Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Дипломна робота Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу «Я і Україна» Зміст Вступ Розділ І. Проблема використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці початковій школі Теоретичні основи використання бесіди як методу навчання Стан використання бесіди на уроках курсу &quo ;Я і Україна&quo ; Розділ II. Методика використання бесіди на уроках курсу &quo ;Я і Україна 2.1 Реалізація педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу &quo ;Я і Україна&quo ; у 3 класі Результати експериментальної роботи Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Згідно закону України &quo ;Про освіту&quo ;, метою освіти є &quo ;всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.&quo ; . Розв’язання даного завдання потребує ефективної організації навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі, і в початковій її ланці зокрема, яка була би більш особистісно-орієнтованою на цілісний і гармонійний розвиток та особисте зростання школярів. Як донести навчальний матеріал до свідомості учнів? Як викликати в них активну пізнавальну діяльність, щоб діти могли опанувати знання, уміння та навички? Як допомогти їм перетворити знання на переконання? Ці питання вчителеві доводиться розв’язувати щодня, готуючи урок. Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку. К. Д. Ушинський підкреслював, що метод - це інструмент в руках вчителя, який служить не тільки для введення тих чи інших істин в голову дітей, а й для керівництва за спостереженням й мисленням дітей під час вивчення ними предметів і явищ навколишнього середовища . Лише оптимальний вибір і поєднання методів навчання в школі сприятиме більш повному, глибокому і осмисленому засвоєнню учнями знань, умінь та навичок, підготовці їх до самостійного набуття знань. Учитель, як зазначено в законі України &quo ;Про освіту&quo ;, має право на вільний вибір методів навчання . Він обирає такі методи і прийоми роботи, які могли б забезпечити засвоєння молодшими школярами необхідних знань, пробуджували їхню розумову активність, розвивали й підтримували б в них інтерес до навчання, сприяли б розвитку учнів, набуттю ними навичок самостійної роботи. Одним із методів навчання, який широко використовується в початковій школі, є бесіда. Під час бесіди учитель, спираючись на відомі учням знання та їх практичний досвід і вдаючись до запитань, підводить учнів до розуміння й засвоєння нових знань. У ході бесіди відкривається широкий простір для самостійних висловлювань і міркувань учнів. Бесіда дає учителеві змогу не лише з’ясувати якість підготовки та глибину засвоєння навчального матеріалу, а й глибоко вивчити його особливості. Проблемі методів навчання присвячені дослідження А. Алексюка, Ю.Бабанського, І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна та інших дидактів. Використання методів навчання, і бесіди зокрема, на уроках природознавства розглянуто у працях Т. Байбари, О.

Біди, Ф. Кисельова, Н. Пакулової та інших методистів. Актуальність проблеми і зумовила вибір теми дипломної роботи &quo ;Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу &quo ; Я і Україна&quo ;. Об’єктом дослідження є навчання учнів початкової школи курсу &quo ; Я і Україна&quo ;. Предмет дослідження – педагогічні умови організації бесіди на уроках курсу &quo ; Я і Україна&quo ;. Гіпотеза дослідження: оволодіння молодшими школярами знаннями, уміннями та навичками відбуватиметься якісніше за умови методично виваженого використання різних видів бесіди на уроках курсу &quo ;Я і Україна&quo ;. Метою роботи є дослідження педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу &quo ;Я і Україна&quo ; у 3 класі. Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання: вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи шкіл; схарактеризувати різні види бесід; визначити педагогічні умови організації бесіди на уроках курсу &quo ; Я і Україна&quo ;; 4)перевірити експериментально ефективність визначених умов на уроках курсу &quo ; Я і Україна&quo ; у 3 класі; З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: 1)теоретичний аналіз педагогічних джерел; спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями; моделювання в процесі розробки методики використання бесіди на уроках курсу &quo ; Я і Україна&quo ;; експериментальний (констатувальний і формувальний експеримент); математичний у процесі аналізу експериментальних даних. Дослідження виконувалось протягом 2007-2008 років. Умовно його можна поділити на три етапи. На першому етапі, констатуючому, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися мета й завдання дослідження, розроблялись шляхи реалізації мети й завдань дослідження, матеріали експериментального дослідження. На другому етапі проводився формуючий експеримент. Третій етап дослідження був спрямований на обробку й узагальнення результатів формуючого експерименту, оформлення роботи. Практичне значення дипломної роботи полягає в розробці методики використання бесіди як методу навчання на уроках курсу &quo ;Я і Україна&quo ; у 3 класі, яка може бути використана в практичній діяльності вчителів. Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району Тернопільської області протягом 2007-2008 н. р. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 42 учні третіх класів, 4 вчителі початкової школи. Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дипломної роботи - 75 сторінок. Розділ І. Проблема використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці початкової школи 1.1 Теоретичні основи використання бесіди як методу навчання Методи навчання розглядаються в педагогіці як один із найважливіших компонентів загальної структури навчально-виховного процесу. Проблемі методів навчання присвячені дослідження багатьох вчених: Я.

