Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ 1. Девіантна поведінка як психологічна проблема 1.1 Стан досліджуваної проблеми в психологічній теорії та вихованій практиці 1.2 Девіантна поведінка особистості як соціально-психологічний феномен 1.3 Фактори, які впливають на девіантну поведінку підлітків 1.4 Види психологічної корекції девіантної поведінки Розділ 2. Методичні засади психологічної діагностики схильності особистості до девіантної поведінки 2.1 Організація й методики дослідження проявів девіантної поведінки у старшокласників 2.2 Аналіз і інтерпретація результатів 2.3 Психологічні умови корекції девіантної поведінки Висновки Список використаної літератури: Додатки ВступТрансформація сучасного українського суспільства, зміна соціального устрою держави виявили недосконалість традиційної системи виховання. Директивна педагогіка, яка розглядає вплив за схемою ”вимога - сприймання - дія”, практично втратила свою ефективність, оскільки вона не розкриває суттєвих особливостей морального розвитку, не відображає всіх тонкощів способів реагування індивіда на поставлену вимогу, применшує активну роль особистості в засвоєнні норм, не враховує творчого оволодіння духовно-моральних цінностей. Як наслідок у дітей і у дорослих, вихованих за цією системою нерідко спостерігається недостатній рівень моральної культури. Виникнення і розвиток девіантної поведінки особистості відбувається під впливом соціально-економічних, морально-психологічних та інших факторів. Серед них слід відзначити посилення соціального розшарування суспільства, непідготовленість соціальних інститутів до забезпечення успішної соціалізації особистості в умовах трансформації суспільства, дефіцит засобів і технологій розвитку соціальних служб, орієнтованих на створення умов для самореалізації кожної людини, недостатньо високий рівень психічної компетентності більшості населення, в тому числі тих фахівців, які покликані надавати допомогу особистостям з поведінковими девіаціями тощо Проблема попередження і профілактики девіантної поведінки громадян була і залишається актуальною для будь-якого суспільства. Специфіка морального розвитку, виявлення причин та умов виникнення різних форм девіацій, видів асоціальної поведінки шляхів її корекції викликають стійкий інтерес дослідників. Науковці різних галузей знання приділяли їй достатньо уваги. Вагомий внесок у дослідження психолого-педагогічних аспектів важковиховуваності, попередження правопорушень серед неповнолітніх зробили: К. Ушинський, П. Блонський, С. Шацький, А. Макаренко, В. Оржеховська, В. Сухомлинський. Філософський аспект проблеми девіантної поведінки розкрито у працях С. Анісімова, О. Дробницького, А. Скрипника та ін.; психолого-педагогічні аспекти - в роботах М. Алемаскіна, Г. Бочкарьової, В. Демиденка, Л. Зюбіна, Б. Кобзаря, А. Ковальова, П. Лєcгафта, І. Невського, Т. Титаренко та ін.; правові - в дослідженнях Ю. Антоняна, К. Ігошева, М. Костицького, В. Кудрявцева, Г. Міньковського, О. Тузова та ін.; медичні - у працях А. Селецького, С. Тарарухіна, О. Личко, Г. Фелінської. Девіантна (ненормативна) поведінка є антиподом поведінки нормативної.

