Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Юридическая психология Юридическая психология

Избирательная система Украины

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

смотреть на рефераты похожие на "Избирательная система Украины" План роботи 1. Вступ. 2. Представницька демократія. 3. Поняття і сутність виборів. 4. Принципи виборчого права України. 5. Абсентеїзм. 6. Референдум. 7. Список літератури. Вступ Демократичність держави і суспільства насамперед визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим,наскільки реально існуючі процедури виявлення і здійснення волі народу впливають на управління державними та суспільними справами. Найбільш ефективно такий вплив може здійснюватись у формі прямого (безпосереднього) народовладдя, під яким розуміється безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, їх пряме волевиявлення під час прийняття державних рішень. Першою в історичному плані була саме ця форма народовладця. В умовах первісного суспільства вона здійснювалась у вигляді загальних зборів членів конкретної спільноти, а у перших державних утвореннях — у вигладі народних зборів, в яких брали участь усі громадяни (крім рабів, які громадянами, а подекуди і людьми не вважались, а тому до вирішення загальнодержавних справ не допускались). Участь у народних зборах усіх вільних громадян, в ідеалі, повинна була забезпечувати прийняття рішень, які відповідали б інтересам більшості у даному державному утворенні. Класичним прикладом народних зборів як форми прояву безпосередньої демократії є організація державної влади в античних Афінах. Із розвитком та ускладненням суспільних відносинкласичні зразки прямого народовладдя внаслідок значногозростання кількості населення держав стало важко, а то інеможливо здійснювати з суто технічного боку. Крім того,народні збори стали перешкодою на шляху реалізації інтересів панівної верхівки суспільства, що й зумовило виникнення нових форм прояву безпосередньої демократії. Так, у Стародавньому Римі народ поділявся на декілька центурій, до однієї з яких належав кожний вільний громадянин. У відповідних ценіуріях відбувались загальнізбори їх членів. Рішення центурії формулювалось відповідно до волі більшості учасників зборів. Загальнодержавним визнавалось рішення, яке підтримувалось найбільшою кількістю 'центурій. При цьому незаможні плебеї, які становили абсолютну більшість серед римських громадян, утворювали лише одну центурію. А порівняно невелика кількість заможних патриціїв поділялась на декілька центурій. Така організація суспільства забезпечувала вирішальне значення голосів меншої частини громадян приприйнятті загальнодержавних рішень. Однак і в цьому разіу прийнятті загальнообов'язкових рішень брали безпосередню участь усі громадяни держави. Представницька демократія Із розвитком і зміцненням держав, ускладненням їх політичних систем стало неможливо вирішувати усі питання загальнодержавного значення шляхом залучення до цього всього населення, кількість якого постійно збільшувалась. За цих умов зародилась і набула поширення інша форма народовладдя — представницька. Її сутність полягає в тому, що при цьому більшість загальнодержавних питань вже вирішуються не усіма громадянами держави, а лише їх певними групами. Останні є повноважними представниками населення, від імені та за дорученням якого вони приймають рішення, що стають обов'язковими до виконання.

Група, яка представляє все населення держави, утворює загальнодержавний орган, що дістає право виступати від імені усієї держави і приймати рішення, обов'язкові до виконання на всій ЇЇ території. Такі представницькі органи можуть називатись по-різному — парламент, народні, національні збори, конгрес тощо. В Україні представницьким органом, уповноваженим приймати загальнообов'язкові в межах усієї держави рішення (закони), є Верховна Рада. Поряд із колективними (колегіальними) загальнодержавними органами можуть створюватись й одноособові органи, уповноважені виступати від імені держави. В Україні, як і в багатьох інших країнах, це Президент. Група ж осіб, яка виступає від імені певної частини населення держави, утворює орган місцевого самоврядування (місцеву раду, муніципалітет тощо), який може приймати рішення, що є обов'язковими до виконання у межах відповідної частини території країни і стосуються питань, які належать до компетенції такого органу. Із розвитком та вдосконаленням форм прояву представницького народовладдя вони починають постійно застосовуватись для повсякденного управління справами держави і суспільства. Однак безпосереднє народовладдя не вилучається з державно-правової та політичної практики. Більше того, його значення зростає. Практика виробила різні форми здійснення безпосереднього народовладдя (прямої демократії). Проте найбільше визнання і поширення дістали вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування і референдум. Поняття і сутність виборів Термін "вибори" означає процес, в результаті якого певна спільність людей, почасти організована у політичне об'єднання, шляхом голосування формує державний орган чи заповнює вакантну виборну посаду. Утворені в результаті виборів органи або обрані посадові особи набувають права під час виконання своїх функцій виступати від імені певної спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати загальнообов'язкові рішення. За допомогою виборів формується значна частинаорганів державної влади та органів місцевого самоврядування. Інакше кажучи, саме завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціонувати на законних підставах органи представницької демократії. Вибори були відомі вже первіснообщинному ладу, дена загальних зборах того або іншого роду обирались старійшини, а пізніше — і воєначальники. З часом процедура виборів ускладнилась. Наприкінці XVIII ст. було розроблено класичну теорію виборів, основні ідеї якої зводяться до визнання того, що суверенітет невід'ємно належить народу, який є джерелом будь-якої влади. Народ доручає здійснення влади своїм представникам (депутатам), яких визначає шляхом проведення демократичних виборів. Кожен депутат законодавчого органу представляє всюнацію, а не тільки округ, від якого його обрано. Тому депутат повинен бути незалежним від своїх виборців під часвиконання своїх повноважень. Цими ідеями керуються йнині. Таким чином, вибори розглядаються як передачавлади від виборців до тих, кого вони обирають, в ході якоїнарод делегує владні повноваження своїм представникам. З плином часу утвердились певні вимоги і правила, виконання яких покликано забезпечити об'єктивне виявлення волі виборців, утруднити чи зробити неможливою фальсифікацію результатів виборів.

