Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ Вступ Сучасний розвиток обчислювальної техніки та засобів передавання інформації дає змогу автоматизувати збирання, пошук і нагромадження як внутрішньої, так і зовнішньої інформації. Ефективність маркетингових рішень, прийнятих на основі нагромаджених даних, забезпечується трьома видами засобів підтримки евристичної діяльності: засобами, що забезпечують інтерфейс кінцевого користувача в задачах пошуку деталізованої інформації; засобами, що забезпечують комплексний погляд на зібрану інформацію, її узагальнення та агрегацію; засобами інтелектуального аналізу даних. Призначенням останніх є підтримка пошуку функціональних і логічних закономірностей у нагромадженій інформації, осмислення та прогнозування розвитку ринкових процесів, визначення основних факторів, що впливають на цей розвиток. 1. Типи інструментальних моделей Широке розповсюдження електронних таблиць (у першу чергу Excel) пояснюється тим, що вони надають користувачам зручне інтерактивне середовище для побудови кількісних моделей, які дають змогу автоматизувати проведення складних розрахунків і відобразити семантику певної предметної області у наочній формі. До основних властивостей середовища Excel, що роблять його високоефективним інструментом моделювання, слід віднести такі: можливість уводити в клітини робочого аркуша не тільки дані, а й формули для оброблення цих даних; перерахування формул як реакції на зміну значень у клітинах, що містять дані чи формули; можливість відображати поняття відповідної предметної області та зв’язки між цими поняттями у зручній для людини формі; наявність значної кількості засобів та інструментів для проведення аналізу даних; наявність системи керування моделями, що забезпечує гнучкий доступ до баз моделей; убудованість потужної об’єктно-орієнтованої мови програмування, поєднання якої з можливостями електронної таблиці забезпечує масштабоване середовище розроблення моделей. Цей комплекс властивостей робить Excel, по-перше, високоефективною системою використання моделей, по-друге, високоефективною платформою створення моделей будь-якої складності і, по-третє, високоефективним засобом поповнення та модифікації існуючої бази моделей силами кінцевих користувачів. Виходячи з методів, використовуваних для аналізу даних, і особливостей їх реалізації в Excel, інструментальні моделі можна класифікувати (з певною часткою умовності) таким чином: моделі прямих розрахунків; компаративні (порівняльні) моделі; оптимізаційні моделі; статистичні моделі; моделі прогнозування; імітаційні моделі. Корисність наведеної класифікації полягає у тому, що вона допомагає визначити характерні особливості наявних засобів моделювання, а також способи та сферу їх застосування. Але при цьому слід розуміти, що границі між цими класами моделей не є абсолютно чіткими (наприклад, прогнозування може виконуватись із застосуванням статистичних методів аналізу даних) і що побудова моделі реальної маркетингової ситуації може потребувати комбінованого використання різних методів та інструментів аналізу.

Моделі прямих розрахунків характеризуються, як правило, трудомістким (якщо не застосовуються засоби автоматизації) обробленням даних з використанням відносно простих алгоритмів. У цих алгоритмах ураховуються основні функціональні залежності між економічними змінними, а самі алгоритми подаються як сукупність чітко визначених понять і дій з ними, заданих у вигляді формул. По суті, ці алгоритми являють собою формалізовані знання з відповідної предметної області і тому є складовою всіх інших класів моделей. Наведені вище властивості середовища Excel роблять його майже ідеальним інструментом для реалізації моделей, основним методом подання яких є формульне відображення зв’язків між змінними. Серед багатьох засобів Excel для роботи з формулами слід виокремити такі: виправлення найзагальніших помилок під час введення формул. Природно, користувач може погодитись або відкинути запропоноване коригування; можливість посилання у формулах на будь-які клітини робочих аркушів будь-яких робочих книг, використовуючи або їх адреси (абсолютні чи відносні), або їх імена (що надаються користувачем), або заголовки рядків і колонок таблиць, створених користувачем. Останні дві можливості зменшують кількість помилок і спрощують сприйняття формул. Для того щоб можна було використовувати заголовки таблиць як засіб посилання на клітини, необхідно командою Сервіс/Параметри на вкладці Обчислення включити режим Допускати назви діапазонів; ідентифікація діапазонів клітин, на які є посилання у формулі, кольоровими рамками під час редагування клітини з формулою, натисканням клавіші F2. За встановлення командою Сервіс/Параметри на вкладці Правка режиму Виправлення прямо в комірці, крім натискання клавіші F2, можна також використовувати подвійне клацання лівою кнопкою миші по відповідній клітині. Якщо цей режим вимкнуто, то подвійне клацання мишею приведе не до редагування вмісту клітини, а до виділення діапазонів клітин, на які є посилання у формулі; відслідковування й вилучення непотрібних циклічних посилань. Коли вводиться формула, яка змушує посилатися прямо або опосередковано на саму себе, то з’являється вікно попередження та автоматично відкривається панель інструментів Циклічні посилання. На цій панелі знаходиться список Знайти циклічне посилання, а також інструменти Залежні комірки та Комірки, які впливають, що дає змогу локалізувати клітини, які входять до циклічного посилання; наявність значної кількості вбудованих (стандартних) функцій різних категорій (математичні, фінансові, статистичні, логічні та ін.), з допомогою яких можна виконувати досить складні операції. Їх бажано використовувати скрізь, де це можливо, а власні формули створювати лише у тому разі, коли немає функції, яка дає змогу реалізувати потрібну операцію. Компаративні (порівняльні) моделі призначені для виявлення відмінностей та розбіжностей. Мета застосування таких моделей — ідентифікувати ситуації, що мали або можуть мати місце, і на основі порівняння цих ситуацій або вибрати одну з можливих альтернатив, або вибрати найкращі значення керованих параметрів, або виявити причинно-наслідкові взаємозв’язки, які дозволять обґрунтувати рішення.

