Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Процентна політика комерційного банку

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра банківської справиКурсова робота на тему: Процентна політика комерційного банкуВиконав: студент денної форми навчання 4 курсу 2 групи ФБС Рибенко О. В.Науковий керівник: к.е.н., доцент Сушко Н. М.Київ  2001 План Вступ . 3 1. Теоретико-методологічні підходи дослідження процентної політики комерційного банку .6 Суть та види процентної політики, вплив зовнішніх факторів .6 Управління процентною політикою .14 Аналіз процентної політики комерційного банку “Аваль” 24 Аналіз динаміки та структури процентних доходів та процентних витрат .24 Розрахунок окремих показників діяльності банку 28 Вдосконалення процентної політики комерційного банку 34 Загальні положення .34 Застосування ГЕП – менеджменту .36 Метод кумулятивного ГЕПу 38 Висновки .41 Список використаної літератури 44 ДодаткиВступВ даній курсовій роботі ми будемо вивчати питання процентної політики комерційного банку, намагатимемось якнайглибше проникнути в сутність цього питання, провести якомога більш охоплюючий аналіз діяльності комерційного банку з точки зору ефективності процентної політики, що проводиться даним банком. На нашу думку, розробка даної теми є надзвичайно актуальним питанням, оскільки в останній час, зважаючи на певні кроки у напрямку стабілізації економіки вцілому та зокрема багатьох параметрів, що безпосередньо стосуються банківської справи, з’явилось дуже широке поле для застосування банківського менеджменту – у надзвичайно широкому розумінні цього слова. Одним з найважливіших аспектів управління банківською діяльністю якраз і являється процентна політика. Справа в тому, що деяка впевненість у рівні валютного курсу, темпах інфляції та облікової ставки НБУ дає можливість банківським керівникам застосовувати вироблені роками в зарубіжних країнах основні підходи до формування процентної політики, що в першу чергу орієнтується на співвідношення попиту та пропозиції на ринку кредитних ресурсів; враховує в певній мірі ризик зміни процентних ставок; величезна увага приділяється співвідношенню залучених та наданих ресурсів по строкам та відсотковим ставкам. Таким чином банки можуть прагнути отримати не стільки спекулятивний короткостроковий прибуток, скільки сформувати вагому базу (точку відштовхування) для подальшої діяльності, що забезпечить успіх та процвітання банківської установи у довгостроковому періоді. Вивчення наукової літератури, на жаль не дає чіткої відповіді на ряд питань, що свідчить про нерозробленість у літературі даної теми, що дає ще один плюс нашій роботі з точки зору її актуальності. З іншого боку, це свідчить про неоднозначність розуміння вченими даного питання, про те, що не існує єдиної думки, єдиного підходу до вивчення даного питання. Ми будемо надалі в нашій курсовій роботі намагатись об’єднати різні думки, вивчити якомога більше точок зору з цього питання та почерпнути у кожній з них якомога більше важливих моментів, що сформує наше подальше уявлення з приводу даного питання – процентної політики комерційного банку.

