Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Мовний дискурс

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ВСТУП Поняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної науки. У першій половині ХХ століття мовознавство протягом досить тривалого періоду було зосереджене на вивченні однієї з двох діалектично зв’язаних сторін мови – мовній системі, але, починаючи з другої половини 60-х років, центр уваги лінгвістів переноситься на іншу сторону цієї діалектичної єдності – мовленнєву діяльність та її продукт – дискурс, формальні характеристики якого були отримані у 1952 році З. Херрісом. Хоча проблема дискурсу широко висвітлюється як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами, таке важливе питання, як адресованість у дискурсі все ще залишається поза межами дослідження. Наша дипломна робота намагається заповнити цю прогалину, і тому, присвячена проблемі дослідження текстів офіційного та неофіційного дискурсу, що розглядається через призму їх адресованості. З цією метою, у роботі аналізується ті особливості оригінальних текстів художньої літератури, наукових текстів та офіційних документів, які обумовлені специфікою передбачуваного адресата і прогнозованим характером його інтерпретативної діяльності. Аналіз поняття дискурсу через призму його адресованості є досить актуальним на даний час. Така актуальність зумовлюється зростаючим інтересом до лінгвістичного опису передбачуваного адресата у художній комунікації, а також специфікою адресованості офіційного дискурсу, як однієї із важливих проблем лінгвістики тексту, яка має своїм джерелом “введення у фокус лінгвістики розгляд феномена життя, в центрі якого знаходиться людина з усіма її психічними складовими і станами, формами соціального існування і культурної діяльності”. Додатковим стимулом звернення лінгвістів до проблеми адресованості стало усвідомленнятого факту, що “у породженні мовлення ,-як відмічає Є. С. Кубрякова, виявляються сили, що виходять по суті не від мовця, а від його оцінки стану, знань, розуму,приналежності до того чи іншого соціального стану і т. п. тих, на кого мовлення розраховане”. Мета дипломної роботи: виявити особливості адресованості в офіційному та неофіційному дискурсі. Предмет дослідження: адресованість. Об’єкт: тексти офіційного та неофіційного дискурсу. З основної мети випливає вирішення конкретних завдань дослідження: 1. Виявлення характерних рис та відмінностей офіційного та неофіційного дискурсу. 2. Встановлення характерних прагматичних особливостей адресованості в офіційному дискурсі. 3. Урахування фактора адресата в неофіційному дискурсі. У вирішенні цих завдань ми керувалися методами:дискурсивного аналізу та порівняльним методом. До офіційного дискурсу ми відносимо наукові тексти та тексти офіційних документів (у нашій роботі це тексти юридичних документів), а до неофіційного – тексти художньої літератури та анекдотичний жанр. У якості базового у даній дипломній роботі використовується поняття адресованості, як категорії тексту. Такий підхід до моделювання текстової семантики вимагав звернення до більш загальних питань, пов’язаних із самим поняттям “категорія тексту”.

