система балансів, норм і нормативів. Структура ДПЕСР України. Розділи і розрізи макроекономічних планів. Державне програмно-цільове планування. Сутність програмно-цільового методу планування. Цільова комплексна програма (ЦКП). Класифікація ЦКП. Життєвий цикл ЦКП. Зміст етапів програмно-цільового планування: відбір переліку проблем, що підлягають програмному розв’язанню; формування та видача вихідного завдання на розроблення ЦКП; розроблення проекту ЦКП; затвердження ЦКП; реалізація ЦКП; звіт про виконання ЦКП. Сутність поняття &quo ;соціально-економічна проблема&quo ;. Статус учасників програмно-цільового програмування. Вимоги щодо цілей ЦКП: конкретність, визначеність у часі, реальність. Організаційно-економічний механізм реалізації ЦКП. Контроль за виконанням макроекономічних планів і державних програм. Сутність поняття &quo ;контроль&quo ;. Запобіжний, поточний і завершальний контроль. Етапи контролю: розроблення критеріїв і нормативів, зіставлення фактичних результатів з критеріями і нормативами; коригуючі дії. Орієнтирами, яких дотримується держава у процесі регулювання економіки, є показники, що характеризують рівень економічного розвитку та якість життя: Тривалість життя людини. Дохід на душу населення. Рівень зайнятості. Ступінь реалізації прав людини. Стан навколишнього середовища. Стратегія – це детальний, всебічний комплексний план, спрямований на втілення місії держави. На сучасному етапі модель ринкової економіки України має відповідати таким вимогам: Поєднання антитоталітарного механізму соціального ринкового господарства та економіки макрорегулювання змішаної економіки. Тривале паралельне функціонування державного та приватного секторів економіки. Економіка Україна має бути змішаною.

Але вс вони, включаючи  Липинського,  навть Донцова, творили в умовах матералзму, а Святе Письмо вважали просто вигадкою. По-друге, дея укрансько державност не могла набути сво завершеност в перод, коли наш земл були пвденно-захдним крам Рос. За таких умов говорити про Укранську державу,  функц було просто неактуально. «Доб'мося незалежност, державно самостйност, а там видно буде, не пропадемо!» ось установка тогочасно нацонально нтелгенц Украни,  це природно. Сьогодн Украна дйсно незалежна! Але робота щодо реалзац нацонально де тльки розпочинаться. Ось тут  треба визначитися, Потрбн не тльки волання, а ще й конструктивна, розумна, наполеглива праця у галуз державотворення, духовного вдродження нац, у зведенн мцних економчних пдвалин нашого буття. Отже, поста велике завдання перед лдерами укрансько нац,  елтою зробити так, щоб дея заволодла широкими масами  вилилась у струнку програму дй. Адже скльки не хитай головою  не розводь руками, нацональна дея вд того не втлиться в життя

1. Державне регулювання економіки

2. Державне регулювання економіки

3. Державне регулювання економіки

4. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

5. Ринок і державне регулювання економіки

6. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
7. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
8. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

11. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

12. Державне регулювання комерційної діяльності

13. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

14. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

15. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

16. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Державне регулювання страхової діяльності

18. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

19. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

20. Державне регулювання інноваційної діяльності

21. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

22. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
23. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
24. Економічний потенціал національної економіки

25. Особливості національної економіки Тунісу

26. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

27. Тенденції розвитку міжнародної економіки

28. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

29. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

30. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

31. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

32. Філософія економіки

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

34. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

35. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

36. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

37. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

38. Валютне державне регулювання
39. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
40. Державне регулювання інноваційної діяльності

41. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

42. Державне регулювання природних монополій

43. Державне регулювання ринку цінних паперів

44. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

45. Інноваційний розвиток економіки регіонів

46. Інституційні чинники розвитку національної економіки

47. Концептуальні основи аналізу національної економіки

48. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

50. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

51. Основи економіки

52. Основи економіки підприємства малого бізнесу

53. Основні риси перехідної економіки України

54. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
55. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу
56. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

57. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

58. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

59. Особливості економічного розвитку Київської Русі

60. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

61. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

62. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

63. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

64. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

65. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

66. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

67. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

68. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

69. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

70. Сучасний стан державних органів управління економікою
71. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки
72. Підвищення економічних показників державного підприємства

73. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

74. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

75. Київська Русь

76. Опіки. Види, допомога

77. Приватизація як засіб припинення державної власності

78. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

79. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

80. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

81. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

82. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

83. Культура Київської Русі.

84. Мозаїки Київської Русі

85. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

86. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
87. Міжнародна економіка
88. Київська школа музики

89. Економічне районування України

90. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

91. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

92. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

93. Поняття та форми державного устрою

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

96. Законодавче регулювання робочого часу

Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

98. Державній бюджет України

99. Державний контроль

100. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.