Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Концепція нескінченності й космологічна еволюція

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Уявлення про відкриті системи, уведені некласичною термодинамікою, з'явилися основою для твердження в сучасному природознавстві еволюційного погляду на світ. Хоча окремі еволюційні теорії з'явилися в конкретних науках ще в 19 столітті (теорія виникнення сонячної системи Канта - Лапласа й еволюційна теорія Дарвіна), проте, ніякої глобальної еволюційної теорії розвитку Всесвіту до 20 століття не існувало. Це й не дивно, оскільки класичне природознавство орієнтувалося переважно на вивчення не динаміки, а статики систем. Така тенденція найбільше рельєфно була представлена атомістичною концепцією класичної фізики як лідера тодішнього природознавства. Атомістичний погляд, опирався на уявлення, що властивості й закони руху різних природних систем можуть бути зведені до властивостей тих дрібних часток матерії, з яких вони складаються. Спочатку такими найпростішими частками вважалися молекули й атоми, потім елементарні частки, а в цей час - кварки. Безперечно, атомістичний підхід має велике значення для пояснення явищ природи, але він звертає головну увагу на будову й структуру різних систем, а не на їхнє виникнення й розвиток. Правда, в останні роки одержують поширення також системний і еволюційний погляди, які звертають увагу скоріше на характер взаємодій елементів різних систем, чим на аналіз властивостей тих часток, які розглядалися як свій рід останніх цеглинок світобудови. Завдяки широкому поширенню системних ідей, а в недавній час і уявлень про самоорганізацію відкритих систем зараз усе наполегливіше висуваються різні гіпотези й моделі виникнення й еволюції Всесвіту. Вони посилено обговорюються в рамках сучасної космології як науки про Вселену як єдину цілу. Ми торкнемося тут в основному принципів космології з погляду концепції нескінченності й кінцівки її моделей. Космологічні моделі Всесвіту Моделі Всесвіту, як і будь-які інші, будуються на основі тих теоретичних уявлень, які існують тепер у космології. Сучасна космологія виникла після появи загальної теорії відносності й тому її на відміну від колишньої, класичної, називають релятивістською. Емпіричною базою для неї послужили відкриття позагалактичної астрономії, найважливішим з яких, безсумнівно, було виявлення явища «разбігання» галактик. В 1929 р. американський астроном Едвін П. Хаббл (1889-1953) установив, що світло, що йде від далеких галактик, зміщається убік червоного кінця спектра. Це явище, що одержало назву червоного зсуву, відповідно до принципу Допплера свідчило про видалення галактик від спостерігача. Оскільки релятивістська космологія сформувалася на основі ідей і принципів загальної теорії відносності, то на першому етапі вона приділяла головну увагу геометрії Всесвіту й, зокрема, кривизні чотирьохмірного простору - часу. Новий етап її розвитку був пов'язаний з дослідженнями російського вченого Олександра Олександровича Фрідмана (1888-1925), якому вдалося вперше теоретично довести, що Всесвіт, заповнений речовиною, що тяжіє, не може бути стаціонарної, а повинна періодично розширюватися або стискуватися. Цей принципово новий результат знайшов своє підтвердження після виявлення Хабблом червоного зсуву, що було витлумачено як явище «разбіганні» галактик.

У зв'язку із цим на перший план висуваються проблеми дослідження розширення Всесвіту визначення її віку по тривалості цього розширення. Нарешті, початок третього періоду розвитку космології пов'язане з роботами відомого американського фізика Георгія А. Гамова (1904-1968), росіянина за походженням. У них досліджуються фізичні процеси, що відбувалися на різних стадіях Всесвіту, що розширюється. Всі ці особливості розвитку космології знайшли відбиття в різних моделях Всесвіту. Загальним для них є уявлення про нестаціонарний ізотропний і однорідний характер його моделей. Нестаціонарність означає, що Вселена не може перебувати в статичному, незмінному стані, а повинна або розширюватися, або стискуватися. «Разбігання» галактик, очевидно, свідчить про її розширення, хоча існують моделі, у яких спостережуване в цей час розширення розглядається як одна з фаз так званої пульсуючої Вселеної, коли слідом за розширенням відбувається її стиск. Ізотропність указує на те, що у Всесвіті не існує яких-небудь виділених крапок і напрямків, тобто її властивості не залежать від напрямку Однорідність характеризує розподіл у середньому речовини у Всесвіті. Останні твердження часто називають космологічним постулатом. До нього додають також правдоподібна вимога про відсутність у Всесвіті сил, що перешкоджають силам тяжіння. При таких припущеннях моделі виявляються найбільш простими. У їхній основі лежать рівняння загальної теорії відносності Ейнштейна, а також уявлення про кривизну простору - часу й зв'язку цієї кривизни із щільністю маси речовини. Залежно від кривизни простору розрізняють: - відкриту модель, у якій кривизна негативна або дорівнює нулю, - замкнуту модель із позитивною кривизною. Відстані між скупченнями галактик згодом безупинно збільшуються, що відповідає нескінченному Всесвіту. У замкнутих моделях Всесвіт виявляється кінцевої, але настільки ж необмеженої, тому що, рухаючись по ній, не можна досягти якої-небудь границі. Незалежно від того, чи розглядаються відкриті або замкнуті моделі Вселеної, всі вчені сходяться в тім, що спочатку Всесвіт перебував в умовах, які важко уявити на Землі. Ці умови характеризуються наявністю високої температури й тиску в сингулярності, у якій була зосереджена матерія. Таке допущення цілком погодиться із установленням розширення Вселеної, що могло початися з деякого моменту, коли вона перебувала в дуже гарячому стані й поступово прохолоджувалася в міру розширення. Така модель «гарячого» Всесвіту вперше була висунута Г.А. Гамовим і згодом названа стандартної. Відомий американський астроном Карл Саган (р. 1934) побудував наочну модель еволюції Всесвіту, у якій космічний рік дорівнює 15 млрд. земного років, а 1 секунда - 500 рокам; тоді в земних одиницях часу еволюція представиться так: Великий вибух Утворення галактик Утворення Сонячної системи Утворення Землі Виникнення життя на Землі Океанські планктони Перші риби Перші динозаври Перші ссавці Перші птахи Перші примати Перші гоминіди Перші люди Стандартна модель еволюції Всесвіту Ця модель припускає, що початкова температура усередині сінгулярності перевищувала 10 градусів по абсолютній шкалі Кельвіна, у якій початок шкали відліку відповідає - 273 градусам шкали Цельсія.