Ми поділяємо точку зору, згідно з якою ненормативна поведінка - не обов’язково негативне (антисоціальне) явище, але у межах нашого дослідження йдеться про ненормативну поведінку лише у негативному контексті. Своєчасна, якомога більш рання психологічна діагностика схильності особи до ненормативної поведінки та розробка і застосування комплексу заходів щодо її психологічної корекції є особливо актуальною. Девіантна поведінка найчастіше спричиняється складною взаємодією об’єктивних та суб’єктивних чинників, причому до об’єктивних належать як особливості мікросередовища (способу життя, найближчого оточення тощо), так і зміст та умови професійної діяльності. Останнє стосується переважно професій типу “людина - людина” і знаходиться в прямій залежності від їхньої психологічної напруженості. З огляду на високий рівень девіантної поведінки як гколярів так і дорослих є всі підстави вважати, що вивчення причин та корекції девіантної поведінки, її діагностика, обґрунтування адекватних способів корекційного впливу є проблемою не тільки теоретичною, але і прикладною. Враховуючи це, нами обрана тема курсового дослідження &quo ;Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи&quo ;. Об’єкт дослідження - девіантна поведінка особистості. Предмет дослідження - психологічні причини проявів девіацій, види, методи і засоби психодіагностики та корекції схильності особистості до девіантної поведінки. Мета дослідження - розробка теоретичних засад і практичних науково обґрунтованих пропозицій щодо психодіагностики та корекції схильності особи до девіантної поведінки. Означена мета, предмет та обўєкт дослідження зумовили необхідність розв’язання таких завдань: здійснити аналіз девіантної поведінки особистості як соціально-психологічного феномену; надати характеристику психологічних причин та умов девіантної поведінки особи; обґрунтувати основні напрями, процедуру і методики діагностики схильності особи до девіантної поведінки; експериментально перевірити ефективність розробленої моделі корекції девіантної поведінки, дослідити особливості індивідуальних рис особистості девіантних старшокласників; визначити можливості, розробити модель програми та методику психокорекційної роботи з особами схильними до девіантного повлдження. Основними методами дослідження є аналіз психологічної, педагогічної і юридичної літератури з теми дослідження, який надав можливість визначення теоретичних передумов розробки моделі корекції девіантної поведінки; проведення тестування, бесід, анкетування, інтерв'ю для діагностування пізнавальної, емоційно-вольової та поведінкової активності особи. Для встановлення можливостей та напрямів психокорекційної роботи, визначення методик психокорекційної роботи були використані методи аналізу наукової літератури, експертної оцінки, бесіди, спостереження, а також метод демонстрації практичних вправ та аналізу одержаних у процесі психокорекційної роботи результатів. Емпіричну базу дослідження складають результати: опитування 17 осіб щодо розповсюдженості девіантних проявів у їхній поведінці; експериментально-психологічного дослідження.

Експериментальна база дослідження: психологічний експеримент, що як провідний метод дослідження, проводився на базі Рівненської загальноосвітньої школи № 3. У психологічному експерименті брали участь 17 осіб. Дослідження проводилося в чотири етапи. На першому етапі здійснювався теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, визначалися вихідні позиції дослідження: мета, завдання, гіпотеза, проводився констатуючий експеримент. На другому етапі розроблялася програма формуючого експерименту, забезпечувалася дослідно-експериментальна робота в школах, удосконалювалася методика дослідження, уточнювалися психологічні способи подолання девіантної поведінки особистості. На третьому етапі проводився формуючий експеримент. На четвертому етапі дослідження було проаналізовано матеріали формуючого експерименту, систематизовано й узагальнено матеріали, зроблено висновки щодо реалізації завдань дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що уточнено характеристику девіантної поведінки як психологічної діагностично-корекційної проблеми; перелік і змістовні ознаки причин та умов девіантної поведінки особистості; узагальнено: існуючі підходи до надання психологічної допомоги особам зі схильністю та проявами девіантної поведінки. Практичне значення одержанихрезультатів полягає у визначенні принципових підходів, обґрунтуванні форм і методів психодіагностики та психологічної корекції схильності до девіантності особистості; обґрунтуванні та апробації комплексу методик для діагностики схильності до девіантної поведінки; розробці та апробації програми психокорекційної роботи по нейтралізації девіантних проявів. Матеріали дослідження можуть використовуватися при вивченні навчальних дисциплін &quo ;Психологія&quo ; &quo ;Конфліктологія&quo ;, &quo ;Основи вікової психології&quo ;; а також при подальшому дослідженні даної проблематики, або суміжних тем. Структура курсової роботи: Дослідження складається зі вступу, двох розділів, які містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних літературних джерел, який містить 31 найменування та додатків. Розділ 1. Девіантна поведінка як психологічна проблема 1.1 Стан досліджуваної проблеми в психологічній теорії та вихованій практиціПсихологічні традиції вивчення девіантної поведінки складалися в основному в соціологічних школах (статистичний аналіз аномальних проявів Ж. Кетле та Е. Дюркгейма; теорія аномії Р. Мертона; теорія стигматизації Ф. Танненбаума та І. Гофмана; теорія соціальної стратифікації П. Сорокіна та ін). Психологічні школи представлені теоріями соціальних детермінант колективної поведінки (Дж. Смелзер), деструктивного впливу соціального конфлікту на особистість (Д. Кретч, Р. Кратчфілд), фрустрації (Дж. Долард, Л. Беркович) та ін. Звичайно, що єдності у поясненні детермінант девіантної поведінки немає, і це цілком зрозуміло з огляду на надзвичайну складність самого феномену “особистість”. Існує певний зв’язок між девіантною поведінкою і властивостями особистості. Серед останніх найбільш значимими є емоційно-вольові порушення (імпульсивність, дратівливість, конфліктність тощо), дефектність ціннісно-нормативної сфери (цілі і смисл життя), що, у свою чергу, ускладнює спілкування з оточуючими та призводить до виникнення емоціогенних зон із негативною забарвленістю (Максимова Н.Ю

