Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Юридичні гарантії при укладенні трудового договору

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАУДК 349. 3. 36.ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУСпеціальність: 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпеченняАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукКиїв 2001Дисертацією є рукописРобота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету імені Григорія СковородиНауковий керівник: доктор юридичних наук, професор Процевський Олександр Іванович, Харківський державний Педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра цивільно-правових дисциплін Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Прокопенко Володимир Іванович кандидат юридичних наук, доцент Хуторян Наталя МиколаївнаПровідна установа: Національний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (Харків)Захист дисертації відбудеться “ ” 2001 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01 033, вул. Володимирська, 60, юридичний факультет). З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Автореферат розісланий “ ” 2001 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент К.Г. Грищенко ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ На правах рукопису ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Спеціальність 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпеченняДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукНауковий керівник Процевський Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професорХАРКІВ - 2001 ВСТУП Актуальність теми дисертаційного дослідження. Характерною особливістю стану громадянина у суспільстві є всебічна забезпеченість реального здійснення широкого кола наданих йому демократичних прав та свобод, що закріплені у нормах чинного законодавства. Фактичне забезпечення прав і свобод досягається насамперед створенням необхідних економічних і політичних умов у країні, доповнених спеціальними юридичними засобами. Одним з найбільш важливих засобів такого забезпечення є юридичні гарантії. Без створення широко розвинутої системи ефективних гарантій неможливо забезпечити кожному громадянину безперешкодне здійснення всього комплексу наданих йому прав. Суттєві зміни, що відбуваються в економіці, зумовлюють необхідність удосконалення соціально-трудових і виробничих відносин. Трудові права громадян України повинні бути не тільки закріплені в трудовому законодавстві, але й забезпечені економічними, матеріальними, політичними, ідеологічними та юридичними гарантіями Теоретична розробка проблем, пов'язаних з подальшим розвитком системи юридичних гарантій в Україні, має серйозне практичне значення. Вона, по-перше, допоможе вдосконалити правові норми, що охороняють права громадян, а по-друге, буде сприяєтиме підсиленню законності, поліпшенню діяльності органів й організацій, що застосовують ці норми. Зрозуміло, що при відсутності необхідних гарантій права та свободи, що містяться в Конституції та законах не можуть бути використані на практиці.

Ефективність юридичних гарантій в трудовому праві залежить від теоретично обґрунтованого й аргументованого їх ви­бору і закріплення в трудовому законодавстві з подальшим застосуванням на практиці. До вивчення названих проблем у свій час зверталися М.Г. Александров, А. Баумгарт, А.К. Безина, Л.Ю. Бугров, А. Вельтнер, Л.Я. Гинцбург, Е.О. Голованова, С.А. Іванов, Я. Коваржик, Р. 3. Лівшиц, К. Мілованов, В.І. Никитинский, О.С. Пашков, А. Е. Пашерстнік, Процевський О.І., В.Н. Скобелкин, О. В. Смірнов, В. І. Смолярчук, В. Н. Толкунова, 3. Хайн та інши вчені. Однак в умовах ринкових відносин виникає чимало актуальних питань, які вимагають подальшого дослідження. Наше законодавство дуже мінливе в умовах становлення України як правової держави. Адже право на працю і його гарантії постійно наповняються новим змістом, істотно впливають на продуктивність, дисципліну і якість праці. У зв'язку з цим існує необхідність дослідження багатьох теоретичних питань, від розв'язання яких значною мірою залежить функціонування й удосконалення ефективного правового механізму реалізації права на працю та його гарантій. Об'єктом дослідження виступають юридичні гарантії при укладенні трудового договору. Предметом дослідження є система нормативних актів, які регулюють реалізацію права на труд. Мета й завдання дослідження. Метою цього дослідження є виявлення основних проблем і теоретична розробка деяких питань, які торкаються гарантій реалізації права громадян України на працю, укладення трудового договору (контракту), та, взагалі, існування трудових правовідносин. Це пояснюється тим, що трудове законодавство в умовах ринкової економіки повинно вирішити два важливих завдання. По-перше, забезпечити реальну можливість та дійсну соціальну захищеність працівника як сторони трудового договору, а, по-друге, надати можливість власнику максимально використовувати можливості працівника. У звўязку з цим головними завданнями дослідження є: визначити не тільки саме поняття юридичної гарантії, а й дослідити соціальну природу цього складного юридичного явища; виявити сутність та призначення юридичних гарантій; надати наукову класифікацію юридичних гарантій стосовно до трудового права; дати розгорнуту характеристику гарантій залучення громадян у сферу праці, гарантій забезпечення здійснення трудових прав, гарантій, спрямованих на відновлення порушених трудових прав; внести конкретні пропозиції по удосконаленню трудового законодавства й практики його застосування. Методологічна основа дослідження базується на позитивному та критичному аналізі нормативно-правової інформації, наукової літературі з цього приводу, методі, принципах, джерелах трудового права. В дисертації були використані формально-логічний та історичний методи, метод порівняльно-правового, техніко-юридичного та системного аналізу. Теоретичною основою дослідження стали праці вчених-правознавців. У роботі використовувалися досягнення загальної теорії права, трудового, цивільного та інших галузей права, зокрема, праці М.Г. Александрова, С.С. Алєксеєва, Б.К.Бегичева, В.М.Іванова, Р.І.Кондратьєва, Л.Я.Гінзбурга, А.Є