Найважливіші з них закріплено у конституціях демократичних держав. Сукупність таких конституційних норм утворює конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Норми цього інституту можна поділити на декілька груп: 1) норми, які закріплюють основні вимоги і правила, пов'язані з самою процедурою проведення виборів; 2) норми, що визначають коло осіб, якінаділяються активним виборчим правом, тобто правомобирати представників до органів держави та органів місцевого самоврядування; 3) норми, що визначають колоосіб, які наділяються пасивним виборчим правом, тобтоправом бути обраними до органів державної влади, органівмісцевого самоврядування чи на виборну посаду. Конституційний інститут виборів регламентує доситьшироке коло суспільних відносин. Частина його, а саменорми, що встановлюють загальні правила і вимоги до процедури виборів, та норми, які регламентують активне виборче право, зафіксована у розділі III "Вибори. Референдум" та у розділі XI "Місцеве самоврядування" Конституції України. Норми, які закріплюють пасивне виборче право, вміщено у розділах Конституції, присвячених основам організації та діяльності конкретних виборних органів. Принципи виборчого права України Характеризуючи вибори і референдум. Конституція України вказує, що вони є формами безпосередньої демократії, через які народ здійснює своє волевиявлення (ст. 69). А в ст. 71 закріплено положення про те, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Принцип загальності виборів в Україні означає, що всіїї громадяни, які на день виборів досягли 18 років, маютьправо голосу. Цього права позбавляються лише ті, кого усудовому порядку визнано недієздатними. При цьомутреба мати на увазі, що факт недієздатності, як підставанедопущення громадянина до участі у виборах, повиненбути встановлений саме судом. Наявність медичнихвисновків про душевну хворобу громадянина без відповідного рішення суду не дає юридичних підстав для позбавлення його права голосу. Рівень загальності виборів залежить від усіляких цензів, тобто умов, відповідність яким є підставою для допущення громадян до участі у них. У сучасному світі розрізняють віковий ценз та ценз осідлосгі. Віковий ценз обумовлює наявність виборчих прав досягненням певного віку. У більшості держав він становить18 років, як і в Україні. В деяких країнах встановленоінший віковий ценз. Так, у Бразилії, Ірані, Нікарагуа та наКубі він дорівнює 16 рокам. Ценз осідлості передбачає надання громадянам праваголосу лише за умови їх проживання у країні або на території відповідного виборчого округу протягом певногостроку. Так, у Франції він становить шість місяців, а уНовій Зеландії — три місяці. Раніше велике поширеннямали також майновий ценз (володіння певним майном),освітній ценз (вміння читати і писати), релігійний ценз(сповідування державної релігії) та деякі інші, які нині застосовуються дуже рідко. Крім недієздатних, у деяких країнах права голосу немають й особи, які відбувають покарання за вироком суду,військовослужбовці та особи, котрі займають певні державні посади.

