Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проектнобазирано обучение по информационни технологии 7 клас

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: &quo ;Съевременни аспекти на обучението та информатика и информационни технологии&quo ;Дипломна работа Проектнобазирано обучение по информуционни технологии VII класКонсултант: гл.ас. Евдокия Адалиева Разработил: Елена Семионова ОУ &quo ;Георгий Бенковски&quo ; Гр. БургасСтара Загора 2008 СъдържаниеУвод Глава първа. Теоретична постановка на проблема за обучението по „метода на проектите” 1.1 Същност на метода на проектите 1.1.1 Малко за историята на метода на проектите 1.1.2 Понятието „метод на проектите” 1.2 Разработване на метода на проектите 1.2.1 Основни изисквания при използване на метода на проектите 1.2.2 Основни етапи при изпълнението на проекта 1.2.3 Ролята на учителя при изпълнение на проекта 1.2.4 Ролята на учениците при изпълнение на проекта 1.2.5 Оценяване на готовия проект 1.3 Телекомуникационен проект и използването му в учебния процес 1.3.1 Обща характеристика на телекомуникационния проект 1.3.2 Типология на учебните телекомуникационни проекти 1.4 Анализ на учебната програма по информационни технологии за задължителна подготовка в VII клас 1.5 Проектната работа - средство за активиране на познавателната дейност на учениците Глава втора. Организация и методика на изследването 2.1 Организация на изследването 2.2 Методика на изследването Глава трета. Анализ на резултатите 3.1 Анализ и оценка на резултатите Изводи Заключение Литература Приложения УводРеалните измерения на извършващите се процеси в нашето общество поставят много въпроси днес пред педагогическата общност. Те са свързани както с преосмисляне на целите на образованието, така и с промяна на характера на педагогическото взаимодействие, с извеждане на нови приоритети в дидактическите стратегии и технологии. Как да бъдат обучавани децата, от какви принципни положения да се ръководи образователната система, за да отговори на съвременните изисквания? Какви методи и форми на работа да се използват, за да бъде обучението привлекателно, атрактивно, да стимулира творческия потенциал на учениците и едновременно с това да осигурява високо качество на образованието им? Как да направим така, че да предизвикаме ежедневно пословичната любознателност на българските деца, да провокираме активното им включване в учебния процес със собствено мнение, в подходящ социален контекст, за да виждат ползите от приложението на това, което учат? С разработването на дипломната работа се насочва вниманието към обучението чрез проекти, като един от възможните съвременни пътища за постигане на нов тип педагогическо взаимодействие, центрирано към ученика, създаващо условия за по-пълно разгръщане на личностния му потенциал. Реализирането на идеята за проектното обучение ще помогне да се преодолее прекаления академизъм, откъсването от социалния контекст, ниската личностна ангажираност. При „проектнобазираната&quo ; учебна дейност ученика действа ангажирано в реален социален контекст, поема отговорност за собствените си действия, учи чрез натрупване на опит и чрез преживяване на случващото се.

По този начин практическото приложение на проектното обучение е един надежден начин за управление на механизмите на самоорганизация и саморегулация в учебния процес. „При представяне на обучението чрез проекти неизменно възникват следните въпроси: „Изглежда интересно, но осъществимо ли е? ”, „Не рискуваме ли да загубим контрола над учебния процес?&quo ;, „А кога учениците ще се научат да разказват? ” Това са въпроси, които звучат закономерно на фона на „репродуктивните окови”, сковали българското училище. Учителят възпроизвежда учебното съдържание. На свой ред учениците наизустяват (в много случаи без да разбират) поднесения от педагога материал и го репродуцират, за да получат висока оценка. Следват изпити, на които малките възпитаници отново трябва да покажат умение да представят в непроменен вид запаметените факти и готовите анализи. Какъв е резултатът от всичко това? Вместо с богата обща култура, учениците излизат от училище с хаос от откъслечни и неосмислени знания. Те може би умеят да разказват и да учат наизуст, но това не се търси в живота и на пазара на труда. Те не умеят самостоятелно да проучват и да използват творчески информация. Не умеят да планират самостоятелно своята работа, да оформят и представят резултатите от нея. Не са научени да се адаптират към нови ситуации и да вземат бързи, адекватни решения. Те не умеят да работят в екип, да приемат чуждо мнение и да споделят своето собствено пред партньори и конкуренти. Какво трябва да се промени, за да подготвим нашите способни деца за живота? Проектното обучение може ли да даде отговор на този въпрос.&quo ; (цит. по Ил. Мирчева, 2007, стр.7) Казаното до тук ме провокира да избера „Проектнобазираното обучение по информационни технологии - VII клас” за тема на дипломна работа. Цел: Да се разработи и експериментира модел за практическо приложение на проектното обучение в часовете по ЗП информационни технологии в седми клас. Задачи: Проучване на научната литература и изясняване същността и основните характеристики на проектнобазираното обучение. Разработване и експериментиране на модел на обучение за работа по проект с използване на ИТ. Обект на изследването е познавателната дейност на учениците от VII клас, свързана с овладяване на теоретични знания и формиране на практически умения за самостоятелно създаване на проект. Учебната дейност се осъществява в часовете по ЗП - ИТ с ученици от VII клас в ОУ ”Георги Бенковски”. Учебна единица - представяне на учебен план от три урока (модула), където се усвояват основните моменти за създаване на цялостен проект. Посланието е: „Научете КАК се правят нещата и тогава лесно ще можете да покажете ТОВА, което искате! ” Предмет на изследването в настоящата разработка е използване на проектното обучение и изследване постиженията на учениците от VII клас по ИТ. Във връзка с установяване на ефективността на предложената иновационна методика се оформя следната работна хипотеза: Ако в часовете по ИТ се използва проектна работа, съобразена с възрастовите особености на учениците, това може да съдейства за повишаване знанията и уменията за работа с различни информационни технологии.

