Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1 Технічні засоби навчання як засіб активізації учнів 1.2 Наочні посібники для ПТНЗ та вимоги до них 1.3 Шляхи та засоби впровадження навчальних посібників в процес навчання учнів РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ В ПТНЗ 2.1 Підготовка та використання наочності на заняттях з кулінарії 2.2 Експериментальна перевірка ефективності застосування технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі при вивченні дисципліни «Кулінарія» ВИСНОВКИ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Здійснення перебудови нашого суспільства, кардинальна економічна реформа, перехід до ринкової економіки .викликали необхідність переосмислення і чіткого визначення ролі професійної освіти, конкретизації її мети і завдань з урахуванням нинішніх особливостей і перспектив соціально-економічного розвитку України. Сучасна професійна освіта як невід'ємна складова частина всієї системи народної освіти сформувалася в . період переважно екстенсивного розвитку економіки і техніки, коли переважали валові показники, мали місце не-збалансованість підготовки робітничих кадрів з професійно-кваліфікаційною структурою зайнятих у народному господарстві, невідповідність зростаючих вимог рівню професійної компетентності робітників і якості загальноосвітньої та професійної підготовки, відставання змісту освіти від розвитку науково-технічного прогресу. Провідні положення концепції професійної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства визначають зміст та основні напрями діяльності майстра виробничого навчання та інших інженерно-педагогічних працівників професійних навчально-виховних закладів. Керуючись цим документом у повсякденній роботі, здійснюючи поточне та перспективне планування діяльності професійних закладів різного типу, необхідно практично реалізовувати концепцію з врахуванням конкретних галузевих і територіальних умов та особливостей історичного, соціально-економічного і національно-культурного розвитку кожного регіону. Поряд з низьким рівнем організації праці та недосконалістю економічного механізму, недооцінкою значення впровадження нової техніки і прогресивних технологій мали місце і незбалансованість професійно-кваліфікацінної структури зайнятих у народному господарстві, недостатній рівень підготовки інженерно-педагогічних кадрів тощо. Таким чином, виникла об'єктивна потреба подолання відриву навчальних закладів профтехосвіти від перебудови народногосподарського механізму, вимог науково-технічного прогресу. Основним джерелом виявлення нових форм і методів навчання є сукупність педагогічного досвіду. Він включає в себе всесторонній аналіз дій вчителя з ціллю виявлення причин і підмічених недоліків. При вивченні педагогічного досвіду і проведення педагогічного дослідження використовують: спостереження, бесіду, ознайомленням з роботами учнів, експерименти та інші. Актуальність. Головною метою професійного навчання є формування особистості учня, розвитку його здібностей, обдарувань, наукового світогляду. Залучення учнів до активної участі у різноманітних видах конструкторсько – технічної діяльності є ефективним засобом розумового розвитку зростаючого покоління.