. Пашерстника, О.С. Пашкова, О.І. Процевського, В.І. Прокопенко, М.Смирнова, Е.А. Суханова, Р.З. Лівшиця. Нормативною базою дисертаційного дослідження є Конституція України, документи Міжнародної організації праці, інші діючі законодавчі акти України з питань реалізації права на труд та його гарантій. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі з нових позицій обґрунтовується погляд на поняття юридичних гарантій та їх дії в умовах ринкової економіки. Стосовно до ринкової економіки зроблена спроба розробити оптимальний підхід до удосконалення правового механізму у договірному регулюванні трудових відносин в Україні. Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що сформульовані положення, висновки та рекомендації можуть бути враховані в процесі правотворчої, правозастосовчої й правоохоронної діяльності щодо вдосконалення правового механізму реалізації права на працю та його гарантій, в процесі реформування трудового законодавства, зокрема, при підготовці нового Трудового кодексу України та відповідних нормативно-правових актів. Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що вивчення юридичних гарантій у трудовому праві спрямоване на подальший розвиток учення про охорону прав працівників. Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі в юридичних учбових закладах при викладенні курсу “Трудове право”, а саме під час проведення семінарських та практичних занять, при читанні лекцій, підготовці навчальної, довідкової і методичної літератури та у науково-дослідницькій роботі студентів, а також при розробці науково-практичних коментарів та методичних рекомендацій. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до комплексної цільової програми, розробленої на кафедрі цивільно-правових дисциплін Інституту економіки і права Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Особистий внесок здобувача. Сформульовані й обґрунтовані автором висновки, положення та, пропозиції, є особистим його надбанням, оскільки вони базуються на особистих дослідженнях, критичному осмисленні 144 наукових і нормативних джерел і на узагальненні судової практики застосування норм трудового законодавства з питань реалізації права на працю. Окремі положення, порушуються в роботі вперше, інші розглядаються з урахуванням змін у соціально-економічному житті держави. Найбільш істотні висновки та пропозиції, які відображають внесок здобувача та новизну дисертаційного дослідження, містяться у наступних положеннях, представлених для захисту: розкрито поняття та функціональне призначення юридичної гарантії не тільки як родового поняття, а і стосовно до трудового права; обґрунтована роль та значення юридичних гарантій, як регулятора стабільності трудових правовідносин в умовах ринкової економіки; зроблена спроба детального обґрунтування висновку о необхідності більш детальної законодавчої регламентації застосування юридичних гарантій, висловлені пропозиції щодо розробки цих положень у новому Кодексі законів про працю України; показано практичне використання юридичних гарантій та їх вплив на виникнення, існування та припинення трудових правовідносин; з нових позицій розроблена класифікація видів юридичних гарантій в трудовому праві; внесені пропозиції по удосконаленню правових норм, які визначають порядок використання юридичних гарантій, зокрема, при укладенні трудових договорів (контрактів) та у період існування трудових відносин.