Текст розглядається нами як полісистемне утворення, що складається із слідуючих підсистем: макрознак, комунікат, дискурс, що перебувають у постійному взаємозв’язку.До розгляду нами включені також правила, якими регулюється дискурс, що допомагають нам отримати більш систематизоване уявлення про таке явище як дискурс. Але незважаючи на те, що дискурс трактується нами як системне утворення, ми не ігноруємо таких підходів до нього, як до комунікативної події чи комунікативного процесу. Розділ 1. Офіційний та неофіційний дискурс. Трактування дискурсу в сучасній лінгвістичній науці. Теорія дискурсу як прагматизованої форми тексту бере свій початок у концепції Е. Бенвеніста, який розмежовував план дискурсу (discоurs) – мовлення, яке привласнюється людиною, яка говорить і план оповідання (reci ). Під дискурсом Е. Бенвеніст розуміє “усіляке висловлювання, яке зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта,а,також, наміри адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника”. Усучасній лінгвістиці поняття дискурсу трактується неоднозначно. Для визначення нашого розуміння дискурсу всі існуючі підходи можна звести до наступних. 1. Дискурс визначається через текст або текст через дискурс . 2. Дискурс розуміють як когнітивний процес, пов’язаний із творенням мовленнєвої поведінки. 3. Дискурс розглядається як послідовність взаємозв’язаних висловлювань, об’єднаних спільністю цільового завдання. 4. Дискурс визначається як засіб бесіди та мислення, які, як і жанри можуть ставати ритуалізованими. 5. Дискурс тлумачиться як мовленнєве утворення, одиниця вищого, ніж речення, рівня. 6. Дискурс розглядається як форма мовленнєвого спілкування, яка передбачає взаємозв’язок між мовцем та слухачем, як міжособистісна діяльність. 7. Дискурс розуміється як складна комунікативна подія. . 8. Дискурс тлумачиться як соціолінгвістична структура, яка твориться адресатом у конкретних комунікативних, соціальних та прагматичних ситуаціях. У рамках першого підходу спроба визначити текст через дискурс або дискурс через текст приводить до визначення первинності тексту/дискурсу. Так, В. О. Звєгінцев розуміє дискурс як елементарну одиницю тексту, тобто складне ціле або змістовну єдність, що вирізняється на рівні мови і, як правило реалізується у вигляді речень, пов’язаних між собою смисловими зв’язками. Однією з вартих уваги рис тексту є те, що його інтерпретація здіснюється через речення, при чому речення розглядаються як члени дискурсу. Наявність змістовної надбудови, спроможної з’єднати окремі речення в єдине ціле і призводить до утворення зв’язного тексту або дискурсу. Смислова інтерпретація зв’язності дискурсу є причиою схеми розгортання тексту. Б. А. Зільберт стверджує, що текст – одиниця мовлення, явище системи комунікації, тобто явиище соціально-мовленнєвого рівня. Фактично, текст ототожнюється з дискурсом і розглядається як комунікативна одиниця, де мовні елементи і структури використовуються для реалізації певних комунікативних цілей, задач і установок. В. В. Красних зробив спробу поглянути на дискурс з точки зору когнітивних структур, які лежать в основі мовної компетенції.

На протилежність В. О. Звєгінцеву, текст(за В. В. Красних) є “елементарною( тобто базовою, мінімальною та основною) одиницею дискурсу” – явищем не тільки лінгвістичним, а й екстралінгвістичним. Текст володіє формально- змістовою структурою, яка допомагає вичленити його в дискурсі. Текст є продуктом як мовлення, так і мислення, продуктом, який вперше з’являється в момент породження його автором і може переживати наступні переродження при сприйнятті його реціпієнтом. На формування концепту тексту здійснюють вплив два фактори: ситуація та індивідуальний мовний простір автора. На мотивованість дискурсу вказує В. Кох, на думку якого дискурс – це “будь який текст ( або частина тексту ), в якому є ознаки одного й того ж конкретного мотиву. О. Т. Ішмуратов ототожнює дискурс з певним видом тексту. Так, дискурс – це текст, який містить міркування, тобто текст, в якому фіксується певний хід думки, а комунікативний дискурс – це текст, що містить взаємозалежні судження деяких суб’єктів. Англійські дослідники Р. Ходж та Дж. Кресс розглядають текст і дискурс як такі, що доповнюють один одного, акцентуючи при цьому або соціальний, або мовний рівень. Дискурс трактується як складне комунікативне явище, що включає в себе соціальний контекст, інформацію про учасників комунікації, знання процесу продукування та сприйняття текстів. Дискурс за Т. ван Дейком,-це складна комунікативна подія,”суттєва складова соціокультурної взаємодії, характерні риси якої – інтереси, цілі та стилі. Н. Д. Арутюнова визначає дискурс як “зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, соціокультурними, прагматичними, психологічними факторами; це – текст, узятий в аспекті подій; мовлення, що розглядається як цілеспрямоване соціальне явище, дія, як компонент, що приймає участь у взаємодії між людьми і механізмах їх свідомості. Дискурс – це мовлення, занурене у життя.”. Дискурс також розуміється як текст,”представлений у вигляді особливої соціальної даності”. і ”утворений в результаті мовленнєвої діяльності представників певної лінгвокультурної спільноти, який розглядається у сукупності його лінгвістичних параметрів та соціокультурного контексту”. Отже, аналізуючи все вищесказане, ми можемо зробити слідуючий висновок: хоча теорія дискурсу вже досить тривалий час опрацьовується і досліджується вченими-лінгвістами, загальновизнаного підходу та універсального визначення поняття “дискурс” ще досі не існує. Воно (поняття) розглядається з точки зору найрізноманітніших аспектів: і як комунікативний процес, і як текст, і як система, і як комунікативна подія. Але , не дивлячись на те, що всі ці підходи і базуються на різноманітних рисах та харектеристиках, вони не виключають одне одного. Тому, на базі вищенаведеної інформації ми вважаємо за доцільне спробувати дати узагальне визначення дискурсу. Дискурс – це комунікативна подія,що обумовлюється взаємозв’язком між мовцем та слухачем і передбачається мовленнєвою поведінкою останніх. Основні характеристики дискурсу. Дискурс розглядають і як підсистему текста. У нашій роботі ми будемо досліджувати дискурс як одну з підсистем (макрознак, комунікант, дискурс) у просторі текста.