Використання наочності сприяє більш повному та детальному сприйняттю матеріалу та розвиває цікавість в учнів до предмету. Розв’язання завдань предмета пов’язане з формуванням знань, умінь та навичок. Така навчальна технологія, де об’єкти праці одночасно виступають у формі дійової наочності й сформуванні на одному етапі знання стають основою для формування складніших, у поєднанні з принципом практичної орієнтації, привчає учнів під час вирішення технологічних завдань. Об`єкт дослідження – застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії в ПТНЗ. Предмет дослідження – використання технічних засобів навчання з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Мета роботи розглянути використання наочності для активізації учнів при навчанні в ПТНЗ. Завдання роботи: Охарактеризувати наочність як засіб активізації учнів; Розкрити особливості використання навчальних наочних посібників та вимоги до них; Проаналізувати методику використання технічних засобів навчання в процесі викладання в ПТНЗ; Навести розробку заняття з використанням технічних засобів навчання; Розробити навчально-методичні матеріали для підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів. У процесі дослідження був використаний комплекс методів, що включає: теоретичний аналіз, синтез і порівняння психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми дослідження, теоретичне моделювання навчально-пізнавальної діяльності учнів; соціологічні й діагностичні методи (бесіди, опитування, тестування, спостереження, інтерв’ю та анкетування школярів і вчителів); констатуючий та формуючий педагогічний експеримент; педагогічні спостереження; порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи. РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1 Технічні засоби навчання як засіб активізації учнів У процесі викладання учням навчального матеріалу викладач широко використовує один з найважливіших принципів дидактики - принцип наочності. Принцип наочності вперше теоретично обґрунтував Я.А.Коменський, який висунув вимогу вчити людей пізнавати самі речі, а не тільки свідоцтва про них. Коменський приділяє велике значення також діяльності розуму . Розвиваючи його ідеї про наочність в навчанні І.Г.Песталоцці переоцінював наочність, помилково вважаючи її абсолютною основою всілякого пізнання. Ушинський підкреслював, що наочність відповідає психологічним особливостям дітей. Наочне навчання будується не на уявленнях і словах, а на конкретних образах безпосередньо сприйнятих дитиною: чи будуть ці образи сприйняті при самому навчанні, під керівництвом наставника або, спершу, самостійним спостереженням дитини так, що вчитель знаходить в душі дитини або учня вже готовий образ і на ньому будує вчення. Такий хід навчання від конкретного до абстрактного, від уявлення до мислення, а не навпаки, Ушинський вважав єдино вірним, природнім, таким що базується на ясних психологічних законах . Ушинський казав про необхідність використовування наочності в діяльності учнів. Образну мову вчителя він відносив до засобів наочності, а наочність вважав одним із шляхів зближення вчителя з класом.

До технічних засобів навчання належать: технічні пристрої та дидактичні засоби навчання,які за допомогою цих пристотроїв відтворюються. Класифікувати технічні засоби навчання складно через різноманітність будови,функціональних можливостей, способів передачі інформації . Свідоме оволодіння знаннями базується на практичному досвіді, який у свою чергу, засновано на безпосередніх спостереженнях. Наочність сприяє кращому засвоєнню знань, надає активність розумової діяльності, мобілізує увагу. Психологічним механізмом формування чуттєвого досвіду є сприяння на відчуття дійсності: сприйняття, увага та відтворення. Формування чуттєвого досвіду здійснюється за допомогою спирання на наочність. Слово &quo ;наочність&quo ; означає доступність візуальному спостереженню, та очевидно те, що можна показати, побачити, безпосередньо сприйняти. Слід підкреслити, що термін &quo ;наочність&quo ; і &quo ;сприйняття&quo ; не тотожні і можуть бути представлені як властивості (ознаки), безпосередньо сприйняті. Наочно можуть бути відтворені також загальні, істотні закономірності зв'язку та відтворення, які чуттєво в самих об'єктах не виступають . Наочність широко використовується у навчально-виховному процесі, а саме при засвоєнні знань учнями. Психолого-педагогічна література розробила основні принципи засвоєння. Для формування наукових узагальнень (систем понять) недостатньо тільки показувати наочний матеріал. Необхідно так організовувати учбову діяльність, щоб були створені умови для самостійного розподілу та узагальнення учнем суттєвих і несуттєвих ознак. Без спеціальної організації імперичного досвіду учня наочність може зіграти не стільки позитивну, скільки негативну роль – гальм . Наочними є і використання теоретичних моделей. Наприклад, більшу частину таємно протікаючих процесів і явищ неможливо спостерігати, та вони безпосередньо вимальовуються за формою різних графічних моделей, які при їх пред'явленні безпосередньо діють на наші органи почуттів. Використання в процесі навчання різних теоретичних моделей у вигляді графічних схем, відтворюючих своїм змістом найбільш загальні залежності, широко практикується в сучасній школі при засвоєнні знань. При використанні наочності необхідно враховувати 2 загальних моменти: 1) яку конкретну роль наочний матеріал виконує в засвоєнні та 2) в якому співвідношенні знаходиться предметна змістовність та засіб того наочного виразу стосовно до об'єкту вивчення . Прийнято вважати, що наочність виконує ілюстративну функцію, та ця функція далеко не поодинока. Наочний матеріал може виконувати функцію пояснювальну, операторну, тобто не тільки ілюструвати, показувати спосіб дії з матеріалами. Наочність є засіб матеріальної функції різного змісту засвоєння знань. Наочні прилади, поділяються на натуральні й образотворчі. У якості натуральних використовують деталі, механізми, вузли, прилади, агрегати автомобіля, інструмент і пристосування, застосовувані при проведенні лабораторно-практичних робіт. До натуральної наочності наближаються спеціально виготовлені моделі, макети, щити, стенди. Достоїнство натуральної наочності велике.

