Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ВСТУП Актуальність теми зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження теми на основі документальних джерел і потребою детальнішого висвітлення ряду аспектів проблеми, зокрема, слід чіткіше визначити характер і масштаби, форми пасивного опору селянства, дослідити економічне підґрунтя соціальних конфліктів, визначити соціальну природу найбільших повстань кінця ХVІ — 20 – 30 рр. ХVІІ ст. Історіографію досліджуваної теми умовно можна поділити на 2 групи: 1. Узагальнюючі праці з історії України. До них можна віднести авторські праці Грушевського М. С. “Ілюстрована історія України” , Зайцева Ю. “Історія України” та ін., а також вузівські курси: “Історія України. Курс лекцій” та ін. Проте у цих працях дана тема висвітлена фрагментарно. Майже не акцентується увага на пасивні форми опору селянства, козацько-селянські повстання подані схематично. Більше уваги селянським виступам у 1569 – 1648 рр. Приділено в “Історії Української РСР” в 10 т. , “Українська національна революція” із серії “Україна крізь віки” . У цих працях показується важке становище селянства, його боротьба проти польських і місцевих феодалів. Але, на мою думку, ряд епізодів вимагають документальної аргументації, а окремі питання, зокрема, хід ряду козацько-селянських повстань детальнішого висвітлення; 2. Спеціальні праці, в яких більш детально висвітлені різні аспекти досліджуваної теми. Зокрема, становище селян в 2 половині ХVІ ст. досліджують у своїх працях такі історики, як Марочкін В. П. “Антифеодальний і визвольний рух на Україні” , Легкий В. М. “Крестьяне Украины в начальный период освободительной войны 1648 –1654 гг.” , Бойко І. «Селянство України в 2 половині ХVІ — 1 половині ХVІІ ст.” та ін. Проблема козацько-селянських виступів в Україні в 2 половині ХVІ — 1 половині ХVІІ ст. досліджував Антонович В. у працях “Про козацькі часи на Україні” , Леп’явко С. А. в праці “Козацькі війни в ХVІ ст. в Україні” , Щербак В. О. в праці “Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648 – 1654 рр.” та ін. Вивченню даної проблеми на території Волині займалися такі дослідники, як Ткачук А. П. у статтях, які вміщені в збірках: “Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства”, “Архіви України”. В науковій періодиці, зокрема в “Українському історичному журналі” надрукована стаття Щербака В. О. “До питання про еволюцію класово-станової структури феодального суспільства України” . Велика кількість праць, у яких висвітлюється дана тематика, видані ще за радянських часів. В них, на мою думку, простежується однобічний підхід до проблеми. Соціальні конфлікти вони висвітлювали у контексті положення про класову боротьбу як рушійну силу історії. Автори дещо спрощено трактували причини класових протиріч, не вдаючись до аналізу їх економічної основи. Важко погодитись із визначенням масових повстань кінця ХVІ — 1 пол. ХVІІ ст. як селянсько-козацьких. Виходячи з того, що розпочинало ці конфлікти козацтво, яке і було організованою рушійною силою, то метою цих рухів був захист у першу чергу станових козацьких інтересів, а селянство приєднувалося до козаків, оскільки їх виступи були спрямовані проти спільного ворога — магнатів і шляхти, то ці повстання доцільніше трактувати як козацько-селянські.

