Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична діяльність і політичні відносини

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Політична, як і будь-яка інша людська діяльність – це діяльність з реалізації інтересів. Як ми уже підкреслювали, політичне ставлення соціального суб’єкта до суспільства розпочинається з того моменту, коли він усвідомлює: по-перше, свій власний інтерес; по-друге, що інші соціальні суб’єкти мають свої, відмінні інтереси; по-третє, що заради задоволення свого інтересу доведеться долати перешкоди; по-четверте, що головною перешкодою при задоволенні власних інтересів є інтереси інших соціальних суб’єктів. Якщо після усвідомлення названих реалій життя соціальний суб’єкт шукає реалізації своїх інтересів не через насильство, а за допомогою соціальної взаємодії з іншими суб’єктами, використання легітимної влади, то його діяльність є політичною. Мотивом політичної діяльності можуть ставати найрізноманітніші усвідомлені потреби: матеріального та духовного споживання, виробничі, інтелектуальні, гуманітарні, культурно-естетичні, гарантування безпеки і т.д. У бідному суспільстві – це насамперед потреби матеріального споживання, виробництва та розподілу матеріальних вартостей. Поряд з цим, політична діяльність значною мірою підпорядкована настановам людської свідомості; визначається нею. У політичній діяльності люди наміряються здійснити чи захистити певний принцип, ідею завдяки яким стане можливим задоволення безпосередніх потреб. Наприклад, ідеї демократії. Політична діяльність не в меншій мірі підпорядковується і корпоративним, груповим, клановим інтересам. Так діяльність певного угруповання набуває політичного характеру, коли у діях його представників починають переважати зусилля, спрямовані на підтримання й функціонування цього об’єднання, незважаючи чи й протиставляючи їх суспільним інтересам. Як і в питанні витлумачення сутності політики, так і в визначенні суспільного змісту політичної діяльності чітко виділяються два підходи: конфронтаційний та гармонізацій ний. Прихильники конфронтаційного підходу наполягають на визначенні політичної діяльності як діяльності спрямованої виключно на здобуття, здійснення та утримання влади, як мети діяльності. Таке визначення дуже звужує як сферу, так і коло суб’єктів політичної діяльності. Оскільки здобуття і здійснення державної влади відбувається через депутатів та президента, то виходить, що лише вони займаються політичною діяльністю. Поза політичною діяльністю у такому випадку залишаються народ, суспільні угруповання, партії, численні групи тиску. Не здобуваючи влади і не здійснюючи її вони все ж таки мають безпосереднє відношення до владних рішень впливаючи на їх прийняття і таким чином беруть участь у владі. Враховуючи даний аспект, прихильники гармонізаційного підходу, визначають політичну діяльність як індивідуальну або колективну, спонтанну або організовану діяльність суспільних суб’єктів, що прямо чи опосередковано визначається їх інтересами і спрямовується як на здобуття, здійснення та утримання, так і на вплив на владу – універсальне знаряддя реалізації та узгодження інтересів, регулювання суспільних відносин відповідно до таких фундаментальних цінностей як справедливість, гуманізм, свобода, цілісність, власність.

