Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат: Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення Вступ Ефективне управління запасами дозволяє знизити тривалість виробничого і всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їхнє збереження, визволити з поточного господарського обороту частину фінансових засобів, реінвестуючи їх в інші активи. Забезпечення цієї ефективності досягається за рахунок розробки і реалізації фінансової політики керування запасами. Запаси товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу оборотних активів, можуть створюватися на підприємстві з різними цілями: забезпечення поточної виробничої діяльності (поточні запаси сировини і матеріалів); забезпечення поточної збутової діяльності (поточні запаси готової продукції); нагромадження сезонних запасів, що забезпечують господарський процес у майбутньому періоді (сезонні запаси сировини, матеріалів і готової продукції) і т.п. Рис. 8.1- Основні етапи формування політики управління запасами на підприємстві Основна модель управління запасами Проблеми управління запасами виникають при забезпеченні сировиною та матеріалами зовнішніми постачальниками і при створенні запасів готової продукції, що поставляється замовникам. Моделі вирішення проблем управління запасами направлені на мінімізацію загальних витрат, пов'язаних із запасами. Всі моделі управління запасами розроблені з урахуванням циклічного характеру їх руху, що відображено на рис.8.2. Якщо на вертикальній осі відкладати рівень запасів, а по горизонтальній - період часу, то тоді верхня точка графіку показує розмір запасу на даний момент часу. Використання запасу показане зменшенням рівня запасу. Рис. 8.2 - Стандартна модель зберігання запасів Для спрощення процесу моделювання в модель вводиться ряд передумов: 1 Попит на продукцію постійний або близький до цього, тому запаси зменшуються рівномірно. 2. Передбачається, що час доставки продукції відомий і незмінний, відомий розмір партії та інтервал поставки, що означає сталість рівня повторного замовлення. Партією замовленого товару підприємство забезпечується в момент, коли запас зовсім вичерпується. 3. Відсутність запасів недопустима. 4. Протягом кожного циклу запасів дається замовлення на постійну кількість продукції (q). Модель управління запасами з урахуванням цих передумов представлена на рис.8.3. Виходячи з передумов, інтервали в циклі запасів однакові, а максимальна кількість продукції, що є в запасі, співпадає з розміром замовлення q. Рис. 8.3 - Схема управління запасами для основної моделі Розрахунки по моделі управління запасами Витрати на зберігання запасів мають місце і у варіанті одержання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів від зовнішніх постачальників, і у варіанті виконання замовлень на випуск виробничих партій продукції даного підприємства чи організації. У першому варіанті витрати пов'язані з оформленням і подачею замовлення на партію товарів, витрати на складування запасів та оплату вартості замовлених товарів. У другому варіанті витрати аналогічні - вартість організації технологічного процесу по випуску партії продукції, складування випущеної продукції до її відправки замовнику і витрати на виробництво продукції.