Методи на изследване и преподаване: Дидактически експеримент: констатиращ обучаващ контролен Наблюдение Експертна оценка Метод на проектите - метод на практическата дейност. Инструментариум: Работни листове. Предварително подготвена презентация. Тестове за установяване на резултатите. Анкета. 1. Критерии и показатели за оценка на резултатите Първи критерий Степен на усвояване на знанията за работа с програмите на Microsof Office - MS Word, MS Excel, MS PowerPoi ; I er e Explorer, Pai . Знания за инструментите, основни правила за работа, овладяване на правила и технологии при практическото им приложение. Показатели: Висока степен - знае възможностите на компютърните програми за текстообработка и електронни таблици, има представа за възможностите за електронна комуникация, създава интегрирани документи съдържащи текстова, таблична и графична информация, знае да съхранява и отпечатва компютърни документи, умее да определя последователността от действия при създаване на проект. Средна степен - знае възможностите на компютърните програми за текстообработка и електронни таблици, има представа за възможностите за електронна комуникация, създава интегрирани документи съдържащи текстова, таблична и графична информация, знае да съхранява и отпечатва компютърни документи, не умее да определя последователността от действия при създаване на проект. Задоволителна степен - знае възможностите на компютърните програми за текстообработка и електронни таблици, има представа за възможностите за електронна комуникация, среща трудности при създаване на интегрирани документи съдържащи текстова, таблична и графична информация, знае да съхранява и отпечатва компютърни документи, но не умее да определя последователността от действия при създаването на проект. Ниска степен - няма знания за възможностите на компютърните програми за текстообработка и електронни таблици, няма представа за възможностите за електронна комуникация, среща трудности при създаване на интегрирани документи съдържащи текстова, таблична и графична информация, не знае да съхранява и отпечатва компютърни документи и не умее да определи последователността от действия при създаването на проект. Втори критерий Точност при изпълнение на поставените задачи Показатели: Вестникът има „шапка”, а всяка статия - заглавие и име на автора. Оформлението на вестника е добре структурирано по колони. Съдържанието на вестника е прецизно, пълно и използва подходящ журналистически стил на писане. Източниците са цитирани правилно, добре е направено проучването и написването. Правописът, граматиката и пунктуацията на съдържанието са правилни. Графиките (включително картинки и изображения) са подходящи, добре разположени и имат отношение към темата. Вестникът използва разумно пространство, цвят и дизайн. Трети критерий Екипност Показатели Всеки член на групата е показал работа в колектив и сътрудничество и е допринесъл с равен дял за вестника. Четвърти критерий Време за изпълнение на поставените задачи Показатели: Вестникът отговаря на всички изисквания и възложени компоненти за проекта и се вмества в регламентираното време.

Критерий (Р1) "Степень автономности ПО":  Р11 - автономное (локализованное);  Р12 - распределенное;  Р13 - многоагентное. Критерий (Р2) "Свобода доступа, обеспечиваемая ПО":  Р21 - свободный доступ;  Р22 - ограниченный доступ (только зарегистрированные пользователи могут входить в систему). Критерий (РЗ) "Ориентация ПО на техническое обеспечение":  РЗ1 - использование алфавитно-цифровых терминалов;  Р32 - использование эффектов мультимедиа. На рис. 6.7 отражено взаимное влияние выделенных критериев при реализации СДО в системе высшего образования. Имеющийся опыт проектов дистанционного обучения в России позволяет выделить три набора информационных технологий для этих целей (табл. 6.11). Набор 1 - наиболее дешевая группа технологий; эти технологии можно внедрять в широком масштабе без каких-либо трудностей; они достаточны для людей, имеющих сильную мотивацию к обучению. Набор 2 требует больших вложений. Этот набор технологий является перспективным для России на ближайшие 5-7 лет. Педагогическое проектирование и педагогические технологии 261 Набор 3 дает максимальные возможности

1. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

2. Применение информационных технологий в процессе обучения химии

3. Практика решения проблемы управления индивидуализированным обучением на базе информационных технологий

4. Использование новых информационных технологий при обучении химии в ВУЗе

5. Информационные технологии, способствующие повышению мотивации при обучении говорению.