Але підхід до розв’язання цих задач з допомогою компаративних моделей однаковий — сприяти виявленню деяких специфічних відмінностей, які суттєво впливають або можуть вплинути на розвиток подій. Порівняння альтернатив — один з основних методів подолання невизначеності (відносно можливого результату своєї діяльності), а компаративні моделі — важливий інструмент цього методу, який дає змогу спеціалістам усвідомити суть розбіжностей, з’ясувати їх причини і на основі цієї інформації, а також на основі власного досвіду та інтуїції приймати ефективні рішення. Основними підвидами порівняльних моделей є табличні (матричні) та графічні моделі, широко застосовувані у процесі управління маркетинговою діяльністю. Такі моделі відносно легко і просто реалізуються в Excel як завдяки його «табличній» природі, так і завдяки наявності досконалого інструмента побудови діаграм, який дає змогу швидко обробляти табличні дані на високому професійному рівні і надавати користувачеві найскладнішу інформацію у простому й наочному вигляді. Оптимізаційні моделі дають можливість знайти найкраще рішення за певним критерієм. При цьому після формулювання критерію рішення розшукується, як правило, без оцінювання альтернатив людиною, тобто автоматично. Необхідність використання таких моделей пояснюється тим, що за великої кількості альтернатив метод прямого оцінювання множини можливих рішень стає непридатним. Саме у такому разі слід застосовувати оптимізаційні моделі. Але при цьому слід розуміти, що є значна кількість факторів, вплив яких неможливо визначити кількісно або з необхідною точністю. Тому отримане з допомогою оптимізаційних моделей рішення не слід сприймати як абсолютно точне, його потрібно перевіряти та у разі потреби коригувати, спираючись на досвід та інтуїцію спеціалістів. В Excel є потужний і простий у застосуванні інструмент — надбудова Пошук рішення, що дає змогу розв’язувати широкий клас оптимізаційних задач: лінійного, нелінійного та цілочисельного програмування. Варто наголосити, що спочатку необхідно забезпечити доступ до цього інструмента. Якщо в меню Сервіс відсутня команда Пошук рішення, то треба вибрати команду Сервіс/Надбудова, прокрутити список надбудов і встановити прапорець Пошук рішення. Якщо ця надбудова не була інстальована разом з MS Office, то її треба інсталювати окремо. Моделі прогнозування дають змогу оцінити вплив рішень, які приймаються, на майбутнє, що в умовах ринкової економіки є нагальною потребою. Прогнози необхідні, оскільки, по-перше, майбутнє значною мірою є невизначеним і, по-друге, тому що повний ефект багатьох рішень розподілено у часі і відразу він може не відчуватися. Тому досить точне передбачення майбутнього підвищує ефективність процесу прийняття рішень, а успіх у бізнесі значною мірою залежить від уміння передбачити майбутнє та підготуватися до нього. Надійні прогнози роблять можливим прийняття вчасних рішень, що спираються на обґрунтовані плани. Оцінювання майбутнього у формі прогнозування обсягів продажу є необхідною частиною рішень щодо фінансового планування підприємства, інвестицій в основні виробничі засоби, послідовності придбання матеріалів, установлення рівнів виробництва і запасів, потреби у персоналі та витрат на рекламу.