Сучасні дослідники намагаються більш ґрунтовно дослідити різні аспекти даної проблеми, залучивши ширше коло історичних джерел. У своїх працях вони детально аналізують економічні, політичні, соціальні, етнічні процеси, що мали місце в Україні у 1569 – 1648 рр. і у цьому контексті висвітлюють причини соціальних конфліктів, визначають їх характер. Цікавими є регіональні дослідження, у яких автори: показують перебіг повстань в окремих регіонах і населених пунктах, серія історичних портретів козацьких ватажків. Предмет дослідження —антифеодальна боротьба українського селянства в 2 половині ХVІ — 1 половині ХVІІ ст. у різних її проявах і формах. Об’єкт дослідження — документи та матеріали, які характеризують соціально-економічне становище українського селянства у 2 половині ХVІ — 1 половині ХVІІ ст., дають інформацію про різні форми антифеодальної боротьби, висвітлюють перебіг найбільших соціальних конфліктів за участю селянства. Хронологічні межі — 1569 – 1648 рр. — період перебування основної частини українських етнічних земель у складі Речі Посполитої (від часу її утворення до початку визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.). Територіальні межі — українські землі, що перебували у 1569 – 1648 рр. у складі Речі Посполитої (Волинь, Холмщина, Підляшшя, Галичина, Поділля, Київщина, Брацлавщина, Чернігівщина). Мета роботи — на основі вивчення та аналізу різноманітних джерел, спеціальної літератури, дослідити історичні передумови соціальних конфліктів за участю українського селянства, визначити їх характер, показати найбільш характерні форми опору проти посилення феодального, національного, релігійного гноблення з боку Речі Посполитої. Завдання: 1. Показати важке становище українського селянства в умовах польсько-шляхетського поневолення. 2. Визначити основні причини соціальних конфліктів за участю українського селянства. 3. Проаналізувати основні форми соціального опору селянства. 4. Визначити причини, характер та показати перебіг найбільших повстань в ХVІ ст. — 20 – 30-х рр. ХVІІ ст. 5. Показати їх наслідки та історичне значення. Практичне значення роботи. Матеріали бакалаврського дослідження можуть бути використані при висвітленні даної теми на уроках історії в школі, для більш детального вивчення проблеми в межах вузівського курсу історії України, у краєзнавчій роботі. Джерельна база дослідження. Основу джерельної бази бакалаврської роботи склали опубліковані збірники документів і матеріалів, які висвітлюють різні аспекти досліджуваної проблеми. Так, важке становище українського селянства в умовах феодального поневолення, різні форми його соціального опору ілюструють документи, вміщені у збірнику “Селянський рух на Україні 1569 –1647 рр.” . Хід козацько-селянських повстань в ХVІ — 1 половині ХVІІ ст. висвітлюють документи збірників: “Воссоединение Украины с Россией” , “Документи з російських архівів з історії України” , “Україна перед визвольною війною 1648 – 1654 рр.” . Документи, вміщені у цих збірниках, умовно можна поділити на такі групи: 1) документи, створені в канцеляріях судово-адміністративних установ.

Це — скарги власників на державців з приводу вчинення за час оренди маєтків зловживань; на ін. шляхтичів за невидачу селян-втікачів; на селян за різні прояви протесту, за виключення підданих; судові позови; декрети, апеляції різного змісту; 2) матеріали сеймового походження; конституції вольних сеймів, промови, постанови; 3) листи польських коронних гетьманів, інших воєнних начальників, листи і універсали козацьких ватажків, військові реляції, звіти польських комісарів; 4) документи, що вийшли з королівської канцелярії. Це декрети, листи, мандати по скаргах селян королівщини; універсали; 5) фіскальні документи — витяги з поборних реєстрів та люстрацій з відомостями про масштаби міграції населення. Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Розділ І. СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 1.1. Посилення феодального гніту. Внаслідок люблінської унії 1569 р. Велике князівство Литовське і Польща об’єдналися в єдину державу під назвою Річ Посполита. За цією унією до складу Речі Посполитої входили такі українські землі: Галичина з Холмщиною і частиною Поділля, воєводство Волинське, Брацлавське і Київське, Чернігівщина (увійшла на початку ХVІІ ст.). На цих землях було встановлено польське право на зміну литовському, за яким права українського селянства ще більше утискались, тобто збільшився феодальний і національний гніт не тільки в селах, а й по всій Україні. У другій половині ХVІ ст. посилився тиск феодалів на селянство України. В цей час в основному закінчився процес покріпачення. Пани не тільки позбавили селян можливості переходу, а й на свій розсуд почали розпоряджатися їхніх майном і навіть життям. Польський письменник Фрич-Моджевський писав з цього приводу: “Шляхта вважає селян і всіх плебеїв собаками”. За словами іншого сучасника, пани “мають над ним (селянином) право життя і смерті. часто велять їх нізащо немилосердно мордувати, іноді навіть вішають без жодної причини, убивають, не несучи за це ніякої кари”. Познанський воєвода Христофор Опалінський в сатиричному творі (1650 р.) писав уже після початку Хмельниччини, що шляхта своїми утисками “викликала виступи Павлюків, Мул і Наливайок" і що “бог карає Польщу понад усе за селян та й далі буде карати, якщо ти, поляче, не схаменешся” . Антонович зазначає, що “.Польське право за Люблінською унією введено у всьому великому Литовському князівстві і в руських землях, і для всіх зробилося воно обов’язковим. Це право найбільше відбивалося на стані селян. Треба зауважити, що у великому князівстві Литовському селян-кріпаків не було. Мало не 9/10 селян при Литовському устрої були зовсім вільні. коли ж заведено польське право, свободу селян скасовано. Польське право щодо селян було жорстке.” . На Україні виник ряд нових величезних маєтків. За “Описом землі Волинської 1528 року”, наприклад, у цьому воєводстві нараховувалося понад 430 шляхетських і магнатських родин, яким належали майже всі земельні багатства Волині. А на 1629 р. у Волинському воєводстві 37 магнатів володіли 79584 димами, тобто ? всіх селянських господарств .