Важнейшей тенденцией в 2002-2015 гг. будет трансформация существующей концепции регулирования трудовых отношений при непосредственном и усиливающемся участии государства. Пока в рамках существующих отношений государство (в лице правительства) выступает в качестве пассивного либо опосредованного участника. Оно, правда, декларирует право рабочих заключать коллективные соглашения по вопросам оплаты 499 и условий труда, побуждает бизнес рассматривать профсоюзы как социального партнера, выступает в качестве арбитра при разрешении трудовых споров и конфликтов. В то же время эта система социального договора не способна равномерно и эффективно распределять ресурсы и затраты. Существующие механизмы по смягчению существующих в обществе противоречий минимальны, обюрокрачены и оборонительны. Сегодня они выглядят малоэффективными. Роль государства в нынешнем виде не может удовлетворить быстро развивающиеся отношения труда и капитала. Поэтому функции государства неизбежно будут расширяться в направлениях: # превращения его в непосредственного гаранта заключаемых трудовых договоров и технической помощи; # придания правительству статуса равноправного субъекта переговоров между трудом и капиталом; # координации и финансирования подготовки и переподготовки кадров с целью снижения безработицы и повышения квалификации работников; # реформирования пенсионных фондов; # внедрения единых государственных стандартов и т.д

1. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

2. Трудовой договор

3. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

4. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

5. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

6. Трудовой договор
7. Прекращение трудового договора
8. Содержание трудового договора

9. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

10. Трудовой договор с совместителями, временными и сезонными работниками

11. Виды трудовых договоров

12. Гражданско-правовые сделки, расторжение трудового договора по инициативе работодателя

13. Расторжение трудового договора по инициативе работника

14. Трудовой договор, договор купли-продажи

15. Обоснование и порядок прекращения трудовых договоров в РБ

16. Расторжение трудового договора

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

17. Трудовой договор

18. Трудовой договор

19. Трудовой договор (в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях)

20. Трудовой договор в Республике Беларусь

21. Условия трудового договора

22. Социально-экономические аспекты трудовых договоров
23. Трудовой договор
24. Индивидуальный трудовой договор

25. Виды трудового договора (контракта)

26. Виды трудового договора

27. Заключение и расторжение трудового договора

28. Значение и общая характеристика трудового договора: понятие, стороны, содержание, порядок заключения

29. Материальная ответственность сторон трудового договора

30. Материальные взаимоотношения в трудовом договоре

31. Общая характеристика трудового договора, их виды, содержание и порядок заключения

32. Основание прекращения трудового договора

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Основания и условия прекращения трудового договора

34. Основания расторжения трудового договора

35. Особенности контракта как вида трудового договора по законодательству Республики Беларусь

36. Особенности трудового договора (контракта) в сфере физической культуры и спорта

37. Особенности трудового договора педагогических работников с учителями общеобразовательных школ

38. Понятие и содержание трудового договора
39. Понятие трудового договора, его стороны и содержание
40. Понятие, стороны, содержание, сроки и форма трудового договора

41. Порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя

42. Правовое основание изменения содержания трудового договора

43. Правовое регулирование трудового договора

44. Прекращение трудового договора

45. Расторжение трудового договора

46. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

47. Расторжение трудового договора при ликвидации предприятия

48. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

49. Роль и функции трудового договора

50. Содержание и порядок заключения трудового договора

51. Содержание трудового договора

52. Срочный трудовой договор

53. Трудовой договор

54. Трудовой договор
55. Трудовой договор
56. Трудовой договор

57. Трудовой договор

58. Трудовой договор

59. Трудовой договор

60. Трудовой договор

61. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание, порядок его заключения

62. Трудовой договор в сфере регулирования занятости

63. Трудовой договор и рабочее время

64. Трудовой договор по законодательству России и зарубежных стран

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Трудовой договор, его содержание и порядок заключения

66. Трудовой договор: понятие, содержание и форма

67. Трудовой договор: традиции и новации

68. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

69. Виды трудового договора

70. Изменение трудового договора
71. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав
72. Трудовой договор (контракт)

73. Увольнение работника в связи с отказом от продолжения работы из-за изменения существенных условий трудового договора

74. Федеративный договор в правовом регулировании трудовых отношений

75. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений

76. Трудовий договір та порядок його укладення

77. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

78. Общие положения об обязательствах и договорах

79. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

80. Авторский договор: понятие и виды

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

82. Договор аренды

83. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

84. Виды договоров (Контрольная)

85. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

86. Общие положения договора поставки
87. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг
88. Договор банковского вклада

89. Договор финансовой аренды (лизинга)

90. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

91. Договор аренды

92. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

93. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

94. Договор мены

95. Транспортный договор

96. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

98. Договор об оказании образовательных услуг

99. Виды договоров. Жилищные споры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.