Вдродження природи, а разом з тим  вдродження власно батьквщини, вносили в душу кожного старшини  козака такий запалP таку безпечнсть, що для нього все нше вже не грало рол. Ворог не робив майже жадного спротиву та  не мав вн великих сил в цьому напрямку. "Армя Кримсько Республики" була розбита пд Млтополем  вдрзана. Сивашська залога розбита  примушена вдступати на ґвпаторю. Одна Симферопльська залога могла захищати мсто, але вона вже не мала часу на те, щоб успть загородити дорогу побдному укранському вйську. Одержати правдив вдомости вд свох розбитих частин про стан рчей на фронт "Штаб Оборони Кримсько Республики" не мг тому, що Болбочан вдрзав м шлях вдвороту  знищив звязок з головним штабом. Маючи багато технчних засобв пересування  багато кнноти, Болбочан завсди швидше пересувався, як ворог  легко маневрував кннотою, не даючи ворогов спочинку та вдрзуючи йому шляхи вдвороту. Вечером 23 цвтня псля невеликого бою здобуто ст. Сарабузи, мешканц яко дуже гостинно зустрли прибувших

1. Технічні засоби пожежегасіння

2. Налаштування технічних засобів ПК

3. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

4. Суть процесу навчання та засоби його активізації

5. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

6. Реалізація і застосування права
7. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі
8. Лабораторне заняття як форма організації навчання

9. Сучасні системи професійного навчання

10. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

11. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

12. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

13. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

14. Застосування засобів індивідуального захисту

15. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

16. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

17. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

18. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

19. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

20. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

21. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

22. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
23. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів
24. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

25. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

26. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

27. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

28. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

29. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

30. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

31. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

32. Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

33. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

34. Практичне застосування фоторефрактивного ефекту

35. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

36. Засоби захисту права власностi

37. Техно-музыка

38. Застосування стандартів ISO серії 9000
39. Тиристоры и некоторые другие ключевые приборы
40. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

41. Техніка і технологія торгівлі

42. Зразки засобів іммобілізації

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

45. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

46. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

47. Тиристоры

48. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Застосування тетраборату натрію в медицині

50. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

51. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

52. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

53. Економічні системи

54. Основні макроекономічні показники
55. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
56. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

57. Невербальні засоби комунікації

58. Біологічні функції серинових протеїназ

59. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

60. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

61. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

62. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

63. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

64. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

66. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

67. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

68. Страхування транспортних засобів та вантажів

69. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

70. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
71. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником
72. Вимірювальні прилади та засоби захисту

73. Гігієнічні норми праці

74. Ергономічні основи проектування

75. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

76. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

77. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

78. Охорона праці та техніка безпеки

79. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

80. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Тропічні та субтропічні плодові рослини

82. Людина: біологія й соціологічні проблеми

83. Біологічні ритми

84. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

85. Екологічні особливості ампельних рослин

86. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії
87. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових
88. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

89. Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві

90. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

91. Планування технічних обслуговувань машин

92. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

93. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

94. Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

95. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

96. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы

97. Класифікація основних засобів

98. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

99. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.