У подібному стані неминуче повинен був відбутися «великий вибух», з яким зв'язують початок еволюції в стандартній моделі Вселеної, називаної тому також моделлю «великого вибуху» . Припускають, що такий вибух відбувся приблизно 1520 млрд. років тому й супроводжувався спочатку швидким, а потім більше помірним розширенням і відповідно поступовим охолодженням Всесвіту. По ступені цього розширення вчені судять про стан матерії на різних стадіях її еволюції. Думають, наприклад, що через 0,01 секунди після вибуху щільність матерії з неймовірно великої величини повинна була впасти. У цих умовах у Вселеної, очевидно, повинні були існувати фотони, електрони, позитрони, нейтрино й антинейтрино, а також невелика кількість нуклонів (протонів і нейтронів). При цьому могли відбуватися безперервні перетворення пар електрон позитрон у фотони й назад - фотонів у парі електрон позитрон. Але вже через 3 хвилини після вибуху з нуклонів утвориться суміш легких ядер: 2/3 водню й 1/3 гелію. Інші хімічні елементи утворилися із цієї дозоряної речовини в результаті ядерних реакцій. У момент, коли виникли нейтральні атоми водню й гелію, речовина зробилася прозорою для фотонів, і вони стали випромінюватися у світовий простір. У цей час такий залишковий процес спостерігається у вигляді реліктового випромінювання. Це явище перебуває в повній відповідності з моделлю «гарячого» Всесвіту. Воно збереглося до наших днів і спостерігається саме як релікт, або залишок, від тієї досить віддаленої епохи утворення нейтральних атомів водню й гелію. У міру розширення й охолодження у Всесвіті відбувалися процеси руйнування існуючих раніше симетрії й виникнення на цій основі нових структур. Той факт, що будь-яка еволюція супроводжується руйнуванням симетрій, безпосередньо треба із принципу позитивного зворотного зв'язку, відповідно до якого нерівно важність і нестійкість, що виникає у відкритій системі, внаслідок взаємодії системи із середовищем згодом не ліквідується, а навпаки, підсилюється. Це приводить в остаточному підсумку до руйнування колишніх симетрій і, як наслідок, до виникнення нової структури. Очевидно, що про первісну еволюцію Вселеної ми можемо судити тільки на підставі тих результатів, які відомі нам сьогодні. Тому будь-яка модель, що будується для пояснення сучасного її стану, зокрема, розширення Всесвіту, повинна враховувати ці факти. Інакше кажучи, про ранню еволюцію Вселеної ми можемо робити висновки тільки шляхом екстраполяції, або поширення відомого на невідоме, і висування гіпотез про невідомі етапи її розвитку. Припускають, що одним з перших результатів розширення й відповідно охолодження Всесвіту було порушення симетрії між речовиною й антиречовиною, а саме такими різнойменно зарядженими матеріальними частками, як електрон, що несе негативний заряд e - , і позитрон із протилежним позитивним зарядом е . Їхня взаємодія при зіткненні приводить до утворення двох фотонів. Як виникло подібне порушення симетрії, залишається тільки догадуватися. Неясним залишається також те, яким способом антиречовина виявилася відділеним від речовини й що втримує їх від анігіляції, або знищення.