РЫХЛЯКОВА Варвара Трофи-мовна (1871-1919), артистка. По окончании Петерб. театр. уч-ща (педагоги X. П. Иогансон, Э. Чек-кетти) в 1890-1910 в Мариинском т-ре. Исполнительница сольных партий в классич. балетах: па де де ("Жизель"), па де катр ("Сильфида"), танец с лентой (совм. с Е. В. Гельцер, "Дочь Микадо"), танец с гирляндой (совм. с М. Ф. Кше-синской, "Своенравная жена"), вариация придворной дамы ("Кот в сапогах"). Участвовала также в спектаклях: "Ацис и Галатея", "Жертвы Амуру", "Наяда и рыбак", "Спящая красавица", "Царь Кандавл", "Пахита", "Тщетная предосторожность", "Пробуждение Флоры", "Лебединое озеро", "Катарина, дочь разбойника". Обладала отточенной техникой танца. Исполняла порученные партии уверенно, в хороших академич. традициях, но без душевного подъёма. Технич. сноровка позволяла ей выступать в ансамблях вместе с крупными мастерами балета Кшесинской, О. И. Преображенской, Л. Н. Егоровой, Гельцер. Преподавала в Петерб. театр. уч-ще в младших классах. Лит. : Борисоглебский М. В. (сост.). Материалы по истории рус. балета, т. 2, Л., 1939; Красовская В. М., Рус. балетный т-р нач. XX в., [ч.] 1-2, Л-, 1971- 72. А. А. Соколов-Каминский

1. Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе

2. Загальна структура мовної системи

3. Экзистенциализм в дискурсе Ж.П. Сартра

4. Онтология математического дискурса

5. Интеллигенция и свобода (к анализу интеллигентского дискурса)

6. Гендерная поляризация русскоязычного звучащего дискурса
7. Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка
8. Анализ дискурса в интеракциональной социолингвистике

9. Эстетика агиографического дискурса в поэме В.В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин"

10. Рассмотрение функционально-коммуникативной организации политического дискурса

11. Политический дискурс оппозиции в современной России

12. Архетипы философского дискурса

13. От экзистенциальной аналитики совести-вины к коммуникативно-рациональному этическому дискурсу

14. Дискурс

15. Гендерное измерение в современном социально-коммуникативном дискурсе: роль рекламы

16. Дискурс рынка и проблема гендера в экономике

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Политический дискурс как предмет политологической филологии

18. Спортивная метафора в современном российском политическом дискурсе

19. Применение политического дискурс-анализа в решении идеологических задач (На примере медиатизации политических текстов)

20. Власть как концепт и категория дискурса

21. Анализ коммуникативных стратегий в общественно-публицистическом дискурсе

22. Дискурс рынка и проблема гендера в экономике
23. Агрономический дискурс: понятийно-терминологические и концептуальные основания
24. Лингвориторические средства выражения антропоцентризма в русском и переводном эзотерическом дискурсе

25. Фразеологические единицы терминологического происхождения в современном английском и русском дискурсах

26. К проблеме организации текстового пространства в немецкоязычном автобиографиче-ском дискурсе

27. Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

28. Сценарии дискурсов ток-шоу

29. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе

30. Мовні і жанрові особливості наукового стилю

31. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

32. Разговорный компонент как специфика гуманитарного дискурса Льва Николаевича Гумилева

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

33. Семиотические аспекты политического дискурса

34. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

35. Стратифікація мовних одиниць на території Німеччини

36. Текст и дискурс как языковые единицы

37. Теория дискурса

38. Эстетическая функция языка в рекламном дискурсе
39. Дискурс
40. Жанровая вариативность научного дискурса

41. Концептуальная ситуация и дискурс

42. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

43. Прагматика рекламного дискурсу та проблеми адекватності перекладу

44. Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука

45. Дискурс тілесності в романі Ф. Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель"

46. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі

47. Символічні структури давньої драми в контексті психоаналітичного дискурсу З. Фройда

48. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Религиозное сознание кабардинцев на современном этапе: культурологический дискурс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.