Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Тактика допиту підозрюваних, обвинувачених, неповнолітніх

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА, СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ЛОГІСТИКИ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З предмету Криміналістика На тему: «Тактика допиту підозрюваних, обвинувачених, неповнолітніх» Варіант № 24 Виконала студентка Гр.ТП – ІV – 1з Цвілюк Віра Миколаївна Номер залікової книжки: 41684 Перевірив: Ярослав Юрій Юрійович КИЇВ 2008 ПЛАН: Вступ Поняття, загальні правила та різновиди допиту. Деякі положення психології допиту. Підготовка до допиту. Висновок Перелік використаних джерел. Вступ Криміналістична тактика – четвертий розділ криміналістики, це система наукових положень та розроблюваних на їх основі рекомендацій по проведенню окремих слідчих дій, направлених на збирання та вивчення доказів в кримінальних справах. Криміналістична тактика нерозривно пов’язана з криміналістичною технікою, а також з організацією та методикою розслідування окремих видів злочинів. Тактичні прийоми та рекомендації забезпечують найбільш повне та ефективне застосування в процесі розслідування, а також судового розгляду кримінальних справ засобів та прийомів криміналістичної техніки. І навпаки, ці тактичні прийоми і рекомендації можуть бути повною мірою здійснені лише на основі широкого та вмілого застосування техніко-криміналістичних засобів і методів. Тактика проведення тієї чи іншої слідчої дії суттєво змінюється залежно від того, які технічні засоби застосовують при проведенні цієї слідчої дії. З іншого боку, потреби тактики приводять до того, що відповідні технічні засоби змінюються і стають якісно іншими. Найважливішою умовою успіху у застосуванні прийомів та рекомендацій криміналістичної тактики є правильна організація попереднього та судового слідства. Вміле, побудоване на наукових засадах висування версій, планування розслідування, правильно організована взаємодія з оперативно-розшуковими апаратами, із спеціалістами, а також використання допомоги населення, як правило, дозволяють в короткі строки різносторонньо, повною мірою розслідувати навіть найбільш складні злочини. В той самий час належна організація розслідування припускає точне дотримання розроблених в криміналістичній тактиці прийомів і рекомендацій по проведенню слідчих дій. Всі тактико-криміналістичні прийоми і рекомендації носять певною мірою загальний характер. В криміналістичній тактиці не розглядаються особливості проведення тих чи інших слідчих дій по відношенню до умов розслідування конкретних видів злочинів. 1. Поняття, загальні правила та різновиди допиту. Допит – найрозповсюдженіша з усіх слідчих дій. В тактиці не може бути кримінальних справ, по яким не проводилися б допити. Як показують дослідження, на процес допиту слідчі витрачають не менше 25 % всього об’єму свого робочого часу. Проведення допиту, на перший погляд не представляє особливих ускладнень. Однак, легкою ця справа здається лише на перший погляд. Далеко не завжди люди дають правдиві та об’єктивні свідчення. Дуже часто отримати такі свічення вдається лише після довгих і наполегливих зусиль слідчого, в результаті вмілого застосування цілого ряду тактичних прийомів.

Допит при попередньому слідстві можна визначити як слідчу дію, яка включає в себе отримання та фіксацію у встановленому законом порядку показів свідків, неповнолітніх, потерпілих, підозрюваних чи обвинувачених про відомі їм факти, що мають значення для розслідуваної справи. Процесуальний порядок допиту регламентується нормами КПК України (статті 107, 143-146, 166-171, 201, 300, 303, 304, 307, 308, 311), дотримання яких є обов'язковим. Недотримання процесуальних правил проведення допиту є порушенням закону і тягне за собою недійсність проведеної дії та недопустимість отриманих показань як джерела доказів. Згідно зі статтями 143, 167 КПК України допит можна проводити у місці провадження досудового слідства або в місці перебування допитуваного, як правило, у денний час. Допитувані дають показання віч-на-віч зі слідчим, за винятком випадків, прямо передбачених у законі (присутність захисника, педагога, законних представників неповнолітнього та ін.). Допит, як правило, проводиться в кабінеті слідчого, але може бути проведений і в іншому місці, якщо слідчий вважатиме це доцільним. Всіх осіб, викликаних по одній справі, допитують окремо, причому слідчий слідчий приймає всі міри, щоб до допиту вони не могли спілкуватися між собою. Перед допитом свідка чи потерпілого слідчий зобов’язаний перевірити особу допитуваного, роз’яснити йому його обов’язки і попередити під розписку у протоколі про кримінальну відповідальність за відмову чи ухилення від дачі показів та за дачу завідомо неправдивих свідчень. Свідкам, що не досягли шістнадцятирічного віку, слідчий роз’яснює, що вони повинні правдиво розповісти все, що їм відомо по справі. Свідок попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за дачу завідомо неправдивих показань. Конституція України у ст. 63 проголошує імунітет свідка: «Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом». На початку допиту свідка слідчий з’ясовує його стосунки із звинувачуваним та потерпілим та необхідні свідчення про особу свідка. Потім свідку пропонують розповісти все, що йому відомо про обставини події, у зв’язку з якою його було викликано на допит. Після такої розповіді слідчий може задавати допитуваному питання, причому дозволяється ставити лише конкретні питання. При допиті свідків у віці до чотирнадцяти років, а якщо потрібно – то і до шістнадцяти років, викликається педагог. У випадку необхідності можуть бути викликані також законні представники неповнолітньої особи або її найближчі родичі. Перед початком допиту цим особам роз’яснюють їх права та обов’язки, про що робиться відмітка у протоколі. Вони можуть бути присутніми на допиті і можуть ставити слідчому питання. Слідчий вправі відвести задане питання, але воно все одно заноситься до протоколу. Під час допиту обвинуваченого, слідчий спочатку повинен запитати, чи визнає він себе винним у звинуваченні, а потім ставити питання по суті звинувачення. Вислухавши його розповідь, слідчий за необхідності ставить звинуваченому питання.

