Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Виховання культури спілкування у старшокласників

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми спілкування в юнацтві 1.1 Спілкування як категорія в психології 1.2 Роль спілкування в розвитку особистості старшокласників 1.3 Культура спілкування як основа взаємодії між людьми Розділ 2. Експериментальне дослідження взаємозв’язку соціометричного статусу і культури спілкування Висновки Список використаної літератури ДОДАТОК 1 ДОДАТОК 2 ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. “Логічним центром” загальної системи психологічної науки в останній час стає проблема спілкування. На її основі можливий більш глибокий аналіз психологічних закономірностей і механізмів регуляції поведінки людини, формування її внутрішнього стану. Культура спілкування включає до себе невербальні фактори, суттєві при передачі інформації. Відомо, що як одна з умов ефективної комунікації виступає обов’язкове урахування особливостей партнера по спілкуванню. У Давньому Римі та Давній Греції культура мовлення дуже довго була об’єктом уваги, вона поширювалась головним чином на монологічні висловлювання. Саме поняття культури мовного (вербального) спілкування дозволяє побачити засоби оптимізації комунікації тому, що включає також й знання співрозмовниками мовних стратегій чи стратегій спілкування. Культура спілкування включає й такий суттєвий компонент, як культуру мислення, вона сприяє адекватній орієнтації суб’єкта мови у заданих умовах спілкування а, крім цього, дозволяє йому використовувати закони правильного мислення (закони логіки) для досягнення цілей комунікації. Під культурою мовного спілкування вчені розуміють високо розвинуте вміння здійснювати комунікацію відповідно до норм, які історично склалися у даному мовному колективі з урахуванням психологічних механізмів впливу на адресата, а також використання лінгвістичних засобів реалізації такого спілкування з метою досягнення запланованого результату. Культура мовного спілкування – це багатопланове явище, яке можна уявити у вигляді декількох рівнів. До першого належать високо розвинуті пізнавальні процеси, насамперед, мислення. До другого – сукупність мовних та позамовних знань. Особливо в юнацькому віці спілкування стає головним джерелом пізнання навколишнього світу, а вміння творчо вирішувати проблему є важливим при соціалізації та адаптації в суспільстві, що й визначає актуальність даної курсової роботи. Розробленість теми: Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Проблема спілкування пов’язана з працями А.Н. Леонтьєва, який вважав, що спілкування – певний бік діяльності, бо воно існує у кожній діяльності в якості її елементу. В.К. Соковкин аналізує людське спілкування як взаєморозуміння, як комунікацію, як діяльність, як відносини та як взаємовплив. Б.Г. Ананьєв підкреслював, що головною характеристикою спілкування, як діяльності є те, що через неї людина будує свої взаємовідносини з іншими людьми. Представник психології К. Левін розглядав спілкування в юнацькому віці з точки зору соціально-психологічного явища. Д.Б. Ельконін розглядає значення спілкування в старшому шкільному віці з позиції культурно-історичної теорії.

Всі дослідники (Л.С. Виготський, Л.М. Божович, І.С. Кон ті інші психологи юнацтва) так чи інакше сходяться у визнанні того великого значення, яке має для старших школярів спілкування з однолітками. Мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей виховання культури спілкування у старшокласників. Завдання курсової роботи обумовлені її метою: виявити та опрацювати фахову літературу з теми курсової роботи; проаналізувати проблеми спілкування у старшокласників, проявлення закономірностей у спілкуванні у різних групах та соціально-психологічних аспектів взаємовідношень; дослідити соціометричний статус учнів у колективі; визначити потребу старшокласників у спілкуванні. Об’єктомдослідження для даної курсової роботи є закономірності спілкування в юнацькому віці. Предметом є дослідження особливостей потреби і культури спілкування старшокласників. Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення, метод експерименту, методи математичної статистики, соціометричний метод, бесіда. Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про особливості культури спілкування, значення спілкування для старшокласників, вивчено потребу у спілкуванні старшокласників та їх соціометричний статус у класі. Практичне значення дослідження полягає в тому, що розкриття у ньому соціометричного статусу має значення для виявлення переважаючого стилю спілкування. Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Основна частина складається з двох розділів. Вступ містить визначення актуальності, значення роботи та структури дослідження; обговорюється шлях дослідження, мета, методи, задачі. В першому розділі здійснено аналіз розробки проблеми у психолого-педагогічній і методичній вітчизняній і зарубіжній літературі. В другому розділі описується суть дослідження і результати. Висновки містять аналіз результатів, практичні рекомендації для шкільних психологів та вчителів. Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми спілкування в юнацтві 1.1 Спілкування як категорія в психології З точки зору психології спілкування – 1) складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, які породжуються потребами в спільній діяльності і включає до себе обмін інформацією, виробітку єдиної стратегії взаємодії; 2) здійснювана відомими засобами взаємодія суб’єктів, що викликана потребами спільної діяльності і направлена на відчутну зміну в стані, поведінці і особово-сенсорних утвореннях партнера через складності і ємність феномена спілкування, тлумачення його як поняття залежить від вихідних теоретичних і критеріальних підвалин. В самому загальному вигляді спілкування виступає як форма життєдіяльності. Соціальний сенс спілкування визначається тим, що в його процесі суб’єктивний світ одної людини розкривається для іншої.