Тому схема аналізу однакова для кожного варіанта. Слід враховувати, що витрати на збереження запасів поділяються на змінні й постійні. У витратах на управління запасами будуть враховуватися тільки змінні витрати. Але при цьому вводиться ще одна передумова: змінні витрати по кожному варіанту відомі, вважаються постійними і не залежать від розміру замовлення. Модель, що відображає витрати по зберіганню запасів залежно від періоду їх зберігання є рівняння загальної вартості запасів. Загальна вартість запасів за рік = Загальна вартість подання замовлень за рік Загальна вартість зберігання запасів за рік (8.1) Тривалість періоду може бути різною, але найбільш доцільний для розрахунків період, що дорівнює календарному року. Загальна вартість подання замовлень за рік визначається через щорічну потребу продукції (D) і обсяг разового замовлення (q). З цього можна встановити, що щорічна кількість замовлень складає D / q. Отже, Щорічна вартість подачі замовлень = Вартість подачі одного замовлення ? Кількість поданих за рік замовлень = Со?(D / q) (8.2) Для розрахунку моделі використовуємо такі позначення: Со - змінна вартість подачі одного замовлення; Сh - змінна вартість зберігання одиниці продукції в запасі за рік; С - ціна купівлі одиниці продукції. Загальна вартість зберігання запасів за рік буде визначатися середньою кількістю продукції, яка створює запас протягом одного циклу. З урахуванням передумови про лінійну зміну рівня запасів середній рівень запасів буде складати половину обсягу замовлення (q / 2). Вартість зберігання одиниці продукції (Сh) визначається як фіксована величина на весь рік, або у відсотках до загальної вартості одиниці продукції за рік. У величину вартості зберігання одиниці продукції Сh включаються відсотки з грошових позик, які заморожені у формі запасів, вартість пошкоджень та зберігання запасів, природні втрати при зберіганні. Тоді Щорічна вартість зберігання запасів = Вартість зберігання одиниці продукції за рік ? Середній розмір запасу = Сh ?(q/2) (8.3) З цього знаходимо, що загальна вартість запасу одиниці продукції за рік (ТС) визначається таким чином: ТС = Со (D / q) Сh ? (q/2). (8.4) Ми одержали рівняння загальної вартості, основної моделі управління запасами. На рис. 8.4 витрати на зберігання представлені прямою лінією, що бере початок з нульової точки координат, вартість замовлення - кривою, що зменшується від початку координат в міру збільшення розміру замовлення. Рис. 8.4 - Графічне представлення вартості подачі замовлення, витрат на зберігання і загальної вартості запасів Крива загальної вартості запасів є сумою витрат на зберігання і вартості замовлення, і має найбільше значення в початку координат і зменшується при збільшенні розміру замовлення до точки перехрещування значень двох складових, а після неї зростає. Ця точка визначає найбільш економічний (оптимальний) розмір замовлення. Оптимальний розмір замовлення визначається перетворенням формули загальної вартості запасів за рік. Основою її перетворення є здійснення операції диференціювання: ТС = Со (D / q) Сh ? (q/2). (8.4) ТС має мінімальне значення за умови, що: dТС/d q = 0таd2 ТС/ d q2 &g ; 0 dТС/d q = - СоD/ q2 Сh/2, та d2ТС/d2 q = - 2СоD/ q3 O &g ; 0, q&g ; 0.

Якщо припустити, dТС/d q = 0, тоді - СоD/ q2 Сh/2 = 0, а отже СоD/ q2 = Сh/2 q 2 = 2 СоD/ Сh q = ±. (8.5) Таким чином, мінімальне значення ТС буде тоді, коли qо = . Одержаний обсяг замовлення називають оптимальним розміром замовлення (ЕОЗ, ЕОQ або модель Уілсона) Якщо протягом року з рівним інтервалом замовляти таку кількість продукції, то вартість зберігання запасів буде мінімальною. Оптимальний розмір замовлення може бути встановлений шляхом розрахунку варіантів. Для цього скористаємося прикладом організації, яка одержує в рік 4000 одиниць сировини за ціною 500 грн. за одиницю. При цьому вартість зберігання одиниці запасів Сh = 600 грн., а вартість подачі одного замовлення Со = 1200 грн. Розрахунки варіантів представлені в табл. 8.1. Таблиця 8.1 -Розрахунок витрат на виконання замовлень різних розмірів Показники Одиниця виміру Розмір замовлення, од. 80 100 120 140 160 Середній запас один. 40 50 60 70 80 25 4Л ЗО ~78 Кількість замовлень на поставку один. 50 40 33,3 28,6 25 Річна вартість зберігання запасів тис.грн. 24 30 36 42 48 Річна вартість виконання замовлень тис.грн. 60 48 40 34,3 30 Сукупні витрати тис.грн. 84 78 76 76,3 78 Таким чином, розрахунок варіантів показує, що оптимальним для даного випадку є замовлення 120 одиниць сировини, при якому сукупні витрати в розрахунку на рік досягають мінімуму – 76 тис.грн. Проведемо розрахунок за формулою (8.5): qо = = =126,5 од. Таким чином, в обох розрахунках одержано близькі значення. Але розрахунок за формулою менш трудомісткий, тому варто ним скористатися. Рівень та інтервал повторного замовлення Визначення оптимального розміру замовлення потребує встановлення терміну його подачі. Якщо час доставки замовлення від постачальника складає L тижнів, то протягом поставки буде використано L ? (D/52) одиниць продукції, із запасу. Отже, нове замовлення слід подавати, коли рівень запасів знижується до величини L ? (D/52) тижнів. При цій умові нове замовлення буде доставлене в той момент, коли запас вже повністю вичерпаний. Протягом року буде потрібно виконати D / q замовлень з рівними інтервалами, таким чином, новий цикл замовлення завжди починається в точці: 1 рік/ D / q замовлень = q / D років. Оскільки всі цикли замовлень однакові, інтервал повторного замовлення також буде дорівнювати (q / D) років (рис.8.5). Рис. 8.5 - Рівень та інтервал повторного замовлення Якщо продовжити приклад, то сукупні витрати на оптимальний розмір замовлення складають: ТС = 1200 ? 4000: 126,5 600 ? 126,5: 2 = = 37944,66 37950 = =75894,66грн. Як видно з графіка загальної вартості витрат (рис. 8.4), крива загальної вартості запасів у критичній точці оптимального розміру замовлення помітно вирівнюється, що свідчить про невисоку чутливість моделі в цьому діапазоні (тому розмір замовлення можна округлити). Наприклад, якщо за оптимальний розмір замовлення прийняти 120 одиниць продукції, загальна вартість запасів складе: ТС = 1200 ?4000: 120 600?120: 2 = 76000 грн. Це незначне відхилення в сукупній вартості запасів підтверджує практичну можливість округлення розмірів замовлень. Подачу нового замовлення менеджер підприємства повинен здійснювати кожного разу після закінчення періоду, який дорівнює 120 / 4000.