За дорученням ¶нцативно Ради Альтернативно Еволюц: Олесь Бердник, письменник. 7 грудня 1976 року Манфест дтей свту правдиво Кажу вам, якщо не змнитесь  не станете, як дти, не ввйдете в царство Небесне. Отже, хто умалиться, як це дитя, той  бльший в Царств Небесному. ¶ хто прийме одне таке дитя в м я Мо, той Мене прийма Матв. 18.3-5 Багато лт я шукав глузду й критерю буття, дяльност, творчост. Як  вс доросл люди, блукав у лабринтах сторичних програм, традицй та забобонв, залишених нам предками. Я ненавидв разом з ними, я сумував, бо вони наполи мене сумом, я захоплювався нескнченними сторичними кровопусканнями, бо доросл одягали т жахи в барвисте лахмття свох концепцй та дей, я поклонявся фальшивим богам, бо то були боги предкв, я мурував велетенську темницю псевдожиття, бо батьки переконували мене, що будуться прекрасний гармонйний свт, де щасливими будуть ус. Та гармоня не приходила, щастя було абстрактним поняттям, хмари ненавист й байдужост нависали над свтом,  саме життя вже здавалося диявольським спектаклем, створеним для насолоди небесного садиста

1. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

2. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

3. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу

4. Концепции современного естествознания

5. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

6. Американская концепция реорганизации и банкротства
7. Основные концепции правопонимания
8. Основные концепции правопонимания

9. Концепция устойчивого развития

10. Дом и кров в славянофильской концепции

11. Культурологическая концепция Рихарда Вагнера

12. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

13. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

14. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

15. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

16. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

17. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"

18. Концепции содержания и личностно ориентированное образование

19. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

20. Политическая концепция в учении Джона Локка

21. Макс Вебер и его социологическая концепция

22. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой
23. Исследование религиоведческой концепции Фрейда - психоаналитического метода в целом
24. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

25. Концепция Вирджинии Сатир в рамках семейной психотерапии

26. Концепции качества жизни в современном обществе

27. Религиозные концепции политической мысли средних веков

28. Концепции "Я" у Ч.Кули и Дж.Мида (Доклад)

29. Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма

30. Концепции качества жизни в современном обществе

31. Концепция здорового образа жизни

32. Неофрейдистские концепции

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

33. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

34. Фридрих Ницше и его концепция сверхчеловека

35. Ницше и его концепция сверхчеловека

36. Концепция цикличности цивилизаций в философии истории Арнольда Тойнби

37. Концепция научных революций Т.Куна

38. Концепция самоорганизации (синергетика)
39. Концепции современного естествознания
40. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

41. Циклическая концепция цивилизации в философии А. Тойнби

42. Концепции современного естествознания

43. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

44. Экономическая концепция Прудона

45. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

46. Концепция построения системы управления Московского представительства японской корпорации

47. Концепция бизнес-плана

48. Концепции переходного периода

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

49. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

50. Технополисная концепция развития экономики

51. Концепции перехода к рыночной экономике. Особенности переходной экономики России

52. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, основные концепции

53. Национально-теократическая концепция Святой Руси А.В.Карташева

54. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Н.Макиавелли
55. К концепции национальной школы в России
56. Неопозитивизм начала XX века: историческая концепция П.Н. Милюкова

57. Фома Аквинский – выразитель христианской концепции о государстве

58. Античный символизм. Концепция античности

59. Концепция творческого развития Большого театра России на 2004-2010 годы

60. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

61. Современное понятие культуры. Основные концепции культурологии

62. Философские концепции искусства

63. О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусствознании

64. Свет в обезбоженном мире. Эстетическая концепция творчества Дамира Ишемгулова

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Игровая концепция культуры

66. Концепция происхождения культуры Зигмунда Фрейда

67. Жизнь и смерть в художественной концепции «Рассказа о семи повешенных» Л. Н. Андреева

68. Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка

69. Концепция человека в раннем творчестве М. Горького

70. Концепция личности в драматургии. Чехов и Горький
71. Основные положения концепции Соссюра
72. Концепция любви в романе "Евгений Онегин"

73. Концепция духовного воскрешения в рассказе З. Гиппиус «Святая плоть»

74. Современная концепция маркетинга (опыт западных фирм)

75. Разработка базовой концепции изготовления рекламы

76. Современные концепции маркетинговой деятельности

77. Новая космология

78. Современные концепции диагностики и лечения гипотиреоза у взрослых

79. Економічна інтеграці в АТР

80. Ситуационные концепции менеджмента

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

82. CRM. От концепции к технологии

83. Проект концепции развития венчурной индустрии в России

84. "Прометей" Скрябина. Свето-музыкальная концепция.

85. Основные концепции физики ХХ века

86. Физические концепции эпохи античности
87. Физические концепции XII - XVIII вв.
88. Концепция Эволюции

89. Сущность и периодизация НТП, концепция его прогнозирования.

90. Естественно-научные концепции развития микроэлектронных и лазерных технологий

91. Великие тайны современного естествознания.Происхождение и эволюция Вселенной. Концепция большого взрыва

92. Курс Концепции современного естествознания

93. Концепция вселенной

94. Византийская космология в XI веке

95. Концепция очередного этапа реформирования системы образования

96. Основные концепции и направления телесно-ориентированной терапии

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

97. Концепция дошкольного воспитания

98. Концепция ненасилия и политическая реальность

99. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Макиавелли


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.