В спілкуванні людина самовизначається і пред’являється, показуючи свої індивідуальні особливості. За формою здійснюваних впливів можна судити про комунікативні навички і риси характеру людини, по специфіці організації мовних сполучень – про загальну культуру і грамотність. Спілкування пронизує всю життєдіяльність особи. Форми спілкування вкрай різноманітні. Але, в кінцевому рахунку, вони визначаються об’єктивними умовами, насамперед, характером суспільно-економічної формації. Спілкування, виражене в безпосередніх міжособових зв’язках людей, завжди відповідає певним історично склавшимся і соціально необхідним формам комунікації і реалізується у відповідності з нормами соціально задовільної поведінки . М.С. Каган розглядає спілкування як один з видів людської діяльності, якому властиві відповідна структура і атрибути . Г.Л. Ільїн припускає, що “спілкування є реальність і конкретизація суспільних відносин, їх персоніфікація, особова форма. Суспільні відносини при цьому складають зміст процесу (дії об’єктивних суспільних законів і відносин), а спілкування – його індивідуалізовані форми” . Я.Л. Коломинський аналізує людське спілкування як комунікацію, як діяльність, як відносини, як взаєморозуміння і взаємовплив . З точки зору Б.Ф. Леонова, спілкування слід розглядати як визначену сторону діяльності, тому що воно присутнє в будь-якій діяльності в якості її елемента. Саму ж діяльність можна розглядати як необхідну умову спілкування . Спробу інтегрувати в межах єдиної концепції різноманітні соціально-психологічні підходи до проблеми спілкування здійснила Г.М. Андрєєва. Характеризуючи спілкування, вона виділила в ньому три взаємопов’язані сторони: комунікативну (обмін інформацією між тими, хто спілкується), інтерактивну (організація взаємодії тих, хто спілкується) і перцептивну (процес сприйняття одне одного партнерами і встановлення на цій основі взаємопорозуміння). Комунікативна сторона полягає в обміні інформацією. Інтерактивна полягає в організації взаємодії між індивідами, які спілкуються, інакше кажучи, в обміні не лише знаннями, ідеями, а і діями. Перцептивна сторона спілкування означає процес сприйняття одне одним партнерами по спілкуванню і встановленню на цій основі взаємопорозуміння . Спілкування є таким процесом взаємодії людей, в якому особи, які в ньому приймають участь, своїм зовнішнім виглядом і поведінкою завдають більш або менш сильний вплив на бажання і наміри, на думки, стан і почуття одне одного. У різних людей різні здатності спілкування. В той час, як одні з них, вступаючи в контакти з оточуючими без особливих зусиль зі своєї сторони або підтримують, або просто створюють в інших людей добрий настрій, інші вносять в свої взаємовідносини з людьми напругу або провокують в останніх негативні емоції . Об’єктивні відносини, в які люди вимушені вступати в процесі своєї життєдіяльності, і суб’єктивне відображення даних відносин у вигляді думок і почуттів (суб’єктивні відносини) складають два основних шари міжособових відносин. Взаємовідносини – це специфічний вид відносин людини до людини, в якому є можливість одночасного або віддаленого відповідного особового відношення, а спілкування – це інформаційна і предметна взаємодія, в процесі якої виявляються і формуються міжособові взаємовідносини .

Таємні середньошкільні кружки Треба також відзначити існування в Галичині до першої світової війни численних таємних організацій молоді середніх шкіл, т. зв. кружків, що продовжували традицію «Молодої України» та вели свою працю у тіснім зв'язку із студентами високих шкіл, і які відограли важну ролю у національно громадському вихованні молоді. Були це передусім самоосвітні організації, яких завданням було добувати найширше знання, що його не давала молоді чужа і реакційна школа. Студії української літератури, історії і культури стояли на першому місці. Завзята ідейна боротьба з москвофільством, яка починалась уже в гімназії, вимагала основних відомостей про самостійність української нації. Йшла боротьба за нашу національну назву. Панувала тоді ще назва «русин». Усі видання історії України М.Грушевського були основною зброєю в ідейній боротьбі за нашу національну самостійність. Книжка Л.Цегельського «Русь-Україна і Московщина» через свій популярний виклад і демократичні та самостійницькі тенденції – була національним катехизмом тодішніх середньошкільників

1. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

2. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

3. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

4. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

5. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

6. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл
7. Моделювання поведінки виробників та споживачів
8. Принципи та норми моральної поведінки керівника

9. Правила поведінки на підприємстві

10. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

11. Агресія як форма поведінки підлітків

12. Спостереження поведінки домашнього кота

13. Правомірна поведінка та історичні типи держав

14. Культура козацької доби та українського бароко

15. Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму

16. Функціональне відображення поведінки споживача

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

17. Дослідження поведінки споживачів

18. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

19. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

20. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

21. Мотивація агресивної поведінки підлітків

22. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці
23. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
24. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

25. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

26. Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при перетині митного кордону

27. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

28. Теорія поведінки споживача

29. Етика поведінки державного службовця

30. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

31. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

32. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

33. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

34. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

35. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

36. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

37. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

38. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
39. Лекції з української та зарубіжної культури
40. Форми співучасті та види співучасників у злочині

41. Видатки бюджетів на науку та культуру

42. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

43. Українська та зарубіжна культура

44. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

45. Ділове спілкування

46. Моральна культура особистості та етикет

47. Формування та розвиток банківської системи України

48. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

49. Екологія та поведінка плазунів

50. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

51. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

52. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

53. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

54. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг
55. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика
56. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

57. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

58. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

59. Норми сучасної української мови у спілкуванні

60. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

61. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

62. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

63. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

64. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Роль та місце жінки у общині

66. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

67. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

68. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

69. Культура та естетика

70. Культура та мистецтво Сирії
71. Лицарська культура та її складові
72. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

73. Роль мови у формуванні культури

74. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

75. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

76. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

77. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

78. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

79. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

80. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

81. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

82. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

83. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

84. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

85. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

86. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій
87. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
88. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

89. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

90. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

91. Інтереси та культура. Цінності в управлінні

92. Особливості ділового спілкування

93. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

94. Формування організаційної культури

95. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

96. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

97. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

98. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

99. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.