Коменського, К. Ушинського, А. Дістервега, П. Каптєрєва, А.Алексюка, Ю. Бабанського, І. Лернера, М. Махмутова, М. Скаткіна та ін. Аналіз педагогічної літератури показав, що єдиної точки зору щодо визначення методу навчання не має. Вчені вважають, що &quo ;їх можна визначити як засоби, за допомогою яких учні під керівництвом учителя ідуть від незнання до знання, від неповного і неточного знання до повнішого і точнішого. Бажаючи підкреслити методологічну суть методів навчання, їх можна визначити як форму руху змісту навчального матеріалу. Виділяючи керівну роль учителя в навчанні, методи можна визначити як певний спосіб керування пізнавальною діяльністю учнів. Підкреслюючи єдність дій учня й учителя, дидактичні методи можна визначити як &quo ;способи спільної діяльності вчителя й учнів, що передбачають з боку учнів оволодіння знаннями, навичками, уміннями та організацію і керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів з боку вчителя&quo ; , Н. Казанський та інші розглядають метод навчання як спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань. Це визначення відображає мету навчання та взаємодію суб’єктів шкільного навчання. Методи навчання завжди є засобами реалізації певних цілей навчання. Але результат діяльності вчителів і учнів не завжди такий, яким він уявляється у суб’єктивній формі мети. У цій взаємодії мети, засобу і результату найважливішим є аналіз пізнавальної діяльності учнів, а також керівництво нею з боку вчителя. Розрізняють зовнішню і внутрішню сторони методів навчання. Зовнішня сторона - це різні способи їх прояву у навчальній діяльності вчителя і учнів, які можна безпосередньо спостерігати (словесна форма пред’явлення навчальної інформації та усна форма відтворення знань учнями або форма з використаннями наочності, практичні роботи як форма обміну інформацією: педагогічний такт, постановка голосу, манери вчителя, а також міра і способи допомоги учням, кількість завдання тощо). А внутрішня, або змістовна сторона методів навчання характеризується цілеспрямованістю викладання і навчання, ступенем пізнавальної активності і самостійності учнів, ставленням вчителя та учнів до предмета тощо . Методи не є незмінними. Вони змінюються разом зі зміною і розвитком цілей і змісту навчання, освіти і виховання . Кожний метод навчання має складну структуру. Він реалізується через сукупність прийомів. Методичний прийом – це елемент того чи іншого методу, який виражає певну дію вчителя і учнів в процесі навчання. Відповідний методичний прийом спрямовує діяльність учнів на розв’язання якогось певного часткового дидактичного завдання . Наприклад, прийомами навчання вважаються відповідні види робіт з навчальними засобами: таблицями, натуральними об’єктами, демонстрація дослідів, роботи в зошиті з друкованою основою та інші. Використання різних дидактичних прийомів забезпечує активізацію пізнавальної діяльності учнів, поглиблене засвоєння навчального матеріалу. Всі прийоми, залежно від навчальної мети уроку, учитель узгоджує з основними методами.

В некоторых областях даже лучше произношение, например. 22.PГде я могу приобрести готовую к использованию матрицу обратного резонанса? В настоящее время только у автора данного труда. В обозримом будущем повсеместно. 23.PИсключает ли тот факт, что я следую матричному методу, мое посещение курсов иностранного языка или индивидуальные занятия с преподавателем? Отнюдь нет. Курсы и индивидуальные занятия могут быть полезными. В ограниченной степени. Хотя бы для того, чтобы удостовериться в моей правоте. Посещайте, думайте, делайте свои собственные умозаключения. В конце концов, даже если вашей действительной целью является психотерапия на базе некоторого ознакомления с иностранным языком, то кто я такой, чтобы запрещать вам это? Ведь ваше душевное здоровье должно быть для вас важнее какого бы то ни было иностранного языка или даже их десятка! Я, кстати, говорю это совершенно серьезно! 24.PА что вы скажете о широко рекламируемом методе изучения иностранных языков знаменитого профессора всех наук Мудриловича-Суггестопедкина? Даже навскидку можно назвать столько «выдающихся» методов, что у нас с вами, мой любезный собеседник, не хватит никаких пальцев ни на руках, ни также и на ногах

1. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

2. Нормативна база, методика та методи перевірки

3. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

4. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

5. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

6. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
7. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
8. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

9. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

10. Вторинна сировина та її використання в промисловості

11. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

12. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

13. Суть процесу навчання та засоби його активізації

14. Форми і методи контролю знань учнів з біології

15. Виникнення та використання невербального спілкування

16. Надпровідність та її використання в техніці

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

17. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

18. Формування та використання фондів цільового призначення

19. Принципи одержання та використання алкінів

20. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

21. Історико-культурна спадщина Криму часів античності і середньовіччя та її використання у туризмі

22. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
23. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
24. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

25. Держава і право України в період перебудови соціалізму

26. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

27. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

28. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

29. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

30. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

31. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

32. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

33. Урок з природознавства з елементами проблемного навчання

34. План-коспект уроку з психології для першого курсу на тему "Порозуміння в колективі"

35. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

36. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

37. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

38. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
39. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення
40. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

41. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

42. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

43. Методи та способи підключення до мережі Internet

44. Методы интеграции информатики с другими дисциплинами в школьном курсе

45. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

46. Предмет и метод курса "международная экономика"

47. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

48. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

49. Використання фотографічних методів

50. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

51. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

52. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

53. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

54. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні
55. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
56. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

57. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

58. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

59. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

60. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

61. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

62. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

63. Метод векторів та його застосування

64. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

66. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

67. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

68. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

69. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

70. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності
71. Конфлікти та методи управління ними
72. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій

73. Форми та методи державної підтримки експортерів

74. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

75. Изучение метода координат в курсе геометрии основной школы

76. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

77. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

78. Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе изучения курса "Физическая география материков и океанов"

79. Ознакомление дошкольников с природой с использованием словесных методов

80. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

82. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

83. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

84. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

85. Розділи та методи практичної психології

86. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості
87. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості
88. Побудова амперметру та вольтметру. Методи вимірювання фазового зсуву

89. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

90. Філософські методи та функції філософської науки.

91. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

92. Предмет та методи вивчення статистики

93. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

94. Предмет та метод економічного аналізу

95. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

96. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

98. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

99. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

100. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.