Великий терор Індустріалізація й колективізація вели до дедалі більшого зосередження влади у Москві. На Україні це означало, що мрії, ілюзії та вже досягнуті успіхи в самоврядуванні, що характеризували сповнені надій 20-ті роки, були приреченими. Систематично знищуючи майже всі аспекти автономності, Сталін прагнув перетворити республіку просто в адміністративну одиницю Радянського Союзу. І кожний, хто ставав на його шляху, підлягав ліквідації. На першому етапі наступу Сталіна проти потенційної опозиції на Україні (реальний опір йому був дуже слабким) основною мішенню стала стара українська інтелігенція, особливо та, що була пов'язана з національними урядами та небільшовицькими партіями 1917–1920 рр., а також видатні діячі культури й науки. ОДПУ, фабрикуючи «таємні антирадянські організації», застосовуючи фізичний і психологічний терор, змушувало своїх жертв визнавати своє членство в них на широко висвітлюваних у пресі показових процесах. У такий спосіб політична поліція виправдовувала покарання засуджених, дискредитуючи всіх, хто поділяв їхні погляди, й готуючи грунт до наступних арештів

1. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

2. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

3. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

4. Девіантна поведінка

5. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

6. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
7. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
8. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

9. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

10. Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання

11. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

12. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

13. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

14. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

15. Аналіз та удосконалення оперативного управління

16. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

17. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

18. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

19. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

20. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

21. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

22. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області
23. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
24. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

25. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

26. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

27. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

28. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

29. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

30. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

31. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

32. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

33. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

34. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

35. Причини та наслідки югославської кризи

36. Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

37. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

38. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
39. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції
40. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

41. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

42. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

43. Види, причини та симптоми менопауз

44. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

45. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

46. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

47. Профілактика та корекція поведінки підлітків

48. Психологічний зміст характеру людини

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

50. Суїцид та шляхи його попередження

51. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

52. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

53. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

54. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті
55. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар
56. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

57. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

58. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

59. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

60. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

61. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

62. Демографічна криза та шляхи її розв’язання

63. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

64. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

66. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

67. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

68. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

69. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

70. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
71. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
72. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

73. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

74. Экономічний аналіз підприємства

75. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

76. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

77. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

78. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

79. Аналіз поведінки фірми за умов невизначеності і ризику

80. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

81. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

82. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

83. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

84. Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження

85. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

86. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
87. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання
88. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

89. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

90. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

91. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

92. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

93. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

94. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

95. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

96. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

98. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

99. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.