Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні" Поняття та види цінних паперів Поняття цінних паперів Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно. Цінні папери можуть бути використан для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що випустили ці папери. Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України. Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України. Порядок обігу цінних паперів, випущених Союзом РСР, іншими союзними республіками і розміщених на території України, регулюється цим Законом, іншими актами законодавства України, а також договорами України з Союзом РСР і відповідними союзними республіками. Види цінних паперів В Україні можуть випускатися такі види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери. Акції Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість. Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом.

Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається статутом акціонерного товариства. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість акції більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості акції. Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій. Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства. До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів. Купон на виплату дивідендів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер акції, по якій виплачуються дивіденди, найменування акціонерного товариства і рік виплати дивідендів. Власник акції має право на частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства. Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства. Акції оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях. Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит.

Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості. Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій. Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит. Облігації Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента ( якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах. Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість облігації більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості облігації. Випускаються облігації таких видів: а) облігації внутрішніх і місцевих позик; б) облігації підприємств. Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні. Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника, процентними і безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу. Облігації внутрішніх і місцевих позик випускаються на пред'явника. Обов'язковим реквізитом цільових облігацій є зазначення товару (послуг), під який вони випускаються. Облігації підприємств повинні мати такі реквізити: найменування цінного паперу - "облігація", фірмове найменування і місцезнаходження емітента облігацій; фірмове найменування або ім'я покупця (для іменної облігації); номінальну вартість облігації; строки погашення, розмір і строки виплати процентів (для процентних облігацій); місце і дату випуску, а також серію і номер облігації; підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, печатку емітента. Крім основної частини до облігації може додаватися купонний лист на виплату процентів. Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів; номер облігації, по якій виплачуються проценти; найменування емітента і рік виплати процентів. Облігації, запропоновані для відкритого продажу з наступним вільним обігом (крім безпроцентних облігацій), повинні містити купонний лист. Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими радами. У рішенні повинні визначатися емітент, умови випуску і порядок розміщення облігацій.

Як довго житимуть корен цього загарбницького мперялзму, так довго вн буде становити постйну загрозу для самостйного життя ближчих  дальших сусдв. Тому одним з засадничих, незмнних елементв полтики й оборони визвольних народв мусить бути постйне намагання замкнути росйськ мпералстичн тенденц в росйських етнографчних кордонах нерозривним оборонним перстенем та спльними протидями унеможливити його експансю в будь-якому напрям. 9.PПРОБЛЕМА НАЦ¶ОНАЛ-КОМУН¶СТИЧНОГО ФРОНТУ В процес нацонально-визвольно революц, зокрема в стад  переможного розвитку, можемо мати ще справу з нацонал-комунстичним фронтом. В тому аспект треба розглядати можливост його виникнення, його ролю  значення в рзних обставинах та визначити вдповдну лню  тактику нашого ставлення до нього. Нацонал-комунзмом називамо таку деологчно-полтичну концепцю, яка ма на мет побудову, згл. втримання самостйно держави якогось народу з комунстичним устром. Вдношення до зовншнього свту, до нших держав  народв ма укладатися на засадах суверентету, себто самостйности  незалежности дано нацонал-комунстично держави

1. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

2. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

3. Ринок цінних паперів

4. Ринок цінних паперів

5. Ринок цінних паперів

6. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі
7. Ринок цінних паперів України
8. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

9. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

10. Валютний ринок та його регулювання

11. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

12. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

13. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

14. Державне регулювання ринку цінних паперів

15. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

16. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

17. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

18. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

19. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

20. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

21. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

22. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці
23. Ґрунт та його родючість
24. Столипін та його аграрна реформа в Україні

25. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

26. Місто та його структура

27. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

28. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

29. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

30. Покарання та його види

31. Поняття національного доходу та його використання

32. Право водокористування та його види

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

33. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

34. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

35. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

36. Імператор Олександр Другий та його реформи

37. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

38. Расизм та його прояви на сучасному етапі
39. Романтизм та його значення в мистецтві
40. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

41. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

42. Види попиту. Поняття товару та його суть

43. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

44. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

45. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

46. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

47. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

48. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

49. Міжнародні фінансові організації та їх роль

50. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

51. Концепція підручника та його структуризація

52. Вибори та їх роль у політичному житті України

53. Політичне управління та його соціотехніка

54. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці
55. Умовивід та його види
56. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

57. Гіперзвук та його властивості

58. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

59. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

60. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

61. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

62. Фінансові резерви та їх роль

63. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

64. Монетаризм та його сучасне застосування

Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"

65. Маржиналізм та його основні ідеї

66. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

67. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

68. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

69. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

70. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів
71. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці
72. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

73. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

74. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

75. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

76. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

77. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

78. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

79. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

80. Філософська культура особи та її суспільна значущість

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

81. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

82. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

83. Суспільне виробництво та заробітна плата

84. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

85. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

86. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
87. Роль та функції експресем у художньому тексті
88. Економічное районуванне, його суть та значення

89. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

90. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

91. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

92. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

93. Банки як учасники ринку ціних паперів

94. Роль та вміст води в організмі

95. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

96. Ринок картоплі та овочів

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

98. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

99. Громадянське суспільство та держава


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.