Коли груп браку структур  динамки, потрбних для усталено модел «нац», то логчнше й нтелектуально чеснше визнати, що це не  «наця», а якесь «нижче» утворення на штаб етнчно групи чи племен»[80]. Отже, визначати мсце нац, яка  складною системою, посилаючись лише на один, нбито «виршальний», критерй, було б явним редукцонзмом. Зрештою, сам термн «наця»  «полсемантичним  частогусто аморфним»[81], отже, застосування нормативних критерв щодо нього призводить до понятйно плутанини. Визнаючи ц зауваження Г. Грабовича цлком слушними, все ж таки звернемо увагу на деяк прогалини в його систем аргументв. Поперше, критикуючи ¶. ЛисякаРудницького за «оцночний» характер його мркувань, Г. Грабович сам удаться до такого роду суджень, наголошуючи на певних моральних втратах вд застосування геAелвсько дихотом та  вдгалужень у суспльнй практиц. Подруге, цлковите заперечення згаданих бнарних класифкацй хибу на однобчнсть: у певнй систем аналтичних координат ц класифкац можна застосовувати досить продуктивно

1. Секретар керівника

2. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

3. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

4. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

5. Стиль роботи керівника

6. Роль класного керівника в організації дитячого колективу
7. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника
8. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

9. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

10. Исторический портрет кабинет-секретаря Петра I – Макарова Алексея Васильевича

11. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

12. Секретарь (Доклад)

13. Работа секретаря-референта - личного помощника руководителя

14. Организация работы секретаря

15. Сценарий

16. Керівництво та лідерство

Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Типовые поведенческие сценарии и эффективная коммуникация

18. Сценарии игр

19. Новая идеология для России: модели и сценарии зарождения

20. Секретарь

21. Сценарий свадьбы

22. Алгоритм создания сценария рекламного радиоролика
23. Сказки, сюжеты и сценарии современной России
24. Рабочее место секретаря

25. Матераільна відповідальність працівників

26. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

27. Сценарий прогнозируемого развития

28. Облік робочого часу працівника

29. Деловые и личные качества секретаря-референта

30. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

31. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

32. Герхарт Гауптман. Перед заходом солнца

Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Сценарий урока «Я вас любил…»

34. Деловые и личные качества секретаря

35. Культура делового общения секретаря

36. Планування та фінансування заходів з охорони праці

37. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

38. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах
39. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
40. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

41. Розробка заходів щодо врегулювання відносин власності на майно

42. Лікувально-профілактичні заходи при гельмінтозах свиней

43. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

44. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

45. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

46. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

47. Організації (органи) господарського керівництва

48. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

49. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

50. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

51. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

52. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

53. Сценарии дискурсов ток-шоу

54. Публічні виступи в роботі секретаря-референта
55. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
56. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

57. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

58. Світ Заходу і світ Сходу

59. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

60. Історія керамічного мистецтва

61. Ідейно-художній аналіз твору "Маріо і чарівник" Томаса Манна

62. Сценарий рекламного ролика пива Budweiser

63. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

64. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Лапароскопічная хірургія товстого кишківника

66. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

67. Демпінг та антидемпінгові заходи

68. Анализ рабочего места секретаря турфирмы "Альтаир"

69. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

70. Заохочення працівників як метод управління персоналом
71. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
72. Лідерство та керівництво в організації

73. Методи і стилі керівництва

74. Основные требования, предъявляемые к секретарю–референту в современных условиях

75. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

76. Регламентація діяльності облікових працівників

77. Типи керівництва

78. Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії в Ірландії

79. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

80. Организация и основные направления совершенствования работы секретаря

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

82. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

83. Стилі керівництва в навчальних закладах

84. Сценарий урока

85. Сценарий урока

86. Сценарий физкультурного праздника "Не нужен и клад, когда в семье лад"
87. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
88. Природні умови залягання корисних копалин. Поняття про відкриту розробку корисних копалин

89. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

90. Смыслотехники самоподдержки: сценарии и программы тренингов

91. Допомога соціального працівника

92. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

93. Сценарий как литературно-режиссерская разработка мероприятия

94. Етичні засади в професії соціального працівника

95. Облицювання стін керамічними глазурованими плитками

96. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Виконання відкритих електропроводок у трубах

98. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

99. Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

100. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.