Для розуміння сутності політичної діяльності є вагомим питання визначення чинників, що визначають зміст конкретних політичних дій. До них насамперед включають: а) соціальні інтереси; б) корпоративні інтереси; в) стан, характер економіки; г) рівень розвитку соціальної структури; д) знання політичної ситуації, теоретичні знання; е) політична свідомість, культура (як загальна, так і політична), ідеологія учасників політичної діяльності; є) особистісні прихильності та емоції; ж) суперечності суспільного розвитку. Результатом політичної діяльності є задоволення політичних потреб суспільства чи окремих суспільних верств. Якщо конкретизувати, то це проявляється у збереженні, зміні чи модернізації суспільного ладу, внутрішно- чи зовнішньополітичного курсу, етнокультурного спрямування; у встановленні нових соціально-економічних, владно-політичних балансів між суспільними верствами, елітою і народом; зрештою у різноманітних владних переміщеннях та реорганізаціях (створення і руйнування коаліцій, альянсів; змінах способів здійснення, розподілу і перерозподілу влади і т.п.). Варто підкреслити, що політична діяльність дуже часто не те що не приводить до визначеної мети, але й викликає непередбачувані, небажані, а нерідко й протилежні наслідки. Цю невідповідність Г.Гегель свого часу назвав „іронія історії”, а М.Вебер „парадоксальними наслідками політичної діяльності”. Її причину сучасні дослідники вбачають у надзвичайній складності й відкритості політики як системи. Тому суб’єкти політичної дії, навіть знаючи всі елементи своєї складної системи, ніколи не зможуть передбачити всіх комбінацій її поведінки. ТИПИ ТА ВИДИ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Враховуючи визначені нами мету, суб’єктів політичної діяльності ми пропонуємо такі типи і види політичної діяльності. I тип. Трансформація. Даний тип діяльності характеризується спрямованістю на максимальні суспільні зміни. У його рамках виділяють такі різновиди як революцію, контрреволюцію, збройне повстання, селянську війну, громадянську війну. II тип. Реформація. Характеризується регулюванням – за допомогою чинної влади – суспільно-політичних відносин заради збереження і зміцнення чинного суспільного ладу. У його рамках розрізняють реформи в межах чинного законодавства; реформи насильницькі всупереч чинному законодавству (диктатура А.Піночета в Чілі); реформи ненасильницькі всупереч чинному законодавству („новий курс” Ф.Рузвельта у США) III тип. Модернізація. Даний тип діяльності близький до попереднього. Проте, якщо реформаторство виростає з внутрішніх потреб суспільства, то модернізація виникає на ґрунті необхідності пристосування окремого суспільства до вимог, що ставляться світовою цивілізацією, країнами, що визначають сучасні тенденції суспільного поступу. Модернізація теж здійснюється через систему реформ. IV тип. Політичний переворот. Характеризується спрямованістю насамперед на персональні зміни у сфері влади (здебільшого із застосуванням насильства). До проявів політичного перевороту зараховують: державний переворот – справу представників найвищого ешелону влади чи й правлячої групи; путч – справу політичних аутсайдерів, які недостачу політико-адміністративних засобів намагаються компенсувати опорою на заколот (повстання військових).

Проявом даного типу є й політична змова, учасники якої за допомогою політичної інтриги (гри) – цілеспрямованих зусиль змовників бажаним чином направляють хід політичних подій при створенні видимості спонтанного, довільного розвитку політичної ситуації. V тип. Політичний вплив-участь (партисипація). Характеризується залученням найширших верств населення з метою тиску на владу заради зміни чи продовження певного політичного курсу. Даний тип представляє найширший спектр якісно визначених форм. Сюди належать підготовка і надсилання петицій, демонстрації, маніфестації, мітинги, страйки, акції протесту (пікетування, голодування, походи, суїциди), акції громадської непокори, абсентеїзм – бойкотування, відхиляння від участі у політичних заходах, організовуваних владою. За цим різноманіттям центральними різновидами у рамках даного типу діяльності є вибори, референдуми, плебісцити. VI тип. Політичне функціонування. Діяльність політичних інституцій, спрямована на організацію суспільно-політичного життя. Інша назва даного типу діяльності: професійна політична діяльність. У її рамках виділяють: діяльність, спрямовану на забезпечення життєдіяльності політичних інститутів; збір та обробку інформації про стан суспільства, його окремих сфер; прийняття політичних рішень; вироблення алгоритмів, механізмів прийняття рішень (процедурні питання); адміністративна діяльність з реалізації прийнятих рішень (включаючи зворотній зв'язок: контроль, коригування). В умовах політичної стабільності політичне функціонування спрямовується загалом на організацію суспільно-політичного життя та політичний розвиток суспільства. Під організацією суспільно-політичного життя мають на увазі: утворення у ході виборів державних органів, та органів місцевого самоврядування; створення громадсько-політичних організацій, рухів, партій, як наслідку волевиявлення громадян; вироблення політико-правових норм парламентами та іншими представницькими установами; організація системи управління основними сферами державного і суспільного життя (визначення повноважень, засад функціонування, ієрархізація відносин політичних інституцій) партійний менеджмент і виборчий маркетинг. У рамках політичного розвитку виділяють: зміцнення соціальних основ розвитку суспільства; вдосконалення національних відносин; залучення громадян до управління державними і суспільними справами; формування атмосфери довіри і підтримки політичним курсам партій, політичних інституцій; формування політичної свідомості і політичної культури громадян. VII тип. Політична діяльність як політичний спектакль. Її мета – упорядкувати, прикрасити, звеличити політичне життя, надати престижу політичним подіям, особам та інституціям. Політична еліта давно переконалася, що більшість народу тримається осторонь політичного життя, турбуючись справами економічного, культурного, національного, побутового змісту. Навіть у ході революцій у вир масового політичного життя поринає, як підрахували історики, максимум 15 % мешканців. Для решти політика залишається лише видовищем. Використовуючи цю особливість, політики й шукають видовищних заходів, щоб надати авторитетності своїм місцю й ролі у політиці.