Орошенное пространство явилось бы в экономическом отношении величиной чрезвычайно ценной, но все-таки небольшой в сопоставлении с десятками миллионов десятин степной пашни. 105 «Новый журнал». 1962, 69. Печатается по кн.: Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М, 1993.. 106 Из письма В.PС.PСоловьева к В.PЛ.PВеличко от 3 июня 1897 г. 107 Из стихотворения В.PС.PСоловьева «Панмонголизм». 108 Из стихотворения В.PС.PСоловьева «Ex oriente Lux». 109 Вяч. Иванов. О русской идее.P В кн.: По звездам. СПб., 1909. 110 Из стихотворения Вяч. Иванова «Месть мечная». 111 Из стихотворения А.Блока «Русь моя, жизнь моя, вечно ль нам маяться?» 112 Из стихотворения А.Белого «Из окна вагона». 113 Порядок (лат.). 114 Эта тема развивается Ф.PМ.PДостоевским в «Дневнике писателя» за 1881 г. в гл. III «Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?» и в гл.IV «Вопросы и ответы» [ПСС в 30 тт. Л., 1984, т. 27]. 115 Монархомахи букв, борцы против монархии, в Зап. Европе 2-й половины XVI и нач. XVII вв.P писатели-публицисты, выступавшие против абсолютизма.P Прим. ред 116 См.: Кириллов И. Третий Рим. М., 1914. 117 «Евразийский временник», книга IV. Берлин, 1925

1. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

2. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст.першій половині XVII ст.

3. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

4. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

5. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

6. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
7. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття
8. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

9. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

10. Социально-экономическое развитие России в первой половине XVI в.

11. Государственный строй в России (вторая половина XVI-XVII вв.)

12. Житие протопопа Аввакума и автобиографические повествования в русской литературе второй половины XVI—XVII вв.

13. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

14. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

15. Иван IV - альтернативный путь развития России во второй половине XVI века

16. Кавказ в XVI–первой половине XVII века

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

18. Россия во второй половине XVI в. Иван IV и его место в истории России

19. Войны Беларусі другой палове XVI ст.

20. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

21. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIIIпершої половини XIX ст

22. Международная политика Японии в конце XVI – первой половине XIX вв.
23. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
24. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

25. Культура Беларўскіх зямель у 9 ст.першай палове 13 ст

26. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове XIX ст

27. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

28. Культура і мастацтво Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

29. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

30. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

31. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

32. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

34. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

35. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

36. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

37. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

38. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.
39. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття
40. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

41. Український театр другої половини ХІХ століття

42. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

43. Русская культура второй половины XIII-XVI вв.

44. Казахстан во второй половине XV – XVI вв.

45. Москвар во второй половине XV - начале XVI вв.

46. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

47. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

48. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

50. Австрійська імперія у першій половині ХІХ сторіччя

51. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

52. Друга світова війна і Україна

53. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

54. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)
55. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
56. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

57. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

58. Німеччина у другій половині ХІХ ст.

59. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

60. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

61. Радянський Союз у другій половині ХХ ст.

62. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

63. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

64. Україна в роки Другої світової війни

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

65. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

66. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

67. Український національний рух напередодні Першої світової війни

68. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

69. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

70. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)
71. Політичні кризи другої половини XX сторіччя
72. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

73. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

74. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

75. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

76. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

77. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

78. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

79. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

80. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

82. Развитие США во второй половине ХХ века

83. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.

84. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

85. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

86. Кодификация Русского Права в первой половине XIX века
87. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.
88. Сибирь в первой половине 19 века

89. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

90. История экономики России VII-XVI веков

91. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

92. Громадянство України

93. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

94. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

95. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

96. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

97. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

98. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

99. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.