Перед тим, як розпочати вивчення даного питання ми вважаємо за доцільне визначитись з предметом дослідження, його об’єктами та суб’єктами. Отже, предметом дослідження ми вважаємо процентну політику в комплексі цього поняття, тобто охоплюючи всі сфери її існування: включаючи відношення до інших банківських сфер, узгодженість з загальним розвитком економіки держави; хронологію застосування від виникнення взагалі такого питання і до безпосереднього впровадження в конкретному банку. Об’єктом вивчення цієї курсової роботи ми можемо вважати безпосередньо поняття процентна політика, вивчаючи її в застосуванні у банківській сфері на прикладі активних та пасивних операцій комерційного банку та узгодженості між ними. Суб’єктами є комерційні банки України, зокрема комерційний банк “Аваль” на базі даних якого ми будемо робити свої подальші розрахунки. Оскільки до процентної політики має відношення чи не кожен відділ банку, то виділяти окремий підрозділ нам би не хотілося, лише відмітимо, що все ж основна увага буде приділена комітету управління активами і пасивами (КУАП), який має безпосереднє відношення до визначення стратегічних напрямків процентної політики. І наостанок у вступі нам би хотілось дещо описати структуру курсової роботи. То ж основна частина роботи складається з трьох розділів. Перший присвячений теоретичному вивченню процентної політики, зокрема визначанню суті та видів (можливих сфер застосування) процентної політики та її місце розташуванню на макро- та мікроекономічному рівнях, тобто впливу держави у формі її виконавчих та законодавчих органів та безпосередньому управлінню процентною політикою у банку, зважаючи на нормативні акти та непрямий вплив з боку державних органів; а також питанню управління процентною політикою – де ми безпосередньо розглянемо функції комітету з управління активами та пасивами, а також основні принципи та підходи до формування процентної політики комерційного банку. Другий розділ буде включати безпосередній аналіз процентної політики банку “Аваль” на основі даних щорічної звітності банку у тому її моменті, що стосується операцій по яким встановлюються відсоткові ставки, а отже виникають процентні ризики (зокрема депозитні та кредитні операції, з цінними паперами та ін.). Буде зроблено загальний, факторний аналіз та аналіз ризикованості процентних ставок, використовуючи підходи геп-менеджменту. На основі отриманих даних, ми намагатимемось в третьому розділі розробити шляхи підвищення ефективності, шляхом вдосконалення методологій розробки та підходів до формування процентної політики, можливих шляхів впровадження вже існуючих принципів. Нарешті, вкінці ми підведемо підсумки проведеної роботи, написавши висновки. Вони опишуть основні моменти нашої роботи, підкреслюючи найважливіші аспекти, які будуть розглянуті у даній курсовій роботі, викажуть нашу думку з приводу досліджуваного питання, на основі отриманих знань. Для написання курсової роботи дуже широко буде використовуватись мережа I er e (не забуваючи про стандартні джерела), оскільки це дасть нам змогу доступу не лише вітчизняних, а й закордонних ресурсів, зокрема російських та забезпечить якомога ширше оброблення інформації.1

. Теоретико-методологічні підходи дослідження процентної політики комерційного банку Суть та види процентної політики, вплив зовнішніх факторів Нашим першим кроком на шляху вивчення такої глибокої та всеохоплюючої теми як процентна політика буде спроба дослідити розробку даного питання літературою вітчизняних та російських видавництв. На жаль, джерел цілком присвячених даному питанню нам виявити не вдалось, що пов’язано з рядом факторів, зокрема з тим, що це питання з’явилось на нашому “небосхилі” зовсім недавно і в теперішній час багато вчених займаються його дослідженням, тому основою нашої роботи стали монографії та окремі підрозділи з наукових творів, щодо банківської діяльності. Питання процентної політики є одним з найактуальніших у теперішній час, оскільки, зважаючи на останні події, що спричинили деяку стабілізацію валютного курсу та облікової ставки НБУ, тепер банки повинні широко застосовувати всі свої навички, знання та інтуїцію, щоб розробити найоптимальнішу процентну політику. Процентна політика (як депозитна, кредитна, валютна та ін.) є однією з найважливіших складових банківської політики. Вивчення динаміки руху процентних ставок показує, що процентна політика виступає одним з визначників і в той же час непростих механізмів в регулюванні ощадної та інвестиційної політики банку. Процентна політика на макроекономічному рівні уявляє собою сукупність заходів в області процента, що направлені на забезпечення рентабельності банківської системи та забезпечення оптимальних темпів розвитку економіки. Проведення політики на макроекономічному рівні, як правило, здійснює центральний банк країни. Процентна політика НБУ визначається цілями і задачами грошово-кредитної політики держави, а та в свою чергу – процесами, що відбуваються в економіці, і тими задачами, що ставляться на певних етапах її розвитку. Цілі ж процентної політики на мікроекономічному рівні важко визначити однозначно. Здавалось би, найбільш простим визначенням було б таке, що процентна політика конкретного комерційного банку служить для забезпечення максимальної в існуючих умовах рентабельності банку, тобто вона повинна бути направлена на максимізацію операційних доходів та мінімізацію операційних витрат. Однак, очевидно, що банк зобов’язаний піклуватись про досягнення рентабельності не тільки в короткостроковому, але в довгостроковому аспекті. Розуміючи це, найбільше далекоглядні банки прагнуть не до всемірного &quo ;витискання&quo ; прибутків, а до створення і розширення кола постійної клієнтури, надаючи допомогу у зміцненні економічного становища клієнтів, розвитку їхньої ділової активності. Більш того, по різних причинах не всі комерційні банки розглядають максимізацію рентабельності в якості єдиної цілі організації своєї діяльності. Тому процентну політику, що проводиться на рівні комерційного банку, у загальному вигляді можна визначити як стратегію і тактику банку в області регулювання процентних ставок, спрямованих на забезпечення ліквідності, рентабельності і розвиток операцій банку. У нашій країні в недавньому її минулому ролі процента по вкладних операціях приділялося другорядне значення.