Таким чином, допит будь-якого учасника процесу фактично розпадається на три стадії: з’ясування особи допитуваного (заповнення анкетної частини протоколу); довільна розповідь; питально-відповідальна стадія (деякі автори виокремлюють ще й четверту стадію – фіксацію результатів допиту). В ході довільної розповіді допитуваного не рекомендується переривати, слідчий, звичайно, може ставити уточнюючі запитання але, як правило, їх не слід відображати у протоколі. Перші дві стадії є обов’язковими, третя – факультативна. Якщо слідчий, записавши свідчення допитуваного, данні в ході довільної розповіді, вбачає, що всі обставини події викладені в протоколі достатньо повно і точно, то немає необхідності ставити додаткові запитання. Види допиту (див. рис. 1) на попередньому слідстві відрізняються залежно від: процесуального становища допитуваного (допит свідка, потерпілого, підозрюваного, звинувачуваного); віку допитуваного (без участі третіх осіб, з участю захисника, експерта, спеціаліста, батьків або законних представників неповнолітньої особи, педагога, перекладача); складу осіб, що беруть участь (без участі третіх осіб, з участю захисника, експерта, спеціаліста, батьків або законних представників неповнолітньої особи, педагога, перекладача); місця проведення допиту; характеру слідчої ситуації (безконфліктна, конфліктна). Безконфліктна ситуація при допиті характеризується повним або частковим спів падінням інтересів особи, що проводить допит із допитуваним і виникає зазвичай, коли допитують потерпілого або свідка, тобто добросовісного учасника процесу. І навпаки, конфліктна ситуація, як правило виникає при допиті підозрюваного чи обвинувачуваного, який не бажає давати правдиві свідчення і відмовляється співпрацювати із слідчим; того, проводили допит даної особи по цій справі, чи особу допитують вперше (первинний, повторний, додатковий допит). Повторним вважається той допит, коли даються свідчення з тих самих питань, з яких вини давалися на попередньому допиті, додатковим – коли свідчення даються з питань, які не були висвітлені в ході минулих допитів. При цьому, якщо в ході первинного допиту анкетна частина протоколу була заповнена повно і правильно, при повторних і додаткових допитах вона не заповнюється. Не можна допускати постановку навідних запитань, які містять елементи сугестії (навіювання). Відповідно до кримінально-процесуального законодавства (ст.ст. 143, 167 КК України) забороняється  ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання). Рис. 1 Основні види допиту Деякі положення психології допиту. Встановлення контакту з допитуваним – одне з найважливіших положень тактики допиту. Існують різні визначення психологічного контакту. Можна його визначити і як взаємовідносини слідчого з допитуваним, при якому допитуваний свідомо і добровільно надає слідчому інформацію, яка має значення для справи. Н.И. Порубов визначає психологічний контакт як систему взаємодії людей в процесі їх спілкування, заснованого на довірі; як інформаційний процес, при якому люди можуть і бажають сприймати інформацію .