Такий принцип, властивий координацйним мжпартйним центрам, робить х надто кволими, нездатними до нцятивно й енергйно д, бо кожна розбжнсть створю альтернативу: або зговорення розб'ться, або настане неактивнсть у спрних справах. Натомсть Нацонально-визвольний Центр, що походитиме з виборв, а не з мжпартйного зговорення, матиме твердшу пдставу. Сам вислд виборв окреслю його полтичне обличчя  визнача його полтичну лню. Виборний Центр ма керуватись волею бльшости  згдно з нею дяти. Це да йому, його полтиц й дяльност бльшу оперативнсть, змогу нцятиви  виршень, незалежно вд мжгрупових взамовдносин, при чому збергаться належний характер полтики  д Нацонально-визвольного Центру, а не окремих полтичних середовищ. З другого боку, це не виключа  не паралзу полтично дяльности меншости, яка може вльно виявляти сво становище та згдно з ним вести дяльнсть, але тльки вд власного мени, на власну вдповдальнсть. Це розрзнення ма поважне значення в полтичному житт, як з внутршнього, так  з зовншнього аспекту

1. Політична діяльність Лазара Кагановича

2. Політичні погляди і діяльність Платона

3. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

4. Міжнародна політика і світовий політичний процес

5. Фінансова діяльність та політика держави

6. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
7. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів
8. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

9. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

10. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

11. Діяльність римських магімтратів

12. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

13. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

14. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

15. Життя та діяльність І.П.Котляревського

16. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

17. Діяльність страхової компанії "Оранта"

18. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

19. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

20. Життєдіяльність організму

21. Аудиторська діяльність

22. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького
23. Підприємницька діяльність
24. Приватна детективна і охоронна діяльність

25. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

26. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

27. Діяльність Євгена Коновальця

28. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

29. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

30. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

31. Биотропные параметры магнитных полей. Влияние естественных электромагнитных полей на живые организмы и механизмы воздействия

32. Діяльність першого професійного театру Полтави

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

34. Творча діяльність Панаса Мирного

35. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

36. Комерційна діяльність підприємств

37. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

38. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"
39. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
40. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

41. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

42. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

43. Діяльність ФАТФ

44. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

45. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

46. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

47. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

48. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

50. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

51. Операційна діяльність підприємства

52. Групова навчальна діяльність

53. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

54. Самостійна учбова діяльність молодших школярів
55. Діяльність викладача в процесі навчання
56. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

57. Діяльність Пирятинського сирзаводу

58. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

59. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

60. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

61. Соціально-педагогічна діяльність як професія

62. Життя і діяльність О. Конта

63. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

64. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

65. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

66. Інвестиційна діяльність

67. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

68. Фінанси і фінансова діяльність

69. Фінансова діяльність підприємства

70. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів
71. Екологія і практична діяльність людини
72. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

73. Інноваційна діяльність

74. Інфляція та інвестиційна діяльність

75. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

76. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

77. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

78. Політична влада: сутність і специфіка

79. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

80. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

82. Нестор Махно: історично-політичний портрет

83. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

84. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

85. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

86. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів
87. Політичний іслам
88. Політичний портрет М. Грушевського

89. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

90. Політична географія як складова частина СЕГ

91. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

92. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

93. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

94. Політична система США

95. Політично-правова теорія Жана Бодена

96. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

98. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

99. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.