Перш нж давати вдповдь на питання, яка консолдаця в нас  можлива  потрбна, доцльно з'ясувати соб позитивне розумння ц проблеми. Мамо на уваз створення такого укладу  взамовдносин укранських полтичних напрямкв, сил, тенденцй  акцй, щоб ус вони, збергаючи сво позитивн питоменност, окрем цл та прикмети, затримуючи свй власний шлях розвитку, прагнули передусм до здйснення одн, спльно нацонально мети, прямували до не в найзагальншому визначенн одним спльним шляхом у кардинальних питаннях нацонального буття, визнавали один рархчний уклад головних вартостей, однаков критер оцнки основних питань нацонально полтики, шанували й реалзували один головний принцип внутршньо-нацонального порядкування справ  визнавали авторитет одного, найвищого кервного чинника та репрезентац Украни. В таких рамцях мусить бути мсце для процесв внутршньо диференцяц, кристалзац та росту окремих течй, рухв й угруповань, можливсть для постйного розвитку в уклад й вдносинах помж тими чинниками та природн умови здорового суперництва й змагання за впливи

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Ризик кредитних операцій комерційного банку

4. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

5. Маркетингова діяльність комерційного банку

6. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
7. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку
8. Фінансова стійкість комерційного банку

9. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

10. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

11. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

12. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

13. Товарна політика і комерційна діяльність

14. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

15. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

16. Національна політика СРСР в роки перебудови

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

17. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

18. Податкова політика України

19. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

20. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

21. Центральний банк і монетарна політика

22. Інформаційна політика США
23. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
24. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

25. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

26. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

27. Організація кредитної роботи в комерційному банку

28. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

29. Комерційні банки та їх види

30. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

31. Державна політика в галузі охорони праці

32. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Облікова політика як елемент культури бізнесу

34. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

35. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

36. Економіко- і політико-географічне положення України

37. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

38. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
39. Принципи розробки та оцінки державної політики України
40. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

41. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

42. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

43. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

44. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

45. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

46. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

47. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

48. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Політика суцільної колективізації

50. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

51. Царювання та політика Павла І

52. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

53. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

54. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"
55. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"
56. Асортиментна політика підприємства

57. Маркетингова політика комунікацій

58. Маркетингова цінова політика

59. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

60. Управління ціновою політикою підприємства

61. Цінова політика фірми та її оцінка

62. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

63. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

64. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

66. Міжнародні відносини та зовнішня політика

67. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

68. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

69. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

70. Валютна політика України
71. Кадрова політика
72. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

73. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

74. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

75. Економічні чинники регіональної політики в Україні

76. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

77. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

78. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

79. Природа політики

80. Політика великих держав на Близькому Сході

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

81. Політика та соціальний конфлікт

82. Політика, як суспільне явище

83. Влада як найважливіший атрибут політики

84. Аналіз стану соціальної політики в Україні

85. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

86. Політика трудової зайнятості інвалідів
87. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану
88. Соціальна політика

89. Соціальна політика та соціальне партнерство

90. Митна політика

91. Митна політика України на сучасному етапі

92. Особливості проведення в життя митної політики

93. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

94. Бюджетна політика держави

95. Грошово-кредитна політика

96. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

97. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

98. Планування доходів та витрат в комерційному банку

99. Суть фінансової політики держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.