Зі Звенигородки арештованих отаманів відправили до Києва — до Лук’янівської в’язниці. Коли на допитах Дениса запитали, чому не піддався на амністію «соввласті», відповів: «Вважав її (соввласть. — Ред.) чужою і ворожою».[625] У січні слідство було закінчене. Ось уривок із висновку у справі 446/7971 від 16 січня 1923 року на громадян Ларіона Загороднього, Мефодія Голика-Залізняка, Дениса Гупала, обвинувачених «в бандитизме, организации и участии в вооруженном восстании против Советской власти»: «Перед судом Революционного трибунала стоят три наиболее видных рыцаря бандитизма… Атаманы Загородний, Зализняк и Гупало и их отряды, как наиболее живучие, долгое время уходили из под удара красных частей. (Они) свили себе гнезда в упомянутых выше лесах и до последнего времени продолжали свой дикий разгул. 4 года эти рыцари лесов не давали возможности спокойно проводить советское строительство на довольно значительной части территории Украины…»[626] 2 лютого 1923 року Надзвичайна сесія Київського губернського трибуналу ухвалила смертний вирок Денису Гупалу та його побратимам: отаманам Ларіону Загородньому, Мефодію Голику-Залізняку, полковнику Костянтину Здобудь-Волі, козакам Олексію Добровольському, Юрію Дроботковському, Тимофію Компанійцю, Іванові Ляшенку, Василеві Ткаченку та члену Холодноярського повстанського комітету Григорію Яковенку

1. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

2. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

3. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

4. Психологія неповнолітніх

5. Исследование "Тактика морского боя"

6. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск
7. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития
8. Тактика задержания подозреваемого

9. Тактика предъявления для опознания

10. Тактика допроса обвиняемого

11. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы

12. Тактика волейбола

13. Римская военная тактика

14. Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)

15. Программа, идеология, тактика. Устав партии Эсеров

16. Тактика бронетанковых войск в 1939—1945 гг.

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

17. Общие положения криминалистической тактики

18. Особенности тактики расследования убийств

19. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений

20. Тактика осмотра места происшествия

21. Cиндром Марфана в практике терапевта и семейного врача: диагностика, тактика ведения, лечение, беременность и роды

22. Диагностическая и лечебная тактика при врожденных пороках развития легких
23. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации
24. Корпоративные приемы: конкурентные тактики и мобилизация персонала

25. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

26. Тактика задержания

27. Тактика уловок собеседника

28. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных преступлений

29. Тактика в спортивной борьбе

30. Классификационная проблема тактики спортивного фехтования

31. Организация и тактика действий специальных групп при задержании вооруженных преступников в укрытии

32. Грошові потоки, звітність, планування

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Миграция к NGN: стратегия, тактика, практика

34. Тактика и стратегия монгольской армии в правление Чингиcхана

35. Тактика работы с подчиненными

36. Стадии конфликтного противоборства: приемы, тактики

37. Культура і тактика ведення ділових переговорів

38. Тактика спасательных работ и ликвидации последствий при прорыве плотины водохранилища
39. Организация и тактика тушения пожаров во Дворце искусств
40. Охорона праці в загальноосвітніх школах

41. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

42. Звітність

43. Звітність сільськогосподарських підприємств

44. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

45. Фінансова звітність в Україні

46. Основные направления тактики действий внутренних войск по опыту Чеченской Республики

47. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

48. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

49. Назначение, состав, вооружение, тактика действий секрета и розыскного поста

50. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

51. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

52. Особенности тактики допроса отдельных лиц

53. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

54. Тактика допроса
55. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого
56. Тактика задержания подозреваемого в совершении преступления

57. Тактика и психология следственных действий

58. Тактика назначения криминалистической экспертизы

59. Тактика осмотра места происшествия

60. Тактика предупреждения и пресечения террористических актов

61. Тактика проведення огляду місця ДТП

62. Тактика производства допроса в стадии расследования и в судебном разбирательстве

63. Тактика следственного осмотра

64. Тактика следственных действий

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

65. Этические и психологические аспекты тактики допросов и очных ставок

66. Гражданская война 1918-1920 гг. Тактика и стратегия противоборствующих сил

67. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

68. Классификация объектов. Тактика оснащения объектов системами охранной сигнализации

69. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

70. Літні звичаї та обряди
71. Основные черты антикризисного управления. Стратегия и тактика в антикризисном управлении
72. Стратегия и тактика переговорного процесса

73. Ценовые стратегии и тактика ценообразования

74. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

75. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту

76. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

77. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

78. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

79. Санитарная тактика

80. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

82. Стратегия и тактика кадрового менеджмента

83. Стратегия и тактика руководства предприятия по разработке и внедрению системы менеджмента качества на примере ОАО "Лента"

84. Фазы развития конфликта, стратегия и тактика разрешения

85. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

86. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
87. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі
88. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

89. Образование и тактика КПРФ после развала СССР

90. Тактика и направленность стратегий политических партий

91. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

92. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

93. Вимушені механічні й електромагнітні коливання

94. Вариативность тактики проведения спортивно-оздоровительного тура

95. Индивидуальная и групповая тактика футбола

96. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

97. Податковий облік і звітність

98. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

99. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.