6. Возможности информационных технологий обучения в процессе развития творческого мышления
7. Влияние космоса на современные информационные технологии
8. Использование информационных технологий в туризме

9. Автоматизированные информационные технологии в офисе

10. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

11. Основы информационных технологий

12. Компьютерные сети Информационных технологий

13. Использование лазеров в информационных технологиях

14. Определение эффективности применения информационной технологии

15. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

16. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Информационные технологии в экономике

18. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

19. Информационные технологии в социальной сфере

20. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

21. Информационные технологии в маркетинге

22. Информационные технологии в управленческой деятельности
23. Информационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия
24. Информационные технологии в бизнесе

25. Информационные технологии в антикризисном управлении

26. Военные информационные технологии

27. Проблемы корректуры в условиях новых информационных технологий

28. Вопросы повышения экономической эффективности деятельности предприятия с использованием информационных технологий

29. Информационные технологии в управлении предприятием

30. Информационные технологии и научно-технический прогресс

31. Анализ и совершенствование процесса управления финансовой деятельностью предприятий с использованием информационных технологи

32. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

33. Информационные Технологии в Управлении

34. Формирование социально-психологических предпосылок к обучению детей 6 - 7 лет

35. Информационные технологии в сельской школе

36. Опыт использования информационых технологий

37. Новые информационные технологии в изучении истории психологии

38. Проблемы и информационные технологии валеологизации образования
39. Внедрение информационных технологий в преподавание предметов школьного курса
40. Разработка информационной технологии в ЗАО Гориславцев и К

41. Информационные технологии в сфере туризма

42. Информатика и информационные технологии в системе повышения квалификации преподавателей и тренеров в области физкультуры

43. Направления использования информационных технологий в олимпийском движении

44. Новые формы занятости и информационные технологии

45. Современные информационные технологии - кредитные карточки

46. Информационные технологии в банковском деле

47. Информационные технологии управления

48. Информатика и информационные технологии

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы

49. Отраслевые стандарты исторической науки в информационных технологиях: к постановке проблемы

50. Информационные технологии в национальном и мировом развитии

51. Основы информационных технологий

52. Системология новая информационная технология компьютеризации инженерных знаний

53. Информационные технологии в экономике. Электронная коммерция

54. Новые информационные технологии в образовании
55. Современные информационные технологии и проблемы археологической информатики
56. Информатика и информационные технологии

57. Информационные технологии

58. Итология - наука об информационных технологиях

59. Роль современных информационных технологий в повышении эффективности управления

60. Как не стать рабами информационных технологий

61. Информационные технологии и здоровье

62. Информационные технологии в бухгалтерии

63. Комплексный метод оценивания дополнительных аудиторских рисков, возникающих в условиях компьютерной обработки данных, на основе современных информационных технологий

64. Информационные технологии в избирательном процессе

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

65. Информационные технологии оперативно-розыскной деятельности

66. Использование информационных технологий в деятельности органов государственной и муниципальной службы (на примере Администрации городского поселения Игрим)

67. История появления и развитие преступлений в сфере высоких информационных технологий

68. Причины совершения преступлений в сфере информационных технологий

69. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере информационных технологий

70. Анализ информационных технологий в МУЗ "ГСП №1" города Прокопьевска
71. Интеллектуальные информационные технологии и системы: генетические алгоритмы
72. Информационные технологии

73. Информационные технологии

74. Информационные технологии в государственном муниципальном управлении

75. Информационные технологии в управлении в АПК

76. Информационные технологии в экономике

77. Информационные технологии документационного обеспечения управленческой деятельности

78. Информационные технологии и их роль на стыке столетий

79. Информационные технологии с точки зрения КСЕ

80. Информационные технологии управления

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Информационные технологии управления

82. Информационные технологии электронного офиса

83. Информация и информационные технологии

84. Использование информационных технологий при решении экономических задач

85. Модернизация системы автоматизированных информационных технологи в казначействе

86. Основные тенденции и проблемы в области разработки и применения информационных технологий
87. Применение информационных технологий в анализе затрат на производство и себестоимости продукции
88. Проект сети для центра информационных технологий

89. Разработка и стандартизация программных средств информационных технологий

90. Роль информационных технологий в управлении предприятием

91. Управление операционной деятельностью в сфере информационных технологий

92. Изучение исторических источников на основе применения количественных методов и новых информационных технологий

93. Автоматизированные информационные технологии управления

94. Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста

95. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

96. Повышение эффективности логистической деятельности предприятия на основе использования информационных технологий

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

97. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

98. Информационные технологии в системах управления гостиничным предприятием

99. Информационные технологии в системе управления организацией


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.