Избирательная система предусматривала существование трех курий (землевладельцы, городские собственники, сельские общества) и обеспечивала преимущественное положение землевладельцев. Земства были упразднены декретом Совнаркома РСФСР в 1918 г. 46. Переговоры о сепаратном мире между советской Россией и Германией были начаты в г. Брест-Литовске 20 ноября (3 декабря) 1917 г. и продолжались с перерывами до 3 марта 1918 г., когда был подписан Брестский мирный договор. По вопросу о мире в РКП(б) возникли серьезные разногласия. Большинство партийных деятелей с разных позиций выступало против Ленина, считавшего, что интересы советской власти, возглавляемой им лично, выше революционного принципа несоглашательства с капиталистическими странами. Путем хитроумных маневров Ленину удалось овладеть положением и в марте 1918 г. Брестский мир был утвержден экстренным YII съездом РКП(б), а затем ратифицирован IY Всероссийским съездом Советов. 47. Дворянское депутатское собрание - орган дворянского самоуправления в России в 1785-1917 гг

1. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

2. Система налоговых платежей и сборов в Украине

3. Система рефинансирования коммерческих банков национальным банком Украины

4. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

5. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

6. Мочевыделительная система. Компоненты пищи, оказывающие влияние на функционирование пищеварительной системы
7. Избирательная система в Украине
8. Транспортная система Украины

9. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

10. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

11. Апелляционный суд в судебной системе Украины

12. Избирательные системы

13. Банки и банковская система Украины

14. Бюджетная система Украины

15. Элиты, общероссийские партии, местные избирательные системы

16. Налоговая система Украины

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

17. Налоговая система Украины

18. Кредитно-финасовая система Украины

19. Избирательная система современной России

20. Избирательное право в системе публичного права

21. Избирательная система РФ

22. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства
23. Система права Украины
24. Финансовая система Украины

25. Экономическая система Украины

26. Избирательная система РФ

27. Новая Экономическая Система Украины

28. Избирательное право и избирательная система в РФ

29. Судебная система Украины

30. Эволюция избирательной системы России: взгляд через столетия

31. Экономическая система Украины

32. Банковская система Украины

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

33. Избирательная система в Республике Казахстан

34. Избирательная система и избирательное право Республики Беларусь

35. Избирательная система США в контексте ее демократичности и соответствия мировым стандартам

36. Избирательное право и избирательные системы

37. Избирательное право и избирательные системы в РФ

38. Избирательные системы на муниципальных выборах: законодательство и практика проведения выборов
39. Избирательные системы: "плюсы" и "минусы" различных видов
40. Право Украины в период формирования административно-командной системы (30-е годы)

41. Юридическая сила инструкций Центральной избирательной комиссии РФ и их место в правовой системе

42. Экономическое развитие Украины в условиях командно-административной системы

43. Россия, Украина и Белорусия в системе международных отношений

44. Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления

45. Избирательная система Великобритании

46. Избирательные системы и их типы

47. Современные избирательные системы

48. Партийная и избирательная система Нидерландов

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Бюджетная система Украины

50. Денежная система Украины: развитие и становление

51. Налоговая политика в реформировании социально-экономической системы Украины

52. Система налогообложения Украины, виды налогов

53. Финансовая система Украины

54. Акционерная собственность в экономической системе Украины
55. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.
56. Роль государства в смешанной системе хозяйствования

57. Управление налоговыми обязательствами организации при смешанных системах налогообложения по материалам ООО "ИнСиТ"

58. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

59. В поисках системы мира

60. Малые тела Солнечной системы

61. Происхождение Солнечной системы

62. Строение солнечной системы

63. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

64. Солнечная система

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

65. Происхождение солнечной системы

66. Спутниковые системы местоопределения

67. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

68. Двигательные системы организма

69. Нервная система

70. Система HLA и инфекционные заболевания
71. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека
72. Бактериальная система секреции белков первого типа

73. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

74. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

75. Народное хозяйство Украины

76. Билеты по географии Украины за 11 класс

77. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

78. Транспортная система (Восточного Казахстана)

79. Топливно-энергетический комплекс Украины

80. Пищевая промышленность Украины

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Социально-экономическое развитие современной Украины

82. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

83. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

84. Схема системы налогообложения

85. АПК /Украина/

86. Государственное регулирование доходов населения на Украине
87. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины
88. Денежная система России

89. Налоги и налоговая система РФ

90. Налоговая система государства, налоги и их виды

91. Налоговая система Российской Федерации

92. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

93. Налоговая система Японии

94. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

95. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

96. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

97. Финансы Украины

98. Частная собственность /Украина/

99. Система расходов бюджета

100. Налоговая система России в новом правовом поле


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.