Йому приписуться схильнсть до конкретних дй, прийняття ршень та особисто вдповдальност , вдповдно, нехть до деолог. З-помж нших полтикв чи не найвищу оцнку отриму лдер соцалств Олександр Мороз, котрий, як не парадоксально, наближаться до захдного типу партйного професйного нтегрального полтика. Вн хоч  не завжди успшно, але намагаться нтегрувати деологчн функц Кравчука  менеджерськ Кучми. Однак йому поки що не вистача захдного досвду не прямого, а побчного управлння краною через закони, а не декларац та укази. З ншого боку, наше суспльство ще не затребувало типу полтика-законника, полтика-казуста, який здатний умлим законодавчим манпулюванням впливати на соцальну реальнсть. Крм того, донин в суспльств пану несприйняття партйних функцонерв-професоналв будь-яко орнтац. На час парламентських  президентських виборв 1994 року помтно змнилися суспльн проритети - на перший план вийшли проблеми поновлення зв'язкв з Росю, боротьби з злочиннстю та соцального забезпечення

1. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

2. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

3. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

4. Управління запасами

5. Управління ресурсами та запасами

6. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
7. Національні моделі корпоративного управління
8. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

9. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

10. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

11. Аналіз та удосконалення оперативного управління

12. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

13. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

14. Системний підхід до управління персоналом фірми

15. Управління проектами

16. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

20. Управління утворенням прибутку підприємства

21. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

22. Акти державного управління
23. Мораль і соціальне управління
24. Методи управління банківськими ризиками

25. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

26. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

27. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

28. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

29. Управління ризиками

30. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

31. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

32. Державне управління в сфері охорони здоров’я

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

34. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

35. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

36. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

37. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

38. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
39. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
40. Структура державного управління

41. Сучасні принципи державного управління

42. Теорія і методологія дослідження управління

43. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

44. Форми державного управління

45. Функції управління в аграрному праві

46. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

47. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

48. Системи управління базами даних

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

49. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

50. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

51. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

52. Інформаційні технології управління маркетингом

53. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

54. Управління поведінкою споживачів
55. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств
56. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

57. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

58. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

59. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

60. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

61. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

62. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

63. Діяльність органів управління освітою

64. Економічні та правові основи управління організацією

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

66. Закономірності формування корпоративного управління

67. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

68. Контроль – функція управління

69. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

70. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
71. Менеджмент та система управління
72. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

73. Механізм і методи управління фірмою

74. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

75. Організаційна структура управління підприємством

76. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

77. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

78. Основи управління персоналом підприємств

79. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

80. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

81. Персонал як об’єкт управління організації

82. Принципи управління персоналом

83. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

84. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

85. Розвиток науки управління

86. Система управління персоналом
87. Стратегічне планування і управління на підприємстві
88. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

89. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

90. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

91. Сутність лідерства та управління

92. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

93. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

94. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

95. Управління виробничими витратами

96. Управління енергетичною безпекою

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

97. Управління інноваційним розвитком підприємств

98. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

99. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

100. Управління корпоративною власністю підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.